αποθνῃσκω • APOQNHiSKW • apothnē(i)skō

Search: αποθανω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποθανω; αποθανωἀποθνῄσκωαπο·θαν·ω; απο·θαν(ε)·[σ]ω2aor act sub 1st sg; fut act ind 1st sg

ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποθνῃσκω[GNT][LXX]απο·θνῃσκ·ωαποθνῃσκομαιαπο·θνῃσκ·ομαι
2ndαποθνῃσκεις[LXX]απο·θνῃσκ·ειςαποθνῃσκῃ, αποθνῃσκει[GNT][LXX], αποθνῃσκεσαιαπο·θνῃσκ·ῃ, απο·θνῃσκ·ει classical, απο·θνῃσκ·εσαι alt
3rdαποθνῃσκει[GNT][LXX]απο·θνῃσκ·ειαποθνῃσκεταιαπο·θνῃσκ·εται
Pl1stαποθνῃσκομεν[GNT][LXX]απο·θνῃσκ·ομεναποθνῃσκομεθααπο·θνῃσκ·ομεθα
2ndαποθνῃσκετε[LXX]απο·θνῃσκ·ετεαποθνῃσκεσθεαπο·θνῃσκ·εσθε
3rdαποθνῃσκουσιν[GNT][LXX], αποθνῃσκουσιαπο·θνῃσκ·ουσι(ν), απο·θνῃσκ·ουσι(ν)αποθνῃσκονταιαπο·θνῃσκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποθνῃσκω[GNT][LXX]απο·θνῃσκ·ωαποθνῃσκωμαιαπο·θνῃσκ·ωμαι
2ndαποθνῃσκῃςαπο·θνῃσκ·ῃςαποθνῃσκῃαπο·θνῃσκ·ῃ
3rdαποθνῃσκῃαπο·θνῃσκ·ῃαποθνῃσκηταιαπο·θνῃσκ·ηται
Pl1stαποθνῃσκωμεν[GNT]απο·θνῃσκ·ωμεναποθνῃσκωμεθααπο·θνῃσκ·ωμεθα
2ndαποθνῃσκητεαπο·θνῃσκ·ητεαποθνῃσκησθεαπο·θνῃσκ·ησθε
3rdαποθνῃσκωσιν, αποθνῃσκωσιαπο·θνῃσκ·ωσι(ν)αποθνῃσκωνταιαπο·θνῃσκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποθνῃσκοιμιαπο·θνῃσκ·οιμιαποθνῃσκοιμηναπο·θνῃσκ·οιμην
2ndαποθνῃσκοιςαπο·θνῃσκ·οιςαποθνῃσκοιοαπο·θνῃσκ·οιο
3rdαποθνῃσκοιαπο·θνῃσκ·οιαποθνῃσκοιτοαπο·θνῃσκ·οιτο
Pl1stαποθνῃσκοιμεναπο·θνῃσκ·οιμεναποθνῃσκοιμεθααπο·θνῃσκ·οιμεθα
2ndαποθνῃσκοιτεαπο·θνῃσκ·οιτεαποθνῃσκοισθεαπο·θνῃσκ·οισθε
3rdαποθνῃσκοιεν, αποθνῃσκοισαναπο·θνῃσκ·οιεν, απο·θνῃσκ·οισαν altαποθνῃσκοιντοαπο·θνῃσκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποθνῃσκεαπο·θνῃσκ·εαποθνῃσκουαπο·θνῃσκ·ου
3rdαποθνῃσκετω[LXX]απο·θνῃσκ·ετωαποθνῃσκεσθωαπο·θνῃσκ·εσθω
Pl1st
2ndαποθνῃσκετε[LXX]απο·θνῃσκ·ετεαποθνῃσκεσθεαπο·θνῃσκ·εσθε
3rdαποθνῃσκετωσαν, αποθνῃσκοντων[LXX]απο·θνῃσκ·ετωσαν, απο·θνῃσκ·οντων classicalαποθνῃσκεσθωσαν, αποθνῃσκεσθωναπο·θνῃσκ·εσθωσαν, απο·θνῃσκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποθνῃσκειν[GNT][LXX]​απο·θνῃσκ·ειναποθνῃσκεσθαι​απο·θνῃσκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποθνῃσκουσααποθνῃσκον[LXX]απο·θνῃσκ·ουσ·ααπο·θνῃσκ·ο[υ]ν[τ]
Nomαποθνῃσκων[GNT][LXX]απο·θνῃσκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποθνῃσκουσαναποθνῃσκοντααπο·θνῃσκ·ουσ·αναπο·θνῃσκ·ο[υ]ντ·α
Datαποθνῃσκουσῃαποθνῃσκοντιαπο·θνῃσκ·ουσ·ῃαπο·θνῃσκ·ο[υ]ντ·ι
Genαποθνῃσκουσηςαποθνῃσκοντος[LXX]απο·θνῃσκ·ουσ·ηςαπο·θνῃσκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποθνῃσκουσαιαποθνῃσκοντες[GNT][LXX]αποθνῃσκοντααπο·θνῃσκ·ουσ·αιαπο·θνῃσκ·ο[υ]ντ·εςαπο·θνῃσκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποθνῃσκουσαςαποθνῃσκοντας[LXX]απο·θνῃσκ·ουσ·αςαπο·θνῃσκ·ο[υ]ντ·ας
