απαταω • APATAW • apataō

Search: απατηθεισαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απατηθεισανἀπατάωαπατη·θεισ·ανaor θη ptcp fem acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απατηθεισανἀπατάωαπατη·θεισ·ανaor θη ptcp fem acc sg

ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπατωαπατ(α)·ωαπατωμαιαπατ(α)·ομαι
2ndαπατᾳςαπατ(α)·ειςαπατᾳ[LXX], απατασαιαπατ(α)·ῃ, απατ(α)·ει classical, απατ(α)·εσαι alt
3rdαπατᾳ[LXX]απατ(α)·ειαπαταταιαπατ(α)·εται
Pl1stαπατωμεναπατ(α)·ομεναπατωμεθααπατ(α)·ομεθα
2ndαπατατεαπατ(α)·ετεαπατασθεαπατ(α)·εσθε
3rdαπατωσιν, απατωσιαπατ(α)·ουσι(ν)απατωνταιαπατ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπατωαπατ(α)·ωαπατωμαιαπατ(α)·ωμαι
2ndαπατᾳςαπατ(α)·ῃςαπατᾳ[LXX]απατ(α)·ῃ
3rdαπατᾳ[LXX]απατ(α)·ῃαπαταταιαπατ(α)·ηται
Pl1stαπατωμεναπατ(α)·ωμεναπατωμεθααπατ(α)·ωμεθα
2ndαπατατεαπατ(α)·ητεαπατασθεαπατ(α)·ησθε
3rdαπατωσιν, απατωσιαπατ(α)·ωσι(ν)απατωνταιαπατ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπατῳμιαπατ(α)·οιμιαπατῳμηναπατ(α)·οιμην
2ndαπατῳςαπατ(α)·οιςαπατῳοαπατ(α)·οιο
3rdαπατῳαπατ(α)·οιαπατῳτοαπατ(α)·οιτο
Pl1stαπατῳμεναπατ(α)·οιμεναπατῳμεθααπατ(α)·οιμεθα
2ndαπατῳτεαπατ(α)·οιτεαπατῳσθεαπατ(α)·οισθε
3rdαπατῳεν, απατῳσαναπατ(α)·οιεν, απατ(α)·οισαν altαπατῳντοαπατ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπατα[LXX]απατ(α)·εαπατωαπατ(α)·ου
3rdαπατατω[GNT][LXX]απατ(α)·ετωαπατασθωαπατ(α)·εσθω
Pl1st
2ndαπατατεαπατ(α)·ετεαπατασθεαπατ(α)·εσθε
3rdαπατατωσαν, απατωντωναπατ(α)·ετωσαν, απατ(α)·οντων classicalαπατασθωσαν, απατασθωναπατ(α)·εσθωσαν, απατ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απατᾳν, απαταν​απατ(α)·ειν, απατ(α)·ειν > απαταν​απατασθαι​απατ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπατωσααπατων[GNT][LXX]απατ(α)·ουσ·ααπατ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomαπατων[GNT][LXX]απατ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπατωσαναπατωντααπατ(α)·ουσ·αναπατ(α)·ο[υ]ντ·α
Datαπατωσῃαπατωντιαπατ(α)·ουσ·ῃαπατ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genαπατωσηςαπατωντοςαπατ(α)·ουσ·ηςαπατ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπατωσαιαπατωντεςαπατωντααπατ(α)·ουσ·αιαπατ(α)·ο[υ]ντ·εςαπατ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπατωσαςαπατωνταςαπατ(α)·ουσ·αςαπατ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datαπατωσαιςαπατωσι, απατωσιναπατ(α)·ουσ·αιςαπατ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπατωσωναπατωντωναπατ(α)·ουσ·ωναπατ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπατωμενηαπατωμενεαπατ(α)·ομεν·ηαπατ(α)·ομεν·ε
Nomαπατωμενοςαπατ(α)·ομεν·ος
Accαπατωμενηναπατωμενοναπατ(α)·ομεν·ηναπατ(α)·ομεν·ον
Datαπατωμενῃαπατωμενῳαπατ(α)·ομεν·ῃαπατ(α)·ομεν·ῳ
Genαπατωμενηςαπατωμενουαπατ(α)·ομεν·ηςαπατ(α)·ομεν·ου
