αποκαλυπτω • APOKALUPTW • apokaluptō

Search: απεκαλυψας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεκαλυψαςἀποκαλύπτωαπο·ε·καλυπτ·σας1aor act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεκαλυψαςἀποκαλύπτωαπο·ε·καλυπτ·σας1aor act ind 2nd sg

ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαλυπτωαπο·καλυπτ·ωαποκαλυπτομαιαπο·καλυπτ·ομαι
2ndαποκαλυπτειςαπο·καλυπτ·ειςαποκαλυπτῃ, αποκαλυπτει[LXX], αποκαλυπτεσαιαπο·καλυπτ·ῃ, απο·καλυπτ·ει classical, απο·καλυπτ·εσαι alt
3rdαποκαλυπτει[LXX]απο·καλυπτ·ειαποκαλυπτεται[GNT][LXX]απο·καλυπτ·εται
Pl1stαποκαλυπτομεναπο·καλυπτ·ομεναποκαλυπτομεθααπο·καλυπτ·ομεθα
2ndαποκαλυπτετεαπο·καλυπτ·ετεαποκαλυπτεσθεαπο·καλυπτ·εσθε
3rdαποκαλυπτουσιν, αποκαλυπτουσιαπο·καλυπτ·ουσι(ν)αποκαλυπτονταιαπο·καλυπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαλυπτωαπο·καλυπτ·ωαποκαλυπτωμαιαπο·καλυπτ·ωμαι
2ndαποκαλυπτῃςαπο·καλυπτ·ῃςαποκαλυπτῃαπο·καλυπτ·ῃ
3rdαποκαλυπτῃαπο·καλυπτ·ῃαποκαλυπτηταιαπο·καλυπτ·ηται
Pl1stαποκαλυπτωμεναπο·καλυπτ·ωμεναποκαλυπτωμεθααπο·καλυπτ·ωμεθα
2ndαποκαλυπτητεαπο·καλυπτ·ητεαποκαλυπτησθεαπο·καλυπτ·ησθε
3rdαποκαλυπτωσιν, αποκαλυπτωσιαπο·καλυπτ·ωσι(ν)αποκαλυπτωνταιαπο·καλυπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαλυπτοιμιαπο·καλυπτ·οιμιαποκαλυπτοιμηναπο·καλυπτ·οιμην
2ndαποκαλυπτοιςαπο·καλυπτ·οιςαποκαλυπτοιοαπο·καλυπτ·οιο
3rdαποκαλυπτοιαπο·καλυπτ·οιαποκαλυπτοιτοαπο·καλυπτ·οιτο
Pl1stαποκαλυπτοιμεναπο·καλυπτ·οιμεναποκαλυπτοιμεθααπο·καλυπτ·οιμεθα
2ndαποκαλυπτοιτεαπο·καλυπτ·οιτεαποκαλυπτοισθεαπο·καλυπτ·οισθε
3rdαποκαλυπτοιεν, αποκαλυπτοισαναπο·καλυπτ·οιεν, απο·καλυπτ·οισαν altαποκαλυπτοιντοαπο·καλυπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκαλυπτε[LXX]απο·καλυπτ·εαποκαλυπτουαπο·καλυπτ·ου
3rdαποκαλυπτετωαπο·καλυπτ·ετωαποκαλυπτεσθωαπο·καλυπτ·εσθω
Pl1st
2ndαποκαλυπτετεαπο·καλυπτ·ετεαποκαλυπτεσθεαπο·καλυπτ·εσθε
3rdαποκαλυπτετωσαν, αποκαλυπτοντωναπο·καλυπτ·ετωσαν, απο·καλυπτ·οντων classicalαποκαλυπτεσθωσαν, αποκαλυπτεσθωναπο·καλυπτ·εσθωσαν, απο·καλυπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκαλυπτειν​απο·καλυπτ·ειν​αποκαλυπτεσθαι[GNT]​απο·καλυπτ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαλυπτουσααποκαλυπτοναπο·καλυπτ·ουσ·ααπο·καλυπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomαποκαλυπτων[LXX]απο·καλυπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποκαλυπτουσαναποκαλυπτοντααπο·καλυπτ·ουσ·αναπο·καλυπτ·ο[υ]ντ·α
