αποκαθιστημι • APOKAQISTHMI • apokathistēmi

Search: αποκαταστησαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποκαταστησαι; αποκαταστησαι; αποκαταστησαιἀποκαθίστημιαποκατα·στη·σαι; αποκατα·στη·σαι; αποκατα·στη·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποκαταστησαιἀποκαθίστημιαποκατα·στη·σαι1aor mp imp 2nd sg
αποκαταστησαιἀποκαθίστημιαποκατα·στη·σαι1aor act opt 3rd sg
αποκαταστησαιἀποκαθίστημιαποκατα·στη·σαι1aor act inf

ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαθιστημιαποκαθ·ιστ(α)·^μιαποκαθισταμαιαποκαθ·ιστ(α)·μαι
2ndαποκαθιστης, αποκαθιστηθααποκαθ·ιστ(α)·^ς, αποκαθ·ιστ(α)·^θα classicalαποκαθιστασαιαποκαθ·ιστ(α)·σαι
3rdαποκαθιστησιν[LXX], αποκαθιστησιαποκαθ·ιστ(α)·^σι(ν), αποκαθ·ιστ(α)·^σι(ν)αποκαθισταταιαποκαθ·ιστ(α)·ται
Pl1stαποκαθισταμεναποκαθ·ιστ(α)·μεναποκαθισταμεθααποκαθ·ιστ(α)·μεθα
2ndαποκαθιστατεαποκαθ·ιστ(α)·τεαποκαθιστασθεαποκαθ·ιστ(α)·σθε
3rdαποκαθιστασιν, αποκαθιστασιαποκαθ·ιστ(α)·ασι(ν)αποκαθιστανταιαποκαθ·ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαθιστωαποκαθ·ιστ(η)·ωαποκαθιστωμαιαποκαθ·ιστ(η)·ωμαι
2ndαποκαθιστῃςαποκαθ·ιστ(η)·ῃςαποκαθιστῃαποκαθ·ιστ(η)·ῃ
3rdαποκαθιστῃαποκαθ·ιστ(η)·ῃαποκαθιστηταιαποκαθ·ιστ(η)·ηται
Pl1stαποκαθιστωμεναποκαθ·ιστ(η)·ωμεναποκαθιστωμεθααποκαθ·ιστ(η)·ωμεθα
2ndαποκαθιστητεαποκαθ·ιστ(η)·ητεαποκαθιστησθεαποκαθ·ιστ(η)·ησθε
3rdαποκαθιστωσιν, αποκαθιστωσιαποκαθ·ιστ(η)·ωσι(ν)αποκαθιστωνταιαποκαθ·ιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαθισταιηναποκαθ·ιστ(α)·ιηναποκαθισταιμηναποκαθ·ιστ(α)·ιμην
2ndαποκαθισταιηςαποκαθ·ιστ(α)·ιηςαποκαθισταιοαποκαθ·ιστ(α)·ιο
3rdαποκαθισταιηαποκαθ·ιστ(α)·ιηαποκαθισταιτοαποκαθ·ιστ(α)·ιτο
Pl1stαποκαθισταιημεν, αποκαθισταιμεναποκαθ·ιστ(α)·ιημεν, αποκαθ·ιστ(α)·ιμεν classicalαποκαθισταιμεθααποκαθ·ιστ(α)·ιμεθα
2ndαποκαθισταιητε, αποκαθισταιτεαποκαθ·ιστ(α)·ιητε, αποκαθ·ιστ(α)·ιτε classicalαποκαθισταισθεαποκαθ·ιστ(α)·ισθε
3rdαποκαθισταιησαν, αποκαθισταιεναποκαθ·ιστ(α)·ιησαν, αποκαθ·ιστ(α)·ιεν classicalαποκαθισταιντοαποκαθ·ιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκαθιστηαποκαθ·ιστ(η)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκαθισταθι, αποκαθισταςαποκαθ·ιστ(α)·θι, αποκαθ·ιστ(α)·ςαποκαθιστασοαποκαθ·ιστ(α)·σο
3rdαποκαθιστατωαποκαθ·ιστ(α)·τωαποκαθιστασθωαποκαθ·ιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndαποκαθιστατεαποκαθ·ιστ(α)·τεαποκαθιστασθεαποκαθ·ιστ(α)·σθε
