απεκδεχομαι • APEKDECOMAI APEKDEXOMAI • apekdechomai

Search: απεκδεχομεθα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεκδεχομεθαἀπεκδέχομαιαπεκ·δεχ·ομεθαpres mp ind 1st pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απεκδεχομεθαἀπεκδέχομαιαπεκ·δεχ·ομεθαpres mp ind 1st pl

ἀπ·εκ·δέχομαι (απεκ+δεχ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεκδεχομαιαπεκ·δεχ·ομαι
2ndαπεκδεχῃ, απεκδεχει, απεκδεχεσαιαπεκ·δεχ·ῃ, απεκ·δεχ·ει classical, απεκ·δεχ·εσαι alt
3rdαπεκδεχεται[GNT]απεκ·δεχ·εται
Pl1stαπεκδεχομεθα[GNT]απεκ·δεχ·ομεθα
2ndαπεκδεχεσθεαπεκ·δεχ·εσθε
3rdαπεκδεχονταιαπεκ·δεχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεκδεχωμαιαπεκ·δεχ·ωμαι
2ndαπεκδεχῃαπεκ·δεχ·ῃ
3rdαπεκδεχηταιαπεκ·δεχ·ηται
Pl1stαπεκδεχωμεθααπεκ·δεχ·ωμεθα
2ndαπεκδεχησθεαπεκ·δεχ·ησθε
3rdαπεκδεχωνταιαπεκ·δεχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεκδεχοιμηναπεκ·δεχ·οιμην
2ndαπεκδεχοιοαπεκ·δεχ·οιο
3rdαπεκδεχοιτοαπεκ·δεχ·οιτο
Pl1stαπεκδεχοιμεθααπεκ·δεχ·οιμεθα
2ndαπεκδεχοισθεαπεκ·δεχ·οισθε
3rdαπεκδεχοιντοαπεκ·δεχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπεκδεχουαπεκ·δεχ·ου
3rdαπεκδεχεσθωαπεκ·δεχ·εσθω
Pl1st
2ndαπεκδεχεσθεαπεκ·δεχ·εσθε
3rdαπεκδεχεσθωσαν, απεκδεχεσθωναπεκ·δεχ·εσθωσαν, απεκ·δεχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απεκδεχεσθαι​απεκ·δεχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπεκδεχομενηαπεκδεχομενεαπεκ·δεχ·ομεν·ηαπεκ·δεχ·ομεν·ε
Nomαπεκδεχομενοςαπεκ·δεχ·ομεν·ος
Accαπεκδεχομενηναπεκδεχομενοναπεκ·δεχ·ομεν·ηναπεκ·δεχ·ομεν·ον
Datαπεκδεχομενῃαπεκδεχομενῳαπεκ·δεχ·ομεν·ῃαπεκ·δεχ·ομεν·ῳ
Genαπεκδεχομενηςαπεκδεχομενουαπεκ·δεχ·ομεν·ηςαπεκ·δεχ·ομεν·ου
PlVocαπεκδεχομεναιαπεκδεχομενοι[GNT]απεκδεχομενααπεκ·δεχ·ομεν·αιαπεκ·δεχ·ομεν·οιαπεκ·δεχ·ομεν·α
Nom
Accαπεκδεχομεναςαπεκδεχομενους[GNT]απεκ·δεχ·ομεν·αςαπεκ·δεχ·ομεν·ους
Datαπεκδεχομεναιςαπεκδεχομενοις[GNT]απεκ·δεχ·ομεν·αιςαπεκ·δεχ·ομεν·οις
Genαπεκδεχομενωναπεκδεχομενωναπεκ·δεχ·ομεν·ωναπεκ·δεχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεξεδεχομηναπεκ·ε·δεχ·ομην
2ndαπεξεδεχουαπεκ·ε·δεχ·ου
3rdαπεξεδεχετο[GNT]απεκ·ε·δεχ·ετο
Pl1stαπεξεδεχομεθααπεκ·ε·δεχ·ομεθα
2ndαπεξεδεχεσθεαπεκ·ε·δεχ·εσθε
3rdαπεξεδεχοντοαπεκ·ε·δεχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 05:57:51 EDT