Datαποκαλυπτουσῃαποκαλυπτοντιαπο·καλυπτ·ουσ·ῃαπο·καλυπτ·ο[υ]ντ·ι
Genαποκαλυπτουσηςαποκαλυπτοντοςαπο·καλυπτ·ουσ·ηςαπο·καλυπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποκαλυπτουσαιαποκαλυπτοντεςαποκαλυπτοντααπο·καλυπτ·ουσ·αιαπο·καλυπτ·ο[υ]ντ·εςαπο·καλυπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποκαλυπτουσαςαποκαλυπτονταςαπο·καλυπτ·ουσ·αςαπο·καλυπτ·ο[υ]ντ·ας
Datαποκαλυπτουσαιςαποκαλυπτουσι, αποκαλυπτουσιναπο·καλυπτ·ουσ·αιςαπο·καλυπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποκαλυπτουσωναποκαλυπτοντωναπο·καλυπτ·ουσ·ωναπο·καλυπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαλυπτομενηαποκαλυπτομενεαπο·καλυπτ·ομεν·ηαπο·καλυπτ·ομεν·ε
Nomαποκαλυπτομενοςαπο·καλυπτ·ομεν·ος
Accαποκαλυπτομενηναποκαλυπτομενοναπο·καλυπτ·ομεν·ηναπο·καλυπτ·ομεν·ον
Datαποκαλυπτομενῃαποκαλυπτομενῳαπο·καλυπτ·ομεν·ῃαπο·καλυπτ·ομεν·ῳ
Genαποκαλυπτομενηςαποκαλυπτομενουαπο·καλυπτ·ομεν·ηςαπο·καλυπτ·ομεν·ου
PlVocαποκαλυπτομεναιαποκαλυπτομενοιαποκαλυπτομενααπο·καλυπτ·ομεν·αιαπο·καλυπτ·ομεν·οιαπο·καλυπτ·ομεν·α
Nom
Accαποκαλυπτομεναςαποκαλυπτομενουςαπο·καλυπτ·ομεν·αςαπο·καλυπτ·ομεν·ους
Datαποκαλυπτομεναιςαποκαλυπτομενοιςαπο·καλυπτ·ομεν·αιςαπο·καλυπτ·ομεν·οις
Genαποκαλυπτομενωναποκαλυπτομενωναπο·καλυπτ·ομεν·ωναπο·καλυπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεκαλυπτοναπο·ε·καλυπτ·οναπεκαλυπτομηναπο·ε·καλυπτ·ομην
2ndαπεκαλυπτεςαπο·ε·καλυπτ·εςαπεκαλυπτουαπο·ε·καλυπτ·ου
3rdαπεκαλυπτεν, απεκαλυπτεαπο·ε·καλυπτ·ε(ν)απεκαλυπτετοαπο·ε·καλυπτ·ετο
Pl1stαπεκαλυπτομεναπο·ε·καλυπτ·ομεναπεκαλυπτομεθααπο·ε·καλυπτ·ομεθα
2ndαπεκαλυπτετεαπο·ε·καλυπτ·ετεαπεκαλυπτεσθεαπο·ε·καλυπτ·εσθε
3rdαπεκαλυπτον, απεκαλυπτοσαναπο·ε·καλυπτ·ον, απο·ε·καλυπτ·οσαν altαπεκαλυπτοντοαπο·ε·καλυπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαλυψω[LXX]απο·καλυπτ·σωαποκαλυψομαιαπο·καλυπτ·σομαι
2ndαποκαλυψεις[GNT][LXX]απο·καλυπτ·σειςαποκαλυψῃ[LXX], αποκαλυψει[GNT][LXX], αποκαλυψεσαιαπο·καλυπτ·σῃ, απο·καλυπτ·σει classical, απο·καλυπτ·σεσαι alt
3rdαποκαλυψει[GNT][LXX]απο·καλυπτ·σειαποκαλυψεταιαπο·καλυπτ·σεται
Pl1stαποκαλυψομεναπο·καλυπτ·σομεναποκαλυψομεθααπο·καλυπτ·σομεθα
2ndαποκαλυψετεαπο·καλυπτ·σετεαποκαλυψεσθεαπο·καλυπτ·σεσθε