3rdαποκαθιστατωσαν, αποκαθισταντωναποκαθ·ιστ(α)·τωσαν, αποκαθ·ιστ(α)·ντων classicalαποκαθιστασθωσαν, αποκαθιστασθωναποκαθ·ιστ(α)·σθωσαν, αποκαθ·ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκαθισταναι​αποκαθ·ιστ(α)·ναι, αποκαθ·ιστ(α)·εναι​αποκαθιστασθαι​αποκαθ·ιστ(α)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαθιστασααποκαθισταςαποκαθισταναποκαθ·ιστ(α)·εσ·ααποκαθ·ιστ(α)·[ντ]·ςαποκαθ·ιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accαποκαθιστασαναποκαθισταντααποκαθ·ιστ(α)·εσ·αναποκαθ·ιστ(α)·ντ·α
Datαποκαθιστασῃαποκαθισταντιαποκαθ·ιστ(α)·εσ·ῃαποκαθ·ιστ(α)·ντ·ι
Genαποκαθιστασηςαποκαθισταντοςαποκαθ·ιστ(α)·εσ·ηςαποκαθ·ιστ(α)·ντ·ος
PlVocαποκαθιστασαιαποκαθισταντεςαποκαθισταντααποκαθ·ιστ(α)·εσ·αιαποκαθ·ιστ(α)·ντ·εςαποκαθ·ιστ(α)·ντ·α
Nom
Accαποκαθιστασαςαποκαθιστανταςαποκαθ·ιστ(α)·εσ·αςαποκαθ·ιστ(α)·ντ·ας
Datαποκαθιστασαιςαποκαθιστασι, αποκαθιστασιναποκαθ·ιστ(α)·εσ·αιςαποκαθ·ιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genαποκαθιστασωναποκαθισταντωναποκαθ·ιστ(α)·εσ·ωναποκαθ·ιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαθισταμενηαποκαθισταμενεαποκαθ·ιστ(α)·μεν·ηαποκαθ·ιστ(α)·μεν·ε
Nomαποκαθισταμενοςαποκαθ·ιστ(α)·μεν·ος
Accαποκαθισταμενηναποκαθισταμενοναποκαθ·ιστ(α)·μεν·ηναποκαθ·ιστ(α)·μεν·ον
Datαποκαθισταμενῃαποκαθισταμενῳαποκαθ·ιστ(α)·μεν·ῃαποκαθ·ιστ(α)·μεν·ῳ
Genαποκαθισταμενηςαποκαθισταμενουαποκαθ·ιστ(α)·μεν·ηςαποκαθ·ιστ(α)·μεν·ου
PlVocαποκαθισταμεναιαποκαθισταμενοιαποκαθισταμενααποκαθ·ιστ(α)·μεν·αιαποκαθ·ιστ(α)·μεν·οιαποκαθ·ιστ(α)·μεν·α
Nom
Accαποκαθισταμεναςαποκαθισταμενουςαποκαθ·ιστ(α)·μεν·αςαποκαθ·ιστ(α)·μεν·ους
Datαποκαθισταμεναιςαποκαθισταμενοιςαποκαθ·ιστ(α)·μεν·αιςαποκαθ·ιστ(α)·μεν·οις
Genαποκαθισταμενωναποκαθισταμενωναποκαθ·ιστ(α)·μεν·ωναποκαθ·ιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαθιστηναποκαθ·ε·ιστ(α)·^ναποκαθισταμηναποκαθ·ε·ιστ(α)·μην
2ndαποκαθιστης, αποκαθιστησθααποκαθ·ε·ιστ(α)·^ς, αποκαθ·ε·ιστ(α)·^σθα classicalαποκαθιστασοαποκαθ·ε·ιστ(α)·σο
3rdαποκαθιστηαποκαθ·ε·ιστ(α)·^αποκαθιστατοαποκαθ·ε·ιστ(α)·το
Pl1stαποκαθισταμεναποκαθ·ε·ιστ(α)·μεναποκαθισταμεθααποκαθ·ε·ιστ(α)·μεθα
2ndαποκαθιστατεαποκαθ·ε·ιστ(α)·τεαποκαθιστασθεαποκαθ·ε·ιστ(α)·σθε
3rdαποκαθιστασαναποκαθ·ε·ιστ(α)·σαναποκαθισταντοαποκαθ·ε·ιστ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαταστησω[LXX]αποκατα·στη·σωαποκαταστησομαιαποκατα·στη·σομαι
2ndαποκαταστησειςαποκατα·στη·σειςαποκαταστησῃ, αποκαταστησει[GNT][LXX], αποκαταστησεσαιαποκατα·στη·σῃ, αποκατα·στη·σει classical, αποκατα·στη·σεσαι alt
3rdαποκαταστησει[GNT][LXX]αποκατα·στη·σειαποκαταστησεταιαποκατα·στη·σεται
Pl1stαποκαταστησομεναποκατα·στη·σομεναποκαταστησομεθααποκατα·στη·σομεθα
2ndαποκαταστησετεαποκατα·στη·σετεαποκαταστησεσθεαποκατα·στη·σεσθε
