αποβαλλω • APOBALLW • apoballō

Search: αποβαλλειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποβαλλεινἀποβάλλωαπο·βαλλ·εινpres act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποβαλλεινἀποβάλλωαπο·βαλλ·εινpres act inf

ἀπο·βάλλω (απο+βαλλ-, απο+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd απο+βαλ-, απο+βεβλη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποβαλλωαπο·βαλλ·ωαποβαλλομαιαπο·βαλλ·ομαι
2ndαποβαλλειςαπο·βαλλ·ειςαποβαλλῃ, αποβαλλει, αποβαλλεσαιαπο·βαλλ·ῃ, απο·βαλλ·ει classical, απο·βαλλ·εσαι alt
3rdαποβαλλειαπο·βαλλ·ειαποβαλλεται[LXX]απο·βαλλ·εται
Pl1stαποβαλλομεναπο·βαλλ·ομεναποβαλλομεθααπο·βαλλ·ομεθα
2ndαποβαλλετεαπο·βαλλ·ετεαποβαλλεσθεαπο·βαλλ·εσθε
3rdαποβαλλουσιν, αποβαλλουσιαπο·βαλλ·ουσι(ν)αποβαλλονταιαπο·βαλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποβαλλωαπο·βαλλ·ωαποβαλλωμαιαπο·βαλλ·ωμαι
2ndαποβαλλῃςαπο·βαλλ·ῃςαποβαλλῃαπο·βαλλ·ῃ
3rdαποβαλλῃαπο·βαλλ·ῃαποβαλληταιαπο·βαλλ·ηται
Pl1stαποβαλλωμεναπο·βαλλ·ωμεναποβαλλωμεθααπο·βαλλ·ωμεθα
2ndαποβαλλητεαπο·βαλλ·ητεαποβαλλησθεαπο·βαλλ·ησθε
3rdαποβαλλωσιν, αποβαλλωσιαπο·βαλλ·ωσι(ν)αποβαλλωνταιαπο·βαλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποβαλλοιμιαπο·βαλλ·οιμιαποβαλλοιμηναπο·βαλλ·οιμην
2ndαποβαλλοιςαπο·βαλλ·οιςαποβαλλοιοαπο·βαλλ·οιο
3rdαποβαλλοιαπο·βαλλ·οιαποβαλλοιτοαπο·βαλλ·οιτο
Pl1stαποβαλλοιμεναπο·βαλλ·οιμεναποβαλλοιμεθααπο·βαλλ·οιμεθα
2ndαποβαλλοιτεαπο·βαλλ·οιτεαποβαλλοισθεαπο·βαλλ·οισθε
3rdαποβαλλοιεν, αποβαλλοισαναπο·βαλλ·οιεν, απο·βαλλ·οισαν altαποβαλλοιντοαπο·βαλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποβαλλεαπο·βαλλ·εαποβαλλουαπο·βαλλ·ου
3rdαποβαλλετωαπο·βαλλ·ετωαποβαλλεσθωαπο·βαλλ·εσθω
Pl1st
2ndαποβαλλετεαπο·βαλλ·ετεαποβαλλεσθεαπο·βαλλ·εσθε
3rdαποβαλλετωσαν, αποβαλλοντωναπο·βαλλ·ετωσαν, απο·βαλλ·οντων classicalαποβαλλεσθωσαν, αποβαλλεσθωναπο·βαλλ·εσθωσαν, απο·βαλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποβαλλειν[GNT]​απο·βαλλ·ειναποβαλλεσθαι​απο·βαλλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποβαλλουσααποβαλλοναπο·βαλλ·ουσ·ααπο·βαλλ·ο[υ]ν[τ]
Nomαποβαλλωναπο·βαλλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποβαλλουσαναποβαλλοντααπο·βαλλ·ουσ·αναπο·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Datαποβαλλουσῃαποβαλλοντιαπο·βαλλ·ουσ·ῃαπο·βαλλ·ο[υ]ντ·ι
Genαποβαλλουσηςαποβαλλοντοςαπο·βαλλ·ουσ·ηςαπο·βαλλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποβαλλουσαιαποβαλλοντεςαποβαλλοντααπο·βαλλ·ουσ·αιαπο·βαλλ·ο[υ]ντ·εςαπο·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποβαλλουσαςαποβαλλονταςαπο·βαλλ·ουσ·αςαπο·βαλλ·ο[υ]ντ·ας
