αποκαταλλασσω • APOKATALLASSW • apokatallassō

Search: αποκαταλλαξαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποκαταλλαξαι; αποκαταλλαξαι; αποκαταλλαξαιἀποκαταλλάσσωαποκατ·αλλασσ·σαι; αποκατ·αλλασσ·σαι; αποκατ·αλλασσ·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποκαταλλαξαιἀποκαταλλάσσωαποκατ·αλλασσ·σαι1aor mp imp 2nd sg
αποκαταλλαξαιἀποκαταλλάσσωαποκατ·αλλασσ·σαι1aor act opt 3rd sg
αποκαταλλαξαιἀποκαταλλάσσωαποκατ·αλλασσ·σαι1aor act inf

ἀπο·κατ·αλλάσσω (-, -, αποκατ+αλλαξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκατηλλαξααποκατ·ε·αλλασσ·σααποκατηλλαξαμηναποκατ·ε·αλλασσ·σαμην
2ndαποκατηλλαξαςαποκατ·ε·αλλασσ·σαςαποκατηλλαξωαποκατ·ε·αλλασσ·σω
3rdαποκατηλλαξεν[GNT], αποκατηλλαξεαποκατ·ε·αλλασσ·σε(ν), αποκατ·ε·αλλασσ·σε(ν)αποκατηλλαξατοαποκατ·ε·αλλασσ·σατο
Pl1stαποκατηλλαξαμεναποκατ·ε·αλλασσ·σαμεναποκατηλλαξαμεθααποκατ·ε·αλλασσ·σαμεθα
2ndαποκατηλλαξατεαποκατ·ε·αλλασσ·σατεαποκατηλλαξασθεαποκατ·ε·αλλασσ·σασθε
3rdαποκατηλλαξαναποκατ·ε·αλλασσ·σαναποκατηλλαξαντοαποκατ·ε·αλλασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαταλλαξωαποκατ·αλλασσ·σωαποκαταλλαξωμαιαποκατ·αλλασσ·σωμαι
2ndαποκαταλλαξῃςαποκατ·αλλασσ·σῃςαποκαταλλαξῃ[GNT]αποκατ·αλλασσ·σῃ
3rdαποκαταλλαξῃ[GNT]αποκατ·αλλασσ·σῃαποκαταλλαξηταιαποκατ·αλλασσ·σηται
Pl1stαποκαταλλαξωμεναποκατ·αλλασσ·σωμεναποκαταλλαξωμεθααποκατ·αλλασσ·σωμεθα
2ndαποκαταλλαξητεαποκατ·αλλασσ·σητεαποκαταλλαξησθεαποκατ·αλλασσ·σησθε
3rdαποκαταλλαξωσιν, αποκαταλλαξωσιαποκατ·αλλασσ·σωσι(ν)αποκαταλλαξωνταιαποκατ·αλλασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαταλλαξαιμιαποκατ·αλλασσ·σαιμιαποκαταλλαξαιμηναποκατ·αλλασσ·σαιμην
2ndαποκαταλλαξαις, αποκαταλλαξειαςαποκατ·αλλασσ·σαις, αποκατ·αλλασσ·σειας classicalαποκαταλλαξαιοαποκατ·αλλασσ·σαιο
3rdαποκαταλλαξαι[GNT], αποκαταλλαξειεαποκατ·αλλασσ·σαι, αποκατ·αλλασσ·σειε classicalαποκαταλλαξαιτοαποκατ·αλλασσ·σαιτο
Pl1stαποκαταλλαξαιμεναποκατ·αλλασσ·σαιμεναποκαταλλαξαιμεθααποκατ·αλλασσ·σαιμεθα
2ndαποκαταλλαξαιτεαποκατ·αλλασσ·σαιτεαποκαταλλαξαισθεαποκατ·αλλασσ·σαισθε
3rdαποκαταλλαξαιεν, αποκαταλλαξαισαν, αποκαταλλαξειαν, αποκαταλλαξειεναποκατ·αλλασσ·σαιεν, αποκατ·αλλασσ·σαισαν alt, αποκατ·αλλασσ·σειαν classical, αποκατ·αλλασσ·σειεν classicalαποκαταλλαξαιντοαποκατ·αλλασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκαταλλαξοναποκατ·αλλασσ·σοναποκαταλλαξαι[GNT]αποκατ·αλλασσ·σαι
