απερχομαι • APERCOMAI APERXOMAI • aperchomai

Search: απελευσῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απελευσῃἀπέρχομαιαπ·ελευ·σῃfut mp ind 2nd sg

ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπερχομαιαπ·ερχ·ομαι
2ndαπερχῃ[GNT], απερχει, απερχεσαιαπ·ερχ·ῃ, απ·ερχ·ει classical, απ·ερχ·εσαι alt
3rdαπερχεταιαπ·ερχ·εται
Pl1stαπερχομεθααπ·ερχ·ομεθα
2ndαπερχεσθεαπ·ερχ·εσθε
3rdαπερχονταιαπ·ερχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπερχωμαιαπ·ερχ·ωμαι
2ndαπερχῃ[GNT]απ·ερχ·ῃ
3rdαπερχηταιαπ·ερχ·ηται
Pl1stαπερχωμεθααπ·ερχ·ωμεθα
2ndαπερχησθεαπ·ερχ·ησθε
3rdαπερχωνταιαπ·ερχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπερχοιμηναπ·ερχ·οιμην
2ndαπερχοιοαπ·ερχ·οιο
3rdαπερχοιτοαπ·ερχ·οιτο
Pl1stαπερχοιμεθααπ·ερχ·οιμεθα
2ndαπερχοισθεαπ·ερχ·οισθε
3rdαπερχοιντοαπ·ερχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπερχουαπ·ερχ·ου
3rdαπερχεσθωαπ·ερχ·εσθω
Pl1st
2ndαπερχεσθεαπ·ερχ·εσθε
3rdαπερχεσθωσαν, απερχεσθωναπ·ερχ·εσθωσαν, απ·ερχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απερχεσθαι[GNT]​απ·ερχ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπερχομενηαπερχομενεαπ·ερχ·ομεν·ηαπ·ερχ·ομεν·ε
Nomαπερχομενοςαπ·ερχ·ομεν·ος
Accαπερχομενηναπερχομενοναπ·ερχ·ομεν·ηναπ·ερχ·ομεν·ον
Datαπερχομενῃαπερχομενῳαπ·ερχ·ομεν·ῃαπ·ερχ·ομεν·ῳ
Genαπερχομενηςαπερχομενουαπ·ερχ·ομεν·ηςαπ·ερχ·ομεν·ου
PlVocαπερχομεναιαπερχομενοιαπερχομενααπ·ερχ·ομεν·αιαπ·ερχ·ομεν·οιαπ·ερχ·ομεν·α
Nom
Accαπερχομεναςαπερχομενουςαπ·ερχ·ομεν·αςαπ·ερχ·ομεν·ους
Datαπερχομεναιςαπερχομενοιςαπ·ερχ·ομεν·αιςαπ·ερχ·ομεν·οις
Genαπερχομενων[GNT]απερχομενων[GNT]απ·ερχ·ομεν·ωναπ·ερχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηρχομηναπ·ε·ερχ·ομην
2ndαπηρχουαπ·ε·ερχ·ου
3rdαπηρχετοαπ·ε·ερχ·ετο
Pl1stαπηρχομεθααπ·ε·ερχ·ομεθα
2ndαπηρχεσθεαπ·ε·ερχ·εσθε
3rdαπηρχοντοαπ·ε·ερχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελευσομαι[GNT][LXX]απ·ελευ·σομαι
2ndαπελευσῃ[LXX], απελευσει[LXX], απελευσεσαιαπ·ελευ·σῃ, απ·ελευ·σει classical, απ·ελευ·σεσαι alt
3rdαπελευσεται[LXX]απ·ελευ·σεται
Pl1stαπελευσομεθα[GNT][LXX]απ·ελευ·σομεθα
2ndαπελευσεσθε[LXX]απ·ελευ·σεσθε
3rdαπελευσονται[GNT][LXX]απ·ελευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελευσοιμηναπ·ελευ·σοιμην
2ndαπελευσοιοαπ·ελευ·σοιο
3rdαπελευσοιτοαπ·ελευ·σοιτο
Pl1stαπελευσοιμεθααπ·ελευ·σοιμεθα
2ndαπελευσοισθεαπ·ελευ·σοισθε
3rdαπελευσοιντοαπ·ελευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απελευσεσθαι​απ·ελευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπελευσομενηαπελευσομενεαπ·ελευ·σομεν·ηαπ·ελευ·σομεν·ε
Nomαπελευσομενοςαπ·ελευ·σομεν·ος
Accαπελευσομενηναπελευσομενοναπ·ελευ·σομεν·ηναπ·ελευ·σομεν·ον
Datαπελευσομενῃαπελευσομενῳαπ·ελευ·σομεν·ῃαπ·ελευ·σομεν·ῳ
Genαπελευσομενηςαπελευσομενουαπ·ελευ·σομεν·ηςαπ·ελευ·σομεν·ου
PlVocαπελευσομεναιαπελευσομενοιαπελευσομενααπ·ελευ·σομεν·αιαπ·ελευ·σομεν·οιαπ·ελευ·σομεν·α
Nom
Accαπελευσομεναςαπελευσομενουςαπ·ελευ·σομεν·αςαπ·ελευ·σομεν·ους
Datαπελευσομεναιςαπελευσομενοιςαπ·ελευ·σομεν·αιςαπ·ελευ·σομεν·οις
Genαπελευσομενωναπελευσομενωναπ·ελευ·σομεν·ωναπ·ελευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλθα[GNT]απ·ε·ελθ·[σ]α
2ndαπηλθαςαπ·ε·ελθ·[σ]ας
3rdαπηλθεν[GNT][LXX], απηλθεαπ·ε·ελθ·[σ]ε(ν), απ·ε·ελθ·[σ]ε(ν)
Pl1stαπηλθαμεναπ·ε·ελθ·[σ]αμεν
2ndαπηλθατε[LXX]απ·ε·ελθ·[σ]ατε
3rdαπηλθαν[GNT][LXX]απ·ε·ελθ·[σ]αν

