απαλλασσω • APALLASSW • apallassō

Search: απηλλαχθαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απηλλαχθαιἀπαλλάσσωαπ·ηλλασσ·σθαιperf mp inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απηλλαχθαιἀπαλλάσσωαπ·ηλλασσ·σθαιperf mp inf

ἀπ·αλλάσσω (απ+αλλασσ-, απ+αλλαξ-, απ+αλλαξ-, απ+ηλλαχ·[κ]-, απ+ηλλασσ-, απ+αλλαγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαλλασσωαπ·αλλασσ·ωαπαλλασσομαιαπ·αλλασσ·ομαι
2ndαπαλλασσειςαπ·αλλασσ·ειςαπαλλασσῃ, απαλλασσει, απαλλασσεσαιαπ·αλλασσ·ῃ, απ·αλλασσ·ει classical, απ·αλλασσ·εσαι alt
3rdαπαλλασσειαπ·αλλασσ·ειαπαλλασσεταιαπ·αλλασσ·εται
Pl1stαπαλλασσομεναπ·αλλασσ·ομεναπαλλασσομεθααπ·αλλασσ·ομεθα
2ndαπαλλασσετεαπ·αλλασσ·ετεαπαλλασσεσθεαπ·αλλασσ·εσθε
3rdαπαλλασσουσιν, απαλλασσουσιαπ·αλλασσ·ουσι(ν)απαλλασσονταιαπ·αλλασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαλλασσωαπ·αλλασσ·ωαπαλλασσωμαιαπ·αλλασσ·ωμαι
2ndαπαλλασσῃςαπ·αλλασσ·ῃςαπαλλασσῃαπ·αλλασσ·ῃ
3rdαπαλλασσῃαπ·αλλασσ·ῃαπαλλασσηταιαπ·αλλασσ·ηται
Pl1stαπαλλασσωμεναπ·αλλασσ·ωμεναπαλλασσωμεθααπ·αλλασσ·ωμεθα
2ndαπαλλασσητεαπ·αλλασσ·ητεαπαλλασσησθεαπ·αλλασσ·ησθε
3rdαπαλλασσωσιν, απαλλασσωσιαπ·αλλασσ·ωσι(ν)απαλλασσωνταιαπ·αλλασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαλλασσοιμιαπ·αλλασσ·οιμιαπαλλασσοιμηναπ·αλλασσ·οιμην
2ndαπαλλασσοιςαπ·αλλασσ·οιςαπαλλασσοιοαπ·αλλασσ·οιο
3rdαπαλλασσοιαπ·αλλασσ·οιαπαλλασσοιτοαπ·αλλασσ·οιτο
Pl1stαπαλλασσοιμεναπ·αλλασσ·οιμεναπαλλασσοιμεθααπ·αλλασσ·οιμεθα
2ndαπαλλασσοιτεαπ·αλλασσ·οιτεαπαλλασσοισθεαπ·αλλασσ·οισθε
3rdαπαλλασσοιεν, απαλλασσοισαναπ·αλλασσ·οιεν, απ·αλλασσ·οισαν altαπαλλασσοιντοαπ·αλλασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαλλασσεαπ·αλλασσ·εαπαλλασσουαπ·αλλασσ·ου
3rdαπαλλασσετωαπ·αλλασσ·ετωαπαλλασσεσθωαπ·αλλασσ·εσθω
Pl1st
2ndαπαλλασσετεαπ·αλλασσ·ετεαπαλλασσεσθεαπ·αλλασσ·εσθε
3rdαπαλλασσετωσαν, απαλλασσοντωναπ·αλλασσ·ετωσαν, απ·αλλασσ·οντων classicalαπαλλασσεσθωσαν, απαλλασσεσθωναπ·αλλασσ·εσθωσαν, απ·αλλασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαλλασσειν​απ·αλλασσ·ειν​απαλλασσεσθαι[GNT]​απ·αλλασσ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαλλασσουσααπαλλασσοναπ·αλλασσ·ουσ·ααπ·αλλασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπαλλασσωναπ·αλλασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπαλλασσουσαναπαλλασσοντααπ·αλλασσ·ουσ·αναπ·αλλασσ·ο[υ]ντ·α