3rdαποκαλυψουσιν, αποκαλυψουσιαπο·καλυπτ·σουσι(ν)αποκαλυψονταιαπο·καλυπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαλυψοιμιαπο·καλυπτ·σοιμιαποκαλυψοιμηναπο·καλυπτ·σοιμην
2ndαποκαλυψοιςαπο·καλυπτ·σοιςαποκαλυψοιοαπο·καλυπτ·σοιο
3rdαποκαλυψοιαπο·καλυπτ·σοιαποκαλυψοιτοαπο·καλυπτ·σοιτο
Pl1stαποκαλυψοιμεναπο·καλυπτ·σοιμεναποκαλυψοιμεθααπο·καλυπτ·σοιμεθα
2ndαποκαλυψοιτεαπο·καλυπτ·σοιτεαποκαλυψοισθεαπο·καλυπτ·σοισθε
3rdαποκαλυψοιεναπο·καλυπτ·σοιεναποκαλυψοιντοαπο·καλυπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκαλυψειν​απο·καλυπτ·σειν​αποκαλυψεσθαι​απο·καλυπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαλυψουσααποκαλυψον[LXX]απο·καλυπτ·σουσ·ααπο·καλυπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomαποκαλυψωναπο·καλυπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαποκαλυψουσαναποκαλυψοντααπο·καλυπτ·σουσ·αναπο·καλυπτ·σο[υ]ντ·α
Datαποκαλυψουσῃαποκαλυψοντιαπο·καλυπτ·σουσ·ῃαπο·καλυπτ·σο[υ]ντ·ι
Genαποκαλυψουσηςαποκαλυψοντοςαπο·καλυπτ·σουσ·ηςαπο·καλυπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαποκαλυψουσαιαποκαλυψοντεςαποκαλυψοντααπο·καλυπτ·σουσ·αιαπο·καλυπτ·σο[υ]ντ·εςαπο·καλυπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαποκαλυψουσαςαποκαλυψονταςαπο·καλυπτ·σουσ·αςαπο·καλυπτ·σο[υ]ντ·ας
Datαποκαλυψουσαιςαποκαλυψουσι, αποκαλυψουσιναπο·καλυπτ·σουσ·αιςαπο·καλυπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαποκαλυψουσωναποκαλυψοντωναπο·καλυπτ·σουσ·ωναπο·καλυπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαλυψομενηαποκαλυψομενεαπο·καλυπτ·σομεν·ηαπο·καλυπτ·σομεν·ε
Nomαποκαλυψομενοςαπο·καλυπτ·σομεν·ος
Accαποκαλυψομενηναποκαλυψομενοναπο·καλυπτ·σομεν·ηναπο·καλυπτ·σομεν·ον
Datαποκαλυψομενῃαποκαλυψομενῳαπο·καλυπτ·σομεν·ῃαπο·καλυπτ·σομεν·ῳ
Genαποκαλυψομενηςαποκαλυψομενουαπο·καλυπτ·σομεν·ηςαπο·καλυπτ·σομεν·ου
PlVocαποκαλυψομεναιαποκαλυψομενοιαποκαλυψομενααπο·καλυπτ·σομεν·αιαπο·καλυπτ·σομεν·οιαπο·καλυπτ·σομεν·α
Nom
Accαποκαλυψομεναςαποκαλυψομενουςαπο·καλυπτ·σομεν·αςαπο·καλυπτ·σομεν·ους
Datαποκαλυψομεναιςαποκαλυψομενοιςαπο·καλυπτ·σομεν·αιςαπο·καλυπτ·σομεν·οις
Genαποκαλυψομενωναποκαλυψομενωναπο·καλυπτ·σομεν·ωναπο·καλυπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεκαλυψα[LXX]απο·ε·καλυπτ·σααπεκαλυψαμηναπο·ε·καλυπτ·σαμην
2ndαπεκαλυψας[GNT][LXX]απο·ε·καλυπτ·σαςαπεκαλυψωαπο·ε·καλυπτ·σω