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελθω[GNT][LXX]απ·ελθ·[σ]ω
2ndαπελθῃς[LXX]απ·ελθ·[σ]ῃς
3rdαπελθῃ[GNT][LXX]απ·ελθ·[σ]ῃ
Pl1stαπελθωμεν[LXX]απ·ελθ·[σ]ωμεν
2ndαπελθητε[GNT]απ·ελθ·[σ]ητε
3rdαπελθωσιν[GNT][LXX], απελθωσιαπ·ελθ·[σ]ωσι(ν), απ·ελθ·[σ]ωσι(ν)

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελθαιμιαπ·ελθ·[σ]αιμι
2ndαπελθαις, απελθειαςαπ·ελθ·[σ]αις, απ·ελθ·[σ]ειας classical
3rdαπελθαι, απελθειεαπ·ελθ·[σ]αι, απ·ελθ·[σ]ειε classical
Pl1stαπελθαιμεναπ·ελθ·[σ]αιμεν
2ndαπελθαιτεαπ·ελθ·[σ]αιτε
3rdαπελθαιεν, απελθαισαν, απελθειαν, απελθειεναπ·ελθ·[σ]αιεν, απ·ελθ·[σ]αισαν alt, απ·ελθ·[σ]ειαν classical, απ·ελθ·[σ]ειεν classical

