αποκλειω • APOKLEIW • apokleiō

Search: αποκλεισουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποκλεισουσιν; αποκλεισουσιν; αποκλεισουσινἀποκλείωαπο·κλει·σου[ντ]·σι(ν); απο·κλει·σου[ντ]·σι(ν); απο·κλει·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποκλεισουσινἀποκλείωαπο·κλει·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp mas dat pl
αποκλεισουσινἀποκλείωαπο·κλει·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp neu dat pl
αποκλεισουσινἀποκλείωαπο·κλει·σουσι(ν)fut act ind 3rd pl

ἀπο·κλείω (-, απο+κλει·σ-, απο+κλει·σ-, -, απο+κεκλεισ-, απο+κλεισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκλεισωαπο·κλει·σωαποκλεισομαιαπο·κλει·σομαι
2ndαποκλεισεις[LXX]απο·κλει·σειςαποκλεισῃ[GNT], αποκλεισει[LXX], αποκλεισεσαιαπο·κλει·σῃ, απο·κλει·σει classical, απο·κλει·σεσαι alt
3rdαποκλεισει[LXX]απο·κλει·σειαποκλεισεταιαπο·κλει·σεται
Pl1stαποκλεισομεναπο·κλει·σομεναποκλεισομεθααπο·κλει·σομεθα
2ndαποκλεισετεαπο·κλει·σετεαποκλεισεσθεαπο·κλει·σεσθε
3rdαποκλεισουσιν[LXX], αποκλεισουσιαπο·κλει·σουσι(ν), απο·κλει·σουσι(ν)αποκλεισονταιαπο·κλει·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκλεισοιμιαπο·κλει·σοιμιαποκλεισοιμηναπο·κλει·σοιμην
2ndαποκλεισοιςαπο·κλει·σοιςαποκλεισοιοαπο·κλει·σοιο
3rdαποκλεισοιαπο·κλει·σοιαποκλεισοιτοαπο·κλει·σοιτο
Pl1stαποκλεισοιμεναπο·κλει·σοιμεναποκλεισοιμεθααπο·κλει·σοιμεθα
2ndαποκλεισοιτεαπο·κλει·σοιτεαποκλεισοισθεαπο·κλει·σοισθε
3rdαποκλεισοιεναπο·κλει·σοιεναποκλεισοιντοαπο·κλει·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκλεισειν​απο·κλει·σειν​αποκλεισεσθαι​απο·κλει·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκλεισουσααποκλεισον[LXX]απο·κλει·σουσ·ααπο·κλει·σο[υ]ν[τ]
Nomαποκλεισωναπο·κλει·σο[υ]ν[τ]·^
Accαποκλεισουσαναποκλεισοντααπο·κλει·σουσ·αναπο·κλει·σο[υ]ντ·α
Datαποκλεισουσῃαποκλεισοντιαπο·κλει·σουσ·ῃαπο·κλει·σο[υ]ντ·ι
Genαποκλεισουσηςαποκλεισοντοςαπο·κλει·σουσ·ηςαπο·κλει·σο[υ]ντ·ος
PlVocαποκλεισουσαιαποκλεισοντεςαποκλεισοντααπο·κλει·σουσ·αιαπο·κλει·σο[υ]ντ·εςαπο·κλει·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαποκλεισουσαςαποκλεισονταςαπο·κλει·σουσ·αςαπο·κλει·σο[υ]ντ·ας
Datαποκλεισουσαιςαποκλεισουσι, αποκλεισουσιν[LXX]απο·κλει·σουσ·αιςαπο·κλει·σου[ντ]·σι(ν), απο·κλει·σου[ντ]·σι(ν)
Genαποκλεισουσωναποκλεισοντωναπο·κλει·σουσ·ωναπο·κλει·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκλεισομενηαποκλεισομενεαπο·κλει·σομεν·ηαπο·κλει·σομεν·ε
