απορρεω • APORREW • aporreō

Search: απερρυη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απερρυηἀπορρέωαπο·ε·ρρυ·[θ]ηaor θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απερρυηἀπορρέωαπο·ε·ρρυ·[θ]ηaor θη ind 3rd sg

ἀπο·ρρέω [LXX] (απο+ρρε-, -, 2nd απο+ρρυ-, -, -, απο+ρρυ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπορρεωαπο·ρρε·ωαπορρεομαιαπο·ρρε·ομαι
2ndαπορρεειςαπο·ρρε·ειςαπορρεῃ, απορρεει, απορρεεσαιαπο·ρρε·ῃ, απο·ρρε·ει classical, απο·ρρε·εσαι alt
3rdαπορρεειαπο·ρρε·ειαπορρεεταιαπο·ρρε·εται
Pl1stαπορρεομεναπο·ρρε·ομεναπορρεομεθααπο·ρρε·ομεθα
2ndαπορρεετεαπο·ρρε·ετεαπορρεεσθεαπο·ρρε·εσθε
3rdαπορρεουσιν, απορρεουσιαπο·ρρε·ουσι(ν)απορρεονταιαπο·ρρε·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπορρεωαπο·ρρε·ωαπορρεωμαιαπο·ρρε·ωμαι
2ndαπορρεῃςαπο·ρρε·ῃςαπορρεῃαπο·ρρε·ῃ
3rdαπορρεῃαπο·ρρε·ῃαπορρεηταιαπο·ρρε·ηται
Pl1stαπορρεωμεναπο·ρρε·ωμεναπορρεωμεθααπο·ρρε·ωμεθα
2ndαπορρεητεαπο·ρρε·ητεαπορρεησθεαπο·ρρε·ησθε
3rdαπορρεωσιν, απορρεωσιαπο·ρρε·ωσι(ν)απορρεωνταιαπο·ρρε·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπορρεοιμιαπο·ρρε·οιμιαπορρεοιμηναπο·ρρε·οιμην
2ndαπορρεοιςαπο·ρρε·οιςαπορρεοιοαπο·ρρε·οιο
3rdαπορρεοιαπο·ρρε·οιαπορρεοιτοαπο·ρρε·οιτο
Pl1stαπορρεοιμεναπο·ρρε·οιμεναπορρεοιμεθααπο·ρρε·οιμεθα
2ndαπορρεοιτεαπο·ρρε·οιτεαπορρεοισθεαπο·ρρε·οισθε
3rdαπορρεοιεν, απορρεοισαναπο·ρρε·οιεν, απο·ρρε·οισαν altαπορρεοιντοαπο·ρρε·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπορρεεαπο·ρρε·εαπορρεουαπο·ρρε·ου
3rdαπορρεετωαπο·ρρε·ετωαπορρεεσθωαπο·ρρε·εσθω
Pl1st
2ndαπορρεετεαπο·ρρε·ετεαπορρεεσθεαπο·ρρε·εσθε
3rdαπορρεετωσαν, απορρεοντωναπο·ρρε·ετωσαν, απο·ρρε·οντων classicalαπορρεεσθωσαν, απορρεεσθωναπο·ρρε·εσθωσαν, απο·ρρε·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απορρεειν​απο·ρρε·ειν​απορρεεσθαι​απο·ρρε·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορρεουσααπορρεοναπο·ρρε·ουσ·ααπο·ρρε·ο[υ]ν[τ]
Nomαπορρεωναπο·ρρε·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπορρεουσαναπορρεοντααπο·ρρε·ουσ·αναπο·ρρε·ο[υ]ντ·α
Datαπορρεουσῃαπορρεοντιαπο·ρρε·ουσ·ῃαπο·ρρε·ο[υ]ντ·ι
Genαπορρεουσηςαπορρεοντοςαπο·ρρε·ουσ·ηςαπο·ρρε·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπορρεουσαιαπορρεοντεςαπορρεοντααπο·ρρε·ουσ·αιαπο·ρρε·ο[υ]ντ·εςαπο·ρρε·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπορρεουσας[LXX]απορρεονταςαπο·ρρε·ουσ·αςαπο·ρρε·ο[υ]ντ·ας