Datαπαλλασσουσῃαπαλλασσοντιαπ·αλλασσ·ουσ·ῃαπ·αλλασσ·ο[υ]ντ·ι
Genαπαλλασσουσηςαπαλλασσοντοςαπ·αλλασσ·ουσ·ηςαπ·αλλασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπαλλασσουσαιαπαλλασσοντεςαπαλλασσοντααπ·αλλασσ·ουσ·αιαπ·αλλασσ·ο[υ]ντ·εςαπ·αλλασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπαλλασσουσαςαπαλλασσονταςαπ·αλλασσ·ουσ·αςαπ·αλλασσ·ο[υ]ντ·ας
Datαπαλλασσουσαιςαπαλλασσουσι, απαλλασσουσιναπ·αλλασσ·ουσ·αιςαπ·αλλασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπαλλασσουσωναπαλλασσοντωναπ·αλλασσ·ουσ·ωναπ·αλλασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαλλασσομενηαπαλλασσομενεαπ·αλλασσ·ομεν·ηαπ·αλλασσ·ομεν·ε
Nomαπαλλασσομενοςαπ·αλλασσ·ομεν·ος
Accαπαλλασσομενηναπαλλασσομενοναπ·αλλασσ·ομεν·ηναπ·αλλασσ·ομεν·ον
Datαπαλλασσομενῃαπαλλασσομενῳαπ·αλλασσ·ομεν·ῃαπ·αλλασσ·ομεν·ῳ
Genαπαλλασσομενηςαπαλλασσομενουαπ·αλλασσ·ομεν·ηςαπ·αλλασσ·ομεν·ου
PlVocαπαλλασσομεναιαπαλλασσομενοιαπαλλασσομενααπ·αλλασσ·ομεν·αιαπ·αλλασσ·ομεν·οιαπ·αλλασσ·ομεν·α
Nom
Accαπαλλασσομεναςαπαλλασσομενουςαπ·αλλασσ·ομεν·αςαπ·αλλασσ·ομεν·ους
Datαπαλλασσομεναιςαπαλλασσομενοιςαπ·αλλασσ·ομεν·αιςαπ·αλλασσ·ομεν·οις
Genαπαλλασσομενωναπαλλασσομενωναπ·αλλασσ·ομεν·ωναπ·αλλασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλλασσοναπ·ε·αλλασσ·οναπηλλασσομηναπ·ε·αλλασσ·ομην
2ndαπηλλασσεςαπ·ε·αλλασσ·εςαπηλλασσουαπ·ε·αλλασσ·ου
3rdαπηλλασσεν, απηλλασσεαπ·ε·αλλασσ·ε(ν)απηλλασσετοαπ·ε·αλλασσ·ετο
Pl1stαπηλλασσομεναπ·ε·αλλασσ·ομεναπηλλασσομεθααπ·ε·αλλασσ·ομεθα
2ndαπηλλασσετεαπ·ε·αλλασσ·ετεαπηλλασσεσθεαπ·ε·αλλασσ·εσθε
3rdαπηλλασσον, απηλλασσοσαναπ·ε·αλλασσ·ον, απ·ε·αλλασσ·οσαν altαπηλλασσοντοαπ·ε·αλλασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαλλαξω[LXX]απ·αλλασσ·σωαπαλλαξομαιαπ·αλλασσ·σομαι
2ndαπαλλαξεις[LXX]απ·αλλασσ·σειςαπαλλαξῃ[GNT][LXX], απαλλαξει[LXX], απαλλαξεσαιαπ·αλλασσ·σῃ, απ·αλλασσ·σει classical, απ·αλλασσ·σεσαι alt
3rdαπαλλαξει[LXX]απ·αλλασσ·σειαπαλλαξεταιαπ·αλλασσ·σεται
Pl1stαπαλλαξομεναπ·αλλασσ·σομεναπαλλαξομεθααπ·αλλασσ·σομεθα
2ndαπαλλαξετεαπ·αλλασσ·σετεαπαλλαξεσθεαπ·αλλασσ·σεσθε
