απαρνεομαι • APARNEOMAI • aparneomai

Search: απαρνησομαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απαρνησομαιἀπαρνέομαιαπ·αρνη·σομαιfut mp ind 1st sg

ἀπ·αρνέομαι (-, απ+αρνη·σ-, απ+αρνη·σ-, -, -, απ+αρνη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαρνησομαι[GNT]απ·αρνη·σομαι
2ndαπαρνησῃ[GNT], απαρνησει, απαρνησεσαιαπ·αρνη·σῃ, απ·αρνη·σει classical, απ·αρνη·σεσαι alt
3rdαπαρνησεταιαπ·αρνη·σεται
Pl1stαπαρνησομεθααπ·αρνη·σομεθα
2ndαπαρνησεσθεαπ·αρνη·σεσθε
3rdαπαρνησονται[LXX]απ·αρνη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαρνησοιμηναπ·αρνη·σοιμην
2ndαπαρνησοιοαπ·αρνη·σοιο
3rdαπαρνησοιτοαπ·αρνη·σοιτο
Pl1stαπαρνησοιμεθααπ·αρνη·σοιμεθα
2ndαπαρνησοισθεαπ·αρνη·σοισθε
3rdαπαρνησοιντοαπ·αρνη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαρνησεσθαι​απ·αρνη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαρνησομενηαπαρνησομενεαπ·αρνη·σομεν·ηαπ·αρνη·σομεν·ε
Nomαπαρνησομενοςαπ·αρνη·σομεν·ος
Accαπαρνησομενηναπαρνησομενοναπ·αρνη·σομεν·ηναπ·αρνη·σομεν·ον
Datαπαρνησομενῃαπαρνησομενῳαπ·αρνη·σομεν·ῃαπ·αρνη·σομεν·ῳ
Genαπαρνησομενηςαπαρνησομενουαπ·αρνη·σομεν·ηςαπ·αρνη·σομεν·ου
PlVocαπαρνησομεναιαπαρνησομενοιαπαρνησομενααπ·αρνη·σομεν·αιαπ·αρνη·σομεν·οιαπ·αρνη·σομεν·α
Nom
Accαπαρνησομεναςαπαρνησομενουςαπ·αρνη·σομεν·αςαπ·αρνη·σομεν·ους
Datαπαρνησομεναιςαπαρνησομενοιςαπ·αρνη·σομεν·αιςαπ·αρνη·σομεν·οις
Genαπαρνησομενωναπαρνησομενωναπ·αρνη·σομεν·ωναπ·αρνη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηρνησαμηναπ·ε·αρνη·σαμην
2ndαπηρνησωαπ·ε·αρνη·σω
3rdαπηρνησατοαπ·ε·αρνη·σατο
Pl1stαπηρνησαμεθααπ·ε·αρνη·σαμεθα
2ndαπηρνησασθεαπ·ε·αρνη·σασθε
3rdαπηρνησαντοαπ·ε·αρνη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαρνησωμαι[GNT]απ·αρνη·σωμαι
2ndαπαρνησῃ[GNT]απ·αρνη·σῃ
3rdαπαρνησηταιαπ·αρνη·σηται
Pl1stαπαρνησωμεθααπ·αρνη·σωμεθα
2ndαπαρνησησθεαπ·αρνη·σησθε
3rdαπαρνησωνταιαπ·αρνη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαρνησαιμηναπ·αρνη·σαιμην
2ndαπαρνησαιοαπ·αρνη·σαιο
3rdαπαρνησαιτοαπ·αρνη·σαιτο
Pl1stαπαρνησαιμεθααπ·αρνη·σαιμεθα
2ndαπαρνησαισθεαπ·αρνη·σαισθε
3rdαπαρνησαιντοαπ·αρνη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαρνησαιαπ·αρνη·σαι
3rdαπαρνησασθω[GNT]απ·αρνη·σασθω
Pl1st
2ndαπαρνησασθεαπ·αρνη·σασθε
3rdαπαρνησασθωσαν, απαρνησασθωναπ·αρνη·σασθωσαν, απ·αρνη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαρνησασθαι​απ·αρνη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαρνησαμενηαπαρνησαμενεαπ·αρνη·σαμεν·ηαπ·αρνη·σαμεν·ε
Nomαπαρνησαμενοςαπ·αρνη·σαμεν·ος
Accαπαρνησαμενηναπαρνησαμενοναπ·αρνη·σαμεν·ηναπ·αρνη·σαμεν·ον
Datαπαρνησαμενῃαπαρνησαμενῳαπ·αρνη·σαμεν·ῃαπ·αρνη·σαμεν·ῳ
Genαπαρνησαμενηςαπαρνησαμενουαπ·αρνη·σαμεν·ηςαπ·αρνη·σαμεν·ου
PlVocαπαρνησαμεναιαπαρνησαμενοιαπαρνησαμενααπ·αρνη·σαμεν·αιαπ·αρνη·σαμεν·οιαπ·αρνη·σαμεν·α
Nom
Accαπαρνησαμεναςαπαρνησαμενουςαπ·αρνη·σαμεν·αςαπ·αρνη·σαμεν·ους
Datαπαρνησαμεναιςαπαρνησαμενοιςαπ·αρνη·σαμεν·αιςαπ·αρνη·σαμεν·οις
Genαπαρνησαμενωναπαρνησαμενωναπ·αρνη·σαμεν·ωναπ·αρνη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπηρνηθηναπ·ε·αρνη·θην
