απειλεω • APEILEW • apeileō

Search: απειλησωμεθα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απειλησωμεθαἀπειλέωαπειλη·σωμεθα1aor mp sub 1st pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απειλησωμεθαἀπειλέωαπειλη·σωμεθα1aor mp sub 1st pl

ἀπειλέω (απειλ(ε)-, απειλη·σ-, απειλη·σ-, -, -, απειλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειλωαπειλ(ε)·ωαπειλουμαιαπειλ(ε)·ομαι
2ndαπειλειςαπειλ(ε)·ειςαπειλῃ[GNT][LXX], απειλει[LXX], απειλεισαιαπειλ(ε)·ῃ, απειλ(ε)·ει classical, απειλ(ε)·εσαι alt
3rdαπειλει[LXX]απειλ(ε)·ειαπειλειταιαπειλ(ε)·εται
Pl1stαπειλουμεναπειλ(ε)·ομεναπειλουμεθααπειλ(ε)·ομεθα
2ndαπειλειτεαπειλ(ε)·ετεαπειλεισθεαπειλ(ε)·εσθε
3rdαπειλουσιν, απειλουσιαπειλ(ε)·ουσι(ν)απειλουνταιαπειλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειλωαπειλ(ε)·ωαπειλωμαιαπειλ(ε)·ωμαι
2ndαπειλῃςαπειλ(ε)·ῃςαπειλῃ[GNT][LXX]απειλ(ε)·ῃ
3rdαπειλῃ[GNT][LXX]απειλ(ε)·ῃαπειληταιαπειλ(ε)·ηται
Pl1stαπειλωμεναπειλ(ε)·ωμεναπειλωμεθααπειλ(ε)·ωμεθα
2ndαπειλητεαπειλ(ε)·ητεαπειλησθεαπειλ(ε)·ησθε
3rdαπειλωσιν, απειλωσιαπειλ(ε)·ωσι(ν)απειλωνταιαπειλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειλοιμιαπειλ(ε)·οιμιαπειλοιμηναπειλ(ε)·οιμην
2ndαπειλοιςαπειλ(ε)·οιςαπειλοιοαπειλ(ε)·οιο
3rdαπειλοιαπειλ(ε)·οιαπειλοιτοαπειλ(ε)·οιτο
Pl1stαπειλοιμεναπειλ(ε)·οιμεναπειλοιμεθααπειλ(ε)·οιμεθα
2ndαπειλοιτεαπειλ(ε)·οιτεαπειλοισθεαπειλ(ε)·οισθε
3rdαπειλοιεν, απειλοισαναπειλ(ε)·οιεν, απειλ(ε)·οισαν altαπειλοιντοαπειλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπειλει[LXX]απειλ(ε)·εαπειλουαπειλ(ε)·ου
3rdαπειλειτωαπειλ(ε)·ετωαπειλεισθωαπειλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαπειλειτεαπειλ(ε)·ετεαπειλεισθεαπειλ(ε)·εσθε
3rdαπειλειτωσαν, απειλουντωναπειλ(ε)·ετωσαν, απειλ(ε)·οντων classicalαπειλεισθωσαν, απειλεισθωναπειλ(ε)·εσθωσαν, απειλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απειλειν​απειλ(ε)·ειν​απειλεισθαι​απειλ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειλουσααπειλουναπειλ(ε)·ουσ·ααπειλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαπειλων[LXX]απειλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπειλουσαναπειλουντααπειλ(ε)·ουσ·αναπειλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαπειλουσῃαπειλουντιαπειλ(ε)·ουσ·ῃαπειλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαπειλουσηςαπειλουντοςαπειλ(ε)·ουσ·ηςαπειλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπειλουσαιαπειλουντες[LXX]απειλουντααπειλ(ε)·ουσ·αιαπειλ(ε)·ο[υ]ντ·εςαπειλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπειλουσαςαπειλουνταςαπειλ(ε)·ουσ·αςαπειλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαπειλουσαιςαπειλουσι, απειλουσιναπειλ(ε)·ουσ·αιςαπειλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπειλουσωναπειλουντωναπειλ(ε)·ουσ·ωναπειλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειλουμενηαπειλουμενεαπειλ(ε)·ομεν·ηαπειλ(ε)·ομεν·ε
Nomαπειλουμενοςαπειλ(ε)·ομεν·ος
Accαπειλουμενηναπειλουμενοναπειλ(ε)·ομεν·ηναπειλ(ε)·ομεν·ον