3rdαπεκαλυψεν[GNT][LXX], απεκαλυψεαπο·ε·καλυπτ·σε(ν), απο·ε·καλυπτ·σε(ν)απεκαλυψατοαπο·ε·καλυπτ·σατο
Pl1stαπεκαλυψαμεναπο·ε·καλυπτ·σαμεναπεκαλυψαμεθααπο·ε·καλυπτ·σαμεθα
2ndαπεκαλυψατεαπο·ε·καλυπτ·σατεαπεκαλυψασθεαπο·ε·καλυπτ·σασθε
3rdαπεκαλυψαν[LXX]απο·ε·καλυπτ·σαναπεκαλυψαντοαπο·ε·καλυπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαλυψω[LXX]απο·καλυπτ·σωαποκαλυψωμαιαπο·καλυπτ·σωμαι
2ndαποκαλυψῃς[LXX]απο·καλυπτ·σῃςαποκαλυψῃ[LXX]απο·καλυπτ·σῃ
3rdαποκαλυψῃ[LXX]απο·καλυπτ·σῃαποκαλυψηταιαπο·καλυπτ·σηται
Pl1stαποκαλυψωμεναπο·καλυπτ·σωμεναποκαλυψωμεθααπο·καλυπτ·σωμεθα
2ndαποκαλυψητεαπο·καλυπτ·σητεαποκαλυψησθεαπο·καλυπτ·σησθε
3rdαποκαλυψωσιν, αποκαλυψωσιαπο·καλυπτ·σωσι(ν)αποκαλυψωνταιαπο·καλυπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκαλυψαιμιαπο·καλυπτ·σαιμιαποκαλυψαιμηναπο·καλυπτ·σαιμην
2ndαποκαλυψαις, αποκαλυψειαςαπο·καλυπτ·σαις, απο·καλυπτ·σειας classicalαποκαλυψαιοαπο·καλυπτ·σαιο
3rdαποκαλυψαι[GNT][LXX], αποκαλυψειεαπο·καλυπτ·σαι, απο·καλυπτ·σειε classicalαποκαλυψαιτοαπο·καλυπτ·σαιτο
Pl1stαποκαλυψαιμεναπο·καλυπτ·σαιμεναποκαλυψαιμεθααπο·καλυπτ·σαιμεθα
2ndαποκαλυψαιτεαπο·καλυπτ·σαιτεαποκαλυψαισθεαπο·καλυπτ·σαισθε
3rdαποκαλυψαιεν, αποκαλυψαισαν, αποκαλυψειαν, αποκαλυψειεναπο·καλυπτ·σαιεν, απο·καλυπτ·σαισαν alt, απο·καλυπτ·σειαν classical, απο·καλυπτ·σειεν classicalαποκαλυψαιντοαπο·καλυπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκαλυψον[LXX]απο·καλυπτ·σοναποκαλυψαι[GNT][LXX]απο·καλυπτ·σαι
3rdαποκαλυψατωαπο·καλυπτ·σατωαποκαλυψασθωαπο·καλυπτ·σασθω
Pl1st
2ndαποκαλυψατεαπο·καλυπτ·σατεαποκαλυψασθεαπο·καλυπτ·σασθε
3rdαποκαλυψατωσαν, αποκαλυψαντωναπο·καλυπτ·σατωσαν, απο·καλυπτ·σαντων classicalαποκαλυψασθωσαν, αποκαλυψασθωναπο·καλυπτ·σασθωσαν, απο·καλυπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκαλυψαι[GNT][LXX]​απο·καλυπτ·σαιαποκαλυψασθαι​απο·καλυπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαλυψασααποκαλυψας[LXX]αποκαλυψαναπο·καλυπτ·σασ·ααπο·καλυπτ·σα[ντ]·ςαπο·καλυπτ·σαν[τ]
Nom
Accαποκαλυψασαναποκαλυψαντααπο·καλυπτ·σασ·αναπο·καλυπτ·σαντ·α
Datαποκαλυψασῃαποκαλυψαντιαπο·καλυπτ·σασ·ῃαπο·καλυπτ·σαντ·ι
Genαποκαλυψασηςαποκαλυψαντοςαπο·καλυπτ·σασ·ηςαπο·καλυπτ·σαντ·ος
PlVocαποκαλυψασαιαποκαλυψαντεςαποκαλυψαντααπο·καλυπτ·σασ·αιαπο·καλυπτ·σαντ·εςαπο·καλυπτ·σαντ·α
Nom
Accαποκαλυψασαςαποκαλυψανταςαπο·καλυπτ·σασ·αςαπο·καλυπτ·σαντ·ας
