αποκρινομαι • APOKRINOMAI • apokrinomai

Search: απεκριθησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεκριθησανἀποκρίνομαιαπο·ε·κρι·θησανaor θη ind 3rd pl

ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκρινομαιαπο·κριν·ομαι
2ndαποκρινῃ[GNT][LXX], αποκρινει, αποκρινεσαιαπο·κριν·ῃ, απο·κριν·ει classical, απο·κριν·εσαι alt
3rdαποκρινεται[GNT][LXX]απο·κριν·εται
Pl1stαποκρινομεθααπο·κριν·ομεθα
2ndαποκρινεσθε[LXX]απο·κριν·εσθε
3rdαποκρινονταιαπο·κριν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκρινωμαιαπο·κριν·ωμαι
2ndαποκρινῃ[GNT][LXX]απο·κριν·ῃ
3rdαποκρινηταιαπο·κριν·ηται
Pl1stαποκρινωμεθααπο·κριν·ωμεθα
2ndαποκρινησθεαπο·κριν·ησθε
3rdαποκρινωνταιαπο·κριν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκρινοιμηναπο·κριν·οιμην
2ndαποκρινοιοαπο·κριν·οιο
3rdαποκρινοιτοαπο·κριν·οιτο
Pl1stαποκρινοιμεθααπο·κριν·οιμεθα
2ndαποκρινοισθεαπο·κριν·οισθε
3rdαποκρινοιντοαπο·κριν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκρινου[LXX]απο·κριν·ου
3rdαποκρινεσθωαπο·κριν·εσθω
Pl1st
2ndαποκρινεσθε[LXX]απο·κριν·εσθε
3rdαποκρινεσθωσαν, αποκρινεσθωναπο·κριν·εσθωσαν, απο·κριν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκρινεσθαι[GNT][LXX]​απο·κριν·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκρινομενηαποκρινομενεαπο·κριν·ομεν·ηαπο·κριν·ομεν·ε
Nomαποκρινομενος[LXX]απο·κριν·ομεν·ος
Accαποκρινομενηναποκρινομενοναπο·κριν·ομεν·ηναπο·κριν·ομεν·ον
Datαποκρινομενῃαποκρινομενῳαπο·κριν·ομεν·ῃαπο·κριν·ομεν·ῳ
Genαποκρινομενηςαποκρινομενουαπο·κριν·ομεν·ηςαπο·κριν·ομεν·ου
PlVocαποκρινομεναιαποκρινομενοιαποκρινομενα[LXX]απο·κριν·ομεν·αιαπο·κριν·ομεν·οιαπο·κριν·ομεν·α
Nom
Accαποκρινομεναςαποκρινομενουςαπο·κριν·ομεν·αςαπο·κριν·ομεν·ους
Datαποκρινομεναιςαποκρινομενοιςαπο·κριν·ομεν·αιςαπο·κριν·ομεν·οις
Genαποκρινομενωναποκρινομενωναπο·κριν·ομεν·ωναπο·κριν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεκρινομηναπο·ε·κριν·ομην
2ndαπεκρινουαπο·ε·κριν·ου
3rdαπεκρινετοαπο·ε·κριν·ετο
Pl1stαπεκρινομεθααπο·ε·κριν·ομεθα
2ndαπεκρινεσθεαπο·ε·κριν·εσθε
3rdαπεκρινοντο[LXX]απο·ε·κριν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεκρινααπο·ε·κριν·[σ]ααπεκριναμηναπο·ε·κριν·[σ]αμην
2ndαπεκριναςαπο·ε·κριν·[σ]αςαπεκρινωαπο·ε·κριν·[σ]ω
3rdαπεκρινεν, απεκρινεαπο·ε·κριν·[σ]ε(ν)απεκρινατο[GNT][LXX]απο·ε·κριν·[σ]ατο
Pl1stαπεκριναμεναπο·ε·κριν·[σ]αμεναπεκριναμεθααπο·ε·κριν·[σ]αμεθα
2ndαπεκρινατε[LXX]απο·ε·κριν·[σ]ατεαπεκρινασθεαπο·ε·κριν·[σ]ασθε
3rdαπεκριναναπο·ε·κριν·[σ]αναπεκριναντοαπο·ε·κριν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκρινωαπο·κριν·[σ]ωαποκρινωμαιαπο·κριν·[σ]ωμαι
2ndαποκρινῃςαπο·κριν·[σ]ῃςαποκρινῃ[GNT][LXX]απο·κριν·[σ]ῃ
3rdαποκρινῃ[GNT][LXX]απο·κριν·[σ]ῃαποκρινηταιαπο·κριν·[σ]ηται