Datαποθνῃσκουσαιςαποθνῃσκουσι, αποθνῃσκουσιν[GNT][LXX]απο·θνῃσκ·ουσ·αιςαπο·θνῃσκ·ου[ντ]·σι(ν), απο·θνῃσκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποθνῃσκουσωναποθνῃσκοντων[LXX]απο·θνῃσκ·ουσ·ωναπο·θνῃσκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποθνῃσκομενηαποθνῃσκομενεαπο·θνῃσκ·ομεν·ηαπο·θνῃσκ·ομεν·ε
Nomαποθνῃσκομενοςαπο·θνῃσκ·ομεν·ος
Accαποθνῃσκομενηναποθνῃσκομενοναπο·θνῃσκ·ομεν·ηναπο·θνῃσκ·ομεν·ον
Datαποθνῃσκομενῃαποθνῃσκομενῳαπο·θνῃσκ·ομεν·ῃαπο·θνῃσκ·ομεν·ῳ
Genαποθνῃσκομενηςαποθνῃσκομενουαπο·θνῃσκ·ομεν·ηςαπο·θνῃσκ·ομεν·ου
PlVocαποθνῃσκομεναιαποθνῃσκομενοιαποθνῃσκομενααπο·θνῃσκ·ομεν·αιαπο·θνῃσκ·ομεν·οιαπο·θνῃσκ·ομεν·α
Nom
Accαποθνῃσκομεναςαποθνῃσκομενουςαπο·θνῃσκ·ομεν·αςαπο·θνῃσκ·ομεν·ους
Datαποθνῃσκομεναιςαποθνῃσκομενοιςαπο·θνῃσκ·ομεν·αιςαπο·θνῃσκ·ομεν·οις
Genαποθνῃσκομενωναποθνῃσκομενωναπο·θνῃσκ·ομεν·ωναπο·θνῃσκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεθνῃσκον[LXX]απο·ε·θνῃσκ·οναπεθνῃσκομηναπο·ε·θνῃσκ·ομην
2ndαπεθνῃσκεςαπο·ε·θνῃσκ·εςαπεθνῃσκουαπο·ε·θνῃσκ·ου
3rdαπεθνῃσκεν[GNT][LXX], απεθνῃσκεαπο·ε·θνῃσκ·ε(ν), απο·ε·θνῃσκ·ε(ν)απεθνῃσκετοαπο·ε·θνῃσκ·ετο
Pl1stαπεθνῃσκομεναπο·ε·θνῃσκ·ομεναπεθνῃσκομεθααπο·ε·θνῃσκ·ομεθα
2ndαπεθνῃσκετεαπο·ε·θνῃσκ·ετεαπεθνῃσκεσθεαπο·ε·θνῃσκ·εσθε
3rdαπεθνῃσκον[LXX], απεθνῃσκοσαν[LXX]απο·ε·θνῃσκ·ον, απο·ε·θνῃσκ·οσαν altαπεθνῃσκοντοαπο·ε·θνῃσκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποθανω[LXX]απο·θαν(ε)·[σ]ωαποθανουμαι[LXX]απο·θαν(ε)·[σ]ομαι
2ndαποθανειςαπο·θαν(ε)·[σ]ειςαποθανῃ[GNT][LXX], αποθανει, αποθανεισαιαπο·θαν(ε)·[σ]ῃ, απο·θαν(ε)·[σ]ει classical, απο·θαν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdαποθανειαπο·θαν(ε)·[σ]ειαποθανειται[GNT][LXX]απο·θαν(ε)·[σ]εται
Pl1stαποθανουμεναπο·θαν(ε)·[σ]ομεναποθανουμεθα[LXX]απο·θαν(ε)·[σ]ομεθα
2ndαποθανειτεαπο·θαν(ε)·[σ]ετεαποθανεισθε[GNT][LXX]απο·θαν(ε)·[σ]εσθε
3rdαποθανουσιν[LXX], αποθανουσιαπο·θαν(ε)·[σ]ουσι(ν), απο·θαν(ε)·[σ]ουσι(ν)αποθανουνται[GNT][LXX]απο·θαν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποθανοιμιαπο·θαν(ε)·[σ]οιμιαποθανοιμηναπο·θαν(ε)·[σ]οιμην
2ndαποθανοιςαπο·θαν(ε)·[σ]οιςαποθανοιοαπο·θαν(ε)·[σ]οιο
3rdαποθανοι[LXX]απο·θαν(ε)·[σ]οιαποθανοιτοαπο·θαν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stαποθανοιμεν[LXX]απο·θαν(ε)·[σ]οιμεναποθανοιμεθααπο·θαν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndαποθανοιτεαπο·θαν(ε)·[σ]οιτεαποθανοισθεαπο·θαν(ε)·[σ]οισθε
