αποπλαναω • APOPLANAW • apoplanaō

Search: απεπλανηθησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεπλανηθησανἀποπλανάωαπο·ε·πλανη·θησανaor θη ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεπλανηθησανἀποπλανάωαπο·ε·πλανη·θησανaor θη ind 3rd pl

ἀπο·πλανάω (απο+πλαν(α)-, απο+πλανη·σ-, απο+πλανη·σ-, -, -, απο+πλανη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποπλανωαπο·πλαν(α)·ωαποπλανωμαιαπο·πλαν(α)·ομαι
2ndαποπλανᾳςαπο·πλαν(α)·ειςαποπλανᾳ, αποπλανασαιαπο·πλαν(α)·ῃ, απο·πλαν(α)·ει classical, απο·πλαν(α)·εσαι alt
3rdαποπλανᾳαπο·πλαν(α)·ειαποπλαναταιαπο·πλαν(α)·εται
Pl1stαποπλανωμεναπο·πλαν(α)·ομεναποπλανωμεθααπο·πλαν(α)·ομεθα
2ndαποπλανατεαπο·πλαν(α)·ετεαποπλανασθεαπο·πλαν(α)·εσθε
3rdαποπλανωσιν, αποπλανωσιαπο·πλαν(α)·ουσι(ν)αποπλανωνταιαπο·πλαν(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποπλανωαπο·πλαν(α)·ωαποπλανωμαιαπο·πλαν(α)·ωμαι
2ndαποπλανᾳςαπο·πλαν(α)·ῃςαποπλανᾳαπο·πλαν(α)·ῃ
3rdαποπλανᾳαπο·πλαν(α)·ῃαποπλαναταιαπο·πλαν(α)·ηται
Pl1stαποπλανωμεναπο·πλαν(α)·ωμεναποπλανωμεθααπο·πλαν(α)·ωμεθα
2ndαποπλανατεαπο·πλαν(α)·ητεαποπλανασθεαπο·πλαν(α)·ησθε
3rdαποπλανωσιν, αποπλανωσιαπο·πλαν(α)·ωσι(ν)αποπλανωνταιαπο·πλαν(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποπλανῳμιαπο·πλαν(α)·οιμιαποπλανῳμηναπο·πλαν(α)·οιμην
2ndαποπλανῳςαπο·πλαν(α)·οιςαποπλανῳοαπο·πλαν(α)·οιο
3rdαποπλανῳαπο·πλαν(α)·οιαποπλανῳτοαπο·πλαν(α)·οιτο
Pl1stαποπλανῳμεναπο·πλαν(α)·οιμεναποπλανῳμεθααπο·πλαν(α)·οιμεθα
2ndαποπλανῳτεαπο·πλαν(α)·οιτεαποπλανῳσθεαπο·πλαν(α)·οισθε
3rdαποπλανῳεν, αποπλανῳσαναπο·πλαν(α)·οιεν, απο·πλαν(α)·οισαν altαποπλανῳντοαπο·πλαν(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποπλανααπο·πλαν(α)·εαποπλανωαπο·πλαν(α)·ου
3rdαποπλανατωαπο·πλαν(α)·ετωαποπλανασθωαπο·πλαν(α)·εσθω
Pl1st
2ndαποπλανατεαπο·πλαν(α)·ετεαποπλανασθεαπο·πλαν(α)·εσθε
3rdαποπλανατωσαν, αποπλανωντωναπο·πλαν(α)·ετωσαν, απο·πλαν(α)·οντων classicalαποπλανασθωσαν, αποπλανασθωναπο·πλαν(α)·εσθωσαν, απο·πλαν(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποπλανᾳν[GNT], αποπλαναν[GNT]​απο·πλαν(α)·ειν, απο·πλαν(α)·ειν > αποπλαναναποπλανασθαι​απο·πλαν(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποπλανωσααποπλανωναπο·πλαν(α)·ουσ·ααπο·πλαν(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomαποπλανωναπο·πλαν(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποπλανωσαναποπλανωντααπο·πλαν(α)·ουσ·αναπο·πλαν(α)·ο[υ]ντ·α
Datαποπλανωσῃαποπλανωντιαπο·πλαν(α)·ουσ·ῃαπο·πλαν(α)·ο[υ]ντ·ι
Genαποπλανωσηςαποπλανωντοςαπο·πλαν(α)·ουσ·ηςαπο·πλαν(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποπλανωσαιαποπλανωντεςαποπλανωντααπο·πλαν(α)·ουσ·αιαπο·πλαν(α)·ο[υ]ντ·εςαπο·πλαν(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποπλανωσαςαποπλανωνταςαπο·πλαν(α)·ουσ·αςαπο·πλαν(α)·ο[υ]ντ·ας