Pl1stαποκρινωμεναπο·κριν·[σ]ωμεναποκρινωμεθααπο·κριν·[σ]ωμεθα
2ndαποκρινητεαπο·κριν·[σ]ητεαποκρινησθεαπο·κριν·[σ]ησθε
3rdαποκρινωσιν, αποκρινωσιαπο·κριν·[σ]ωσι(ν)αποκρινωνταιαπο·κριν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκριναιμιαπο·κριν·[σ]αιμιαποκριναιμηναπο·κριν·[σ]αιμην
2ndαποκριναις, αποκρινειαςαπο·κριν·[σ]αις, απο·κριν·[σ]ειας classicalαποκριναιοαπο·κριν·[σ]αιο
3rdαποκριναι, αποκρινειεαπο·κριν·[σ]αι, απο·κριν·[σ]ειε classicalαποκριναιτοαπο·κριν·[σ]αιτο
Pl1stαποκριναιμεναπο·κριν·[σ]αιμεναποκριναιμεθααπο·κριν·[σ]αιμεθα
2ndαποκριναιτεαπο·κριν·[σ]αιτεαποκριναισθεαπο·κριν·[σ]αισθε
3rdαποκριναιεν, αποκριναισαν, αποκρινειαν, αποκρινειεναπο·κριν·[σ]αιεν, απο·κριν·[σ]αισαν alt, απο·κριν·[σ]ειαν classical, απο·κριν·[σ]ειεν classicalαποκριναιντοαπο·κριν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκρινοναπο·κριν·[σ]οναποκριναιαπο·κριν·[σ]αι
3rdαποκρινατωαπο·κριν·[σ]ατωαποκρινασθωαπο·κριν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndαποκρινατεαπο·κριν·[σ]ατεαποκρινασθεαπο·κριν·[σ]ασθε
3rdαποκρινατωσαν, αποκριναντωναπο·κριν·[σ]ατωσαν, απο·κριν·[σ]αντων classicalαποκρινασθωσαν, αποκρινασθωναπο·κριν·[σ]ασθωσαν, απο·κριν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκριναι​απο·κριν·[σ]αι​αποκρινασθαι​απο·κριν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκρινασααποκριναςαποκριναναπο·κριν·[σ]ασ·ααπο·κριν·[σ]α[ντ]·ςαπο·κριν·[σ]αν[τ]
Nom
Accαποκρινασαναποκριναντααπο·κριν·[σ]ασ·αναπο·κριν·[σ]αντ·α
Datαποκρινασῃαποκριναντιαπο·κριν·[σ]ασ·ῃαπο·κριν·[σ]αντ·ι
Genαποκρινασηςαποκριναντοςαπο·κριν·[σ]ασ·ηςαπο·κριν·[σ]αντ·ος
PlVocαποκρινασαιαποκριναντεςαποκριναντααπο·κριν·[σ]ασ·αιαπο·κριν·[σ]αντ·εςαπο·κριν·[σ]αντ·α
Nom
Accαποκρινασαςαποκρινανταςαπο·κριν·[σ]ασ·αςαπο·κριν·[σ]αντ·ας
Datαποκρινασαιςαποκρινασι, αποκρινασιναπο·κριν·[σ]ασ·αιςαπο·κριν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genαποκρινασωναποκριναντωναπο·κριν·[σ]ασ·ωναπο·κριν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκριναμενηαποκριναμενεαπο·κριν·[σ]αμεν·ηαπο·κριν·[σ]αμεν·ε
Nomαποκριναμενοςαπο·κριν·[σ]αμεν·ος
Accαποκριναμενηναποκριναμενοναπο·κριν·[σ]αμεν·ηναπο·κριν·[σ]αμεν·ον
Datαποκριναμενῃαποκριναμενῳαπο·κριν·[σ]αμεν·ῃαπο·κριν·[σ]αμεν·ῳ
Genαποκριναμενηςαποκριναμενουαπο·κριν·[σ]αμεν·ηςαπο·κριν·[σ]αμεν·ου
PlVocαποκριναμεναιαποκριναμενοιαποκριναμενααπο·κριν·[σ]αμεν·αιαπο·κριν·[σ]αμεν·οιαπο·κριν·[σ]αμεν·α
Nom
Accαποκριναμεναςαποκριναμενουςαπο·κριν·[σ]αμεν·αςαπο·κριν·[σ]αμεν·ους
Datαποκριναμεναιςαποκριναμενοιςαπο·κριν·[σ]αμεν·αιςαπο·κριν·[σ]αμεν·οις
Genαποκριναμενωναποκριναμενωναπο·κριν·[σ]αμεν·ωναπο·κριν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεκριμαιαπο·κεκρι·μαι