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπελθοναπ·ελθ·[σ]ον
3rdαπελθατω[LXX]απ·ελθ·[σ]ατω
Pl1st
2ndαπελθατε[LXX]απ·ελθ·[σ]ατε
3rdαπελθατωσαν, απελθαντωναπ·ελθ·[σ]ατωσαν, απ·ελθ·[σ]αντων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απελθαι​απ·ελθ·[σ]αι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπελθασααπελθαςαπελθαναπ·ελθ·[σ]ασ·ααπ·ελθ·[σ]α[ντ]·ςαπ·ελθ·[σ]αν[τ]
Nom
Accαπελθασαναπελθαντααπ·ελθ·[σ]ασ·αναπ·ελθ·[σ]αντ·α
Datαπελθασῃαπελθαντιαπ·ελθ·[σ]ασ·ῃαπ·ελθ·[σ]αντ·ι
Genαπελθασηςαπελθαντοςαπ·ελθ·[σ]ασ·ηςαπ·ελθ·[σ]αντ·ος
PlVocαπελθασαιαπελθαντεςαπελθαντααπ·ελθ·[σ]ασ·αιαπ·ελθ·[σ]αντ·εςαπ·ελθ·[σ]αντ·α
Nom
Accαπελθασαςαπελθανταςαπ·ελθ·[σ]ασ·αςαπ·ελθ·[σ]αντ·ας
Datαπελθασαιςαπελθασι, απελθασιναπ·ελθ·[σ]ασ·αιςαπ·ελθ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genαπελθασωναπελθαντωναπ·ελθ·[σ]ασ·ωναπ·ελθ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλθον[GNT][LXX]απ·ε·ελθ·ον
2ndαπηλθες[LXX]απ·ε·ελθ·ες
3rdαπηλθεν[GNT][LXX], απηλθεαπ·ε·ελθ·ε(ν), απ·ε·ελθ·ε(ν)
Pl1stαπηλθομεναπ·ε·ελθ·ομεν
2ndαπηλθετεαπ·ε·ελθ·ετε
3rdαπηλθον[GNT][LXX], απηλθοσαν[LXX]απ·ε·ελθ·ον, απ·ε·ελθ·οσαν alt

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελθω[GNT][LXX]απ·ελθ·ω
2ndαπελθῃς[LXX]απ·ελθ·ῃς
3rdαπελθῃ[GNT][LXX]απ·ελθ·ῃ
Pl1stαπελθωμεν[LXX]απ·ελθ·ωμεν
2ndαπελθητε[GNT]απ·ελθ·ητε
3rdαπελθωσιν[GNT][LXX], απελθωσιαπ·ελθ·ωσι(ν), απ·ελθ·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελθοιμιαπ·ελθ·οιμι
2ndαπελθοιςαπ·ελθ·οις
3rdαπελθοιαπ·ελθ·οι
Pl1stαπελθοιμεναπ·ελθ·οιμεν
2ndαπελθοιτεαπ·ελθ·οιτε
3rdαπελθοιεν, απελθοισαναπ·ελθ·οιεν, απ·ελθ·οισαν alt

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπελθε[LXX]απ·ελθ·ε
3rdαπελθετω[LXX]απ·ελθ·ετω
Pl1st
2ndαπελθετε[LXX]απ·ελθ·ετε
3rdαπελθετωσαν[LXX], απελθοντων[GNT]απ·ελθ·ετωσαν, απ·ελθ·οντων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απελθειν[GNT][LXX]​απ·ελθ·ειν