3rdαποκαταλλαξατωαποκατ·αλλασσ·σατωαποκαταλλαξασθωαποκατ·αλλασσ·σασθω
Pl1st
2ndαποκαταλλαξατεαποκατ·αλλασσ·σατεαποκαταλλαξασθεαποκατ·αλλασσ·σασθε
3rdαποκαταλλαξατωσαν, αποκαταλλαξαντωναποκατ·αλλασσ·σατωσαν, αποκατ·αλλασσ·σαντων classicalαποκαταλλαξασθωσαν, αποκαταλλαξασθωναποκατ·αλλασσ·σασθωσαν, αποκατ·αλλασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκαταλλαξαι[GNT]​αποκατ·αλλασσ·σαιαποκαταλλαξασθαι​αποκατ·αλλασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαταλλαξασααποκαταλλαξαςαποκαταλλαξαναποκατ·αλλασσ·σασ·ααποκατ·αλλασσ·σα[ντ]·ςαποκατ·αλλασσ·σαν[τ]
Nom
Accαποκαταλλαξασαναποκαταλλαξαντααποκατ·αλλασσ·σασ·αναποκατ·αλλασσ·σαντ·α
Datαποκαταλλαξασῃαποκαταλλαξαντιαποκατ·αλλασσ·σασ·ῃαποκατ·αλλασσ·σαντ·ι
Genαποκαταλλαξασηςαποκαταλλαξαντοςαποκατ·αλλασσ·σασ·ηςαποκατ·αλλασσ·σαντ·ος
PlVocαποκαταλλαξασαιαποκαταλλαξαντεςαποκαταλλαξαντααποκατ·αλλασσ·σασ·αιαποκατ·αλλασσ·σαντ·εςαποκατ·αλλασσ·σαντ·α
Nom
Accαποκαταλλαξασαςαποκαταλλαξανταςαποκατ·αλλασσ·σασ·αςαποκατ·αλλασσ·σαντ·ας
Datαποκαταλλαξασαιςαποκαταλλαξασι, αποκαταλλαξασιναποκατ·αλλασσ·σασ·αιςαποκατ·αλλασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποκαταλλαξασωναποκαταλλαξαντωναποκατ·αλλασσ·σασ·ωναποκατ·αλλασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαταλλαξαμενηαποκαταλλαξαμενεαποκατ·αλλασσ·σαμεν·ηαποκατ·αλλασσ·σαμεν·ε
Nomαποκαταλλαξαμενοςαποκατ·αλλασσ·σαμεν·ος
Accαποκαταλλαξαμενηναποκαταλλαξαμενοναποκατ·αλλασσ·σαμεν·ηναποκατ·αλλασσ·σαμεν·ον
Datαποκαταλλαξαμενῃαποκαταλλαξαμενῳαποκατ·αλλασσ·σαμεν·ῃαποκατ·αλλασσ·σαμεν·ῳ
Genαποκαταλλαξαμενηςαποκαταλλαξαμενουαποκατ·αλλασσ·σαμεν·ηςαποκατ·αλλασσ·σαμεν·ου
PlVocαποκαταλλαξαμεναιαποκαταλλαξαμενοιαποκαταλλαξαμενααποκατ·αλλασσ·σαμεν·αιαποκατ·αλλασσ·σαμεν·οιαποκατ·αλλασσ·σαμεν·α
Nom
Accαποκαταλλαξαμεναςαποκαταλλαξαμενουςαποκατ·αλλασσ·σαμεν·αςαποκατ·αλλασσ·σαμεν·ους
Datαποκαταλλαξαμεναιςαποκαταλλαξαμενοιςαποκατ·αλλασσ·σαμεν·αιςαποκατ·αλλασσ·σαμεν·οις
Genαποκαταλλαξαμενωναποκαταλλαξαμενωναποκατ·αλλασσ·σαμεν·ωναποκατ·αλλασσ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 09:25:05 EST