Datαποκαλυψασαιςαποκαλυψασι, αποκαλυψασιναπο·καλυπτ·σασ·αιςαπο·καλυπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποκαλυψασωναποκαλυψαντωναπο·καλυπτ·σασ·ωναπο·καλυπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαλυψαμενηαποκαλυψαμενεαπο·καλυπτ·σαμεν·ηαπο·καλυπτ·σαμεν·ε
Nomαποκαλυψαμενοςαπο·καλυπτ·σαμεν·ος
Accαποκαλυψαμενηναποκαλυψαμενοναπο·καλυπτ·σαμεν·ηναπο·καλυπτ·σαμεν·ον
Datαποκαλυψαμενῃαποκαλυψαμενῳαπο·καλυπτ·σαμεν·ῃαπο·καλυπτ·σαμεν·ῳ
Genαποκαλυψαμενηςαποκαλυψαμενουαπο·καλυπτ·σαμεν·ηςαπο·καλυπτ·σαμεν·ου
PlVocαποκαλυψαμεναιαποκαλυψαμενοιαποκαλυψαμενααπο·καλυπτ·σαμεν·αιαπο·καλυπτ·σαμεν·οιαπο·καλυπτ·σαμεν·α
Nom
Accαποκαλυψαμεναςαποκαλυψαμενουςαπο·καλυπτ·σαμεν·αςαπο·καλυπτ·σαμεν·ους
Datαποκαλυψαμεναιςαποκαλυψαμενοιςαπο·καλυπτ·σαμεν·αιςαπο·καλυπτ·σαμεν·οις
Genαποκαλυψαμενωναποκαλυψαμενωναπο·καλυπτ·σαμεν·ωναπο·καλυπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεκαλυμμαιαπο·κεκαλυπτ·μαι
2ndαποκεκαλυψαιαπο·κεκαλυπτ·σαι
3rdαποκεκαλυπταιαπο·κεκαλυπτ·ται
Pl1stαποκεκαλυμμεθααπο·κεκαλυπτ·μεθα
2ndαποκεκαλυφθεαπο·κεκαλυπτ·σθε
3rdαποκεκαλυφαταιαπο·κεκαλυπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεκαλυψομαιαπο·κεκαλυπτ·σομαι
2ndαποκεκαλυψῃ, αποκεκαλυψειαπο·κεκαλυπτ·σῃ, απο·κεκαλυπτ·σει classical
3rdαποκεκαλυψεταιαπο·κεκαλυπτ·σεται
Pl1stαποκεκαλυψομεθααπο·κεκαλυπτ·σομεθα
2ndαποκεκαλυψεσθεαπο·κεκαλυπτ·σεσθε
3rdαποκεκαλυψονταιαπο·κεκαλυπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεκαλυψοιμηναπο·κεκαλυπτ·σοιμην
2ndαποκεκαλυψοιοαπο·κεκαλυπτ·σοιο
3rdαποκεκαλυψοιτοαπο·κεκαλυπτ·σοιτο
Pl1stαποκεκαλυψοιμεθααπο·κεκαλυπτ·σοιμεθα
2ndαποκεκαλυψοισθεαπο·κεκαλυπτ·σοισθε
3rdαποκεκαλυψοιντοαπο·κεκαλυπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκεκαλυψοαπο·κεκαλυπτ·σο
3rdαποκεκαλυφθωαπο·κεκαλυπτ·σθω
Pl1st
2ndαποκεκαλυφθεαπο·κεκαλυπτ·σθε
3rdαποκεκαλυφθωσαν, αποκεκαλυφθωναπο·κεκαλυπτ·σθωσαν, απο·κεκαλυπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκεκαλυφθαι​απο·κεκαλυπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκεκαλυψεσθαι​απο·κεκαλυπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκεκαλυμμενηαποκεκαλυμμενεαπο·κεκαλυπτ·μεν·ηαπο·κεκαλυπτ·μεν·ε
Nomαποκεκαλυμμενοςαπο·κεκαλυπτ·μεν·ος
Accαποκεκαλυμμενηναποκεκαλυμμενοναπο·κεκαλυπτ·μεν·ηναπο·κεκαλυπτ·μεν·ον