3rdαποκαταστησουσιν[LXX], αποκαταστησουσιαποκατα·στη·σουσι(ν), αποκατα·στη·σουσι(ν)αποκαταστησονταιαποκατα·στη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαταστησοιμιαποκατα·στη·σοιμιαποκαταστησοιμηναποκατα·στη·σοιμην
2ndαποκαταστησοιςαποκατα·στη·σοιςαποκαταστησοιοαποκατα·στη·σοιο
3rdαποκαταστησοιαποκατα·στη·σοιαποκαταστησοιτοαποκατα·στη·σοιτο
Pl1stαποκαταστησοιμεναποκατα·στη·σοιμεναποκαταστησοιμεθααποκατα·στη·σοιμεθα
2ndαποκαταστησοιτεαποκατα·στη·σοιτεαποκαταστησοισθεαποκατα·στη·σοισθε
3rdαποκαταστησοιεναποκατα·στη·σοιεναποκαταστησοιντοαποκατα·στη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκαταστησειν​αποκατα·στη·σειν​αποκαταστησεσθαι​αποκατα·στη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαταστησουσααποκαταστησον[LXX]αποκατα·στη·σουσ·ααποκατα·στη·σο[υ]ν[τ]
Nomαποκαταστησωναποκατα·στη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαποκαταστησουσαναποκαταστησοντααποκατα·στη·σουσ·αναποκατα·στη·σο[υ]ντ·α
Datαποκαταστησουσῃαποκαταστησοντιαποκατα·στη·σουσ·ῃαποκατα·στη·σο[υ]ντ·ι
Genαποκαταστησουσηςαποκαταστησοντοςαποκατα·στη·σουσ·ηςαποκατα·στη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαποκαταστησουσαιαποκαταστησοντεςαποκαταστησοντααποκατα·στη·σουσ·αιαποκατα·στη·σο[υ]ντ·εςαποκατα·στη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαποκαταστησουσαςαποκαταστησονταςαποκατα·στη·σουσ·αςαποκατα·στη·σο[υ]ντ·ας
Datαποκαταστησουσαιςαποκαταστησουσι, αποκαταστησουσιν[LXX]αποκατα·στη·σουσ·αιςαποκατα·στη·σου[ντ]·σι(ν), αποκατα·στη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαποκαταστησουσωναποκαταστησοντωναποκατα·στη·σουσ·ωναποκατα·στη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαταστησομενηαποκαταστησομενεαποκατα·στη·σομεν·ηαποκατα·στη·σομεν·ε
Nomαποκαταστησομενοςαποκατα·στη·σομεν·ος
Accαποκαταστησομενηναποκαταστησομενοναποκατα·στη·σομεν·ηναποκατα·στη·σομεν·ον
Datαποκαταστησομενῃαποκαταστησομενῳαποκατα·στη·σομεν·ῃαποκατα·στη·σομεν·ῳ
Genαποκαταστησομενηςαποκαταστησομενουαποκατα·στη·σομεν·ηςαποκατα·στη·σομεν·ου
PlVocαποκαταστησομεναιαποκαταστησομενοιαποκαταστησομενααποκατα·στη·σομεν·αιαποκατα·στη·σομεν·οιαποκατα·στη·σομεν·α
Nom
Accαποκαταστησομεναςαποκαταστησομενουςαποκατα·στη·σομεν·αςαποκατα·στη·σομεν·ους
Datαποκαταστησομεναιςαποκαταστησομενοιςαποκατα·στη·σομεν·αιςαποκατα·στη·σομεν·οις
Genαποκαταστησομενωναποκαταστησομενωναποκατα·στη·σομεν·ωναποκατα·στη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκατεστησα, απεκατεστησααποκατα·ε·στη·σα, απο·ε·κατα·ε·στη·σααποκατεστησαμην, απεκατεστησαμηναποκατα·ε·στη·σαμην, απο·ε·κατα·ε·στη·σαμην
2ndαποκατεστησας, απεκατεστησαςαποκατα·ε·στη·σας, απο·ε·κατα·ε·στη·σαςαποκατεστησω, απεκατεστησωαποκατα·ε·στη·σω, απο·ε·κατα·ε·στη·σω