Datαποπλανωσαιςαποπλανωσι, αποπλανωσιναπο·πλαν(α)·ουσ·αιςαπο·πλαν(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποπλανωσωναποπλανωντωναπο·πλαν(α)·ουσ·ωναπο·πλαν(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποπλανωμενηαποπλανωμενεαπο·πλαν(α)·ομεν·ηαπο·πλαν(α)·ομεν·ε
Nomαποπλανωμενοςαπο·πλαν(α)·ομεν·ος
Accαποπλανωμενηναποπλανωμενοναπο·πλαν(α)·ομεν·ηναπο·πλαν(α)·ομεν·ον
Datαποπλανωμενῃαποπλανωμενῳαπο·πλαν(α)·ομεν·ῃαπο·πλαν(α)·ομεν·ῳ
Genαποπλανωμενηςαποπλανωμενουαπο·πλαν(α)·ομεν·ηςαπο·πλαν(α)·ομεν·ου
PlVocαποπλανωμεναιαποπλανωμενοιαποπλανωμενααπο·πλαν(α)·ομεν·αιαπο·πλαν(α)·ομεν·οιαπο·πλαν(α)·ομεν·α
Nom
Accαποπλανωμεναςαποπλανωμενουςαπο·πλαν(α)·ομεν·αςαπο·πλαν(α)·ομεν·ους
Datαποπλανωμεναιςαποπλανωμενοιςαπο·πλαν(α)·ομεν·αιςαπο·πλαν(α)·ομεν·οις
Genαποπλανωμενωναποπλανωμενωναπο·πλαν(α)·ομεν·ωναπο·πλαν(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεπλανωναπο·ε·πλαν(α)·οναπεπλανωμηναπο·ε·πλαν(α)·ομην
2ndαπεπλαναςαπο·ε·πλαν(α)·εςαπεπλανωαπο·ε·πλαν(α)·ου
3rdαπεπλανααπο·ε·πλαν(α)·εαπεπλανατοαπο·ε·πλαν(α)·ετο
Pl1stαπεπλανωμεναπο·ε·πλαν(α)·ομεναπεπλανωμεθααπο·ε·πλαν(α)·ομεθα
2ndαπεπλανατεαπο·ε·πλαν(α)·ετεαπεπλανασθεαπο·ε·πλαν(α)·εσθε
3rdαπεπλανων, απεπλανωσαναπο·ε·πλαν(α)·ον, απο·ε·πλαν(α)·οσαν altαπεπλανωντοαπο·ε·πλαν(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποπλανησωαπο·πλανη·σωαποπλανησομαιαπο·πλανη·σομαι
2ndαποπλανησειςαπο·πλανη·σειςαποπλανησῃ, αποπλανησει[LXX], αποπλανησεσαιαπο·πλανη·σῃ, απο·πλανη·σει classical, απο·πλανη·σεσαι alt
3rdαποπλανησει[LXX]απο·πλανη·σειαποπλανησεταιαπο·πλανη·σεται
Pl1stαποπλανησομεναπο·πλανη·σομεναποπλανησομεθααπο·πλανη·σομεθα
2ndαποπλανησετεαπο·πλανη·σετεαποπλανησεσθεαπο·πλανη·σεσθε
3rdαποπλανησουσιν, αποπλανησουσιαπο·πλανη·σουσι(ν)αποπλανησονταιαπο·πλανη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποπλανησοιμιαπο·πλανη·σοιμιαποπλανησοιμηναπο·πλανη·σοιμην
2ndαποπλανησοιςαπο·πλανη·σοιςαποπλανησοιοαπο·πλανη·σοιο
3rdαποπλανησοιαπο·πλανη·σοιαποπλανησοιτοαπο·πλανη·σοιτο
Pl1stαποπλανησοιμεναπο·πλανη·σοιμεναποπλανησοιμεθααπο·πλανη·σοιμεθα
2ndαποπλανησοιτεαπο·πλανη·σοιτεαποπλανησοισθεαπο·πλανη·σοισθε
3rdαποπλανησοιεναπο·πλανη·σοιεναποπλανησοιντοαπο·πλανη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποπλανησειν​απο·πλανη·σειν​αποπλανησεσθαι​απο·πλανη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποπλανησουσααποπλανησοναπο·πλανη·σουσ·ααπο·πλανη·σο[υ]ν[τ]
Nomαποπλανησωναπο·πλανη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαποπλανησουσαναποπλανησοντααπο·πλανη·σουσ·αναπο·πλανη·σο[υ]ντ·α