Datαποβαλλουσαιςαποβαλλουσι, αποβαλλουσιναπο·βαλλ·ουσ·αιςαπο·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποβαλλουσωναποβαλλοντωναπο·βαλλ·ουσ·ωναπο·βαλλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποβαλλομενηαποβαλλομενεαπο·βαλλ·ομεν·ηαπο·βαλλ·ομεν·ε
Nomαποβαλλομενοςαπο·βαλλ·ομεν·ος
Accαποβαλλομενηναποβαλλομενοναπο·βαλλ·ομεν·ηναπο·βαλλ·ομεν·ον
Datαποβαλλομενῃαποβαλλομενῳαπο·βαλλ·ομεν·ῃαπο·βαλλ·ομεν·ῳ
Genαποβαλλομενηςαποβαλλομενουαπο·βαλλ·ομεν·ηςαπο·βαλλ·ομεν·ου
PlVocαποβαλλομεναιαποβαλλομενοιαποβαλλομενααπο·βαλλ·ομεν·αιαπο·βαλλ·ομεν·οιαπο·βαλλ·ομεν·α
Nom
Accαποβαλλομεναςαποβαλλομενουςαπο·βαλλ·ομεν·αςαπο·βαλλ·ομεν·ους
Datαποβαλλομεναιςαποβαλλομενοιςαπο·βαλλ·ομεν·αιςαπο·βαλλ·ομεν·οις
Genαποβαλλομενωναποβαλλομενωναπο·βαλλ·ομεν·ωναπο·βαλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεβαλλοναπο·ε·βαλλ·οναπεβαλλομηναπο·ε·βαλλ·ομην
2ndαπεβαλλεςαπο·ε·βαλλ·εςαπεβαλλουαπο·ε·βαλλ·ου
3rdαπεβαλλεν, απεβαλλεαπο·ε·βαλλ·ε(ν)απεβαλλετοαπο·ε·βαλλ·ετο
Pl1stαπεβαλλομεναπο·ε·βαλλ·ομεναπεβαλλομεθααπο·ε·βαλλ·ομεθα
2ndαπεβαλλετεαπο·ε·βαλλ·ετεαπεβαλλεσθεαπο·ε·βαλλ·εσθε
3rdαπεβαλλον, απεβαλλοσαναπο·ε·βαλλ·ον, απο·ε·βαλλ·οσαν altαπεβαλλοντοαπο·ε·βαλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποβαλωαπο·βαλ(ε)·[σ]ωαποβαλουμαιαπο·βαλ(ε)·[σ]ομαι
2ndαποβαλειςαπο·βαλ(ε)·[σ]ειςαποβαλῃ, αποβαλει[LXX], αποβαλεισαιαπο·βαλ(ε)·[σ]ῃ, απο·βαλ(ε)·[σ]ει classical, απο·βαλ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdαποβαλει[LXX]απο·βαλ(ε)·[σ]ειαποβαλειταιαπο·βαλ(ε)·[σ]εται
Pl1stαποβαλουμεναπο·βαλ(ε)·[σ]ομεναποβαλουμεθααπο·βαλ(ε)·[σ]ομεθα
2ndαποβαλειτεαπο·βαλ(ε)·[σ]ετεαποβαλεισθεαπο·βαλ(ε)·[σ]εσθε
3rdαποβαλουσιν, αποβαλουσιαπο·βαλ(ε)·[σ]ουσι(ν)αποβαλουνταιαπο·βαλ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποβαλοιμιαπο·βαλ(ε)·[σ]οιμιαποβαλοιμηναπο·βαλ(ε)·[σ]οιμην
2ndαποβαλοιςαπο·βαλ(ε)·[σ]οιςαποβαλοιοαπο·βαλ(ε)·[σ]οιο
3rdαποβαλοιαπο·βαλ(ε)·[σ]οιαποβαλοιτοαπο·βαλ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stαποβαλοιμεναπο·βαλ(ε)·[σ]οιμεναποβαλοιμεθααπο·βαλ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndαποβαλοιτεαπο·βαλ(ε)·[σ]οιτεαποβαλοισθεαπο·βαλ(ε)·[σ]οισθε
3rdαποβαλοιεναπο·βαλ(ε)·[σ]οιεναποβαλοιντοαπο·βαλ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποβαλειν​απο·βαλ(ε)·[σ]ειν​αποβαλεισθαι​απο·βαλ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποβαλουσααποβαλουναπο·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ααπο·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomαποβαλων[GNT]απο·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accαποβαλουσαναποβαλουντααπο·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αναπο·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datαποβαλουσῃαποβαλουντιαπο·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ῃαπο·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genαποβαλουσηςαποβαλουντοςαπο·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ηςαπο·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocαποβαλουσαιαποβαλουντεςαποβαλουντααπο·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αιαπο·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςαπο·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποβαλουσαςαποβαλουνταςαπο·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αςαπο·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datαποβαλουσαιςαποβαλουσι, αποβαλουσιναπο·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αιςαπο·βαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genαποβαλουσωναποβαλουντωναπο·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ωναπο·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποβαλουμενηαποβαλουμενεαπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηαπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomαποβαλουμενοςαπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accαποβαλουμενηναποβαλουμενοναπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηναπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datαποβαλουμενῃαποβαλουμενῳαπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ῃαπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genαποβαλουμενηςαποβαλουμενουαπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηςαπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocαποβαλουμεναιαποβαλουμενοιαποβαλουμενααπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αιαπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·οιαπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accαποβαλουμεναςαποβαλουμενουςαπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αςαπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datαποβαλουμεναιςαποβαλουμενοιςαπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αιςαπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genαποβαλουμενωναποβαλουμενωναπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ωναπο·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεβαλον[LXX]απο·ε·βαλ·οναπεβαλομηναπο·ε·βαλ·ομην
2ndαπεβαλεςαπο·ε·βαλ·εςαπεβαλουαπο·ε·βαλ·ου
3rdαπεβαλεν[LXX], απεβαλεαπο·ε·βαλ·ε(ν), απο·ε·βαλ·ε(ν)απεβαλετοαπο·ε·βαλ·ετο
Pl1stαπεβαλομεναπο·ε·βαλ·ομεναπεβαλομεθααπο·ε·βαλ·ομεθα
2ndαπεβαλετεαπο·ε·βαλ·ετεαπεβαλεσθεαπο·ε·βαλ·εσθε