Datαπειλουμενῃαπειλουμενῳαπειλ(ε)·ομεν·ῃαπειλ(ε)·ομεν·ῳ
Genαπειλουμενηςαπειλουμενουαπειλ(ε)·ομεν·ηςαπειλ(ε)·ομεν·ου
PlVocαπειλουμεναιαπειλουμενοιαπειλουμενααπειλ(ε)·ομεν·αιαπειλ(ε)·ομεν·οιαπειλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαπειλουμεναςαπειλουμενουςαπειλ(ε)·ομεν·αςαπειλ(ε)·ομεν·ους
Datαπειλουμεναιςαπειλουμενοιςαπειλ(ε)·ομεν·αιςαπειλ(ε)·ομεν·οις
Genαπειλουμενωναπειλουμενωναπειλ(ε)·ομεν·ωναπειλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπειλουνε·απειλ(ε)·ονηπειλουμηνε·απειλ(ε)·ομην
2ndηπειλειςε·απειλ(ε)·εςηπειλουε·απειλ(ε)·ου
3rdηπειλει[GNT]ε·απειλ(ε)·εηπειλειτοε·απειλ(ε)·ετο
Pl1stηπειλουμενε·απειλ(ε)·ομενηπειλουμεθαε·απειλ(ε)·ομεθα
2ndηπειλειτεε·απειλ(ε)·ετεηπειλεισθεε·απειλ(ε)·εσθε
3rdηπειλουν, ηπειλουσανε·απειλ(ε)·ον, ε·απειλ(ε)·οσαν altηπειλουντοε·απειλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειλησωαπειλη·σωαπειλησομαιαπειλη·σομαι
2ndαπειλησειςαπειλη·σειςαπειλησῃ, απειλησει[LXX], απειλησεσαιαπειλη·σῃ, απειλη·σει classical, απειλη·σεσαι alt
3rdαπειλησει[LXX]απειλη·σειαπειλησεταιαπειλη·σεται
Pl1stαπειλησομεναπειλη·σομεναπειλησομεθα[GNT]απειλη·σομεθα
2ndαπειλησετεαπειλη·σετεαπειλησεσθεαπειλη·σεσθε
3rdαπειλησουσιν, απειλησουσιαπειλη·σουσι(ν)απειλησονταιαπειλη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειλησοιμιαπειλη·σοιμιαπειλησοιμηναπειλη·σοιμην
2ndαπειλησοιςαπειλη·σοιςαπειλησοιοαπειλη·σοιο
3rdαπειλησοιαπειλη·σοιαπειλησοιτοαπειλη·σοιτο
Pl1stαπειλησοιμεναπειλη·σοιμεναπειλησοιμεθααπειλη·σοιμεθα
2ndαπειλησοιτεαπειλη·σοιτεαπειλησοισθεαπειλη·σοισθε
3rdαπειλησοιεναπειλη·σοιεναπειλησοιντοαπειλη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απειλησειν​απειλη·σειν​απειλησεσθαι​απειλη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειλησουσααπειλησοναπειλη·σουσ·ααπειλη·σο[υ]ν[τ]
Nomαπειλησωναπειλη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαπειλησουσαναπειλησοντααπειλη·σουσ·αναπειλη·σο[υ]ντ·α
Datαπειλησουσῃαπειλησοντιαπειλη·σουσ·ῃαπειλη·σο[υ]ντ·ι
Genαπειλησουσηςαπειλησοντοςαπειλη·σουσ·ηςαπειλη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαπειλησουσαιαπειλησοντεςαπειλησοντααπειλη·σουσ·αιαπειλη·σο[υ]ντ·εςαπειλη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαπειλησουσαςαπειλησονταςαπειλη·σουσ·αςαπειλη·σο[υ]ντ·ας
Datαπειλησουσαιςαπειλησουσι, απειλησουσιναπειλη·σουσ·αιςαπειλη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαπειλησουσωναπειλησοντωναπειλη·σουσ·ωναπειλη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειλησομενηαπειλησομενεαπειλη·σομεν·ηαπειλη·σομεν·ε
Nomαπειλησομενοςαπειλη·σομεν·ος
Accαπειλησομενηναπειλησομενοναπειλη·σομεν·ηναπειλη·σομεν·ον
Datαπειλησομενῃαπειλησομενῳαπειλη·σομεν·ῃαπειλη·σομεν·ῳ
Genαπειλησομενηςαπειλησομενουαπειλη·σομεν·ηςαπειλη·σομεν·ου
PlVocαπειλησομεναιαπειλησομενοιαπειλησομενααπειλη·σομεν·αιαπειλη·σομεν·οιαπειλη·σομεν·α
Nom
Accαπειλησομεναςαπειλησομενουςαπειλη·σομεν·αςαπειλη·σομεν·ους
Datαπειλησομεναιςαπειλησομενοιςαπειλη·σομεν·αιςαπειλη·σομεν·οις