3rdαπαλλαξουσιν, απαλλαξουσιαπ·αλλασσ·σουσι(ν)απαλλαξονταιαπ·αλλασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαλλαξοιμιαπ·αλλασσ·σοιμιαπαλλαξοιμηναπ·αλλασσ·σοιμην
2ndαπαλλαξοιςαπ·αλλασσ·σοιςαπαλλαξοιοαπ·αλλασσ·σοιο
3rdαπαλλαξοιαπ·αλλασσ·σοιαπαλλαξοιτοαπ·αλλασσ·σοιτο
Pl1stαπαλλαξοιμεναπ·αλλασσ·σοιμεναπαλλαξοιμεθααπ·αλλασσ·σοιμεθα
2ndαπαλλαξοιτεαπ·αλλασσ·σοιτεαπαλλαξοισθεαπ·αλλασσ·σοισθε
3rdαπαλλαξοιεναπ·αλλασσ·σοιεναπαλλαξοιντοαπ·αλλασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαλλαξειν​απ·αλλασσ·σειν​απαλλαξεσθαι​απ·αλλασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαλλαξουσααπαλλαξοναπ·αλλασσ·σουσ·ααπ·αλλασσ·σο[υ]ν[τ]
Nomαπαλλαξωναπ·αλλασσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαπαλλαξουσαναπαλλαξοντααπ·αλλασσ·σουσ·αναπ·αλλασσ·σο[υ]ντ·α
Datαπαλλαξουσῃαπαλλαξοντιαπ·αλλασσ·σουσ·ῃαπ·αλλασσ·σο[υ]ντ·ι
Genαπαλλαξουσηςαπαλλαξοντοςαπ·αλλασσ·σουσ·ηςαπ·αλλασσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαπαλλαξουσαιαπαλλαξοντεςαπαλλαξοντααπ·αλλασσ·σουσ·αιαπ·αλλασσ·σο[υ]ντ·εςαπ·αλλασσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαπαλλαξουσαςαπαλλαξονταςαπ·αλλασσ·σουσ·αςαπ·αλλασσ·σο[υ]ντ·ας
Datαπαλλαξουσαιςαπαλλαξουσι, απαλλαξουσιναπ·αλλασσ·σουσ·αιςαπ·αλλασσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαπαλλαξουσωναπαλλαξοντωναπ·αλλασσ·σουσ·ωναπ·αλλασσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαλλαξομενηαπαλλαξομενεαπ·αλλασσ·σομεν·ηαπ·αλλασσ·σομεν·ε
Nomαπαλλαξομενοςαπ·αλλασσ·σομεν·ος
Accαπαλλαξομενηναπαλλαξομενοναπ·αλλασσ·σομεν·ηναπ·αλλασσ·σομεν·ον
Datαπαλλαξομενῃαπαλλαξομενῳαπ·αλλασσ·σομεν·ῃαπ·αλλασσ·σομεν·ῳ
Genαπαλλαξομενηςαπαλλαξομενουαπ·αλλασσ·σομεν·ηςαπ·αλλασσ·σομεν·ου
PlVocαπαλλαξομεναιαπαλλαξομενοιαπαλλαξομενααπ·αλλασσ·σομεν·αιαπ·αλλασσ·σομεν·οιαπ·αλλασσ·σομεν·α
Nom
Accαπαλλαξομεναςαπαλλαξομενουςαπ·αλλασσ·σομεν·αςαπ·αλλασσ·σομεν·ους
Datαπαλλαξομεναιςαπαλλαξομενοιςαπ·αλλασσ·σομεν·αιςαπ·αλλασσ·σομεν·οις
Genαπαλλαξομενωναπαλλαξομενωναπ·αλλασσ·σομεν·ωναπ·αλλασσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλλαξααπ·ε·αλλασσ·σααπηλλαξαμηναπ·ε·αλλασσ·σαμην
2ndαπηλλαξαςαπ·ε·αλλασσ·σαςαπηλλαξωαπ·ε·αλλασσ·σω
