απαγγελλω • APAGGELLW • apangellō

Search: απαγγειλω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απαγγειλωἀπαγγέλλωαπ·αγγειλ·[σ]ω1aor act sub 1st sg

ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαγγελλω[LXX]απ·αγγελλ·ωαπαγγελλομαιαπ·αγγελλ·ομαι
2ndαπαγγελλειςαπ·αγγελλ·ειςαπαγγελλῃ, απαγγελλει[LXX], απαγγελλεσαιαπ·αγγελλ·ῃ, απ·αγγελλ·ει classical, απ·αγγελλ·εσαι alt
3rdαπαγγελλει[LXX]απ·αγγελλ·ειαπαγγελλεταιαπ·αγγελλ·εται
Pl1stαπαγγελλομεν[GNT]απ·αγγελλ·ομεναπαγγελλομεθααπ·αγγελλ·ομεθα
2ndαπαγγελλετεαπ·αγγελλ·ετεαπαγγελλεσθεαπ·αγγελλ·εσθε
3rdαπαγγελλουσιν[GNT][LXX], απαγγελλουσιαπ·αγγελλ·ουσι(ν), απ·αγγελλ·ουσι(ν)απαγγελλονταιαπ·αγγελλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαγγελλω[LXX]απ·αγγελλ·ωαπαγγελλωμαιαπ·αγγελλ·ωμαι
2ndαπαγγελλῃςαπ·αγγελλ·ῃςαπαγγελλῃαπ·αγγελλ·ῃ
3rdαπαγγελλῃαπ·αγγελλ·ῃαπαγγελληταιαπ·αγγελλ·ηται
Pl1stαπαγγελλωμεναπ·αγγελλ·ωμεναπαγγελλωμεθααπ·αγγελλ·ωμεθα
2ndαπαγγελλητεαπ·αγγελλ·ητεαπαγγελλησθεαπ·αγγελλ·ησθε
3rdαπαγγελλωσιν, απαγγελλωσιαπ·αγγελλ·ωσι(ν)απαγγελλωνταιαπ·αγγελλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαγγελλοιμιαπ·αγγελλ·οιμιαπαγγελλοιμηναπ·αγγελλ·οιμην
2ndαπαγγελλοιςαπ·αγγελλ·οιςαπαγγελλοιοαπ·αγγελλ·οιο
3rdαπαγγελλοιαπ·αγγελλ·οιαπαγγελλοιτοαπ·αγγελλ·οιτο
Pl1stαπαγγελλοιμεναπ·αγγελλ·οιμεναπαγγελλοιμεθααπ·αγγελλ·οιμεθα
2ndαπαγγελλοιτεαπ·αγγελλ·οιτεαπαγγελλοισθεαπ·αγγελλ·οισθε
3rdαπαγγελλοιεν, απαγγελλοισαναπ·αγγελλ·οιεν, απ·αγγελλ·οισαν altαπαγγελλοιντοαπ·αγγελλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαγγελλεαπ·αγγελλ·εαπαγγελλουαπ·αγγελλ·ου
3rdαπαγγελλετωαπ·αγγελλ·ετωαπαγγελλεσθωαπ·αγγελλ·εσθω
Pl1st
2ndαπαγγελλετεαπ·αγγελλ·ετεαπαγγελλεσθεαπ·αγγελλ·εσθε
3rdαπαγγελλετωσαν, απαγγελλοντωναπ·αγγελλ·ετωσαν, απ·αγγελλ·οντων classicalαπαγγελλεσθωσαν, απαγγελλεσθωναπ·αγγελλ·εσθωσαν, απ·αγγελλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαγγελλειν[LXX]​απ·αγγελλ·ειναπαγγελλεσθαι​απ·αγγελλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαγγελλουσα[GNT]απαγγελλον[LXX]απ·αγγελλ·ουσ·ααπ·αγγελλ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπαγγελλων[GNT][LXX]απ·αγγελλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπαγγελλουσαναπαγγελλοντααπ·αγγελλ·ουσ·αναπ·αγγελλ·ο[υ]ντ·α
Datαπαγγελλουσῃαπαγγελλοντι[LXX]απ·αγγελλ·ουσ·ῃαπ·αγγελλ·ο[υ]ντ·ι
Genαπαγγελλουσηςαπαγγελλοντος[LXX]απ·αγγελλ·ουσ·ηςαπ·αγγελλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπαγγελλουσαιαπαγγελλοντες[GNT][LXX]απαγγελλοντααπ·αγγελλ·ουσ·αιαπ·αγγελλ·ο[υ]ντ·εςαπ·αγγελλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπαγγελλουσαςαπαγγελλοντας[GNT][LXX]απ·αγγελλ·ουσ·αςαπ·αγγελλ·ο[υ]ντ·ας
Datαπαγγελλουσαιςαπαγγελλουσι, απαγγελλουσιν[GNT][LXX]απ·αγγελλ·ουσ·αιςαπ·αγγελλ·ου[ντ]·σι(ν), απ·αγγελλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπαγγελλουσωναπαγγελλοντωναπ·αγγελλ·ουσ·ωναπ·αγγελλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαγγελλομενηαπαγγελλομενεαπ·αγγελλ·ομεν·ηαπ·αγγελλ·ομεν·ε
