απελαυνω • APELAUNW • apelaunō

Search: απελασατε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απελασατεἀπελαύνωαπ·ελα·σατε1aor act imp 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απελασατεἀπελαύνωαπ·ελα·σατε1aor act imp 2nd pl

ἀπ·ελαύνω (απ+ελαυν-, απ+ελα·σ-, απ+ελα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελαυνωαπ·ελαυν·ωαπελαυνομαιαπ·ελαυν·ομαι
2ndαπελαυνειςαπ·ελαυν·ειςαπελαυνῃ, απελαυνει, απελαυνεσαιαπ·ελαυν·ῃ, απ·ελαυν·ει classical, απ·ελαυν·εσαι alt
3rdαπελαυνειαπ·ελαυν·ειαπελαυνεταιαπ·ελαυν·εται
Pl1stαπελαυνομεναπ·ελαυν·ομεναπελαυνομεθααπ·ελαυν·ομεθα
2ndαπελαυνετεαπ·ελαυν·ετεαπελαυνεσθεαπ·ελαυν·εσθε
3rdαπελαυνουσιν, απελαυνουσιαπ·ελαυν·ουσι(ν)απελαυνονταιαπ·ελαυν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελαυνωαπ·ελαυν·ωαπελαυνωμαιαπ·ελαυν·ωμαι
2ndαπελαυνῃςαπ·ελαυν·ῃςαπελαυνῃαπ·ελαυν·ῃ
3rdαπελαυνῃαπ·ελαυν·ῃαπελαυνηταιαπ·ελαυν·ηται
Pl1stαπελαυνωμεναπ·ελαυν·ωμεναπελαυνωμεθααπ·ελαυν·ωμεθα
2ndαπελαυνητεαπ·ελαυν·ητεαπελαυνησθεαπ·ελαυν·ησθε
3rdαπελαυνωσιν, απελαυνωσιαπ·ελαυν·ωσι(ν)απελαυνωνταιαπ·ελαυν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελαυνοιμιαπ·ελαυν·οιμιαπελαυνοιμηναπ·ελαυν·οιμην
2ndαπελαυνοιςαπ·ελαυν·οιςαπελαυνοιοαπ·ελαυν·οιο
3rdαπελαυνοιαπ·ελαυν·οιαπελαυνοιτοαπ·ελαυν·οιτο
Pl1stαπελαυνοιμεναπ·ελαυν·οιμεναπελαυνοιμεθααπ·ελαυν·οιμεθα
2ndαπελαυνοιτεαπ·ελαυν·οιτεαπελαυνοισθεαπ·ελαυν·οισθε
3rdαπελαυνοιεν, απελαυνοισαναπ·ελαυν·οιεν, απ·ελαυν·οισαν altαπελαυνοιντοαπ·ελαυν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπελαυνεαπ·ελαυν·εαπελαυνουαπ·ελαυν·ου
3rdαπελαυνετωαπ·ελαυν·ετωαπελαυνεσθωαπ·ελαυν·εσθω
Pl1st
2ndαπελαυνετεαπ·ελαυν·ετεαπελαυνεσθεαπ·ελαυν·εσθε
3rdαπελαυνετωσαν, απελαυνοντωναπ·ελαυν·ετωσαν, απ·ελαυν·οντων classicalαπελαυνεσθωσαν, απελαυνεσθωναπ·ελαυν·εσθωσαν, απ·ελαυν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απελαυνειν[LXX]​απ·ελαυν·ειναπελαυνεσθαι​απ·ελαυν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπελαυνουσααπελαυνοναπ·ελαυν·ουσ·ααπ·ελαυν·ο[υ]ν[τ]
Nomαπελαυνωναπ·ελαυν·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπελαυνουσαναπελαυνοντααπ·ελαυν·ουσ·αναπ·ελαυν·ο[υ]ντ·α