2ndαποκεκρισαιαπο·κεκρι·σαι
3rdαποκεκριται[LXX]απο·κεκρι·ται
Pl1stαποκεκριμεθααπο·κεκρι·μεθα
2ndαποκεκρισθεαπο·κεκρι·σθε
3rdαποκεκρινταιαπο·κεκρι·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεκρισομαιαπο·κεκρι·σομαι
2ndαποκεκρισῃ, αποκεκρισειαπο·κεκρι·σῃ, απο·κεκρι·σει classical
3rdαποκεκρισεταιαπο·κεκρι·σεται
Pl1stαποκεκρισομεθααπο·κεκρι·σομεθα
2ndαποκεκρισεσθεαπο·κεκρι·σεσθε
3rdαποκεκρισονταιαπο·κεκρι·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεκρισοιμηναπο·κεκρι·σοιμην
2ndαποκεκρισοιοαπο·κεκρι·σοιο
3rdαποκεκρισοιτοαπο·κεκρι·σοιτο
Pl1stαποκεκρισοιμεθααπο·κεκρι·σοιμεθα
2ndαποκεκρισοισθεαπο·κεκρι·σοισθε
3rdαποκεκρισοιντοαπο·κεκρι·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκεκρισοαπο·κεκρι·σο
3rdαποκεκρισθωαπο·κεκρι·σθω
Pl1st
2ndαποκεκρισθεαπο·κεκρι·σθε
3rdαποκεκρισθωσαν, αποκεκρισθωναπο·κεκρι·σθωσαν, απο·κεκρι·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκεκρισθαι​απο·κεκρι·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποκεκρισεσθαι​απο·κεκρι·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκεκριμενηαποκεκριμενεαπο·κεκρι·μεν·ηαπο·κεκρι·μεν·ε
Nomαποκεκριμενοςαπο·κεκρι·μεν·ος
Accαποκεκριμενηναποκεκριμενοναπο·κεκρι·μεν·ηναπο·κεκρι·μεν·ον
Datαποκεκριμενῃαποκεκριμενῳαπο·κεκρι·μεν·ῃαπο·κεκρι·μεν·ῳ
Genαποκεκριμενηςαποκεκριμενουαπο·κεκρι·μεν·ηςαπο·κεκρι·μεν·ου
PlVocαποκεκριμεναιαποκεκριμενοιαποκεκριμενααπο·κεκρι·μεν·αιαπο·κεκρι·μεν·οιαπο·κεκρι·μεν·α
Nom
Accαποκεκριμεναςαποκεκριμενουςαπο·κεκρι·μεν·αςαπο·κεκρι·μεν·ους
Datαποκεκριμεναιςαποκεκριμενοιςαπο·κεκρι·μεν·αιςαπο·κεκρι·μεν·οις
Genαποκεκριμενωναποκεκριμενωναπο·κεκρι·μεν·ωναπο·κεκρι·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεκεκριμηναπο·ε·κεκρι·μην
2ndαπεκεκρισοαπο·ε·κεκρι·σο
3rdαπεκεκριτοαπο·ε·κεκρι·το
Pl1stαπεκεκριμεθααπο·ε·κεκρι·μεθα
2ndαπεκεκρισθεαπο·ε·κεκρι·σθε
3rdαπεκεκριντοαπο·ε·κεκρι·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποκεκριμηναπο·[ε]·κεκρι·μην
2ndαποκεκρισοαπο·[ε]·κεκρι·σο
3rdαποκεκριτοαπο·[ε]·κεκρι·το
Pl1stαποκεκριμεθααπο·[ε]·κεκρι·μεθα
2ndαποκεκρισθεαπο·[ε]·κεκρι·σθε
3rdαποκεκριντοαπο·[ε]·κεκρι·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπεκριθην[GNT][LXX]απο·ε·κρι·θην
2ndαπεκριθης[GNT][LXX]απο·ε·κρι·θης
3rdαπεκριθη[GNT][LXX]απο·ε·κρι·θη
Pl1stαπεκριθημεναπο·ε·κρι·θημεν
2ndαπεκριθητε[LXX]απο·ε·κρι·θητε
3rdαπεκριθησαν[GNT][LXX]απο·ε·κρι·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποκριθησομαι[LXX]απο·κρι·θησομαι
2ndαποκριθησῃ[LXX], αποκριθησει[LXX]απο·κρι·θησῃ, απο·κρι·θησει classical
3rdαποκριθησεται[GNT][LXX]απο·κρι·θησεται
Pl1stαποκριθησομεθααπο·κρι·θησομεθα
2ndαποκριθησεσθε[LXX]απο·κρι·θησεσθε
3rdαποκριθησονται[GNT][LXX]απο·κρι·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποκριθω[LXX]απο·κρι·θω
