αποθησαυριζω • APOQHSAURIZW • apothēsaurizō

Search: αποθησαυριζοντας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποθησαυριζονταςἀποθησαυρίζωαπο·θησαυριζ·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποθησαυριζονταςἀποθησαυρίζωαπο·θησαυριζ·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl

ἀπο·θησαυρίζω (απο+θησαυριζ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποθησαυριζωαπο·θησαυριζ·ωαποθησαυριζομαιαπο·θησαυριζ·ομαι
2ndαποθησαυριζειςαπο·θησαυριζ·ειςαποθησαυριζῃ, αποθησαυριζει, αποθησαυριζεσαιαπο·θησαυριζ·ῃ, απο·θησαυριζ·ει classical, απο·θησαυριζ·εσαι alt
3rdαποθησαυριζειαπο·θησαυριζ·ειαποθησαυριζεταιαπο·θησαυριζ·εται
Pl1stαποθησαυριζομεναπο·θησαυριζ·ομεναποθησαυριζομεθααπο·θησαυριζ·ομεθα
2ndαποθησαυριζετεαπο·θησαυριζ·ετεαποθησαυριζεσθεαπο·θησαυριζ·εσθε
3rdαποθησαυριζουσιν, αποθησαυριζουσιαπο·θησαυριζ·ουσι(ν)αποθησαυριζονταιαπο·θησαυριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποθησαυριζωαπο·θησαυριζ·ωαποθησαυριζωμαιαπο·θησαυριζ·ωμαι
2ndαποθησαυριζῃςαπο·θησαυριζ·ῃςαποθησαυριζῃαπο·θησαυριζ·ῃ
3rdαποθησαυριζῃαπο·θησαυριζ·ῃαποθησαυριζηταιαπο·θησαυριζ·ηται
Pl1stαποθησαυριζωμεναπο·θησαυριζ·ωμεναποθησαυριζωμεθααπο·θησαυριζ·ωμεθα
2ndαποθησαυριζητεαπο·θησαυριζ·ητεαποθησαυριζησθεαπο·θησαυριζ·ησθε
3rdαποθησαυριζωσιν, αποθησαυριζωσιαπο·θησαυριζ·ωσι(ν)αποθησαυριζωνταιαπο·θησαυριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποθησαυριζοιμιαπο·θησαυριζ·οιμιαποθησαυριζοιμηναπο·θησαυριζ·οιμην
2ndαποθησαυριζοιςαπο·θησαυριζ·οιςαποθησαυριζοιοαπο·θησαυριζ·οιο
3rdαποθησαυριζοιαπο·θησαυριζ·οιαποθησαυριζοιτοαπο·θησαυριζ·οιτο
Pl1stαποθησαυριζοιμεναπο·θησαυριζ·οιμεναποθησαυριζοιμεθααπο·θησαυριζ·οιμεθα
2ndαποθησαυριζοιτεαπο·θησαυριζ·οιτεαποθησαυριζοισθεαπο·θησαυριζ·οισθε
3rdαποθησαυριζοιεν, αποθησαυριζοισαναπο·θησαυριζ·οιεν, απο·θησαυριζ·οισαν altαποθησαυριζοιντοαπο·θησαυριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποθησαυριζεαπο·θησαυριζ·εαποθησαυριζουαπο·θησαυριζ·ου
3rdαποθησαυριζετωαπο·θησαυριζ·ετωαποθησαυριζεσθωαπο·θησαυριζ·εσθω
Pl1st
2ndαποθησαυριζετεαπο·θησαυριζ·ετεαποθησαυριζεσθεαπο·θησαυριζ·εσθε
3rdαποθησαυριζετωσαν, αποθησαυριζοντωναπο·θησαυριζ·ετωσαν, απο·θησαυριζ·οντων classicalαποθησαυριζεσθωσαν, αποθησαυριζεσθωναπο·θησαυριζ·εσθωσαν, απο·θησαυριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποθησαυριζειν​απο·θησαυριζ·ειν​αποθησαυριζεσθαι​απο·θησαυριζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποθησαυριζουσααποθησαυριζοναπο·θησαυριζ·ουσ·ααπο·θησαυριζ·ο[υ]ν[τ]