3rdαπεβαλον[LXX], απεβαλοσαναπο·ε·βαλ·ον, απο·ε·βαλ·οσαν altαπεβαλοντοαπο·ε·βαλ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποβαλωαπο·βαλ·ωαποβαλωμαιαπο·βαλ·ωμαι
2ndαποβαλῃςαπο·βαλ·ῃςαποβαλῃαπο·βαλ·ῃ
3rdαποβαλῃαπο·βαλ·ῃαποβαληταιαπο·βαλ·ηται
Pl1stαποβαλωμεναπο·βαλ·ωμεναποβαλωμεθααπο·βαλ·ωμεθα
2ndαποβαλητε[GNT]απο·βαλ·ητεαποβαλησθεαπο·βαλ·ησθε
3rdαποβαλωσιν, αποβαλωσιαπο·βαλ·ωσι(ν)αποβαλωνταιαπο·βαλ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποβαλοιμιαπο·βαλ·οιμιαποβαλοιμηναπο·βαλ·οιμην
2ndαποβαλοιςαπο·βαλ·οιςαποβαλοιοαπο·βαλ·οιο
3rdαποβαλοιαπο·βαλ·οιαποβαλοιτοαπο·βαλ·οιτο
Pl1stαποβαλοιμεναπο·βαλ·οιμεναποβαλοιμεθααπο·βαλ·οιμεθα
2ndαποβαλοιτεαπο·βαλ·οιτεαποβαλοισθεαπο·βαλ·οισθε
3rdαποβαλοιεν, αποβαλοισαναπο·βαλ·οιεν, απο·βαλ·οισαν altαποβαλοιντοαπο·βαλ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποβαλεαπο·βαλ·εαποβαλουαπο·βαλ·ου
3rdαποβαλετωαπο·βαλ·ετωαποβαλεσθωαπο·βαλ·εσθω
Pl1st
2ndαποβαλετεαπο·βαλ·ετεαποβαλεσθεαπο·βαλ·εσθε
3rdαποβαλετωσαν, αποβαλοντωναπο·βαλ·ετωσαν, απο·βαλ·οντων classicalαποβαλεσθωσαν, αποβαλεσθωναπο·βαλ·εσθωσαν, απο·βαλ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποβαλειν​απο·βαλ·ειν​αποβαλεσθαι​απο·βαλ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποβαλουσααποβαλοναπο·βαλ·ουσ·ααπο·βαλ·ο[υ]ν[τ]
Nomαποβαλων[GNT]απο·βαλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποβαλουσαναποβαλοντααπο·βαλ·ουσ·αναπο·βαλ·ο[υ]ντ·α
Datαποβαλουσῃαποβαλοντιαπο·βαλ·ουσ·ῃαπο·βαλ·ο[υ]ντ·ι
Genαποβαλουσηςαποβαλοντοςαπο·βαλ·ουσ·ηςαπο·βαλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποβαλουσαιαποβαλοντεςαποβαλοντααπο·βαλ·ουσ·αιαπο·βαλ·ο[υ]ντ·εςαπο·βαλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποβαλουσαςαποβαλονταςαπο·βαλ·ουσ·αςαπο·βαλ·ο[υ]ντ·ας
Datαποβαλουσαιςαποβαλουσι, αποβαλουσιναπο·βαλ·ουσ·αιςαπο·βαλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποβαλουσωναποβαλοντωναπο·βαλ·ουσ·ωναπο·βαλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποβαλομενηαποβαλομενεαπο·βαλ·ομεν·ηαπο·βαλ·ομεν·ε
Nomαποβαλομενοςαπο·βαλ·ομεν·ος
Accαποβαλομενηναποβαλομενοναπο·βαλ·ομεν·ηναπο·βαλ·ομεν·ον
Datαποβαλομενῃαποβαλομενῳαπο·βαλ·ομεν·ῃαπο·βαλ·ομεν·ῳ
Genαποβαλομενηςαποβαλομενουαπο·βαλ·ομεν·ηςαπο·βαλ·ομεν·ου
PlVocαποβαλομεναιαποβαλομενοιαποβαλομενααπο·βαλ·ομεν·αιαπο·βαλ·ομεν·οιαπο·βαλ·ομεν·α
Nom
Accαποβαλομεναςαποβαλομενουςαπο·βαλ·ομεν·αςαπο·βαλ·ομεν·ους
Datαποβαλομεναιςαποβαλομενοιςαπο·βαλ·ομεν·αιςαπο·βαλ·ομεν·οις
Genαποβαλομενωναποβαλομενωναπο·βαλ·ομεν·ωναπο·βαλ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποβεβληκααπο·βεβλη·κα
2ndαποβεβληκας, αποβεβληκεςαπο·βεβλη·κας, απο·βεβλη·κες alt
3rdαποβεβληκεν, αποβεβληκεαπο·βεβλη·κε(ν)