Datαπορρεουσαιςαπορρεουσι, απορρεουσιναπο·ρρε·ουσ·αιςαπο·ρρε·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπορρεουσωναπορρεοντωναπο·ρρε·ουσ·ωναπο·ρρε·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορρεομενηαπορρεομενεαπο·ρρε·ομεν·ηαπο·ρρε·ομεν·ε
Nomαπορρεομενοςαπο·ρρε·ομεν·ος
Accαπορρεομενηναπορρεομενοναπο·ρρε·ομεν·ηναπο·ρρε·ομεν·ον
Datαπορρεομενῃαπορρεομενῳαπο·ρρε·ομεν·ῃαπο·ρρε·ομεν·ῳ
Genαπορρεομενηςαπορρεομενουαπο·ρρε·ομεν·ηςαπο·ρρε·ομεν·ου
PlVocαπορρεομεναιαπορρεομενοιαπορρεομενααπο·ρρε·ομεν·αιαπο·ρρε·ομεν·οιαπο·ρρε·ομεν·α
Nom
Accαπορρεομεναςαπορρεομενουςαπο·ρρε·ομεν·αςαπο·ρρε·ομεν·ους
Datαπορρεομεναιςαπορρεομενοιςαπο·ρρε·ομεν·αιςαπο·ρρε·ομεν·οις
Genαπορρεομενωναπορρεομενωναπο·ρρε·ομεν·ωναπο·ρρε·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπερρεοναπο·ε·ρρε·οναπερρεομηναπο·ε·ρρε·ομην
2ndαπερρεεςαπο·ε·ρρε·εςαπερρεουαπο·ε·ρρε·ου
3rdαπερρεεν, απερρεεαπο·ε·ρρε·ε(ν)απερρεετοαπο·ε·ρρε·ετο
Pl1stαπερρεομεναπο·ε·ρρε·ομεναπερρεομεθααπο·ε·ρρε·ομεθα
2ndαπερρεετεαπο·ε·ρρε·ετεαπερρεεσθεαπο·ε·ρρε·εσθε
3rdαπερρεον, απερρεοσαναπο·ε·ρρε·ον, απο·ε·ρρε·οσαν altαπερρεοντοαπο·ε·ρρε·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπερρυοναπο·ε·ρρυ·οναπερρυομηναπο·ε·ρρυ·ομην
2ndαπερρυεςαπο·ε·ρρυ·εςαπερρυουαπο·ε·ρρυ·ου
3rdαπερρυεν, απερρυεαπο·ε·ρρυ·ε(ν)απερρυετοαπο·ε·ρρυ·ετο
Pl1stαπερρυομεναπο·ε·ρρυ·ομεναπερρυομεθααπο·ε·ρρυ·ομεθα
2ndαπερρυετεαπο·ε·ρρυ·ετεαπερρυεσθεαπο·ε·ρρυ·εσθε
3rdαπερρυον, απερρυοσαναπο·ε·ρρυ·ον, απο·ε·ρρυ·οσαν altαπερρυοντοαπο·ε·ρρυ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπορρυωαπο·ρρυ·ωαπορρυωμαιαπο·ρρυ·ωμαι
2ndαπορρυῃςαπο·ρρυ·ῃςαπορρυῃαπο·ρρυ·ῃ
3rdαπορρυῃαπο·ρρυ·ῃαπορρυηταιαπο·ρρυ·ηται
Pl1stαπορρυωμεναπο·ρρυ·ωμεναπορρυωμεθααπο·ρρυ·ωμεθα
2ndαπορρυητεαπο·ρρυ·ητεαπορρυησθεαπο·ρρυ·ησθε
3rdαπορρυωσιν, απορρυωσιαπο·ρρυ·ωσι(ν)απορρυωνταιαπο·ρρυ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπορρυοιμιαπο·ρρυ·οιμιαπορρυοιμηναπο·ρρυ·οιμην
2ndαπορρυοιςαπο·ρρυ·οιςαπορρυοιοαπο·ρρυ·οιο
3rdαπορρυοιαπο·ρρυ·οιαπορρυοιτοαπο·ρρυ·οιτο
Pl1stαπορρυοιμεναπο·ρρυ·οιμεναπορρυοιμεθααπο·ρρυ·οιμεθα
2ndαπορρυοιτεαπο·ρρυ·οιτεαπορρυοισθεαπο·ρρυ·οισθε
3rdαπορρυοιεν, απορρυοισαναπο·ρρυ·οιεν, απο·ρρυ·οισαν altαπορρυοιντοαπο·ρρυ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπορρυεαπο·ρρυ·εαπορρυουαπο·ρρυ·ου
3rdαπορρυετωαπο·ρρυ·ετωαπορρυεσθωαπο·ρρυ·εσθω
Pl1st
2ndαπορρυετεαπο·ρρυ·ετεαπορρυεσθεαπο·ρρυ·εσθε