PlVocαπατωμεναιαπατωμενοιαπατωμενααπατ(α)·ομεν·αιαπατ(α)·ομεν·οιαπατ(α)·ομεν·α
Nom
Accαπατωμεναςαπατωμενουςαπατ(α)·ομεν·αςαπατ(α)·ομεν·ους
Datαπατωμεναιςαπατωμενοιςαπατ(α)·ομεν·αιςαπατ(α)·ομεν·οις
Genαπατωμενωναπατωμενωναπατ(α)·ομεν·ωναπατ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπατωνε·απατ(α)·ονηπατωμηνε·απατ(α)·ομην
2ndηπαταςε·απατ(α)·εςηπατωε·απατ(α)·ου
3rdηπατα[LXX]ε·απατ(α)·εηπατατοε·απατ(α)·ετο
Pl1stηπατωμενε·απατ(α)·ομενηπατωμεθαε·απατ(α)·ομεθα
2ndηπατατεε·απατ(α)·ετεηπατασθεε·απατ(α)·εσθε
3rdηπατων, ηπατωσανε·απατ(α)·ον, ε·απατ(α)·οσαν altηπατωντοε·απατ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπατησω[LXX]απατη·σωαπατησομαιαπατη·σομαι
2ndαπατησεις[LXX]απατη·σειςαπατησῃ[LXX], απατησει[LXX], απατησεσαιαπατη·σῃ, απατη·σει classical, απατη·σεσαι alt
3rdαπατησει[LXX]απατη·σειαπατησεταιαπατη·σεται
Pl1stαπατησομεναπατη·σομεναπατησομεθααπατη·σομεθα
2ndαπατησετεαπατη·σετεαπατησεσθεαπατη·σεσθε
3rdαπατησουσιν, απατησουσιαπατη·σουσι(ν)απατησονταιαπατη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπατησοιμιαπατη·σοιμιαπατησοιμηναπατη·σοιμην
2ndαπατησοιςαπατη·σοιςαπατησοιοαπατη·σοιο
3rdαπατησοιαπατη·σοιαπατησοιτοαπατη·σοιτο
Pl1stαπατησοιμεναπατη·σοιμεναπατησοιμεθααπατη·σοιμεθα
2ndαπατησοιτεαπατη·σοιτεαπατησοισθεαπατη·σοισθε
3rdαπατησοιεναπατη·σοιεναπατησοιντοαπατη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απατησειν​απατη·σειν​απατησεσθαι​απατη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπατησουσααπατησον[LXX]απατη·σουσ·ααπατη·σο[υ]ν[τ]
Nomαπατησωναπατη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαπατησουσαναπατησοντααπατη·σουσ·αναπατη·σο[υ]ντ·α
Datαπατησουσῃαπατησοντιαπατη·σουσ·ῃαπατη·σο[υ]ντ·ι
Genαπατησουσηςαπατησοντοςαπατη·σουσ·ηςαπατη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαπατησουσαιαπατησοντεςαπατησοντααπατη·σουσ·αιαπατη·σο[υ]ντ·εςαπατη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαπατησουσαςαπατησονταςαπατη·σουσ·αςαπατη·σο[υ]ντ·ας
Datαπατησουσαιςαπατησουσι, απατησουσιναπατη·σουσ·αιςαπατη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαπατησουσωναπατησοντωναπατη·σουσ·ωναπατη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπατησομενηαπατησομενεαπατη·σομεν·ηαπατη·σομεν·ε
Nomαπατησομενοςαπατη·σομεν·ος
Accαπατησομενηναπατησομενοναπατη·σομεν·ηναπατη·σομεν·ον
Datαπατησομενῃαπατησομενῳαπατη·σομεν·ῃαπατη·σομεν·ῳ
Genαπατησομενηςαπατησομενουαπατη·σομεν·ηςαπατη·σομεν·ου
PlVocαπατησομεναιαπατησομενοιαπατησομενααπατη·σομεν·αιαπατη·σομεν·οιαπατη·σομεν·α
Nom
Accαπατησομεναςαπατησομενουςαπατη·σομεν·αςαπατη·σομεν·ους
Datαπατησομεναιςαπατησομενοιςαπατη·σομεν·αιςαπατη·σομεν·οις
Genαπατησομενωναπατησομενωναπατη·σομεν·ωναπατη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπατησαε·απατη·σαηπατησαμηνε·απατη·σαμην