Genαπειλησομενωναπειλησομενωναπειλη·σομεν·ωναπειλη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπειλησαε·απειλη·σαηπειλησαμηνε·απειλη·σαμην
2ndηπειλησαςε·απειλη·σαςηπειλησωε·απειλη·σω
3rdηπειλησεν, ηπειλησεε·απειλη·σε(ν)ηπειλησατοε·απειλη·σατο
Pl1stηπειλησαμενε·απειλη·σαμενηπειλησαμεθαε·απειλη·σαμεθα
2ndηπειλησατεε·απειλη·σατεηπειλησασθεε·απειλη·σασθε
3rdηπειλησανε·απειλη·σανηπειλησαντοε·απειλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειλησωαπειλη·σωαπειλησωμαιαπειλη·σωμαι
2ndαπειλησῃςαπειλη·σῃςαπειλησῃαπειλη·σῃ
3rdαπειλησῃαπειλη·σῃαπειλησηταιαπειλη·σηται
Pl1stαπειλησωμεναπειλη·σωμεναπειλησωμεθα[GNT]απειλη·σωμεθα
2ndαπειλησητεαπειλη·σητεαπειλησησθεαπειλη·σησθε
3rdαπειλησωσιν, απειλησωσιαπειλη·σωσι(ν)απειλησωνταιαπειλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειλησαιμιαπειλη·σαιμιαπειλησαιμηναπειλη·σαιμην
2ndαπειλησαις, απειλησειαςαπειλη·σαις, απειλη·σειας classicalαπειλησαιοαπειλη·σαιο
3rdαπειλησαι[LXX], απειλησειεαπειλη·σαι, απειλη·σειε classicalαπειλησαιτοαπειλη·σαιτο
Pl1stαπειλησαιμεναπειλη·σαιμεναπειλησαιμεθααπειλη·σαιμεθα
2ndαπειλησαιτεαπειλη·σαιτεαπειλησαισθεαπειλη·σαισθε
3rdαπειλησαιεν, απειλησαισαν, απειλησειαν, απειλησειεναπειλη·σαιεν, απειλη·σαισαν alt, απειλη·σειαν classical, απειλη·σειεν classicalαπειλησαιντοαπειλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπειλησοναπειλη·σοναπειλησαι[LXX]απειλη·σαι
3rdαπειλησατωαπειλη·σατωαπειλησασθωαπειλη·σασθω
Pl1st
2ndαπειλησατεαπειλη·σατεαπειλησασθεαπειλη·σασθε
3rdαπειλησατωσαν, απειλησαντωναπειλη·σατωσαν, απειλη·σαντων classicalαπειλησασθωσαν, απειλησασθωναπειλη·σασθωσαν, απειλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απειλησαι[LXX]​απειλη·σαιαπειλησασθαι​απειλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειλησασααπειλησαςαπειλησαναπειλη·σασ·ααπειλη·σα[ντ]·ςαπειλη·σαν[τ]
Nom
Accαπειλησασαναπειλησαντααπειλη·σασ·αναπειλη·σαντ·α
Datαπειλησασῃαπειλησαντιαπειλη·σασ·ῃαπειλη·σαντ·ι
Genαπειλησασηςαπειλησαντος[LXX]απειλη·σασ·ηςαπειλη·σαντ·ος
PlVocαπειλησασαιαπειλησαντεςαπειλησαντααπειλη·σασ·αιαπειλη·σαντ·εςαπειλη·σαντ·α
Nom
Accαπειλησασαςαπειλησανταςαπειλη·σασ·αςαπειλη·σαντ·ας
Datαπειλησασαιςαπειλησασι, απειλησασιναπειλη·σασ·αιςαπειλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπειλησασωναπειλησαντωναπειλη·σασ·ωναπειλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειλησαμενηαπειλησαμενεαπειλη·σαμεν·ηαπειλη·σαμεν·ε
Nomαπειλησαμενοςαπειλη·σαμεν·ος
Accαπειλησαμενηναπειλησαμενοναπειλη·σαμεν·ηναπειλη·σαμεν·ον
Datαπειλησαμενῃαπειλησαμενῳαπειλη·σαμεν·ῃαπειλη·σαμεν·ῳ
Genαπειλησαμενηςαπειλησαμενουαπειλη·σαμεν·ηςαπειλη·σαμεν·ου
PlVocαπειλησαμεναιαπειλησαμενοιαπειλησαμενααπειλη·σαμεν·αιαπειλη·σαμεν·οιαπειλη·σαμεν·α
Nom
Accαπειλησαμεναςαπειλησαμενουςαπειλη·σαμεν·αςαπειλη·σαμεν·ους
Datαπειλησαμεναιςαπειλησαμενοιςαπειλη·σαμεν·αιςαπειλη·σαμεν·οις
Genαπειλησαμενωναπειλησαμενωναπειλη·σαμεν·ωναπειλη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηπειληθηνε·απειλη·θην