3rdαποθανοιεναπο·θαν(ε)·[σ]οιεναποθανοιντοαπο·θαν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποθανειν[GNT][LXX]​απο·θαν(ε)·[σ]ειναποθανεισθαι​απο·θαν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποθανουσααποθανουναπο·θαν(ε)·[σ]ουσ·ααπο·θαν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomαποθανων[GNT][LXX]απο·θαν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accαποθανουσαναποθανουντααπο·θαν(ε)·[σ]ουσ·αναπο·θαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datαποθανουσῃαποθανουντιαπο·θαν(ε)·[σ]ουσ·ῃαπο·θαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genαποθανουσηςαποθανουντοςαπο·θαν(ε)·[σ]ουσ·ηςαπο·θαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocαποθανουσαιαποθανουντεςαποθανουντααπο·θαν(ε)·[σ]ουσ·αιαπο·θαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςαπο·θαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποθανουσαςαποθανουνταςαπο·θαν(ε)·[σ]ουσ·αςαπο·θαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datαποθανουσαιςαποθανουσι, αποθανουσιν[LXX]απο·θαν(ε)·[σ]ουσ·αιςαπο·θαν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), απο·θαν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genαποθανουσωναποθανουντωναπο·θαν(ε)·[σ]ουσ·ωναπο·θαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποθανουμενηαποθανουμενεαπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·ηαπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomαποθανουμενοςαπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accαποθανουμενηναποθανουμενοναπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·ηναπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datαποθανουμενῃαποθανουμενῳαπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·ῃαπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genαποθανουμενηςαποθανουμενουαπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·ηςαπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocαποθανουμεναιαποθανουμενοιαποθανουμενααπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·αιαπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·οιαπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accαποθανουμεναςαποθανουμενουςαπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·αςαπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datαποθανουμεναιςαποθανουμενοιςαπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·αιςαπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genαποθανουμενωναποθανουμενωναπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·ωναπο·θαν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεθανον[GNT][LXX]απο·ε·θαν·οναπεθανομηναπο·ε·θαν·ομην
2ndαπεθανεςαπο·ε·θαν·εςαπεθανουαπο·ε·θαν·ου
3rdαπεθανεν[GNT][LXX], απεθανε[LXX]απο·ε·θαν·ε(ν)απεθανετοαπο·ε·θαν·ετο
Pl1stαπεθανομεν[GNT][LXX]απο·ε·θαν·ομεναπεθανομεθααπο·ε·θαν·ομεθα
2ndαπεθανετε[GNT]απο·ε·θαν·ετεαπεθανεσθεαπο·ε·θαν·εσθε