2ndηπατησας[LXX]ε·απατη·σαςηπατησωε·απατη·σω
3rdηπατησεν[LXX], ηπατησεε·απατη·σε(ν), ε·απατη·σε(ν)ηπατησατοε·απατη·σατο
Pl1stηπατησαμενε·απατη·σαμενηπατησαμεθαε·απατη·σαμεθα
2ndηπατησατεε·απατη·σατεηπατησασθεε·απατη·σασθε
3rdηπατησαν[LXX]ε·απατη·σανηπατησαντοε·απατη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπατησω[LXX]απατη·σωαπατησωμαιαπατη·σωμαι
2ndαπατησῃςαπατη·σῃςαπατησῃ[LXX]απατη·σῃ
3rdαπατησῃ[LXX]απατη·σῃαπατησηταιαπατη·σηται
Pl1stαπατησωμεναπατη·σωμεναπατησωμεθααπατη·σωμεθα
2ndαπατησητεαπατη·σητεαπατησησθεαπατη·σησθε
3rdαπατησωσιν, απατησωσιαπατη·σωσι(ν)απατησωνταιαπατη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπατησαιμιαπατη·σαιμιαπατησαιμηναπατη·σαιμην
2ndαπατησαις, απατησειαςαπατη·σαις, απατη·σειας classicalαπατησαιοαπατη·σαιο
3rdαπατησαι[LXX], απατησειεαπατη·σαι, απατη·σειε classicalαπατησαιτοαπατη·σαιτο
Pl1stαπατησαιμεναπατη·σαιμεναπατησαιμεθααπατη·σαιμεθα
2ndαπατησαιτεαπατη·σαιτεαπατησαισθεαπατη·σαισθε
3rdαπατησαιεν, απατησαισαν, απατησειαν, απατησειεναπατη·σαιεν, απατη·σαισαν alt, απατη·σειαν classical, απατη·σειεν classicalαπατησαιντοαπατη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπατησον[LXX]απατη·σοναπατησαι[LXX]απατη·σαι
3rdαπατησατω[LXX]απατη·σατωαπατησασθωαπατη·σασθω
Pl1st
2ndαπατησατεαπατη·σατεαπατησασθεαπατη·σασθε
3rdαπατησατωσαν, απατησαντωναπατη·σατωσαν, απατη·σαντων classicalαπατησασθωσαν, απατησασθωναπατη·σασθωσαν, απατη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απατησαι[LXX]​απατη·σαιαπατησασθαι​απατη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπατησασααπατησαςαπατησαναπατη·σασ·ααπατη·σα[ντ]·ςαπατη·σαν[τ]
Nom
Accαπατησασαναπατησαντααπατη·σασ·αναπατη·σαντ·α
Datαπατησασῃαπατησαντιαπατη·σασ·ῃαπατη·σαντ·ι
Genαπατησασηςαπατησαντοςαπατη·σασ·ηςαπατη·σαντ·ος
PlVocαπατησασαιαπατησαντεςαπατησαντααπατη·σασ·αιαπατη·σαντ·εςαπατη·σαντ·α
Nom
Accαπατησασαςαπατησανταςαπατη·σασ·αςαπατη·σαντ·ας
Datαπατησασαιςαπατησασι, απατησασιναπατη·σασ·αιςαπατη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπατησασωναπατησαντωναπατη·σασ·ωναπατη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπατησαμενηαπατησαμενεαπατη·σαμεν·ηαπατη·σαμεν·ε
Nomαπατησαμενοςαπατη·σαμεν·ος
Accαπατησαμενηναπατησαμενοναπατη·σαμεν·ηναπατη·σαμεν·ον
Datαπατησαμενῃαπατησαμενῳαπατη·σαμεν·ῃαπατη·σαμεν·ῳ
Genαπατησαμενηςαπατησαμενουαπατη·σαμεν·ηςαπατη·σαμεν·ου
PlVocαπατησαμεναιαπατησαμενοιαπατησαμενααπατη·σαμεν·αιαπατη·σαμεν·οιαπατη·σαμεν·α
Nom
Accαπατησαμεναςαπατησαμενουςαπατη·σαμεν·αςαπατη·σαμεν·ους
Datαπατησαμεναιςαπατησαμενοιςαπατη·σαμεν·αιςαπατη·σαμεν·οις
Genαπατησαμενωναπατησαμενωναπατη·σαμεν·ωναπατη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηπατηθην[LXX]ε·απατη·θην
2ndηπατηθηςε·απατη·θης
3rdηπατηθη[GNT][LXX]ε·απατη·θη