Datαπελαυνουσῃαπελαυνοντιαπ·ελαυν·ουσ·ῃαπ·ελαυν·ο[υ]ντ·ι
Genαπελαυνουσηςαπελαυνοντοςαπ·ελαυν·ουσ·ηςαπ·ελαυν·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπελαυνουσαιαπελαυνοντεςαπελαυνοντααπ·ελαυν·ουσ·αιαπ·ελαυν·ο[υ]ντ·εςαπ·ελαυν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπελαυνουσαςαπελαυνονταςαπ·ελαυν·ουσ·αςαπ·ελαυν·ο[υ]ντ·ας
Datαπελαυνουσαιςαπελαυνουσι, απελαυνουσιναπ·ελαυν·ουσ·αιςαπ·ελαυν·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπελαυνουσωναπελαυνοντωναπ·ελαυν·ουσ·ωναπ·ελαυν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπελαυνομενηαπελαυνομενεαπ·ελαυν·ομεν·ηαπ·ελαυν·ομεν·ε
Nomαπελαυνομενοςαπ·ελαυν·ομεν·ος
Accαπελαυνομενηναπελαυνομενοναπ·ελαυν·ομεν·ηναπ·ελαυν·ομεν·ον
Datαπελαυνομενῃαπελαυνομενῳαπ·ελαυν·ομεν·ῃαπ·ελαυν·ομεν·ῳ
Genαπελαυνομενηςαπελαυνομενουαπ·ελαυν·ομεν·ηςαπ·ελαυν·ομεν·ου
PlVocαπελαυνομεναιαπελαυνομενοιαπελαυνομενααπ·ελαυν·ομεν·αιαπ·ελαυν·ομεν·οιαπ·ελαυν·ομεν·α
Nom
Accαπελαυνομεναςαπελαυνομενουςαπ·ελαυν·ομεν·αςαπ·ελαυν·ομεν·ους
Datαπελαυνομεναιςαπελαυνομενοιςαπ·ελαυν·ομεν·αιςαπ·ελαυν·ομεν·οις
Genαπελαυνομενωναπελαυνομενωναπ·ελαυν·ομεν·ωναπ·ελαυν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλαυνοναπ·ε·ελαυν·οναπηλαυνομηναπ·ε·ελαυν·ομην
2ndαπηλαυνεςαπ·ε·ελαυν·εςαπηλαυνουαπ·ε·ελαυν·ου
3rdαπηλαυνεν, απηλαυνεαπ·ε·ελαυν·ε(ν)απηλαυνετοαπ·ε·ελαυν·ετο
Pl1stαπηλαυνομεναπ·ε·ελαυν·ομεναπηλαυνομεθααπ·ε·ελαυν·ομεθα
2ndαπηλαυνετεαπ·ε·ελαυν·ετεαπηλαυνεσθεαπ·ε·ελαυν·εσθε
3rdαπηλαυνον, απηλαυνοσαναπ·ε·ελαυν·ον, απ·ε·ελαυν·οσαν altαπηλαυνοντοαπ·ε·ελαυν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελασω[LXX]απ·ελα·σωαπελασομαιαπ·ελα·σομαι
2ndαπελασειςαπ·ελα·σειςαπελασῃ, απελασει, απελασεσαιαπ·ελα·σῃ, απ·ελα·σει classical, απ·ελα·σεσαι alt
3rdαπελασειαπ·ελα·σειαπελασεταιαπ·ελα·σεται
Pl1stαπελασομεναπ·ελα·σομεναπελασομεθααπ·ελα·σομεθα
2ndαπελασετεαπ·ελα·σετεαπελασεσθεαπ·ελα·σεσθε
3rdαπελασουσιν, απελασουσιαπ·ελα·σουσι(ν)απελασονταιαπ·ελα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελασοιμιαπ·ελα·σοιμιαπελασοιμηναπ·ελα·σοιμην
2ndαπελασοιςαπ·ελα·σοιςαπελασοιοαπ·ελα·σοιο
3rdαπελασοιαπ·ελα·σοιαπελασοιτοαπ·ελα·σοιτο