Datαποπλανησουσῃαποπλανησοντιαπο·πλανη·σουσ·ῃαπο·πλανη·σο[υ]ντ·ι
Genαποπλανησουσηςαποπλανησοντοςαπο·πλανη·σουσ·ηςαπο·πλανη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαποπλανησουσαιαποπλανησοντεςαποπλανησοντααπο·πλανη·σουσ·αιαπο·πλανη·σο[υ]ντ·εςαπο·πλανη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαποπλανησουσαςαποπλανησονταςαπο·πλανη·σουσ·αςαπο·πλανη·σο[υ]ντ·ας
Datαποπλανησουσαιςαποπλανησουσι, αποπλανησουσιναπο·πλανη·σουσ·αιςαπο·πλανη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαποπλανησουσωναποπλανησοντωναπο·πλανη·σουσ·ωναπο·πλανη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποπλανησομενηαποπλανησομενεαπο·πλανη·σομεν·ηαπο·πλανη·σομεν·ε
Nomαποπλανησομενοςαπο·πλανη·σομεν·ος
Accαποπλανησομενηναποπλανησομενοναπο·πλανη·σομεν·ηναπο·πλανη·σομεν·ον
Datαποπλανησομενῃαποπλανησομενῳαπο·πλανη·σομεν·ῃαπο·πλανη·σομεν·ῳ
Genαποπλανησομενηςαποπλανησομενουαπο·πλανη·σομεν·ηςαπο·πλανη·σομεν·ου
PlVocαποπλανησομεναιαποπλανησομενοιαποπλανησομενααπο·πλανη·σομεν·αιαπο·πλανη·σομεν·οιαπο·πλανη·σομεν·α
Nom
Accαποπλανησομεναςαποπλανησομενουςαπο·πλανη·σομεν·αςαπο·πλανη·σομεν·ους
Datαποπλανησομεναιςαποπλανησομενοιςαπο·πλανη·σομεν·αιςαπο·πλανη·σομεν·οις
Genαποπλανησομενωναποπλανησομενωναπο·πλανη·σομεν·ωναπο·πλανη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεπλανησααπο·ε·πλανη·σααπεπλανησαμηναπο·ε·πλανη·σαμην
2ndαπεπλανησαςαπο·ε·πλανη·σαςαπεπλανησωαπο·ε·πλανη·σω
3rdαπεπλανησεν[LXX], απεπλανησεαπο·ε·πλανη·σε(ν), απο·ε·πλανη·σε(ν)απεπλανησατοαπο·ε·πλανη·σατο
Pl1stαπεπλανησαμεναπο·ε·πλανη·σαμεναπεπλανησαμεθααπο·ε·πλανη·σαμεθα
2ndαπεπλανησατεαπο·ε·πλανη·σατεαπεπλανησασθεαπο·ε·πλανη·σασθε
3rdαπεπλανησαν[LXX]απο·ε·πλανη·σαναπεπλανησαντοαπο·ε·πλανη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποπλανησωαπο·πλανη·σωαποπλανησωμαιαπο·πλανη·σωμαι
2ndαποπλανησῃςαπο·πλανη·σῃςαποπλανησῃαπο·πλανη·σῃ
3rdαποπλανησῃαπο·πλανη·σῃαποπλανησηταιαπο·πλανη·σηται
Pl1stαποπλανησωμεναπο·πλανη·σωμεναποπλανησωμεθααπο·πλανη·σωμεθα
2ndαποπλανησητεαπο·πλανη·σητεαποπλανησησθεαπο·πλανη·σησθε
3rdαποπλανησωσιν, αποπλανησωσιαπο·πλανη·σωσι(ν)αποπλανησωνταιαπο·πλανη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποπλανησαιμιαπο·πλανη·σαιμιαποπλανησαιμηναπο·πλανη·σαιμην
2ndαποπλανησαις, αποπλανησειαςαπο·πλανη·σαις, απο·πλανη·σειας classicalαποπλανησαιοαπο·πλανη·σαιο
3rdαποπλανησαι, αποπλανησειεαπο·πλανη·σαι, απο·πλανη·σειε classicalαποπλανησαιτοαπο·πλανη·σαιτο
Pl1stαποπλανησαιμεναπο·πλανη·σαιμεναποπλανησαιμεθααπο·πλανη·σαιμεθα
2ndαποπλανησαιτεαπο·πλανη·σαιτεαποπλανησαισθεαπο·πλανη·σαισθε