Datαποκεκαλυμμενῃαποκεκαλυμμενῳαπο·κεκαλυπτ·μεν·ῃαπο·κεκαλυπτ·μεν·ῳ
Genαποκεκαλυμμενηςαποκεκαλυμμενουαπο·κεκαλυπτ·μεν·ηςαπο·κεκαλυπτ·μεν·ου
PlVocαποκεκαλυμμεναιαποκεκαλυμμενοι[LXX]αποκεκαλυμμενααπο·κεκαλυπτ·μεν·αιαπο·κεκαλυπτ·μεν·οιαπο·κεκαλυπτ·μεν·α
Nom
Accαποκεκαλυμμεναςαποκεκαλυμμενουςαπο·κεκαλυπτ·μεν·αςαπο·κεκαλυπτ·μεν·ους
Datαποκεκαλυμμεναιςαποκεκαλυμμενοιςαπο·κεκαλυπτ·μεν·αιςαπο·κεκαλυπτ·μεν·οις
Genαποκεκαλυμμενωναποκεκαλυμμενωναπο·κεκαλυπτ·μεν·ωναπο·κεκαλυπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεκεκαλυμμηναπο·ε·κεκαλυπτ·μην
2ndαπεκεκαλυψοαπο·ε·κεκαλυπτ·σο
3rdαπεκεκαλυπτοαπο·ε·κεκαλυπτ·το
Pl1stαπεκεκαλυμμεθααπο·ε·κεκαλυπτ·μεθα
2ndαπεκεκαλυφθεαπο·ε·κεκαλυπτ·σθε
3rdαπεκεκαλυφατοαπο·ε·κεκαλυπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεκαλυμμηναπο·[ε]·κεκαλυπτ·μην
2ndαποκεκαλυψοαπο·[ε]·κεκαλυπτ·σο
3rdαποκεκαλυπτοαπο·[ε]·κεκαλυπτ·το
Pl1stαποκεκαλυμμεθααπο·[ε]·κεκαλυπτ·μεθα
2ndαποκεκαλυφθεαπο·[ε]·κεκαλυπτ·σθε
3rdαποκεκαλυφατοαπο·[ε]·κεκαλυπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπεκαλυφθην[LXX]απο·ε·καλυπτ·θην
2ndαπεκαλυφθηςαπο·ε·καλυπτ·θης
3rdαπεκαλυφθη[GNT][LXX]απο·ε·καλυπτ·θη
Pl1stαπεκαλυφθημεναπο·ε·καλυπτ·θημεν
2ndαπεκαλυφθητεαπο·ε·καλυπτ·θητε
3rdαπεκαλυφθησαν[LXX]απο·ε·καλυπτ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποκαλυφθησομαι[LXX]απο·καλυπτ·θησομαι
2ndαποκαλυφθησῃ, αποκαλυφθησειαπο·καλυπτ·θησῃ, απο·καλυπτ·θησει classical
3rdαποκαλυφθησεται[GNT][LXX]απο·καλυπτ·θησεται
Pl1stαποκαλυφθησομεθααπο·καλυπτ·θησομεθα
2ndαποκαλυφθησεσθεαπο·καλυπτ·θησεσθε
3rdαποκαλυφθησονταιαπο·καλυπτ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποκαλυφθωαπο·καλυπτ·θω
2ndαποκαλυφθῃςαπο·καλυπτ·θῃς
3rdαποκαλυφθῃ[GNT]απο·καλυπτ·θῃ
Pl1stαποκαλυφθωμεναπο·καλυπτ·θωμεν
2ndαποκαλυφθητεαπο·καλυπτ·θητε
3rdαποκαλυφθωσιν[GNT], αποκαλυφθωσιαπο·καλυπτ·θωσι(ν), απο·καλυπτ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποκαλυφθειηναπο·καλυπτ·θειην
2ndαποκαλυφθειηςαπο·καλυπτ·θειης
3rdαποκαλυφθειηαπο·καλυπτ·θειη
Pl1stαποκαλυφθειημεν, αποκαλυφθειμεναπο·καλυπτ·θειημεν, απο·καλυπτ·θειμεν classical
2ndαποκαλυφθειητε, αποκαλυφθειτεαπο·καλυπτ·θειητε, απο·καλυπτ·θειτε classical
3rdαποκαλυφθειησαν, αποκαλυφθειεναπο·καλυπτ·θειησαν, απο·καλυπτ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποκαλυφθησοιμηναπο·καλυπτ·θησοιμην