2ndαποκριθῃςαπο·κρι·θῃς
3rdαποκριθῃ[GNT][LXX]απο·κρι·θῃ
Pl1stαποκριθωμεναπο·κρι·θωμεν
2ndαποκριθητε[GNT][LXX]απο·κρι·θητε
3rdαποκριθωσιν[GNT][LXX], αποκριθωσιαπο·κρι·θωσι(ν), απο·κρι·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποκριθειηναπο·κρι·θειην
2ndαποκριθειηςαπο·κρι·θειης
3rdαποκριθειηαπο·κρι·θειη
Pl1stαποκριθειημεν, αποκριθειμεναπο·κρι·θειημεν, απο·κρι·θειμεν classical
2ndαποκριθειητε, αποκριθειτεαπο·κρι·θειητε, απο·κρι·θειτε classical
3rdαποκριθειησαν, αποκριθειεναπο·κρι·θειησαν, απο·κρι·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποκριθησοιμηναπο·κρι·θησοιμην
2ndαποκριθησοιοαπο·κρι·θησοιο
3rdαποκριθησοιτοαπο·κρι·θησοιτο
Pl1stαποκριθησοιμεθααπο·κρι·θησοιμεθα
2ndαποκριθησοισθεαπο·κρι·θησοισθε
3rdαποκριθησοιντοαπο·κρι·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποκριθητι[LXX]απο·κρι·θητι
3rdαποκριθητωαπο·κρι·θητω
Pl1st
2ndαποκριθητε[GNT][LXX]απο·κρι·θητε
3rdαποκριθητωσαν, αποκριθεντωναπο·κρι·θητωσαν, απο·κρι·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αποκριθηναι[GNT][LXX]​απο·κρι·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αποκριθησεσθαι​απο·κρι·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκριθεισα[GNT][LXX]αποκριθεις[GNT][LXX]αποκριθεν[GNT]απο·κρι·θεισ·ααπο·κρι·θει[ντ]·ςαπο·κρι·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαποκριθεισαναποκριθεντα[LXX]απο·κρι·θεισ·αναπο·κρι·θε[ι]ντ·α
Datαποκριθεισῃαποκριθεντιαπο·κρι·θεισ·ῃαπο·κρι·θε[ι]ντ·ι
Genαποκριθεισηςαποκριθεντοςαπο·κρι·θεισ·ηςαπο·κρι·θε[ι]ντ·ος
PlVocαποκριθεισαιαποκριθεντες[GNT][LXX]αποκριθεντα[LXX]απο·κρι·θεισ·αιαπο·κρι·θε[ι]ντ·εςαπο·κρι·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαποκριθεισαςαποκριθενταςαπο·κρι·θεισ·αςαπο·κρι·θε[ι]ντ·ας
Datαποκριθεισαιςαποκριθεισι, αποκριθεισιν[LXX]απο·κρι·θεισ·αιςαπο·κρι·θει[ντ]·σι(ν), απο·κρι·θει[ντ]·σι(ν)
Genαποκριθεισωναποκριθεντωναπο·κρι·θεισ·ωναπο·κρι·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποκριθησομενηαποκριθησομενεαπο·κρι·θησομεν·ηαπο·κρι·θησομεν·ε
Nomαποκριθησομενοςαπο·κρι·θησομεν·ος
Accαποκριθησομενηναποκριθησομενοναπο·κρι·θησομεν·ηναπο·κρι·θησομεν·ον
Datαποκριθησομενῃαποκριθησομενῳαπο·κρι·θησομεν·ῃαπο·κρι·θησομεν·ῳ
Genαποκριθησομενηςαποκριθησομενουαπο·κρι·θησομεν·ηςαπο·κρι·θησομεν·ου
PlVocαποκριθησομεναιαποκριθησομενοιαποκριθησομενααπο·κρι·θησομεν·αιαπο·κρι·θησομεν·οιαπο·κρι·θησομεν·α
Nom
Accαποκριθησομεναςαποκριθησομενουςαπο·κρι·θησομεν·αςαπο·κρι·θησομεν·ους
Datαποκριθησομεναιςαποκριθησομενοιςαπο·κρι·θησομεν·αιςαπο·κρι·θησομεν·οις
Genαποκριθησομενωναποκριθησομενωναπο·κρι·θησομεν·ωναπο·κρι·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:54:05 EDT