3rdαποκατεστησεν, απεκατεστησεν[LXX], αποκατεστησε, απεκατεστησεαπο·ε·κατα·ε·στη·σε(ν), αποκατα·ε·στη·σε(ν), απο·ε·κατα·ε·στη·σε(ν)αποκατεστησατο, απεκατεστησατοαποκατα·ε·στη·σατο, απο·ε·κατα·ε·στη·σατο
Pl1stαποκατεστησαμεν, απεκατεστησαμεναποκατα·ε·στη·σαμεν, απο·ε·κατα·ε·στη·σαμεναποκατεστησαμεθα, απεκατεστησαμεθααποκατα·ε·στη·σαμεθα, απο·ε·κατα·ε·στη·σαμεθα
2ndαποκατεστησατε, απεκατεστησατεαποκατα·ε·στη·σατε, απο·ε·κατα·ε·στη·σατεαποκατεστησασθε, απεκατεστησασθεαποκατα·ε·στη·σασθε, απο·ε·κατα·ε·στη·σασθε
3rdαποκατεστησαν, απεκατεστησαναποκατα·ε·στη·σαν, απο·ε·κατα·ε·στη·σαναποκατεστησαντο, απεκατεστησαντοαποκατα·ε·στη·σαντο, απο·ε·κατα·ε·στη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαταστησω[LXX]αποκατα·στη·σωαποκαταστησωμαιαποκατα·στη·σωμαι
2ndαποκαταστησῃςαποκατα·στη·σῃςαποκαταστησῃαποκατα·στη·σῃ
3rdαποκαταστησῃαποκατα·στη·σῃαποκαταστησηταιαποκατα·στη·σηται
Pl1stαποκαταστησωμεναποκατα·στη·σωμεναποκαταστησωμεθααποκατα·στη·σωμεθα
2ndαποκαταστησητεαποκατα·στη·σητεαποκαταστησησθεαποκατα·στη·σησθε
3rdαποκαταστησωσιν, αποκαταστησωσιαποκατα·στη·σωσι(ν)αποκαταστησωνταιαποκατα·στη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαταστησαιμιαποκατα·στη·σαιμιαποκαταστησαιμηναποκατα·στη·σαιμην
2ndαποκαταστησαις, αποκαταστησειαςαποκατα·στη·σαις, αποκατα·στη·σειας classicalαποκαταστησαιοαποκατα·στη·σαιο
3rdαποκαταστησαι[LXX], αποκαταστησειεαποκατα·στη·σαι, αποκατα·στη·σειε classicalαποκαταστησαιτοαποκατα·στη·σαιτο
Pl1stαποκαταστησαιμεναποκατα·στη·σαιμεναποκαταστησαιμεθααποκατα·στη·σαιμεθα
2ndαποκαταστησαιτεαποκατα·στη·σαιτεαποκαταστησαισθεαποκατα·στη·σαισθε
3rdαποκαταστησαιεν, αποκαταστησαισαν, αποκαταστησειαν, αποκαταστησειεναποκατα·στη·σαιεν, αποκατα·στη·σαισαν alt, αποκατα·στη·σειαν classical, αποκατα·στη·σειεν classicalαποκαταστησαιντοαποκατα·στη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκαταστησον[LXX]αποκατα·στη·σοναποκαταστησαι[LXX]αποκατα·στη·σαι
3rdαποκαταστησατωαποκατα·στη·σατωαποκαταστησασθωαποκατα·στη·σασθω
Pl1st
2ndαποκαταστησατε[LXX]αποκατα·στη·σατεαποκαταστησασθεαποκατα·στη·σασθε
3rdαποκαταστησατωσαν, αποκαταστησαντωναποκατα·στη·σατωσαν, αποκατα·στη·σαντων classicalαποκαταστησασθωσαν, αποκαταστησασθωναποκατα·στη·σασθωσαν, αποκατα·στη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκαταστησαι[LXX]​αποκατα·στη·σαιαποκαταστησασθαι​αποκατα·στη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαταστησασααποκαταστησαςαποκαταστησαναποκατα·στη·σασ·ααποκατα·στη·σα[ντ]·ςαποκατα·στη·σαν[τ]
Nom
Accαποκαταστησασαναποκαταστησαντααποκατα·στη·σασ·αναποκατα·στη·σαντ·α