3rdαπηλλαξεν[LXX], απηλλαξεαπ·ε·αλλασσ·σε(ν), απ·ε·αλλασσ·σε(ν)απηλλαξατοαπ·ε·αλλασσ·σατο
Pl1stαπηλλαξαμεναπ·ε·αλλασσ·σαμεναπηλλαξαμεθααπ·ε·αλλασσ·σαμεθα
2ndαπηλλαξατεαπ·ε·αλλασσ·σατεαπηλλαξασθεαπ·ε·αλλασσ·σασθε
3rdαπηλλαξαναπ·ε·αλλασσ·σαναπηλλαξαντοαπ·ε·αλλασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαλλαξω[LXX]απ·αλλασσ·σωαπαλλαξωμαιαπ·αλλασσ·σωμαι
2ndαπαλλαξῃςαπ·αλλασσ·σῃςαπαλλαξῃ[GNT][LXX]απ·αλλασσ·σῃ
3rdαπαλλαξῃ[GNT][LXX]απ·αλλασσ·σῃαπαλλαξηταιαπ·αλλασσ·σηται
Pl1stαπαλλαξωμεναπ·αλλασσ·σωμεναπαλλαξωμεθααπ·αλλασσ·σωμεθα
2ndαπαλλαξητεαπ·αλλασσ·σητεαπαλλαξησθεαπ·αλλασσ·σησθε
3rdαπαλλαξωσιν, απαλλαξωσιαπ·αλλασσ·σωσι(ν)απαλλαξωνταιαπ·αλλασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαλλαξαιμιαπ·αλλασσ·σαιμιαπαλλαξαιμηναπ·αλλασσ·σαιμην
2ndαπαλλαξαις, απαλλαξειαςαπ·αλλασσ·σαις, απ·αλλασσ·σειας classicalαπαλλαξαιοαπ·αλλασσ·σαιο
3rdαπαλλαξαι[LXX], απαλλαξειεαπ·αλλασσ·σαι, απ·αλλασσ·σειε classicalαπαλλαξαιτοαπ·αλλασσ·σαιτο
Pl1stαπαλλαξαιμεναπ·αλλασσ·σαιμεναπαλλαξαιμεθααπ·αλλασσ·σαιμεθα
2ndαπαλλαξαιτεαπ·αλλασσ·σαιτεαπαλλαξαισθεαπ·αλλασσ·σαισθε
3rdαπαλλαξαιεν, απαλλαξαισαν, απαλλαξειαν, απαλλαξειεναπ·αλλασσ·σαιεν, απ·αλλασσ·σαισαν alt, απ·αλλασσ·σειαν classical, απ·αλλασσ·σειεν classicalαπαλλαξαιντοαπ·αλλασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαλλαξοναπ·αλλασσ·σοναπαλλαξαι[LXX]απ·αλλασσ·σαι
3rdαπαλλαξατω[LXX]απ·αλλασσ·σατωαπαλλαξασθωαπ·αλλασσ·σασθω
Pl1st
2ndαπαλλαξατεαπ·αλλασσ·σατεαπαλλαξασθεαπ·αλλασσ·σασθε
3rdαπαλλαξατωσαν, απαλλαξαντωναπ·αλλασσ·σατωσαν, απ·αλλασσ·σαντων classicalαπαλλαξασθωσαν, απαλλαξασθωναπ·αλλασσ·σασθωσαν, απ·αλλασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαλλαξαι[LXX]​απ·αλλασσ·σαιαπαλλαξασθαι​απ·αλλασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαλλαξασααπαλλαξαςαπαλλαξαναπ·αλλασσ·σασ·ααπ·αλλασσ·σα[ντ]·ςαπ·αλλασσ·σαν[τ]
Nom
Accαπαλλαξασαναπαλλαξαντααπ·αλλασσ·σασ·αναπ·αλλασσ·σαντ·α
Datαπαλλαξασῃαπαλλαξαντιαπ·αλλασσ·σασ·ῃαπ·αλλασσ·σαντ·ι
Genαπαλλαξασηςαπαλλαξαντοςαπ·αλλασσ·σασ·ηςαπ·αλλασσ·σαντ·ος
PlVocαπαλλαξασαιαπαλλαξαντεςαπαλλαξαντααπ·αλλασσ·σασ·αιαπ·αλλασσ·σαντ·εςαπ·αλλασσ·σαντ·α
Nom
Accαπαλλαξασαςαπαλλαξανταςαπ·αλλασσ·σασ·αςαπ·αλλασσ·σαντ·ας