Nomαπαγγελλομενοςαπ·αγγελλ·ομεν·ος
Accαπαγγελλομενηναπαγγελλομενοναπ·αγγελλ·ομεν·ηναπ·αγγελλ·ομεν·ον
Datαπαγγελλομενῃαπαγγελλομενῳαπ·αγγελλ·ομεν·ῃαπ·αγγελλ·ομεν·ῳ
Genαπαγγελλομενηςαπαγγελλομενουαπ·αγγελλ·ομεν·ηςαπ·αγγελλ·ομεν·ου
PlVocαπαγγελλομεναιαπαγγελλομενοιαπαγγελλομενααπ·αγγελλ·ομεν·αιαπ·αγγελλ·ομεν·οιαπ·αγγελλ·ομεν·α
Nom
Accαπαγγελλομεναςαπαγγελλομενουςαπ·αγγελλ·ομεν·αςαπ·αγγελλ·ομεν·ους
Datαπαγγελλομεναιςαπαγγελλομενοιςαπ·αγγελλ·ομεν·αιςαπ·αγγελλ·ομεν·οις
Genαπαγγελλομενωναπαγγελλομενωναπ·αγγελλ·ομεν·ωναπ·αγγελλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηγγελλον[GNT][LXX]απ·ε·αγγελλ·οναπηγγελλομηναπ·ε·αγγελλ·ομην
2ndαπηγγελλεςαπ·ε·αγγελλ·εςαπηγγελλουαπ·ε·αγγελλ·ου
3rdαπηγγελλεν, απηγγελλεαπ·ε·αγγελλ·ε(ν)απηγγελλετοαπ·ε·αγγελλ·ετο
Pl1stαπηγγελλομεναπ·ε·αγγελλ·ομεναπηγγελλομεθααπ·ε·αγγελλ·ομεθα
2ndαπηγγελλετεαπ·ε·αγγελλ·ετεαπηγγελλεσθεαπ·ε·αγγελλ·εσθε
3rdαπηγγελλον[GNT][LXX], απηγγελλοσαναπ·ε·αγγελλ·ον, απ·ε·αγγελλ·οσαν altαπηγγελλοντοαπ·ε·αγγελλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαγγελω[GNT][LXX]απ·αγγελ(ε)·[σ]ωαπαγγελουμαιαπ·αγγελ(ε)·[σ]ομαι
2ndαπαγγελεις[LXX]απ·αγγελ(ε)·[σ]ειςαπαγγελῃ, απαγγελει[GNT][LXX], απαγγελεισαιαπ·αγγελ(ε)·[σ]ῃ, απ·αγγελ(ε)·[σ]ει classical, απ·αγγελ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdαπαγγελει[GNT][LXX]απ·αγγελ(ε)·[σ]ειαπαγγελειταιαπ·αγγελ(ε)·[σ]εται
Pl1stαπαγγελουμεναπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεναπαγγελουμεθααπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεθα
2ndαπαγγελειτεαπ·αγγελ(ε)·[σ]ετεαπαγγελεισθεαπ·αγγελ(ε)·[σ]εσθε
3rdαπαγγελουσιν[LXX], απαγγελουσιαπ·αγγελ(ε)·[σ]ουσι(ν), απ·αγγελ(ε)·[σ]ουσι(ν)απαγγελουνταιαπ·αγγελ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαγγελοιμιαπ·αγγελ(ε)·[σ]οιμιαπαγγελοιμηναπ·αγγελ(ε)·[σ]οιμην
2ndαπαγγελοιςαπ·αγγελ(ε)·[σ]οιςαπαγγελοιοαπ·αγγελ(ε)·[σ]οιο
3rdαπαγγελοιαπ·αγγελ(ε)·[σ]οιαπαγγελοιτοαπ·αγγελ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stαπαγγελοιμεναπ·αγγελ(ε)·[σ]οιμεναπαγγελοιμεθααπ·αγγελ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndαπαγγελοιτεαπ·αγγελ(ε)·[σ]οιτεαπαγγελοισθεαπ·αγγελ(ε)·[σ]οισθε
3rdαπαγγελοιεναπ·αγγελ(ε)·[σ]οιεναπαγγελοιντοαπ·αγγελ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαγγελειν​απ·αγγελ(ε)·[σ]ειν​απαγγελεισθαι​απ·αγγελ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαγγελουσααπαγγελουναπ·αγγελ(ε)·[σ]ουσ·ααπ·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomαπαγγελωναπ·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accαπαγγελουσαναπαγγελουντααπ·αγγελ(ε)·[σ]ουσ·αναπ·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datαπαγγελουσῃαπαγγελουντιαπ·αγγελ(ε)·[σ]ουσ·ῃαπ·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genαπαγγελουσηςαπαγγελουντοςαπ·αγγελ(ε)·[σ]ουσ·ηςαπ·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocαπαγγελουσαιαπαγγελουντεςαπαγγελουντααπ·αγγελ(ε)·[σ]ουσ·αιαπ·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςαπ·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπαγγελουσαςαπαγγελουνταςαπ·αγγελ(ε)·[σ]ουσ·αςαπ·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datαπαγγελουσαιςαπαγγελουσι, απαγγελουσιν[LXX]απ·αγγελ(ε)·[σ]ουσ·αιςαπ·αγγελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), απ·αγγελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genαπαγγελουσωναπαγγελουντωναπ·αγγελ(ε)·[σ]ουσ·ωναπ·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαγγελουμενηαπαγγελουμενεαπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ηαπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomαπαγγελουμενοςαπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accαπαγγελουμενηναπαγγελουμενοναπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ηναπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datαπαγγελουμενῃαπαγγελουμενῳαπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ῃαπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genαπαγγελουμενηςαπαγγελουμενουαπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ηςαπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocαπαγγελουμεναιαπαγγελουμενοιαπαγγελουμενααπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·αιαπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·οιαπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accαπαγγελουμεναςαπαγγελουμενουςαπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·αςαπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datαπαγγελουμεναιςαπαγγελουμενοιςαπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·αιςαπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genαπαγγελουμενωναπαγγελουμενωναπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ωναπ·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηγγειλα[LXX]απ·ε·αγγειλ·[σ]ααπηγγειλαμηναπ·ε·αγγειλ·[σ]αμην
2ndαπηγγειλας[LXX]απ·ε·αγγειλ·[σ]αςαπηγγειλωαπ·ε·αγγειλ·[σ]ω
3rdαπηγγειλεν[GNT][LXX], απηγγειλεαπ·ε·αγγειλ·[σ]ε(ν), απ·ε·αγγειλ·[σ]ε(ν)απηγγειλατοαπ·ε·αγγειλ·[σ]ατο
Pl1stαπηγγειλαμεν[LXX]απ·ε·αγγειλ·[σ]αμεναπηγγειλαμεθααπ·ε·αγγειλ·[σ]αμεθα
2ndαπηγγειλατεαπ·ε·αγγειλ·[σ]ατεαπηγγειλασθεαπ·ε·αγγειλ·[σ]ασθε
3rdαπηγγειλαν[GNT][LXX]απ·ε·αγγειλ·[σ]αναπηγγειλαντοαπ·ε·αγγειλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαγγειλω[LXX]απ·αγγειλ·[σ]ωαπαγγειλωμαιαπ·αγγειλ·[σ]ωμαι
2ndαπαγγειλῃςαπ·αγγειλ·[σ]ῃςαπαγγειλῃ[LXX]απ·αγγειλ·[σ]ῃ
3rdαπαγγειλῃ[LXX]απ·αγγειλ·[σ]ῃαπαγγειληταιαπ·αγγειλ·[σ]ηται
Pl1stαπαγγειλωμεν[LXX]απ·αγγειλ·[σ]ωμεναπαγγειλωμεθααπ·αγγειλ·[σ]ωμεθα
2ndαπαγγειλητε[LXX]απ·αγγειλ·[σ]ητεαπαγγειλησθεαπ·αγγειλ·[σ]ησθε
3rdαπαγγειλωσιν[LXX], απαγγειλωσιαπ·αγγειλ·[σ]ωσι(ν), απ·αγγειλ·[σ]ωσι(ν)απαγγειλωνταιαπ·αγγειλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαγγειλαιμιαπ·αγγειλ·[σ]αιμιαπαγγειλαιμηναπ·αγγειλ·[σ]αιμην
2ndαπαγγειλαις, απαγγειλειαςαπ·αγγειλ·[σ]αις, απ·αγγειλ·[σ]ειας classicalαπαγγειλαιοαπ·αγγειλ·[σ]αιο
3rdαπαγγειλαι[GNT][LXX], απαγγειλειεαπ·αγγειλ·[σ]αι, απ·αγγειλ·[σ]ειε classicalαπαγγειλαιτοαπ·αγγειλ·[σ]αιτο