3rdαποπλανησαιεν, αποπλανησαισαν, αποπλανησειαν, αποπλανησειεναπο·πλανη·σαιεν, απο·πλανη·σαισαν alt, απο·πλανη·σειαν classical, απο·πλανη·σειεν classicalαποπλανησαιντοαπο·πλανη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποπλανησοναπο·πλανη·σοναποπλανησαιαπο·πλανη·σαι
3rdαποπλανησατωαπο·πλανη·σατωαποπλανησασθωαπο·πλανη·σασθω
Pl1st
2ndαποπλανησατεαπο·πλανη·σατεαποπλανησασθεαπο·πλανη·σασθε
3rdαποπλανησατωσαν, αποπλανησαντωναπο·πλανη·σατωσαν, απο·πλανη·σαντων classicalαποπλανησασθωσαν, αποπλανησασθωναπο·πλανη·σασθωσαν, απο·πλανη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποπλανησαι​απο·πλανη·σαι​αποπλανησασθαι​απο·πλανη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποπλανησασααποπλανησαςαποπλανησαναπο·πλανη·σασ·ααπο·πλανη·σα[ντ]·ςαπο·πλανη·σαν[τ]
Nom
Accαποπλανησασαναποπλανησαντααπο·πλανη·σασ·αναπο·πλανη·σαντ·α
Datαποπλανησασῃαποπλανησαντιαπο·πλανη·σασ·ῃαπο·πλανη·σαντ·ι
Genαποπλανησασηςαποπλανησαντοςαπο·πλανη·σασ·ηςαπο·πλανη·σαντ·ος
PlVocαποπλανησασαιαποπλανησαντεςαποπλανησαντααπο·πλανη·σασ·αιαπο·πλανη·σαντ·εςαπο·πλανη·σαντ·α
Nom
Accαποπλανησασαςαποπλανησανταςαπο·πλανη·σασ·αςαπο·πλανη·σαντ·ας
Datαποπλανησασαιςαποπλανησασι, αποπλανησασιναπο·πλανη·σασ·αιςαπο·πλανη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποπλανησασωναποπλανησαντωναπο·πλανη·σασ·ωναπο·πλανη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποπλανησαμενηαποπλανησαμενεαπο·πλανη·σαμεν·ηαπο·πλανη·σαμεν·ε
Nomαποπλανησαμενοςαπο·πλανη·σαμεν·ος
Accαποπλανησαμενηναποπλανησαμενοναπο·πλανη·σαμεν·ηναπο·πλανη·σαμεν·ον
Datαποπλανησαμενῃαποπλανησαμενῳαπο·πλανη·σαμεν·ῃαπο·πλανη·σαμεν·ῳ
Genαποπλανησαμενηςαποπλανησαμενουαπο·πλανη·σαμεν·ηςαπο·πλανη·σαμεν·ου
PlVocαποπλανησαμεναιαποπλανησαμενοιαποπλανησαμενααπο·πλανη·σαμεν·αιαπο·πλανη·σαμεν·οιαπο·πλανη·σαμεν·α
Nom
Accαποπλανησαμεναςαποπλανησαμενουςαπο·πλανη·σαμεν·αςαπο·πλανη·σαμεν·ους
Datαποπλανησαμεναιςαποπλανησαμενοιςαπο·πλανη·σαμεν·αιςαπο·πλανη·σαμεν·οις
Genαποπλανησαμενωναποπλανησαμενωναπο·πλανη·σαμεν·ωναπο·πλανη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπεπλανηθηναπο·ε·πλανη·θην
2ndαπεπλανηθηςαπο·ε·πλανη·θης
3rdαπεπλανηθηαπο·ε·πλανη·θη
Pl1stαπεπλανηθημεναπο·ε·πλανη·θημεν
2ndαπεπλανηθητεαπο·ε·πλανη·θητε
3rdαπεπλανηθησαν[GNT]απο·ε·πλανη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποπλανηθησομαιαπο·πλανη·θησομαι
2ndαποπλανηθησῃ, αποπλανηθησειαπο·πλανη·θησῃ, απο·πλανη·θησει classical
3rdαποπλανηθησεταιαπο·πλανη·θησεται
Pl1stαποπλανηθησομεθααπο·πλανη·θησομεθα
2ndαποπλανηθησεσθεαπο·πλανη·θησεσθε
3rdαποπλανηθησονταιαπο·πλανη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποπλανηθωαπο·πλανη·θω
2ndαποπλανηθῃς[LXX]απο·πλανη·θῃς
3rdαποπλανηθῃ[LXX]απο·πλανη·θῃ
Pl1stαποπλανηθωμεναπο·πλανη·θωμεν
2ndαποπλανηθητεαπο·πλανη·θητε