Datαπαλλαξασαιςαπαλλαξασι, απαλλαξασιναπ·αλλασσ·σασ·αιςαπ·αλλασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπαλλαξασωναπαλλαξαντωναπ·αλλασσ·σασ·ωναπ·αλλασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαλλαξαμενηαπαλλαξαμενεαπ·αλλασσ·σαμεν·ηαπ·αλλασσ·σαμεν·ε
Nomαπαλλαξαμενοςαπ·αλλασσ·σαμεν·ος
Accαπαλλαξαμενηναπαλλαξαμενοναπ·αλλασσ·σαμεν·ηναπ·αλλασσ·σαμεν·ον
Datαπαλλαξαμενῃαπαλλαξαμενῳαπ·αλλασσ·σαμεν·ῃαπ·αλλασσ·σαμεν·ῳ
Genαπαλλαξαμενηςαπαλλαξαμενουαπ·αλλασσ·σαμεν·ηςαπ·αλλασσ·σαμεν·ου
PlVocαπαλλαξαμεναιαπαλλαξαμενοιαπαλλαξαμενααπ·αλλασσ·σαμεν·αιαπ·αλλασσ·σαμεν·οιαπ·αλλασσ·σαμεν·α
Nom
Accαπαλλαξαμεναςαπαλλαξαμενουςαπ·αλλασσ·σαμεν·αςαπ·αλλασσ·σαμεν·ους
Datαπαλλαξαμεναιςαπαλλαξαμενοιςαπ·αλλασσ·σαμεν·αιςαπ·αλλασσ·σαμεν·οις
Genαπαλλαξαμενωναπαλλαξαμενωναπ·αλλασσ·σαμεν·ωναπ·αλλασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλλαχααπ·ηλλασσ·κααπηλλαγμαιαπ·ηλλασσ·μαι
2ndαπηλλαχας, απηλλαχεςαπ·ηλλασσ·κας, απ·ηλλασσ·κες altαπηλλαξαιαπ·ηλλασσ·σαι
3rdαπηλλαχεν[LXX], απηλλαχεαπ·ηλλασσ·κε(ν), απ·ηλλασσ·κε(ν)απηλλακταιαπ·ηλλασσ·ται
Pl1stαπηλλαχαμεναπ·ηλλασσ·καμεναπηλλαγμεθααπ·ηλλασσ·μεθα
2ndαπηλλαχατεαπ·ηλλασσ·κατεαπηλλαχθεαπ·ηλλασσ·σθε
3rdαπηλλαχασιν, απηλλαχασι, απηλλαχαναπ·ηλλασσ·κασι(ν), απ·ηλλασσ·καν altαπηλλαχαταιαπ·ηλλασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλλαξομαιαπ·ηλλασσ·σομαι
2ndαπηλλαξῃ, απηλλαξειαπ·ηλλασσ·σῃ, απ·ηλλασσ·σει classical
3rdαπηλλαξεταιαπ·ηλλασσ·σεται
Pl1stαπηλλαξομεθααπ·ηλλασσ·σομεθα
2ndαπηλλαξεσθεαπ·ηλλασσ·σεσθε
3rdαπηλλαξονταιαπ·ηλλασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλλαχωαπ·ηλλασσ·κω
2ndαπηλλαχῃςαπ·ηλλασσ·κῃς
3rdαπηλλαχῃαπ·ηλλασσ·κῃ
Pl1stαπηλλαχωμεναπ·ηλλασσ·κωμεν
2ndαπηλλαχητεαπ·ηλλασσ·κητε
3rdαπηλλαχωσιν, απηλλαχωσιαπ·ηλλασσ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλλαχοιμι, απηλλαχοιηναπ·ηλλασσ·κοιμι, απ·ηλλασσ·κοιην classical
2ndαπηλλαχοις, απηλλαχοιηςαπ·ηλλασσ·κοις, απ·ηλλασσ·κοιης classical
3rdαπηλλαχοι, απηλλαχοιηαπ·ηλλασσ·κοι, απ·ηλλασσ·κοιη classical
Pl1stαπηλλαχοιμεναπ·ηλλασσ·κοιμεν
2ndαπηλλαχοιτεαπ·ηλλασσ·κοιτε
3rdαπηλλαχοιεναπ·ηλλασσ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλλαξοιμηναπ·ηλλασσ·σοιμην
2ndαπηλλαξοιοαπ·ηλλασσ·σοιο