Pl1stαπελασοιμεναπ·ελα·σοιμεναπελασοιμεθααπ·ελα·σοιμεθα
2ndαπελασοιτεαπ·ελα·σοιτεαπελασοισθεαπ·ελα·σοισθε
3rdαπελασοιεναπ·ελα·σοιεναπελασοιντοαπ·ελα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απελασειν​απ·ελα·σειν​απελασεσθαι​απ·ελα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπελασουσααπελασοναπ·ελα·σουσ·ααπ·ελα·σο[υ]ν[τ]
Nomαπελασωναπ·ελα·σο[υ]ν[τ]·^
Accαπελασουσαναπελασοντααπ·ελα·σουσ·αναπ·ελα·σο[υ]ντ·α
Datαπελασουσῃαπελασοντιαπ·ελα·σουσ·ῃαπ·ελα·σο[υ]ντ·ι
Genαπελασουσηςαπελασοντοςαπ·ελα·σουσ·ηςαπ·ελα·σο[υ]ντ·ος
PlVocαπελασουσαιαπελασοντεςαπελασοντααπ·ελα·σουσ·αιαπ·ελα·σο[υ]ντ·εςαπ·ελα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαπελασουσαςαπελασονταςαπ·ελα·σουσ·αςαπ·ελα·σο[υ]ντ·ας
Datαπελασουσαιςαπελασουσι, απελασουσιναπ·ελα·σουσ·αιςαπ·ελα·σου[ντ]·σι(ν)
Genαπελασουσωναπελασοντωναπ·ελα·σουσ·ωναπ·ελα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπελασομενηαπελασομενεαπ·ελα·σομεν·ηαπ·ελα·σομεν·ε
Nomαπελασομενοςαπ·ελα·σομεν·ος
Accαπελασομενηναπελασομενοναπ·ελα·σομεν·ηναπ·ελα·σομεν·ον
Datαπελασομενῃαπελασομενῳαπ·ελα·σομεν·ῃαπ·ελα·σομεν·ῳ
Genαπελασομενηςαπελασομενουαπ·ελα·σομεν·ηςαπ·ελα·σομεν·ου
PlVocαπελασομεναιαπελασομενοιαπελασομενααπ·ελα·σομεν·αιαπ·ελα·σομεν·οιαπ·ελα·σομεν·α
Nom
Accαπελασομεναςαπελασομενουςαπ·ελα·σομεν·αςαπ·ελα·σομεν·ους
Datαπελασομεναιςαπελασομενοιςαπ·ελα·σομεν·αιςαπ·ελα·σομεν·οις
Genαπελασομενωναπελασομενωναπ·ελα·σομεν·ωναπ·ελα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλασααπ·ε·ελα·σααπηλασαμηναπ·ε·ελα·σαμην
2ndαπηλασαςαπ·ε·ελα·σαςαπηλασωαπ·ε·ελα·σω
3rdαπηλασεν[GNT], απηλασεαπ·ε·ελα·σε(ν), απ·ε·ελα·σε(ν)απηλασατοαπ·ε·ελα·σατο
Pl1stαπηλασαμεναπ·ε·ελα·σαμεναπηλασαμεθααπ·ε·ελα·σαμεθα
2ndαπηλασατεαπ·ε·ελα·σατεαπηλασασθεαπ·ε·ελα·σασθε
3rdαπηλασαναπ·ε·ελα·σαναπηλασαντοαπ·ε·ελα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελασω[LXX]απ·ελα·σωαπελασωμαιαπ·ελα·σωμαι
2ndαπελασῃςαπ·ελα·σῃςαπελασῃαπ·ελα·σῃ
3rdαπελασῃαπ·ελα·σῃαπελασηταιαπ·ελα·σηται
Pl1stαπελασωμεναπ·ελα·σωμεναπελασωμεθααπ·ελα·σωμεθα
2ndαπελασητεαπ·ελα·σητεαπελασησθεαπ·ελα·σησθε