3rdαπεθανον[GNT][LXX], απεθανοσαν[LXX]απο·ε·θαν·ον, απο·ε·θαν·οσαν altαπεθανοντοαπο·ε·θαν·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποθανω[LXX]απο·θαν·ωαποθανωμαιαπο·θαν·ωμαι
2ndαποθανῃς[LXX]απο·θαν·ῃςαποθανῃ[GNT][LXX]απο·θαν·ῃ
3rdαποθανῃ[GNT][LXX]απο·θαν·ῃαποθανηταιαπο·θαν·ηται
Pl1stαποθανωμεν[GNT][LXX]απο·θαν·ωμεναποθανωμεθααπο·θαν·ωμεθα
2ndαποθανητε[LXX]απο·θαν·ητεαποθανησθεαπο·θαν·ησθε
3rdαποθανωσιν[LXX], αποθανωσιαπο·θαν·ωσι(ν), απο·θαν·ωσι(ν)αποθανωνταιαπο·θαν·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποθανοιμιαπο·θαν·οιμιαποθανοιμηναπο·θαν·οιμην
2ndαποθανοιςαπο·θαν·οιςαποθανοιοαπο·θαν·οιο
3rdαποθανοι[LXX]απο·θαν·οιαποθανοιτοαπο·θαν·οιτο
Pl1stαποθανοιμεν[LXX]απο·θαν·οιμεναποθανοιμεθααπο·θαν·οιμεθα
2ndαποθανοιτεαπο·θαν·οιτεαποθανοισθεαπο·θαν·οισθε
3rdαποθανοιεν, αποθανοισαναπο·θαν·οιεν, απο·θαν·οισαν altαποθανοιντοαπο·θαν·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποθανεαπο·θαν·εαποθανουαπο·θαν·ου
3rdαποθανετω[LXX]απο·θαν·ετωαποθανεσθωαπο·θαν·εσθω
Pl1st
2ndαποθανετεαπο·θαν·ετεαποθανεσθεαπο·θαν·εσθε
3rdαποθανετωσαν, αποθανοντων[LXX]απο·θαν·ετωσαν, απο·θαν·οντων classicalαποθανεσθωσαν, αποθανεσθωναπο·θαν·εσθωσαν, απο·θαν·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποθανειν[GNT][LXX]​απο·θαν·ειναποθανεσθαι​απο·θαν·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποθανουσααποθανοναπο·θαν·ουσ·ααπο·θαν·ο[υ]ν[τ]
Nomαποθανων[GNT][LXX]απο·θαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποθανουσαναποθανοντα[GNT]απο·θαν·ουσ·αναπο·θαν·ο[υ]ντ·α
Datαποθανουσῃαποθανοντι[GNT]απο·θαν·ουσ·ῃαπο·θαν·ο[υ]ντ·ι
Genαποθανουσηςαποθανοντος[GNT]απο·θαν·ουσ·ηςαπο·θαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποθανουσαιαποθανοντες[GNT][LXX]αποθανοντα[GNT]απο·θαν·ουσ·αιαπο·θαν·ο[υ]ντ·εςαπο·θαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποθανουσαςαποθανοντας[LXX]απο·θαν·ουσ·αςαπο·θαν·ο[υ]ντ·ας
Datαποθανουσαιςαποθανουσι, αποθανουσιν[LXX]απο·θαν·ουσ·αιςαπο·θαν·ου[ντ]·σι(ν), απο·θαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποθανουσωναποθανοντων[LXX]απο·θαν·ουσ·ωναπο·θαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποθανομενηαποθανομενεαπο·θαν·ομεν·ηαπο·θαν·ομεν·ε
Nomαποθανομενοςαπο·θαν·ομεν·ος
Accαποθανομενηναποθανομενοναπο·θαν·ομεν·ηναπο·θαν·ομεν·ον
Datαποθανομενῃαποθανομενῳαπο·θαν·ομεν·ῃαπο·θαν·ομεν·ῳ
Genαποθανομενηςαποθανομενουαπο·θαν·ομεν·ηςαπο·θαν·ομεν·ου
PlVocαποθανομεναιαποθανομενοιαποθανομενααπο·θαν·ομεν·αιαπο·θαν·ομεν·οιαπο·θαν·ομεν·α
Nom
Accαποθανομεναςαποθανομενουςαπο·θαν·ομεν·αςαπο·θαν·ομεν·ους
Datαποθανομεναιςαποθανομενοιςαπο·θαν·ομεν·αιςαπο·θαν·ομεν·οις
Genαποθανομενωναποθανομενωναπο·θαν·ομεν·ωναπο·θαν·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 29-Jul-2021 08:03:24 EDT