3rdαποπλανηθωσιν[LXX], αποπλανηθωσιαπο·πλανη·θωσι(ν), απο·πλανη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποπλανηθειηναπο·πλανη·θειην
2ndαποπλανηθειηςαπο·πλανη·θειης
3rdαποπλανηθειηαπο·πλανη·θειη
Pl1stαποπλανηθειημεν, αποπλανηθειμεναπο·πλανη·θειημεν, απο·πλανη·θειμεν classical
2ndαποπλανηθειητε, αποπλανηθειτεαπο·πλανη·θειητε, απο·πλανη·θειτε classical
3rdαποπλανηθειησαν, αποπλανηθειεναπο·πλανη·θειησαν, απο·πλανη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποπλανηθησοιμηναπο·πλανη·θησοιμην
2ndαποπλανηθησοιοαπο·πλανη·θησοιο
3rdαποπλανηθησοιτοαπο·πλανη·θησοιτο
Pl1stαποπλανηθησοιμεθααπο·πλανη·θησοιμεθα
2ndαποπλανηθησοισθεαπο·πλανη·θησοισθε
3rdαποπλανηθησοιντοαπο·πλανη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποπλανηθητιαπο·πλανη·θητι
3rdαποπλανηθητωαπο·πλανη·θητω
Pl1st
2ndαποπλανηθητεαπο·πλανη·θητε
3rdαποπλανηθητωσαν, αποπλανηθεντωναπο·πλανη·θητωσαν, απο·πλανη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αποπλανηθηναι​απο·πλανη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αποπλανηθησεσθαι​απο·πλανη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποπλανηθεισααποπλανηθειςαποπλανηθεναπο·πλανη·θεισ·ααπο·πλανη·θει[ντ]·ςαπο·πλανη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαποπλανηθεισαναποπλανηθεντααπο·πλανη·θεισ·αναπο·πλανη·θε[ι]ντ·α
Datαποπλανηθεισῃαποπλανηθεντιαπο·πλανη·θεισ·ῃαπο·πλανη·θε[ι]ντ·ι
Genαποπλανηθεισηςαποπλανηθεντοςαπο·πλανη·θεισ·ηςαπο·πλανη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαποπλανηθεισαιαποπλανηθεντεςαποπλανηθεντααπο·πλανη·θεισ·αιαπο·πλανη·θε[ι]ντ·εςαπο·πλανη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαποπλανηθεισαςαποπλανηθενταςαπο·πλανη·θεισ·αςαπο·πλανη·θε[ι]ντ·ας
Datαποπλανηθεισαιςαποπλανηθεισι, αποπλανηθεισιναπο·πλανη·θεισ·αιςαπο·πλανη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαποπλανηθεισωναποπλανηθεντωναπο·πλανη·θεισ·ωναπο·πλανη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποπλανηθησομενηαποπλανηθησομενεαπο·πλανη·θησομεν·ηαπο·πλανη·θησομεν·ε
Nomαποπλανηθησομενοςαπο·πλανη·θησομεν·ος
Accαποπλανηθησομενηναποπλανηθησομενοναπο·πλανη·θησομεν·ηναπο·πλανη·θησομεν·ον
Datαποπλανηθησομενῃαποπλανηθησομενῳαπο·πλανη·θησομεν·ῃαπο·πλανη·θησομεν·ῳ
Genαποπλανηθησομενηςαποπλανηθησομενουαπο·πλανη·θησομεν·ηςαπο·πλανη·θησομεν·ου
PlVocαποπλανηθησομεναιαποπλανηθησομενοιαποπλανηθησομενααπο·πλανη·θησομεν·αιαπο·πλανη·θησομεν·οιαπο·πλανη·θησομεν·α
Nom
Accαποπλανηθησομεναςαποπλανηθησομενουςαπο·πλανη·θησομεν·αςαπο·πλανη·θησομεν·ους
Datαποπλανηθησομεναιςαποπλανηθησομενοιςαπο·πλανη·θησομεν·αιςαπο·πλανη·θησομεν·οις
Genαποπλανηθησομενωναποπλανηθησομενωναπο·πλανη·θησομεν·ωναπο·πλανη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 13:36:51 EST