3rdαπηλλαξοιτοαπ·ηλλασσ·σοιτο
Pl1stαπηλλαξοιμεθααπ·ηλλασσ·σοιμεθα
2ndαπηλλαξοισθεαπ·ηλλασσ·σοισθε
3rdαπηλλαξοιντοαπ·ηλλασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπηλλαχεαπ·ηλλασσ·κεαπηλλαξοαπ·ηλλασσ·σο
3rdαπηλλαχετωαπ·ηλλασσ·κετωαπηλλαχθωαπ·ηλλασσ·σθω
Pl1st
2ndαπηλλαχετεαπ·ηλλασσ·κετεαπηλλαχθεαπ·ηλλασσ·σθε
3rdαπηλλαχετωσαναπ·ηλλασσ·κετωσαναπηλλαχθωσαν, απηλλαχθωναπ·ηλλασσ·σθωσαν, απ·ηλλασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απηλλαχεναι​απ·ηλλασσ·κεναι​απηλλαχθαι[GNT]​απ·ηλλασσ·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απηλλαξεσθαι​απ·ηλλασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπηλλαχυιααπηλλαχοςαπ·ηλλασσ·κυι·ααπ·ηλλασσ·κο[τ]·ς
Nomαπηλλαχωςαπ·ηλλασσ·κο[τ]·^ς
Accαπηλλαχυιαναπηλλαχοτααπ·ηλλασσ·κυι·αναπ·ηλλασσ·κοτ·α
Datαπηλλαχυιᾳαπηλλαχοτιαπ·ηλλασσ·κυι·ᾳαπ·ηλλασσ·κοτ·ι
Genαπηλλαχυιαςαπηλλαχοτοςαπ·ηλλασσ·κυι·αςαπ·ηλλασσ·κοτ·ος
PlVocαπηλλαχυιαιαπηλλαχοτεςαπηλλαχοτααπ·ηλλασσ·κυι·αιαπ·ηλλασσ·κοτ·εςαπ·ηλλασσ·κοτ·α
Nom
Accαπηλλαχυιαςαπηλλαχοταςαπ·ηλλασσ·κυι·αςαπ·ηλλασσ·κοτ·ας
Datαπηλλαχυιαιςαπηλλαχοσι, απηλλαχοσιναπ·ηλλασσ·κυι·αιςαπ·ηλλασσ·κο[τ]·σι(ν)
Genαπηλλαχυιωναπηλλαχοτωναπ·ηλλασσ·κυι·ωναπ·ηλλασσ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπηλλαγμενηαπηλλαγμενεαπ·ηλλασσ·μεν·ηαπ·ηλλασσ·μεν·ε
Nomαπηλλαγμενοςαπ·ηλλασσ·μεν·ος
Accαπηλλαγμενηναπηλλαγμενοναπ·ηλλασσ·μεν·ηναπ·ηλλασσ·μεν·ον
Datαπηλλαγμενῃαπηλλαγμενῳαπ·ηλλασσ·μεν·ῃαπ·ηλλασσ·μεν·ῳ
Genαπηλλαγμενηςαπηλλαγμενουαπ·ηλλασσ·μεν·ηςαπ·ηλλασσ·μεν·ου
PlVocαπηλλαγμεναιαπηλλαγμενοιαπηλλαγμενααπ·ηλλασσ·μεν·αιαπ·ηλλασσ·μεν·οιαπ·ηλλασσ·μεν·α
Nom
Accαπηλλαγμεναςαπηλλαγμενουςαπ·ηλλασσ·μεν·αςαπ·ηλλασσ·μεν·ους
Datαπηλλαγμεναιςαπηλλαγμενοιςαπ·ηλλασσ·μεν·αιςαπ·ηλλασσ·μεν·οις
Genαπηλλαγμενωναπηλλαγμενωναπ·ηλλασσ·μεν·ωναπ·ηλλασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλλαχειν, απηλλαχηαπ·ε·ηλλασσ·κειν, απ·ε·ηλλασσ·κη classicalαπηλλαγμηναπ·ε·ηλλασσ·μην
2ndαπηλλαχεις, απηλλαχηςαπ·ε·ηλλασσ·κεις, απ·ε·ηλλασσ·κης classicalαπηλλαξοαπ·ε·ηλλασσ·σο
3rdαπηλλαχειαπ·ε·ηλλασσ·κειαπηλλακτοαπ·ε·ηλλασσ·το
Pl1stαπηλλαχειμεν, απηλλαχεμεναπ·ε·ηλλασσ·κειμεν, απ·ε·ηλλασσ·κεμεν classicalαπηλλαγμεθααπ·ε·ηλλασσ·μεθα