Pl1stηπατηθημενε·απατη·θημεν
2ndηπατηθητεε·απατη·θητε
3rdηπατηθησανε·απατη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπατηθησομαιαπατη·θησομαι
2ndαπατηθησῃ, απατηθησειαπατη·θησῃ, απατη·θησει classical
3rdαπατηθησεται[LXX]απατη·θησεται
Pl1stαπατηθησομεθααπατη·θησομεθα
2ndαπατηθησεσθεαπατη·θησεσθε
3rdαπατηθησονταιαπατη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπατηθωαπατη·θω
2ndαπατηθῃς[LXX]απατη·θῃς
3rdαπατηθῃαπατη·θῃ
Pl1stαπατηθωμεναπατη·θωμεν
2ndαπατηθητεαπατη·θητε
3rdαπατηθωσιν, απατηθωσιαπατη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπατηθειηναπατη·θειην
2ndαπατηθειηςαπατη·θειης
3rdαπατηθειηαπατη·θειη
Pl1stαπατηθειημεν, απατηθειμεναπατη·θειημεν, απατη·θειμεν classical
2ndαπατηθειητε, απατηθειτεαπατη·θειητε, απατη·θειτε classical
3rdαπατηθειησαν, απατηθειεναπατη·θειησαν, απατη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπατηθησοιμηναπατη·θησοιμην
2ndαπατηθησοιοαπατη·θησοιο
3rdαπατηθησοιτοαπατη·θησοιτο
Pl1stαπατηθησοιμεθααπατη·θησοιμεθα
2ndαπατηθησοισθεαπατη·θησοισθε
3rdαπατηθησοιντοαπατη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπατηθητιαπατη·θητι
3rdαπατηθητωαπατη·θητω
Pl1st
2ndαπατηθητεαπατη·θητε
3rdαπατηθητωσαν, απατηθεντωναπατη·θητωσαν, απατη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
απατηθηναι​απατη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
απατηθησεσθαι​απατη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπατηθεισα[GNT]απατηθειςαπατηθεναπατη·θεισ·ααπατη·θει[ντ]·ςαπατη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαπατηθεισαν[LXX]απατηθεντααπατη·θεισ·αναπατη·θε[ι]ντ·α
Datαπατηθεισῃαπατηθεντιαπατη·θεισ·ῃαπατη·θε[ι]ντ·ι
Genαπατηθεισηςαπατηθεντοςαπατη·θεισ·ηςαπατη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαπατηθεισαιαπατηθεντεςαπατηθεντααπατη·θεισ·αιαπατη·θε[ι]ντ·εςαπατη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαπατηθεισαςαπατηθενταςαπατη·θεισ·αςαπατη·θε[ι]ντ·ας
Datαπατηθεισαιςαπατηθεισι, απατηθεισιναπατη·θεισ·αιςαπατη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαπατηθεισωναπατηθεντωναπατη·θεισ·ωναπατη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπατηθησομενηαπατηθησομενεαπατη·θησομεν·ηαπατη·θησομεν·ε
Nomαπατηθησομενοςαπατη·θησομεν·ος
Accαπατηθησομενηναπατηθησομενοναπατη·θησομεν·ηναπατη·θησομεν·ον
Datαπατηθησομενῃαπατηθησομενῳαπατη·θησομεν·ῃαπατη·θησομεν·ῳ
Genαπατηθησομενηςαπατηθησομενουαπατη·θησομεν·ηςαπατη·θησομεν·ου
PlVocαπατηθησομεναιαπατηθησομενοιαπατηθησομενααπατη·θησομεν·αιαπατη·θησομεν·οιαπατη·θησομεν·α
Nom
Accαπατηθησομεναςαπατηθησομενουςαπατη·θησομεν·αςαπατη·θησομεν·ους
Datαπατηθησομεναιςαπατηθησομενοιςαπατη·θησομεν·αιςαπατη·θησομεν·οις
Genαπατηθησομενωναπατηθησομενωναπατη·θησομεν·ωναπατη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 20:50:40 EST