Nomαποκλεισομενοςαπο·κλει·σομεν·ος
Accαποκλεισομενηναποκλεισομενοναπο·κλει·σομεν·ηναπο·κλει·σομεν·ον
Datαποκλεισομενῃαποκλεισομενῳαπο·κλει·σομεν·ῃαπο·κλει·σομεν·ῳ
Genαποκλεισομενηςαποκλεισομενουαπο·κλει·σομεν·ηςαπο·κλει·σομεν·ου
PlVocαποκλεισομεναιαποκλεισομενοιαποκλεισομενααπο·κλει·σομεν·αιαπο·κλει·σομεν·οιαπο·κλει·σομεν·α
Nom
Accαποκλεισομεναςαποκλεισομενουςαπο·κλει·σομεν·αςαπο·κλει·σομεν·ους
Datαποκλεισομεναιςαποκλεισομενοιςαπο·κλει·σομεν·αιςαπο·κλει·σομεν·οις
Genαποκλεισομενωναποκλεισομενωναπο·κλει·σομεν·ωναπο·κλει·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεκλεισααπο·ε·κλει·σααπεκλεισαμηναπο·ε·κλει·σαμην
2ndαπεκλεισαςαπο·ε·κλει·σαςαπεκλεισωαπο·ε·κλει·σω
3rdαπεκλεισεν[LXX], απεκλεισε[LXX]απο·ε·κλει·σε(ν)απεκλεισατοαπο·ε·κλει·σατο
Pl1stαπεκλεισαμεναπο·ε·κλει·σαμεναπεκλεισαμεθααπο·ε·κλει·σαμεθα
2ndαπεκλεισατεαπο·ε·κλει·σατεαπεκλεισασθεαπο·ε·κλει·σασθε
3rdαπεκλεισαν[LXX]απο·ε·κλει·σαναπεκλεισαντοαπο·ε·κλει·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκλεισωαπο·κλει·σωαποκλεισωμαιαπο·κλει·σωμαι
2ndαποκλεισῃςαπο·κλει·σῃςαποκλεισῃ[GNT]απο·κλει·σῃ
3rdαποκλεισῃ[GNT]απο·κλει·σῃαποκλεισηταιαπο·κλει·σηται
Pl1stαποκλεισωμεναπο·κλει·σωμεναποκλεισωμεθααπο·κλει·σωμεθα
2ndαποκλεισητεαπο·κλει·σητεαποκλεισησθεαπο·κλει·σησθε
3rdαποκλεισωσιν, αποκλεισωσιαπο·κλει·σωσι(ν)αποκλεισωνταιαπο·κλει·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκλεισαιμιαπο·κλει·σαιμιαποκλεισαιμηναπο·κλει·σαιμην
2ndαποκλεισαις, αποκλεισειαςαπο·κλει·σαις, απο·κλει·σειας classicalαποκλεισαιοαπο·κλει·σαιο
3rdαποκλεισαι, αποκλεισειεαπο·κλει·σαι, απο·κλει·σειε classicalαποκλεισαιτοαπο·κλει·σαιτο
Pl1stαποκλεισαιμεναπο·κλει·σαιμεναποκλεισαιμεθααπο·κλει·σαιμεθα
2ndαποκλεισαιτεαπο·κλει·σαιτεαποκλεισαισθεαπο·κλει·σαισθε
3rdαποκλεισαιεν, αποκλεισαισαν, αποκλεισειαν, αποκλεισειεναπο·κλει·σαιεν, απο·κλει·σαισαν alt, απο·κλει·σειαν classical, απο·κλει·σειεν classicalαποκλεισαιντοαπο·κλει·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκλεισον[LXX]απο·κλει·σοναποκλεισαιαπο·κλει·σαι
3rdαποκλεισατωαπο·κλει·σατωαποκλεισασθωαπο·κλει·σασθω
Pl1st
2ndαποκλεισατε[LXX]απο·κλει·σατεαποκλεισασθεαπο·κλει·σασθε
3rdαποκλεισατωσαν, αποκλεισαντωναπο·κλει·σατωσαν, απο·κλει·σαντων classicalαποκλεισασθωσαν, αποκλεισασθωναπο·κλει·σασθωσαν, απο·κλει·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκλεισαι​απο·κλει·σαι​αποκλεισασθαι​απο·κλει·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκλεισασααποκλεισαςαποκλεισαναπο·κλει·σασ·ααπο·κλει·σα[ντ]·ςαπο·κλει·σαν[τ]