2ndαποκαλυφθησοιοαπο·καλυπτ·θησοιο
3rdαποκαλυφθησοιτοαπο·καλυπτ·θησοιτο
Pl1stαποκαλυφθησοιμεθααπο·καλυπτ·θησοιμεθα
2ndαποκαλυφθησοισθεαπο·καλυπτ·θησοισθε
3rdαποκαλυφθησοιντοαπο·καλυπτ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκαλυφθητιαπο·καλυπτ·θητι
3rdαποκαλυφθητωαπο·καλυπτ·θητω
Pl1st
2ndαποκαλυφθητεαπο·καλυπτ·θητε
3rdαποκαλυφθητωσαν, αποκαλυφθεντωναπο·καλυπτ·θητωσαν, απο·καλυπτ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αποκαλυφθηναι[GNT][LXX]​απο·καλυπτ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αποκαλυφθησεσθαι​απο·καλυπτ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαλυφθεισααποκαλυφθεις[LXX]αποκαλυφθεναπο·καλυπτ·θεισ·ααπο·καλυπτ·θει[ντ]·ςαπο·καλυπτ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαποκαλυφθεισαναποκαλυφθεντααπο·καλυπτ·θεισ·αναπο·καλυπτ·θε[ι]ντ·α
Datαποκαλυφθεισῃαποκαλυφθεντιαπο·καλυπτ·θεισ·ῃαπο·καλυπτ·θε[ι]ντ·ι
Genαποκαλυφθεισηςαποκαλυφθεντοςαπο·καλυπτ·θεισ·ηςαπο·καλυπτ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαποκαλυφθεισαιαποκαλυφθεντεςαποκαλυφθεντααπο·καλυπτ·θεισ·αιαπο·καλυπτ·θε[ι]ντ·εςαπο·καλυπτ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαποκαλυφθεισαςαποκαλυφθενταςαπο·καλυπτ·θεισ·αςαπο·καλυπτ·θε[ι]ντ·ας
Datαποκαλυφθεισαιςαποκαλυφθεισι, αποκαλυφθεισιναπο·καλυπτ·θεισ·αιςαπο·καλυπτ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαποκαλυφθεισωναποκαλυφθεντωναπο·καλυπτ·θεισ·ωναπο·καλυπτ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκαλυφθησομενηαποκαλυφθησομενεαπο·καλυπτ·θησομεν·ηαπο·καλυπτ·θησομεν·ε
Nomαποκαλυφθησομενοςαπο·καλυπτ·θησομεν·ος
Accαποκαλυφθησομενηναποκαλυφθησομενοναπο·καλυπτ·θησομεν·ηναπο·καλυπτ·θησομεν·ον
Datαποκαλυφθησομενῃαποκαλυφθησομενῳαπο·καλυπτ·θησομεν·ῃαπο·καλυπτ·θησομεν·ῳ
Genαποκαλυφθησομενηςαποκαλυφθησομενουαπο·καλυπτ·θησομεν·ηςαπο·καλυπτ·θησομεν·ου
PlVocαποκαλυφθησομεναιαποκαλυφθησομενοιαποκαλυφθησομενααπο·καλυπτ·θησομεν·αιαπο·καλυπτ·θησομεν·οιαπο·καλυπτ·θησομεν·α
Nom
Accαποκαλυφθησομεναςαποκαλυφθησομενουςαπο·καλυπτ·θησομεν·αςαπο·καλυπτ·θησομεν·ους
Datαποκαλυφθησομεναιςαποκαλυφθησομενοιςαπο·καλυπτ·θησομεν·αιςαπο·καλυπτ·θησομεν·οις
Genαποκαλυφθησομενωναποκαλυφθησομενωναπο·καλυπτ·θησομεν·ωναπο·καλυπτ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 29-Sep-2020 06:26:06 EDT