Nomαποθησαυριζων[LXX]απο·θησαυριζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποθησαυριζουσαναποθησαυριζοντααπο·θησαυριζ·ουσ·αναπο·θησαυριζ·ο[υ]ντ·α
Datαποθησαυριζουσῃαποθησαυριζοντιαπο·θησαυριζ·ουσ·ῃαπο·θησαυριζ·ο[υ]ντ·ι
Genαποθησαυριζουσηςαποθησαυριζοντοςαπο·θησαυριζ·ουσ·ηςαπο·θησαυριζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποθησαυριζουσαιαποθησαυριζοντεςαποθησαυριζοντααπο·θησαυριζ·ουσ·αιαπο·θησαυριζ·ο[υ]ντ·εςαπο·θησαυριζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποθησαυριζουσαςαποθησαυριζοντας[GNT]απο·θησαυριζ·ουσ·αςαπο·θησαυριζ·ο[υ]ντ·ας
Datαποθησαυριζουσαιςαποθησαυριζουσι, αποθησαυριζουσιναπο·θησαυριζ·ουσ·αιςαπο·θησαυριζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποθησαυριζουσωναποθησαυριζοντωναπο·θησαυριζ·ουσ·ωναπο·θησαυριζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποθησαυριζομενηαποθησαυριζομενεαπο·θησαυριζ·ομεν·ηαπο·θησαυριζ·ομεν·ε
Nomαποθησαυριζομενοςαπο·θησαυριζ·ομεν·ος
Accαποθησαυριζομενηναποθησαυριζομενοναπο·θησαυριζ·ομεν·ηναπο·θησαυριζ·ομεν·ον
Datαποθησαυριζομενῃαποθησαυριζομενῳαπο·θησαυριζ·ομεν·ῃαπο·θησαυριζ·ομεν·ῳ
Genαποθησαυριζομενηςαποθησαυριζομενουαπο·θησαυριζ·ομεν·ηςαπο·θησαυριζ·ομεν·ου
PlVocαποθησαυριζομεναιαποθησαυριζομενοιαποθησαυριζομενααπο·θησαυριζ·ομεν·αιαπο·θησαυριζ·ομεν·οιαπο·θησαυριζ·ομεν·α
Nom
Accαποθησαυριζομεναςαποθησαυριζομενουςαπο·θησαυριζ·ομεν·αςαπο·θησαυριζ·ομεν·ους
Datαποθησαυριζομεναιςαποθησαυριζομενοιςαπο·θησαυριζ·ομεν·αιςαπο·θησαυριζ·ομεν·οις
Genαποθησαυριζομενωναποθησαυριζομενωναπο·θησαυριζ·ομεν·ωναπο·θησαυριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεθησαυριζοναπο·ε·θησαυριζ·οναπεθησαυριζομηναπο·ε·θησαυριζ·ομην
2ndαπεθησαυριζεςαπο·ε·θησαυριζ·εςαπεθησαυριζουαπο·ε·θησαυριζ·ου
3rdαπεθησαυριζεν, απεθησαυριζεαπο·ε·θησαυριζ·ε(ν)απεθησαυριζετοαπο·ε·θησαυριζ·ετο
Pl1stαπεθησαυριζομεναπο·ε·θησαυριζ·ομεναπεθησαυριζομεθααπο·ε·θησαυριζ·ομεθα
2ndαπεθησαυριζετεαπο·ε·θησαυριζ·ετεαπεθησαυριζεσθεαπο·ε·θησαυριζ·εσθε
3rdαπεθησαυριζον, απεθησαυριζοσαναπο·ε·θησαυριζ·ον, απο·ε·θησαυριζ·οσαν altαπεθησαυριζοντοαπο·ε·θησαυριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 09:38:31 EST