3rdαπορρυετωσαν, απορρυοντωναπο·ρρυ·ετωσαν, απο·ρρυ·οντων classicalαπορρυεσθωσαν, απορρυεσθωναπο·ρρυ·εσθωσαν, απο·ρρυ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απορρυειν​απο·ρρυ·ειν​απορρυεσθαι​απο·ρρυ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορρυουσααπορρυοναπο·ρρυ·ουσ·ααπο·ρρυ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπορρυωναπο·ρρυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπορρυουσαναπορρυοντααπο·ρρυ·ουσ·αναπο·ρρυ·ο[υ]ντ·α
Datαπορρυουσῃαπορρυοντιαπο·ρρυ·ουσ·ῃαπο·ρρυ·ο[υ]ντ·ι
Genαπορρυουσηςαπορρυοντοςαπο·ρρυ·ουσ·ηςαπο·ρρυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπορρυουσαιαπορρυοντεςαπορρυοντααπο·ρρυ·ουσ·αιαπο·ρρυ·ο[υ]ντ·εςαπο·ρρυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπορρυουσαςαπορρυονταςαπο·ρρυ·ουσ·αςαπο·ρρυ·ο[υ]ντ·ας
Datαπορρυουσαιςαπορρυουσι, απορρυουσιναπο·ρρυ·ουσ·αιςαπο·ρρυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπορρυουσωναπορρυοντωναπο·ρρυ·ουσ·ωναπο·ρρυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορρυομενηαπορρυομενεαπο·ρρυ·ομεν·ηαπο·ρρυ·ομεν·ε
Nomαπορρυομενοςαπο·ρρυ·ομεν·ος
Accαπορρυομενηναπορρυομενοναπο·ρρυ·ομεν·ηναπο·ρρυ·ομεν·ον
Datαπορρυομενῃαπορρυομενῳαπο·ρρυ·ομεν·ῃαπο·ρρυ·ομεν·ῳ
Genαπορρυομενηςαπορρυομενουαπο·ρρυ·ομεν·ηςαπο·ρρυ·ομεν·ου
PlVocαπορρυομεναιαπορρυομενοιαπορρυομενααπο·ρρυ·ομεν·αιαπο·ρρυ·ομεν·οιαπο·ρρυ·ομεν·α
Nom
Accαπορρυομεναςαπορρυομενουςαπο·ρρυ·ομεν·αςαπο·ρρυ·ομεν·ους
Datαπορρυομεναιςαπορρυομενοιςαπο·ρρυ·ομεν·αιςαπο·ρρυ·ομεν·οις
Genαπορρυομενωναπορρυομενωναπο·ρρυ·ομεν·ωναπο·ρρυ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπερρυηναπο·ε·ρρυ·[θ]ην
2ndαπερρυηςαπο·ε·ρρυ·[θ]ης
3rdαπερρυη[LXX]απο·ε·ρρυ·[θ]η
Pl1stαπερρυημεναπο·ε·ρρυ·[θ]ημεν
2ndαπερρυητεαπο·ε·ρρυ·[θ]ητε
3rdαπερρυησαναπο·ε·ρρυ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπορρυησομαιαπο·ρρυ·[θ]ησομαι
2ndαπορρυησῃ, απορρυησειαπο·ρρυ·[θ]ησῃ, απο·ρρυ·[θ]ησει classical
3rdαπορρυησεται[LXX]απο·ρρυ·[θ]ησεται
Pl1stαπορρυησομεθααπο·ρρυ·[θ]ησομεθα
2ndαπορρυησεσθεαπο·ρρυ·[θ]ησεσθε
3rdαπορρυησονταιαπο·ρρυ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπορρυωαπο·ρρυ·[θ]ω
2ndαπορρυῃςαπο·ρρυ·[θ]ῃς
3rdαπορρυῃαπο·ρρυ·[θ]ῃ
Pl1stαπορρυωμεναπο·ρρυ·[θ]ωμεν
2ndαπορρυητεαπο·ρρυ·[θ]ητε
3rdαπορρυωσιν, απορρυωσιαπο·ρρυ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπορρυειηναπο·ρρυ·[θ]ειην
2ndαπορρυειηςαπο·ρρυ·[θ]ειης
3rdαπορρυειηαπο·ρρυ·[θ]ειη
Pl1stαπορρυειημεν, απορρυειμεναπο·ρρυ·[θ]ειημεν, απο·ρρυ·[θ]ειμεν classical