Nom
Accαποκλεισασαναποκλεισαντααπο·κλει·σασ·αναπο·κλει·σαντ·α
Datαποκλεισασῃαποκλεισαντιαπο·κλει·σασ·ῃαπο·κλει·σαντ·ι
Genαποκλεισασηςαποκλεισαντοςαπο·κλει·σασ·ηςαπο·κλει·σαντ·ος
PlVocαποκλεισασαιαποκλεισαντεςαποκλεισαντααπο·κλει·σασ·αιαπο·κλει·σαντ·εςαπο·κλει·σαντ·α
Nom
Accαποκλεισασαςαποκλεισανταςαπο·κλει·σασ·αςαπο·κλει·σαντ·ας
Datαποκλεισασαιςαποκλεισασι, αποκλεισασιναπο·κλει·σασ·αιςαπο·κλει·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποκλεισασωναποκλεισαντωναπο·κλει·σασ·ωναπο·κλει·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκλεισαμενηαποκλεισαμενεαπο·κλει·σαμεν·ηαπο·κλει·σαμεν·ε
Nomαποκλεισαμενοςαπο·κλει·σαμεν·ος
Accαποκλεισαμενηναποκλεισαμενοναπο·κλει·σαμεν·ηναπο·κλει·σαμεν·ον
Datαποκλεισαμενῃαποκλεισαμενῳαπο·κλει·σαμεν·ῃαπο·κλει·σαμεν·ῳ
Genαποκλεισαμενηςαποκλεισαμενουαπο·κλει·σαμεν·ηςαπο·κλει·σαμεν·ου
PlVocαποκλεισαμεναιαποκλεισαμενοιαποκλεισαμενααπο·κλει·σαμεν·αιαπο·κλει·σαμεν·οιαπο·κλει·σαμεν·α
Nom
Accαποκλεισαμεναςαποκλεισαμενουςαπο·κλει·σαμεν·αςαπο·κλει·σαμεν·ους
Datαποκλεισαμεναιςαποκλεισαμενοιςαπο·κλει·σαμεν·αιςαπο·κλει·σαμεν·οις
Genαποκλεισαμενωναποκλεισαμενωναπο·κλει·σαμεν·ωναπο·κλει·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεκλεισμαιαπο·κεκλεισ·μαι
2ndαποκεκλεισαιαπο·κεκλεισ·[σ]αι
3rdαποκεκλεισται[LXX]απο·κεκλεισ·ται
Pl1stαποκεκλεισμεθααπο·κεκλεισ·μεθα
2ndαποκεκλεισθεαπο·κεκλεισ·[σ]θε
3rdαποκεκλειδαταιαπο·κεκλεισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεκλεισομαιαπο·κεκλεισ·[σ]ομαι
2ndαποκεκλεισῃ, αποκεκλεισειαπο·κεκλεισ·[σ]ῃ, απο·κεκλεισ·[σ]ει classical
3rdαποκεκλεισεταιαπο·κεκλεισ·[σ]εται
Pl1stαποκεκλεισομεθααπο·κεκλεισ·[σ]ομεθα
2ndαποκεκλεισεσθεαπο·κεκλεισ·[σ]εσθε
3rdαποκεκλεισονταιαπο·κεκλεισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεκλεισοιμηναπο·κεκλεισ·[σ]οιμην
2ndαποκεκλεισοιοαπο·κεκλεισ·[σ]οιο
3rdαποκεκλεισοιτοαπο·κεκλεισ·[σ]οιτο
Pl1stαποκεκλεισοιμεθααπο·κεκλεισ·[σ]οιμεθα
2ndαποκεκλεισοισθεαπο·κεκλεισ·[σ]οισθε
3rdαποκεκλεισοιντοαπο·κεκλεισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκεκλεισοαπο·κεκλεισ·[σ]ο
3rdαποκεκλεισθωαπο·κεκλεισ·[σ]θω
Pl1st
2ndαποκεκλεισθεαπο·κεκλεισ·[σ]θε