Datαποκαταστησασῃαποκαταστησαντιαποκατα·στη·σασ·ῃαποκατα·στη·σαντ·ι
Genαποκαταστησασηςαποκαταστησαντοςαποκατα·στη·σασ·ηςαποκατα·στη·σαντ·ος
PlVocαποκαταστησασαιαποκαταστησαντεςαποκαταστησαντααποκατα·στη·σασ·αιαποκατα·στη·σαντ·εςαποκατα·στη·σαντ·α
Nom
Accαποκαταστησασαςαποκαταστησανταςαποκατα·στη·σασ·αςαποκατα·στη·σαντ·ας
Datαποκαταστησασαιςαποκαταστησασι, αποκαταστησασιναποκατα·στη·σασ·αιςαποκατα·στη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποκαταστησασωναποκαταστησαντωναποκατα·στη·σασ·ωναποκατα·στη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαταστησαμενηαποκαταστησαμενεαποκατα·στη·σαμεν·ηαποκατα·στη·σαμεν·ε
Nomαποκαταστησαμενοςαποκατα·στη·σαμεν·ος
Accαποκαταστησαμενηναποκαταστησαμενοναποκατα·στη·σαμεν·ηναποκατα·στη·σαμεν·ον
Datαποκαταστησαμενῃαποκαταστησαμενῳαποκατα·στη·σαμεν·ῃαποκατα·στη·σαμεν·ῳ
Genαποκαταστησαμενηςαποκαταστησαμενουαποκατα·στη·σαμεν·ηςαποκατα·στη·σαμεν·ου
PlVocαποκαταστησαμεναιαποκαταστησαμενοιαποκαταστησαμενααποκατα·στη·σαμεν·αιαποκατα·στη·σαμεν·οιαποκατα·στη·σαμεν·α
Nom
Accαποκαταστησαμεναςαποκαταστησαμενουςαποκατα·στη·σαμεν·αςαποκατα·στη·σαμεν·ους
Datαποκαταστησαμεναιςαποκαταστησαμενοιςαποκατα·στη·σαμεν·αιςαποκατα·στη·σαμεν·οις
Genαποκαταστησαμενωναποκαταστησαμενωναποκατα·στη·σαμεν·ωναποκατα·στη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκατεστην, απεκατεστηναποκατα·ε·στ(η)·^ν, απο·ε·κατα·ε·στ(η)·^ναπεκατεστημηναπο·ε·κατα·ε·στ(η)·μην
2ndαποκατεστης, απεκατεστης, αποκατεστησθα, απεκατεστησθααποκατα·ε·στ(η)·^ς, απο·ε·κατα·ε·στ(η)·^ς, αποκατα·ε·στ(η)·^σθα classical, απο·ε·κατα·ε·στ(η)·^σθα classicalαπεκατεστησοαπο·ε·κατα·ε·στ(η)·σο
3rdαποκατεστη, απεκατεστη[GNT][LXX]αποκατα·ε·στ(η)·^, απο·ε·κατα·ε·στ(η)·^απεκατεστητοαπο·ε·κατα·ε·στ(η)·το
Pl1stαποκατεστημεν, απεκατεστημεναποκατα·ε·στ(η)·μεν, απο·ε·κατα·ε·στ(η)·μεναπεκατεστημεθααπο·ε·κατα·ε·στ(η)·μεθα
2ndαποκατεστητε, απεκατεστητεαποκατα·ε·στ(η)·τε, απο·ε·κατα·ε·στ(η)·τεαπεκατεστησθεαπο·ε·κατα·ε·στ(η)·σθε
3rdαποκατεστησαν, απεκατεστησαναποκατα·ε·στ(η)·σαν, απο·ε·κατα·ε·στ(η)·σαναπεκατεστηντοαπο·ε·κατα·ε·στ(η)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαταστωαποκατα·στ(η)·ω
2ndαποκαταστῃςαποκατα·στ(η)·ῃς
3rdαποκαταστῃ[LXX]αποκατα·στ(η)·ῃ
Pl1stαποκαταστωμεναποκατα·στ(η)·ωμεν
2ndαποκαταστητεαποκατα·στ(η)·ητε
3rdαποκαταστωσιν, αποκαταστωσιαποκατα·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκατασταιηναποκατα·στ(α)·ιην
2ndαποκατασταιηςαποκατα·στ(α)·ιης
3rdαποκατασταιηαποκατα·στ(α)·ιη
Pl1stαποκατασταιημεν, αποκατασταιμεναποκατα·στ(α)·ιημεν, αποκατα·στ(α)·ιμεν classical
2ndαποκατασταιητε, αποκατασταιτεαποκατα·στ(α)·ιητε, αποκατα·στ(α)·ιτε classical