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπελθουσα[GNT][LXX]απελθοναπ·ελθ·ουσ·ααπ·ελθ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπελθων[GNT][LXX]απ·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπελθουσαν[LXX]απελθοντααπ·ελθ·ουσ·αναπ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Datαπελθουσῃαπελθοντι[GNT]απ·ελθ·ουσ·ῃαπ·ελθ·ο[υ]ντ·ι
Genαπελθουσηςαπελθοντοςαπ·ελθ·ουσ·ηςαπ·ελθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπελθουσαι[GNT]απελθοντες[GNT][LXX]απελθοντααπ·ελθ·ουσ·αιαπ·ελθ·ο[υ]ντ·εςαπ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπελθουσαςαπελθονταςαπ·ελθ·ουσ·αςαπ·ελθ·ο[υ]ντ·ας
Datαπελθουσαιςαπελθουσι, απελθουσιναπ·ελθ·ουσ·αιςαπ·ελθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπελθουσωναπελθοντων[GNT]απ·ελθ·ουσ·ωναπ·ελθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεληλυθααπ·εληλυθ·[κ]α
2ndαπεληλυθας, απεληλυθεςαπ·εληλυθ·[κ]ας, απ·εληλυθ·[κ]ες alt
3rdαπεληλυθεν[GNT][LXX], απεληλυθεαπ·εληλυθ·[κ]ε(ν), απ·εληλυθ·[κ]ε(ν)
Pl1stαπεληλυθαμεναπ·εληλυθ·[κ]αμεν
2ndαπεληλυθατεαπ·εληλυθ·[κ]ατε
3rdαπεληλυθασιν, απεληλυθασι, απεληλυθαναπ·εληλυθ·[κ]ασι(ν), απ·εληλυθ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεληλυθωαπ·εληλυθ·[κ]ω
2ndαπεληλυθῃςαπ·εληλυθ·[κ]ῃς
3rdαπεληλυθῃαπ·εληλυθ·[κ]ῃ
Pl1stαπεληλυθωμεναπ·εληλυθ·[κ]ωμεν
2ndαπεληλυθητεαπ·εληλυθ·[κ]ητε
3rdαπεληλυθωσιν, απεληλυθωσιαπ·εληλυθ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεληλυθοιμι, απεληλυθοιηναπ·εληλυθ·[κ]οιμι, απ·εληλυθ·[κ]οιην classical
2ndαπεληλυθοις, απεληλυθοιηςαπ·εληλυθ·[κ]οις, απ·εληλυθ·[κ]οιης classical
3rdαπεληλυθοι, απεληλυθοιηαπ·εληλυθ·[κ]οι, απ·εληλυθ·[κ]οιη classical
Pl1stαπεληλυθοιμεναπ·εληλυθ·[κ]οιμεν
2ndαπεληλυθοιτεαπ·εληλυθ·[κ]οιτε
3rdαπεληλυθοιεναπ·εληλυθ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπεληλυθεαπ·εληλυθ·[κ]ε
3rdαπεληλυθετωαπ·εληλυθ·[κ]ετω
Pl1st
2ndαπεληλυθετεαπ·εληλυθ·[κ]ετε
3rdαπεληλυθετωσαναπ·εληλυθ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απεληλυθεναι​απ·εληλυθ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπεληλυθυιααπεληλυθοςαπ·εληλυθ·[κ]υι·ααπ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·ς
Nomαπεληλυθωςαπ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·^ς
Accαπεληλυθυιαναπεληλυθοτααπ·εληλυθ·[κ]υι·αναπ·εληλυθ·[κ]οτ·α
Datαπεληλυθυιᾳαπεληλυθοτιαπ·εληλυθ·[κ]υι·ᾳαπ·εληλυθ·[κ]οτ·ι
Genαπεληλυθυιαςαπεληλυθοτοςαπ·εληλυθ·[κ]υι·αςαπ·εληλυθ·[κ]οτ·ος
PlVocαπεληλυθυιαιαπεληλυθοτεςαπεληλυθοτααπ·εληλυθ·[κ]υι·αιαπ·εληλυθ·[κ]οτ·εςαπ·εληλυθ·[κ]οτ·α
Nom
Accαπεληλυθυιαςαπεληλυθοταςαπ·εληλυθ·[κ]υι·αςαπ·εληλυθ·[κ]οτ·ας
Datαπεληλυθυιαιςαπεληλυθοσι, απεληλυθοσιναπ·εληλυθ·[κ]υι·αιςαπ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genαπεληλυθυιωναπεληλυθοτωναπ·εληλυθ·[κ]υι·ωναπ·εληλυθ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηληλυθειν, απηληλυθηαπ·ε·εληλυθ·[κ]ειν, απ·ε·εληλυθ·[κ]η classical
2ndαπηληλυθεις, απηληλυθηςαπ·ε·εληλυθ·[κ]εις, απ·ε·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdαπηληλυθειαπ·ε·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stαπηληλυθειμεν, απηληλυθεμεναπ·ε·εληλυθ·[κ]ειμεν, απ·ε·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndαπηληλυθειτε, απηληλυθετεαπ·ε·εληλυθ·[κ]ειτε, απ·ε·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdαπηληλυθεισαν, απηληλυθεσαναπ·ε·εληλυθ·[κ]εισαν, απ·ε·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεληλυθειν, απεληλυθηαπ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειν, απ·[ε]·εληλυθ·[κ]η classical
2ndαπεληλυθεις, απεληλυθηςαπ·[ε]·εληλυθ·[κ]εις, απ·[ε]·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdαπεληλυθει[LXX]απ·[ε]·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stαπεληλυθειμεν, απεληλυθεμεναπ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειμεν, απ·[ε]·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndαπεληλυθειτε, απεληλυθετεαπ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειτε, απ·[ε]·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdαπεληλυθεισαν[GNT], απεληλυθεσαναπ·[ε]·εληλυθ·[κ]εισαν, απ·[ε]·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 22:48:13 EDT