3rdαποκεκλεισθωσαν, αποκεκλεισθωναπο·κεκλεισ·[σ]θωσαν, απο·κεκλεισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκεκλεισθαι​απο·κεκλεισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκεκλεισεσθαι​απο·κεκλεισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκεκλεισμενηαποκεκλεισμενεαπο·κεκλεισ·μεν·ηαπο·κεκλεισ·μεν·ε
Nomαποκεκλεισμενοςαπο·κεκλεισ·μεν·ος
Accαποκεκλεισμενηναποκεκλεισμενοναπο·κεκλεισ·μεν·ηναπο·κεκλεισ·μεν·ον
Datαποκεκλεισμενῃαποκεκλεισμενῳαπο·κεκλεισ·μεν·ῃαπο·κεκλεισ·μεν·ῳ
Genαποκεκλεισμενηςαποκεκλεισμενουαπο·κεκλεισ·μεν·ηςαπο·κεκλεισ·μεν·ου
PlVocαποκεκλεισμεναι[LXX]αποκεκλεισμενοιαποκεκλεισμενααπο·κεκλεισ·μεν·αιαπο·κεκλεισ·μεν·οιαπο·κεκλεισ·μεν·α
Nom
Accαποκεκλεισμεναςαποκεκλεισμενουςαπο·κεκλεισ·μεν·αςαπο·κεκλεισ·μεν·ους
Datαποκεκλεισμεναιςαποκεκλεισμενοιςαπο·κεκλεισ·μεν·αιςαπο·κεκλεισ·μεν·οις
Genαποκεκλεισμενωναποκεκλεισμενωναπο·κεκλεισ·μεν·ωναπο·κεκλεισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεκεκλεισμηναπο·ε·κεκλεισ·μην
2ndαπεκεκλεισοαπο·ε·κεκλεισ·[σ]ο
3rdαπεκεκλειστοαπο·ε·κεκλεισ·το
Pl1stαπεκεκλεισμεθααπο·ε·κεκλεισ·μεθα
2ndαπεκεκλεισθεαπο·ε·κεκλεισ·[σ]θε
3rdαπεκεκλειδατοαπο·ε·κεκλεισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεκλεισμηναπο·[ε]·κεκλεισ·μην
2ndαποκεκλεισοαπο·[ε]·κεκλεισ·[σ]ο
3rdαποκεκλειστοαπο·[ε]·κεκλεισ·το
Pl1stαποκεκλεισμεθααπο·[ε]·κεκλεισ·μεθα
2ndαποκεκλεισθεαπο·[ε]·κεκλεισ·[σ]θε
3rdαποκεκλειδατοαπο·[ε]·κεκλεισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπεκλεισθηναπο·ε·κλεισ·θην
2ndαπεκλεισθηςαπο·ε·κλεισ·θης
3rdαπεκλεισθηαπο·ε·κλεισ·θη
Pl1stαπεκλεισθημεναπο·ε·κλεισ·θημεν
2ndαπεκλεισθητεαπο·ε·κλεισ·θητε
3rdαπεκλεισθησαναπο·ε·κλεισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποκλεισθησομαιαπο·κλεισ·θησομαι
2ndαποκλεισθησῃ, αποκλεισθησειαπο·κλεισ·θησῃ, απο·κλεισ·θησει classical
3rdαποκλεισθησεται[LXX]απο·κλεισ·θησεται
Pl1stαποκλεισθησομεθααπο·κλεισ·θησομεθα
2ndαποκλεισθησεσθεαπο·κλεισ·θησεσθε
3rdαποκλεισθησονταιαπο·κλεισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποκλεισθωαπο·κλεισ·θω
2ndαποκλεισθῃςαπο·κλεισ·θῃς
3rdαποκλεισθῃαπο·κλεισ·θῃ
Pl1stαποκλεισθωμεναπο·κλεισ·θωμεν
2ndαποκλεισθητεαπο·κλεισ·θητε
3rdαποκλεισθωσιν, αποκλεισθωσιαπο·κλεισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποκλεισθειηναπο·κλεισ·θειην
2ndαποκλεισθειηςαπο·κλεισ·θειης
3rdαποκλεισθειηαπο·κλεισ·θειη
Pl1stαποκλεισθειημεν, αποκλεισθειμεναπο·κλεισ·θειημεν, απο·κλεισ·θειμεν classical
2ndαποκλεισθειητε, αποκλεισθειτεαπο·κλεισ·θειητε, απο·κλεισ·θειτε classical