3rdαποκατασταιησαν, αποκατασταιεναποκατα·στ(α)·ιησαν, αποκατα·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκαταστηθι[LXX], αποκαταστηςαποκατα·στ(η)·θι, αποκατα·στ(η)·ς
3rdαποκαταστητω[LXX]αποκατα·στ(η)·τω
Pl1st
2ndαποκαταστητεαποκατα·στ(η)·τε
3rdαποκαταστητωσαν, αποκαταστηντωναποκατα·στ(η)·τωσαν, αποκατα·στ(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκαταστηναι​αποκατα·στ(η)·ναι, αποκατα·στ(η)·εναι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαταστασααποκατασταςαποκατασταναποκατα·στ(α)·εσ·ααποκατα·στ(α)·[ντ]·ςαποκατα·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accαποκαταστασαναποκατασταντααποκατα·στ(α)·εσ·αναποκατα·στ(α)·ντ·α
Datαποκαταστασῃαποκατασταντιαποκατα·στ(α)·εσ·ῃαποκατα·στ(α)·ντ·ι
Genαποκαταστασηςαποκατασταντοςαποκατα·στ(α)·εσ·ηςαποκατα·στ(α)·ντ·ος
PlVocαποκαταστασαιαποκατασταντεςαποκατασταντααποκατα·στ(α)·εσ·αιαποκατα·στ(α)·ντ·εςαποκατα·στ(α)·ντ·α
Nom
Accαποκαταστασαςαποκαταστανταςαποκατα·στ(α)·εσ·αςαποκατα·στ(α)·ντ·ας
Datαποκαταστασαιςαποκαταστασι, αποκαταστασιναποκατα·στ(α)·εσ·αιςαποκατα·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genαποκαταστασωναποκατασταντωναποκατα·στ(α)·εσ·ωναποκατα·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποκατεσταθην, απεκατεσταθηναποκατα·ε·στα·θην, απο·ε·κατα·ε·στα·θην
2ndαποκατεσταθης, απεκατεσταθηςαποκατα·ε·στα·θης, απο·ε·κατα·ε·στα·θης
3rdαποκατεσταθη[GNT][LXX], απεκατεσταθη[GNT]αποκατα·ε·στα·θη, απο·ε·κατα·ε·στα·θη
Pl1stαποκατεσταθημεν, απεκατεσταθημεναποκατα·ε·στα·θημεν, απο·ε·κατα·ε·στα·θημεν
2ndαποκατεσταθητε, απεκατεσταθητεαποκατα·ε·στα·θητε, απο·ε·κατα·ε·στα·θητε
3rdαποκατεσταθησαν, απεκατεσταθησαναποκατα·ε·στα·θησαν, απο·ε·κατα·ε·στα·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποκατασταθησομαιαποκατα·στα·θησομαι
2ndαποκατασταθησῃ, αποκατασταθησειαποκατα·στα·θησῃ, αποκατα·στα·θησει classical
3rdαποκατασταθησεται[LXX]αποκατα·στα·θησεται
Pl1stαποκατασταθησομεθααποκατα·στα·θησομεθα
2ndαποκατασταθησεσθε[LXX]αποκατα·στα·θησεσθε
3rdαποκατασταθησονται[LXX]αποκατα·στα·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποκατασταθω[GNT]αποκατα·στα·θω
2ndαποκατασταθῃςαποκατα·στα·θῃς
3rdαποκατασταθῃαποκατα·στα·θῃ
Pl1stαποκατασταθωμεναποκατα·στα·θωμεν
2ndαποκατασταθητεαποκατα·στα·θητε
3rdαποκατασταθωσιν, αποκατασταθωσιαποκατα·στα·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποκατασταθειηναποκατα·στα·θειην
2ndαποκατασταθειηςαποκατα·στα·θειης
3rdαποκατασταθειηαποκατα·στα·θειη
Pl1stαποκατασταθειημεν, αποκατασταθειμεναποκατα·στα·θειημεν, αποκατα·στα·θειμεν classical