2ndαπηλλαχειτε, απηλλαχετεαπ·ε·ηλλασσ·κειτε, απ·ε·ηλλασσ·κετε classicalαπηλλαχθεαπ·ε·ηλλασσ·σθε
3rdαπηλλαχεισαν, απηλλαχεσαναπ·ε·ηλλασσ·κεισαν, απ·ε·ηλλασσ·κεσαν classicalαπηλλαχατοαπ·ε·ηλλασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπηλλαγην[LXX]απ·ε·αλλαγ·[θ]ην
2ndαπηλλαγηςαπ·ε·αλλαγ·[θ]ης
3rdαπηλλαγηαπ·ε·αλλαγ·[θ]η
Pl1stαπηλλαγημεναπ·ε·αλλαγ·[θ]ημεν
2ndαπηλλαγητεαπ·ε·αλλαγ·[θ]ητε
3rdαπηλλαγησαναπ·ε·αλλαγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπαλλαγησομαιαπ·αλλαγ·[θ]ησομαι
2ndαπαλλαγησῃ, απαλλαγησειαπ·αλλαγ·[θ]ησῃ, απ·αλλαγ·[θ]ησει classical
3rdαπαλλαγησεταιαπ·αλλαγ·[θ]ησεται
Pl1stαπαλλαγησομεθααπ·αλλαγ·[θ]ησομεθα
2ndαπαλλαγησεσθεαπ·αλλαγ·[θ]ησεσθε
3rdαπαλλαγησονταιαπ·αλλαγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπαλλαγωαπ·αλλαγ·[θ]ω
2ndαπαλλαγῃς[LXX]απ·αλλαγ·[θ]ῃς
3rdαπαλλαγῃαπ·αλλαγ·[θ]ῃ
Pl1stαπαλλαγωμεναπ·αλλαγ·[θ]ωμεν
2ndαπαλλαγητεαπ·αλλαγ·[θ]ητε
3rdαπαλλαγωσιν, απαλλαγωσι[LXX]απ·αλλαγ·[θ]ωσι(ν), απ·αλλαγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπαλλαγειηναπ·αλλαγ·[θ]ειην
2ndαπαλλαγειηςαπ·αλλαγ·[θ]ειης
3rdαπαλλαγειηαπ·αλλαγ·[θ]ειη
Pl1stαπαλλαγειημεν, απαλλαγειμεναπ·αλλαγ·[θ]ειημεν, απ·αλλαγ·[θ]ειμεν classical
2ndαπαλλαγειητε, απαλλαγειτεαπ·αλλαγ·[θ]ειητε, απ·αλλαγ·[θ]ειτε classical
3rdαπαλλαγειησαν, απαλλαγειεναπ·αλλαγ·[θ]ειησαν, απ·αλλαγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπαλλαγησοιμηναπ·αλλαγ·[θ]ησοιμην
2ndαπαλλαγησοιοαπ·αλλαγ·[θ]ησοιο
3rdαπαλλαγησοιτοαπ·αλλαγ·[θ]ησοιτο
Pl1stαπαλλαγησοιμεθααπ·αλλαγ·[θ]ησοιμεθα
2ndαπαλλαγησοισθεαπ·αλλαγ·[θ]ησοισθε
3rdαπαλλαγησοιντοαπ·αλλαγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαλλαγηθιαπ·αλλαγ·[θ]ητι
3rdαπαλλαγητωαπ·αλλαγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndαπαλλαγητεαπ·αλλαγ·[θ]ητε
3rdαπαλλαγητωσαν, απαλλαγεντωναπ·αλλαγ·[θ]ητωσαν, απ·αλλαγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
απαλλαγηναι​απ·αλλαγ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