Pl1stαποβεβληκαμεναπο·βεβλη·καμεν
2ndαποβεβληκατεαπο·βεβλη·κατε
3rdαποβεβληκασιν, αποβεβληκασι, αποβεβληκαναπο·βεβλη·κασι(ν), απο·βεβλη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποβεβληκωαπο·βεβλη·κω
2ndαποβεβληκῃςαπο·βεβλη·κῃς
3rdαποβεβληκῃαπο·βεβλη·κῃ
Pl1stαποβεβληκωμεναπο·βεβλη·κωμεν
2ndαποβεβληκητεαπο·βεβλη·κητε
3rdαποβεβληκωσιν, αποβεβληκωσιαπο·βεβλη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποβεβληκοιμι, αποβεβληκοιηναπο·βεβλη·κοιμι, απο·βεβλη·κοιην classical
2ndαποβεβληκοις, αποβεβληκοιηςαπο·βεβλη·κοις, απο·βεβλη·κοιης classical
3rdαποβεβληκοι, αποβεβληκοιηαπο·βεβλη·κοι, απο·βεβλη·κοιη classical
Pl1stαποβεβληκοιμεναπο·βεβλη·κοιμεν
2ndαποβεβληκοιτεαπο·βεβλη·κοιτε
3rdαποβεβληκοιεναπο·βεβλη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποβεβληκεαπο·βεβλη·κε
3rdαποβεβληκετωαπο·βεβλη·κετω
Pl1st
2ndαποβεβληκετεαπο·βεβλη·κετε
3rdαποβεβληκετωσαναπο·βεβλη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποβεβληκεναι​απο·βεβλη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποβεβληκυια[LXX]αποβεβληκοςαπο·βεβλη·κυι·ααπο·βεβλη·κο[τ]·ς
Nomαποβεβληκωςαπο·βεβλη·κο[τ]·^ς
Accαποβεβληκυιαναποβεβληκοτααπο·βεβλη·κυι·αναπο·βεβλη·κοτ·α
Datαποβεβληκυιᾳαποβεβληκοτιαπο·βεβλη·κυι·ᾳαπο·βεβλη·κοτ·ι
Genαποβεβληκυιαςαποβεβληκοτοςαπο·βεβλη·κυι·αςαπο·βεβλη·κοτ·ος
PlVocαποβεβληκυιαιαποβεβληκοτεςαποβεβληκοτααπο·βεβλη·κυι·αιαπο·βεβλη·κοτ·εςαπο·βεβλη·κοτ·α
Nom
Accαποβεβληκυιαςαποβεβληκοταςαπο·βεβλη·κυι·αςαπο·βεβλη·κοτ·ας
Datαποβεβληκυιαιςαποβεβληκοσι, αποβεβληκοσιναπο·βεβλη·κυι·αιςαπο·βεβλη·κο[τ]·σι(ν)
Genαποβεβληκυιωναποβεβληκοτωναπο·βεβλη·κυι·ωναπο·βεβλη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεβεβληκειν, απεβεβληκηαπο·ε·βεβλη·κειν, απο·ε·βεβλη·κη classical
2ndαπεβεβληκεις, απεβεβληκηςαπο·ε·βεβλη·κεις, απο·ε·βεβλη·κης classical
3rdαπεβεβληκειαπο·ε·βεβλη·κει
Pl1stαπεβεβληκειμεν, απεβεβληκεμεναπο·ε·βεβλη·κειμεν, απο·ε·βεβλη·κεμεν classical
2ndαπεβεβληκειτε, απεβεβληκετεαπο·ε·βεβλη·κειτε, απο·ε·βεβλη·κετε classical
3rdαπεβεβληκεισαν, απεβεβληκεσαναπο·ε·βεβλη·κεισαν, απο·ε·βεβλη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποβεβληκειν, αποβεβληκηαπο·[ε]·βεβλη·κειν, απο·[ε]·βεβλη·κη classical
2ndαποβεβληκεις, αποβεβληκηςαπο·[ε]·βεβλη·κεις, απο·[ε]·βεβλη·κης classical
3rdαποβεβληκειαπο·[ε]·βεβλη·κει
Pl1stαποβεβληκειμεν, αποβεβληκεμεναπο·[ε]·βεβλη·κειμεν, απο·[ε]·βεβλη·κεμεν classical
2ndαποβεβληκειτε, αποβεβληκετεαπο·[ε]·βεβλη·κειτε, απο·[ε]·βεβλη·κετε classical
3rdαποβεβληκεισαν, αποβεβληκεσαναπο·[ε]·βεβλη·κεισαν, απο·[ε]·βεβλη·κεσαν classical

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 02:58:01 EST