2ndαπηρνηθηςαπ·ε·αρνη·θης
3rdαπηρνηθηαπ·ε·αρνη·θη
Pl1stαπηρνηθημεναπ·ε·αρνη·θημεν
2ndαπηρνηθητεαπ·ε·αρνη·θητε
3rdαπηρνηθησαναπ·ε·αρνη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπαρνηθησομαιαπ·αρνη·θησομαι
2ndαπαρνηθησῃ, απαρνηθησειαπ·αρνη·θησῃ, απ·αρνη·θησει classical
3rdαπαρνηθησεται[GNT]απ·αρνη·θησεται
Pl1stαπαρνηθησομεθααπ·αρνη·θησομεθα
2ndαπαρνηθησεσθεαπ·αρνη·θησεσθε
3rdαπαρνηθησονταιαπ·αρνη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπαρνηθωαπ·αρνη·θω
2ndαπαρνηθῃςαπ·αρνη·θῃς
3rdαπαρνηθῃαπ·αρνη·θῃ
Pl1stαπαρνηθωμεναπ·αρνη·θωμεν
2ndαπαρνηθητεαπ·αρνη·θητε
3rdαπαρνηθωσιν, απαρνηθωσιαπ·αρνη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπαρνηθειηναπ·αρνη·θειην
2ndαπαρνηθειηςαπ·αρνη·θειης
3rdαπαρνηθειηαπ·αρνη·θειη
Pl1stαπαρνηθειημεν, απαρνηθειμεναπ·αρνη·θειημεν, απ·αρνη·θειμεν classical
2ndαπαρνηθειητε, απαρνηθειτεαπ·αρνη·θειητε, απ·αρνη·θειτε classical
3rdαπαρνηθειησαν, απαρνηθειεναπ·αρνη·θειησαν, απ·αρνη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπαρνηθησοιμηναπ·αρνη·θησοιμην
2ndαπαρνηθησοιοαπ·αρνη·θησοιο
3rdαπαρνηθησοιτοαπ·αρνη·θησοιτο
Pl1stαπαρνηθησοιμεθααπ·αρνη·θησοιμεθα
2ndαπαρνηθησοισθεαπ·αρνη·θησοισθε
3rdαπαρνηθησοιντοαπ·αρνη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαρνηθητιαπ·αρνη·θητι
3rdαπαρνηθητωαπ·αρνη·θητω
Pl1st
2ndαπαρνηθητεαπ·αρνη·θητε
3rdαπαρνηθητωσαν, απαρνηθεντωναπ·αρνη·θητωσαν, απ·αρνη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
απαρνηθηναι​απ·αρνη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
απαρνηθησεσθαι​απ·αρνη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαρνηθεισααπαρνηθειςαπαρνηθεναπ·αρνη·θεισ·ααπ·αρνη·θει[ντ]·ςαπ·αρνη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαπαρνηθεισαναπαρνηθεντααπ·αρνη·θεισ·αναπ·αρνη·θε[ι]ντ·α
Datαπαρνηθεισῃαπαρνηθεντιαπ·αρνη·θεισ·ῃαπ·αρνη·θε[ι]ντ·ι
Genαπαρνηθεισηςαπαρνηθεντοςαπ·αρνη·θεισ·ηςαπ·αρνη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαπαρνηθεισαιαπαρνηθεντεςαπαρνηθεντααπ·αρνη·θεισ·αιαπ·αρνη·θε[ι]ντ·εςαπ·αρνη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαπαρνηθεισαςαπαρνηθενταςαπ·αρνη·θεισ·αςαπ·αρνη·θε[ι]ντ·ας
Datαπαρνηθεισαιςαπαρνηθεισι, απαρνηθεισιναπ·αρνη·θεισ·αιςαπ·αρνη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαπαρνηθεισωναπαρνηθεντωναπ·αρνη·θεισ·ωναπ·αρνη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαρνηθησομενηαπαρνηθησομενεαπ·αρνη·θησομεν·ηαπ·αρνη·θησομεν·ε
Nomαπαρνηθησομενοςαπ·αρνη·θησομεν·ος
Accαπαρνηθησομενηναπαρνηθησομενοναπ·αρνη·θησομεν·ηναπ·αρνη·θησομεν·ον
Datαπαρνηθησομενῃαπαρνηθησομενῳαπ·αρνη·θησομεν·ῃαπ·αρνη·θησομεν·ῳ
Genαπαρνηθησομενηςαπαρνηθησομενουαπ·αρνη·θησομεν·ηςαπ·αρνη·θησομεν·ου
PlVocαπαρνηθησομεναιαπαρνηθησομενοιαπαρνηθησομενααπ·αρνη·θησομεν·αιαπ·αρνη·θησομεν·οιαπ·αρνη·θησομεν·α
Nom
Accαπαρνηθησομεναςαπαρνηθησομενουςαπ·αρνη·θησομεν·αςαπ·αρνη·θησομεν·ους
Datαπαρνηθησομεναιςαπαρνηθησομενοιςαπ·αρνη·θησομεν·αιςαπ·αρνη·θησομεν·οις
Genαπαρνηθησομενωναπαρνηθησομενωναπ·αρνη·θησομεν·ωναπ·αρνη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 26-Jan-2021 17:13:36 EST