2ndαποκατασταθειητε, αποκατασταθειτεαποκατα·στα·θειητε, αποκατα·στα·θειτε classical
3rdαποκατασταθειησαν, αποκατασταθειεναποκατα·στα·θειησαν, αποκατα·στα·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποκατασταθησοιμηναποκατα·στα·θησοιμην
2ndαποκατασταθησοιοαποκατα·στα·θησοιο
3rdαποκατασταθησοιτοαποκατα·στα·θησοιτο
Pl1stαποκατασταθησοιμεθααποκατα·στα·θησοιμεθα
2ndαποκατασταθησοισθεαποκατα·στα·θησοισθε
3rdαποκατασταθησοιντοαποκατα·στα·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκατασταθητιαποκατα·στα·θητι
3rdαποκατασταθητωαποκατα·στα·θητω
Pl1st
2ndαποκατασταθητεαποκατα·στα·θητε
3rdαποκατασταθητωσαν, αποκατασταθεντων[LXX]αποκατα·στα·θητωσαν, αποκατα·στα·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αποκατασταθηναι[LXX]​αποκατα·στα·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αποκατασταθησεσθαι​αποκατα·στα·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκατασταθεισααποκατασταθεις[LXX]αποκατασταθεναποκατα·στα·θεισ·ααποκατα·στα·θει[ντ]·ςαποκατα·στα·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαποκατασταθεισαναποκατασταθεντααποκατα·στα·θεισ·αναποκατα·στα·θε[ι]ντ·α
Datαποκατασταθεισῃαποκατασταθεντιαποκατα·στα·θεισ·ῃαποκατα·στα·θε[ι]ντ·ι
Genαποκατασταθεισηςαποκατασταθεντοςαποκατα·στα·θεισ·ηςαποκατα·στα·θε[ι]ντ·ος
PlVocαποκατασταθεισαιαποκατασταθεντεςαποκατασταθεντααποκατα·στα·θεισ·αιαποκατα·στα·θε[ι]ντ·εςαποκατα·στα·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαποκατασταθεισαςαποκατασταθενταςαποκατα·στα·θεισ·αςαποκατα·στα·θε[ι]ντ·ας
Datαποκατασταθεισαιςαποκατασταθεισι, αποκατασταθεισιναποκατα·στα·θεισ·αιςαποκατα·στα·θει[ντ]·σι(ν)
Genαποκατασταθεισωναποκατασταθεντων[LXX]αποκατα·στα·θεισ·ωναποκατα·στα·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκατασταθησομενηαποκατασταθησομενεαποκατα·στα·θησομεν·ηαποκατα·στα·θησομεν·ε
Nomαποκατασταθησομενοςαποκατα·στα·θησομεν·ος
Accαποκατασταθησομενηναποκατασταθησομενοναποκατα·στα·θησομεν·ηναποκατα·στα·θησομεν·ον
Datαποκατασταθησομενῃαποκατασταθησομενῳαποκατα·στα·θησομεν·ῃαποκατα·στα·θησομεν·ῳ
Genαποκατασταθησομενηςαποκατασταθησομενουαποκατα·στα·θησομεν·ηςαποκατα·στα·θησομεν·ου
PlVocαποκατασταθησομεναιαποκατασταθησομενοιαποκατασταθησομενααποκατα·στα·θησομεν·αιαποκατα·στα·θησομεν·οιαποκατα·στα·θησομεν·α
Nom
Accαποκατασταθησομεναςαποκατασταθησομενουςαποκατα·στα·θησομεν·αςαποκατα·στα·θησομεν·ους
Datαποκατασταθησομεναιςαποκατασταθησομενοιςαποκατα·στα·θησομεν·αιςαποκατα·στα·θησομεν·οις
Genαποκατασταθησομενωναποκατασταθησομενωναποκατα·στα·θησομεν·ωναποκατα·στα·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 10-Dec-2019 14:34:38 EST