2ndαπορρυειητε, απορρυειτεαπο·ρρυ·[θ]ειητε, απο·ρρυ·[θ]ειτε classical
3rdαπορρυειησαν, απορρυειεναπο·ρρυ·[θ]ειησαν, απο·ρρυ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπορρυησοιμηναπο·ρρυ·[θ]ησοιμην
2ndαπορρυησοιοαπο·ρρυ·[θ]ησοιο
3rdαπορρυησοιτοαπο·ρρυ·[θ]ησοιτο
Pl1stαπορρυησοιμεθααπο·ρρυ·[θ]ησοιμεθα
2ndαπορρυησοισθεαπο·ρρυ·[θ]ησοισθε
3rdαπορρυησοιντοαπο·ρρυ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπορρυηθιαπο·ρρυ·[θ]ητι
3rdαπορρυητωαπο·ρρυ·[θ]ητω
Pl1st
2ndαπορρυητεαπο·ρρυ·[θ]ητε
3rdαπορρυητωσαν, απορρυεντωναπο·ρρυ·[θ]ητωσαν, απο·ρρυ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
απορρυηναι​απο·ρρυ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
απορρυησεσθαι​απο·ρρυ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορρυεισααπορρυειςαπορρυεναπο·ρρυ·[θ]εισ·ααπο·ρρυ·[θ]ει[ντ]·ςαπο·ρρυ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accαπορρυεισαναπορρυεντααπο·ρρυ·[θ]εισ·αναπο·ρρυ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datαπορρυεισῃαπορρυεντιαπο·ρρυ·[θ]εισ·ῃαπο·ρρυ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genαπορρυεισηςαπορρυεντοςαπο·ρρυ·[θ]εισ·ηςαπο·ρρυ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocαπορρυεισαιαπορρυεντεςαπορρυεντααπο·ρρυ·[θ]εισ·αιαπο·ρρυ·[θ]ε[ι]ντ·εςαπο·ρρυ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accαπορρυεισαςαπορρυενταςαπο·ρρυ·[θ]εισ·αςαπο·ρρυ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datαπορρυεισαιςαπορρυεισι, απορρυεισιναπο·ρρυ·[θ]εισ·αιςαπο·ρρυ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genαπορρυεισωναπορρυεντωναπο·ρρυ·[θ]εισ·ωναπο·ρρυ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπορρυησομενηαπορρυησομενεαπο·ρρυ·[θ]ησομεν·ηαπο·ρρυ·[θ]ησομεν·ε
Nomαπορρυησομενοςαπο·ρρυ·[θ]ησομεν·ος
Accαπορρυησομενηναπορρυησομενοναπο·ρρυ·[θ]ησομεν·ηναπο·ρρυ·[θ]ησομεν·ον
Datαπορρυησομενῃαπορρυησομενῳαπο·ρρυ·[θ]ησομεν·ῃαπο·ρρυ·[θ]ησομεν·ῳ
Genαπορρυησομενηςαπορρυησομενουαπο·ρρυ·[θ]ησομεν·ηςαπο·ρρυ·[θ]ησομεν·ου
PlVocαπορρυησομεναιαπορρυησομενοιαπορρυησομενααπο·ρρυ·[θ]ησομεν·αιαπο·ρρυ·[θ]ησομεν·οιαπο·ρρυ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accαπορρυησομεναςαπορρυησομενουςαπο·ρρυ·[θ]ησομεν·αςαπο·ρρυ·[θ]ησομεν·ους
Datαπορρυησομεναιςαπορρυησομενοιςαπο·ρρυ·[θ]ησομεν·αιςαπο·ρρυ·[θ]ησομεν·οις
Genαπορρυησομενωναπορρυησομενωναπο·ρρυ·[θ]ησομεν·ωναπο·ρρυ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 16:17:35 EST