2ndηπειληθηςε·απειλη·θης
3rdηπειληθηε·απειλη·θη
Pl1stηπειληθημενε·απειλη·θημεν
2ndηπειληθητεε·απειλη·θητε
3rdηπειληθησανε·απειλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπειληθησομαιαπειλη·θησομαι
2ndαπειληθησῃ, απειληθησειαπειλη·θησῃ, απειλη·θησει classical
3rdαπειληθησεταιαπειλη·θησεται
Pl1stαπειληθησομεθααπειλη·θησομεθα
2ndαπειληθησεσθεαπειλη·θησεσθε
3rdαπειληθησονταιαπειλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπειληθωαπειλη·θω
2ndαπειληθῃςαπειλη·θῃς
3rdαπειληθῃαπειλη·θῃ
Pl1stαπειληθωμεναπειλη·θωμεν
2ndαπειληθητεαπειλη·θητε
3rdαπειληθωσιν, απειληθωσιαπειλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπειληθειηναπειλη·θειην
2ndαπειληθειηςαπειλη·θειης
3rdαπειληθειηαπειλη·θειη
Pl1stαπειληθειημεν, απειληθειμεναπειλη·θειημεν, απειλη·θειμεν classical
2ndαπειληθειητε, απειληθειτεαπειλη·θειητε, απειλη·θειτε classical
3rdαπειληθειησαν, απειληθειεναπειλη·θειησαν, απειλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπειληθησοιμηναπειλη·θησοιμην
2ndαπειληθησοιοαπειλη·θησοιο
3rdαπειληθησοιτοαπειλη·θησοιτο
Pl1stαπειληθησοιμεθααπειλη·θησοιμεθα
2ndαπειληθησοισθεαπειλη·θησοισθε
3rdαπειληθησοιντοαπειλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπειληθητιαπειλη·θητι
3rdαπειληθητωαπειλη·θητω
Pl1st
2ndαπειληθητεαπειλη·θητε
3rdαπειληθητωσαν, απειληθεντωναπειλη·θητωσαν, απειλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
απειληθηναι[LXX]​απειλη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
απειληθησεσθαι​απειλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειληθεισααπειληθειςαπειληθεναπειλη·θεισ·ααπειλη·θει[ντ]·ςαπειλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαπειληθεισαναπειληθεντααπειλη·θεισ·αναπειλη·θε[ι]ντ·α
Datαπειληθεισῃαπειληθεντιαπειλη·θεισ·ῃαπειλη·θε[ι]ντ·ι
Genαπειληθεισηςαπειληθεντοςαπειλη·θεισ·ηςαπειλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαπειληθεισαιαπειληθεντεςαπειληθεντααπειλη·θεισ·αιαπειλη·θε[ι]ντ·εςαπειλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαπειληθεισαςαπειληθενταςαπειλη·θεισ·αςαπειλη·θε[ι]ντ·ας
Datαπειληθεισαιςαπειληθεισι, απειληθεισιναπειλη·θεισ·αιςαπειλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαπειληθεισωναπειληθεντωναπειλη·θεισ·ωναπειλη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειληθησομενηαπειληθησομενεαπειλη·θησομεν·ηαπειλη·θησομεν·ε
Nomαπειληθησομενοςαπειλη·θησομεν·ος
Accαπειληθησομενηναπειληθησομενοναπειλη·θησομεν·ηναπειλη·θησομεν·ον
Datαπειληθησομενῃαπειληθησομενῳαπειλη·θησομεν·ῃαπειλη·θησομεν·ῳ
Genαπειληθησομενηςαπειληθησομενουαπειλη·θησομεν·ηςαπειλη·θησομεν·ου
PlVocαπειληθησομεναιαπειληθησομενοιαπειληθησομενααπειλη·θησομεν·αιαπειλη·θησομεν·οιαπειλη·θησομεν·α
Nom
Accαπειληθησομεναςαπειληθησομενουςαπειλη·θησομεν·αςαπειλη·θησομεν·ους
Datαπειληθησομεναιςαπειληθησομενοιςαπειλη·θησομεν·αιςαπειλη·θησομεν·οις
Genαπειληθησομενωναπειληθησομενωναπειλη·θησομεν·ωναπειλη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 18:05:04 EST