3rdαπελασωσιν, απελασωσιαπ·ελα·σωσι(ν)απελασωνταιαπ·ελα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελασαιμιαπ·ελα·σαιμιαπελασαιμηναπ·ελα·σαιμην
2ndαπελασαις, απελασειαςαπ·ελα·σαις, απ·ελα·σειας classicalαπελασαιοαπ·ελα·σαιο
3rdαπελασαι, απελασειεαπ·ελα·σαι, απ·ελα·σειε classicalαπελασαιτοαπ·ελα·σαιτο
Pl1stαπελασαιμεναπ·ελα·σαιμεναπελασαιμεθααπ·ελα·σαιμεθα
2ndαπελασαιτεαπ·ελα·σαιτεαπελασαισθεαπ·ελα·σαισθε
3rdαπελασαιεν, απελασαισαν, απελασειαν, απελασειεναπ·ελα·σαιεν, απ·ελα·σαισαν alt, απ·ελα·σειαν classical, απ·ελα·σειεν classicalαπελασαιντοαπ·ελα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπελασοναπ·ελα·σοναπελασαιαπ·ελα·σαι
3rdαπελασατωαπ·ελα·σατωαπελασασθωαπ·ελα·σασθω
Pl1st
2ndαπελασατε[LXX]απ·ελα·σατεαπελασασθεαπ·ελα·σασθε
3rdαπελασατωσαν, απελασαντωναπ·ελα·σατωσαν, απ·ελα·σαντων classicalαπελασασθωσαν, απελασασθωναπ·ελα·σασθωσαν, απ·ελα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απελασαι​απ·ελα·σαι​απελασασθαι​απ·ελα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπελασασααπελασαςαπελασαναπ·ελα·σασ·ααπ·ελα·σα[ντ]·ςαπ·ελα·σαν[τ]
Nom
Accαπελασασαναπελασαντααπ·ελα·σασ·αναπ·ελα·σαντ·α
Datαπελασασῃαπελασαντιαπ·ελα·σασ·ῃαπ·ελα·σαντ·ι
Genαπελασασηςαπελασαντοςαπ·ελα·σασ·ηςαπ·ελα·σαντ·ος
PlVocαπελασασαιαπελασαντεςαπελασαντααπ·ελα·σασ·αιαπ·ελα·σαντ·εςαπ·ελα·σαντ·α
Nom
Accαπελασασαςαπελασανταςαπ·ελα·σασ·αςαπ·ελα·σαντ·ας
Datαπελασασαιςαπελασασι, απελασασιναπ·ελα·σασ·αιςαπ·ελα·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπελασασωναπελασαντωναπ·ελα·σασ·ωναπ·ελα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπελασαμενηαπελασαμενεαπ·ελα·σαμεν·ηαπ·ελα·σαμεν·ε
Nomαπελασαμενοςαπ·ελα·σαμεν·ος
Accαπελασαμενηναπελασαμενοναπ·ελα·σαμεν·ηναπ·ελα·σαμεν·ον
Datαπελασαμενῃαπελασαμενῳαπ·ελα·σαμεν·ῃαπ·ελα·σαμεν·ῳ
Genαπελασαμενηςαπελασαμενουαπ·ελα·σαμεν·ηςαπ·ελα·σαμεν·ου
PlVocαπελασαμεναιαπελασαμενοιαπελασαμενααπ·ελα·σαμεν·αιαπ·ελα·σαμεν·οιαπ·ελα·σαμεν·α
Nom
Accαπελασαμεναςαπελασαμενουςαπ·ελα·σαμεν·αςαπ·ελα·σαμεν·ους
Datαπελασαμεναιςαπελασαμενοιςαπ·ελα·σαμεν·αιςαπ·ελα·σαμεν·οις
Genαπελασαμενωναπελασαμενωναπ·ελα·σαμεν·ωναπ·ελα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 12:17:33 EST