απαλλαγησεσθαι​απ·αλλαγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαλλαγεισααπαλλαγεις[LXX]απαλλαγεναπ·αλλαγ·[θ]εισ·ααπ·αλλαγ·[θ]ει[ντ]·ςαπ·αλλαγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accαπαλλαγεισαναπαλλαγεντααπ·αλλαγ·[θ]εισ·αναπ·αλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datαπαλλαγεισῃαπαλλαγεντιαπ·αλλαγ·[θ]εισ·ῃαπ·αλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genαπαλλαγεισηςαπαλλαγεντοςαπ·αλλαγ·[θ]εισ·ηςαπ·αλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocαπαλλαγεισαιαπαλλαγεντες[LXX]απαλλαγεντααπ·αλλαγ·[θ]εισ·αιαπ·αλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·εςαπ·αλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accαπαλλαγεισαςαπαλλαγενταςαπ·αλλαγ·[θ]εισ·αςαπ·αλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datαπαλλαγεισαιςαπαλλαγεισι, απαλλαγεισιναπ·αλλαγ·[θ]εισ·αιςαπ·αλλαγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genαπαλλαγεισωναπαλλαγεντωναπ·αλλαγ·[θ]εισ·ωναπ·αλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαλλαγησομενηαπαλλαγησομενεαπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·ηαπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·ε
Nomαπαλλαγησομενοςαπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·ος
Accαπαλλαγησομενηναπαλλαγησομενοναπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·ηναπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·ον
Datαπαλλαγησομενῃαπαλλαγησομενῳαπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·ῃαπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genαπαλλαγησομενηςαπαλλαγησομενουαπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·ηςαπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocαπαλλαγησομεναιαπαλλαγησομενοιαπαλλαγησομενααπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·αιαπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·οιαπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accαπαλλαγησομεναςαπαλλαγησομενουςαπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·αςαπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·ους
Datαπαλλαγησομεναιςαπαλλαγησομενοιςαπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·αιςαπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·οις
Genαπαλλαγησομενωναπαλλαγησομενωναπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·ωναπ·αλλαγ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 00:15:50 EST