3rdαποκλεισθειησαν, αποκλεισθειεναπο·κλεισ·θειησαν, απο·κλεισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποκλεισθησοιμηναπο·κλεισ·θησοιμην
2ndαποκλεισθησοιοαπο·κλεισ·θησοιο
3rdαποκλεισθησοιτοαπο·κλεισ·θησοιτο
Pl1stαποκλεισθησοιμεθααπο·κλεισ·θησοιμεθα
2ndαποκλεισθησοισθεαπο·κλεισ·θησοισθε
3rdαποκλεισθησοιντοαπο·κλεισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκλεισθητιαπο·κλεισ·θητι
3rdαποκλεισθητωαπο·κλεισ·θητω
Pl1st
2ndαποκλεισθητεαπο·κλεισ·θητε
3rdαποκλεισθητωσαν, αποκλεισθεντωναπο·κλεισ·θητωσαν, απο·κλεισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αποκλεισθηναι[LXX]​απο·κλεισ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αποκλεισθησεσθαι​απο·κλεισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκλεισθεισααποκλεισθειςαποκλεισθεναπο·κλεισ·θεισ·ααπο·κλεισ·θει[ντ]·ςαπο·κλεισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαποκλεισθεισαναποκλεισθεντααπο·κλεισ·θεισ·αναπο·κλεισ·θε[ι]ντ·α
Datαποκλεισθεισῃαποκλεισθεντιαπο·κλεισ·θεισ·ῃαπο·κλεισ·θε[ι]ντ·ι
Genαποκλεισθεισηςαποκλεισθεντοςαπο·κλεισ·θεισ·ηςαπο·κλεισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαποκλεισθεισαιαποκλεισθεντεςαποκλεισθεντααπο·κλεισ·θεισ·αιαπο·κλεισ·θε[ι]ντ·εςαπο·κλεισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαποκλεισθεισαςαποκλεισθενταςαπο·κλεισ·θεισ·αςαπο·κλεισ·θε[ι]ντ·ας
Datαποκλεισθεισαιςαποκλεισθεισι, αποκλεισθεισιναπο·κλεισ·θεισ·αιςαπο·κλεισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαποκλεισθεισωναποκλεισθεντωναπο·κλεισ·θεισ·ωναπο·κλεισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκλεισθησομενηαποκλεισθησομενεαπο·κλεισ·θησομεν·ηαπο·κλεισ·θησομεν·ε
Nomαποκλεισθησομενοςαπο·κλεισ·θησομεν·ος
Accαποκλεισθησομενηναποκλεισθησομενοναπο·κλεισ·θησομεν·ηναπο·κλεισ·θησομεν·ον
Datαποκλεισθησομενῃαποκλεισθησομενῳαπο·κλεισ·θησομεν·ῃαπο·κλεισ·θησομεν·ῳ
Genαποκλεισθησομενηςαποκλεισθησομενουαπο·κλεισ·θησομεν·ηςαπο·κλεισ·θησομεν·ου
PlVocαποκλεισθησομεναιαποκλεισθησομενοιαποκλεισθησομενααπο·κλεισ·θησομεν·αιαπο·κλεισ·θησομεν·οιαπο·κλεισ·θησομεν·α
Nom
Accαποκλεισθησομεναςαποκλεισθησομενουςαπο·κλεισ·θησομεν·αςαπο·κλεισ·θησομεν·ους
Datαποκλεισθησομεναιςαποκλεισθησομενοιςαπο·κλεισ·θησομεν·αιςαπο·κλεισ·θησομεν·οις
Genαποκλεισθησομενωναποκλεισθησομενωναπο·κλεισ·θησομεν·ωναπο·κλεισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:24:44 EST