Pl1stαπαγγειλαιμεναπ·αγγειλ·[σ]αιμεναπαγγειλαιμεθααπ·αγγειλ·[σ]αιμεθα
2ndαπαγγειλαιτεαπ·αγγειλ·[σ]αιτεαπαγγειλαισθεαπ·αγγειλ·[σ]αισθε
3rdαπαγγειλαιεν, απαγγειλαισαν, απαγγειλειαν, απαγγειλειεναπ·αγγειλ·[σ]αιεν, απ·αγγειλ·[σ]αισαν alt, απ·αγγειλ·[σ]ειαν classical, απ·αγγειλ·[σ]ειεν classicalαπαγγειλαιντοαπ·αγγειλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαγγειλον[GNT][LXX]απ·αγγειλ·[σ]οναπαγγειλαι[GNT][LXX]απ·αγγειλ·[σ]αι
3rdαπαγγειλατω[LXX]απ·αγγειλ·[σ]ατωαπαγγειλασθωαπ·αγγειλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndαπαγγειλατε[GNT][LXX]απ·αγγειλ·[σ]ατεαπαγγειλασθεαπ·αγγειλ·[σ]ασθε
3rdαπαγγειλατωσαν, απαγγειλαντωναπ·αγγειλ·[σ]ατωσαν, απ·αγγειλ·[σ]αντων classicalαπαγγειλασθωσαν, απαγγειλασθωναπ·αγγειλ·[σ]ασθωσαν, απ·αγγειλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαγγειλαι[GNT][LXX]​απ·αγγειλ·[σ]αιαπαγγειλασθαι​απ·αγγειλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαγγειλασααπαγγειλας[LXX]απαγγειλαναπ·αγγειλ·[σ]ασ·ααπ·αγγειλ·[σ]α[ντ]·ςαπ·αγγειλ·[σ]αν[τ]
Nom
Accαπαγγειλασαναπαγγειλαντααπ·αγγειλ·[σ]ασ·αναπ·αγγειλ·[σ]αντ·α
Datαπαγγειλασῃαπαγγειλαντιαπ·αγγειλ·[σ]ασ·ῃαπ·αγγειλ·[σ]αντ·ι
Genαπαγγειλασηςαπαγγειλαντοςαπ·αγγειλ·[σ]ασ·ηςαπ·αγγειλ·[σ]αντ·ος
PlVocαπαγγειλασαιαπαγγειλαντεςαπαγγειλαντααπ·αγγειλ·[σ]ασ·αιαπ·αγγειλ·[σ]αντ·εςαπ·αγγειλ·[σ]αντ·α
Nom
Accαπαγγειλασαςαπαγγειλανταςαπ·αγγειλ·[σ]ασ·αςαπ·αγγειλ·[σ]αντ·ας
Datαπαγγειλασαιςαπαγγειλασι, απαγγειλασιν[LXX]απ·αγγειλ·[σ]ασ·αιςαπ·αγγειλ·[σ]α[ντ]·σι(ν), απ·αγγειλ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genαπαγγειλασωναπαγγειλαντωναπ·αγγειλ·[σ]ασ·ωναπ·αγγειλ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαγγειλαμενηαπαγγειλαμενεαπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ηαπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ε
Nomαπαγγειλαμενοςαπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ος
Accαπαγγειλαμενηναπαγγειλαμενοναπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ηναπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ον
Datαπαγγειλαμενῃαπαγγειλαμενῳαπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ῃαπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ῳ
Genαπαγγειλαμενηςαπαγγειλαμενουαπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ηςαπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ου
PlVocαπαγγειλαμεναιαπαγγειλαμενοιαπαγγειλαμενααπ·αγγειλ·[σ]αμεν·αιαπ·αγγειλ·[σ]αμεν·οιαπ·αγγειλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accαπαγγειλαμεναςαπαγγειλαμενουςαπ·αγγειλ·[σ]αμεν·αςαπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ους
Datαπαγγειλαμεναιςαπαγγειλαμενοιςαπ·αγγειλ·[σ]αμεν·αιςαπ·αγγειλ·[σ]αμεν·οις
Genαπαγγειλαμενωναπαγγειλαμενωναπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ωναπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηγγελκα[LXX]απ·ηγγελ·κα
2ndαπηγγελκας, απηγγελκεςαπ·ηγγελ·κας, απ·ηγγελ·κες alt
3rdαπηγγελκεν, απηγγελκεαπ·ηγγελ·κε(ν)
Pl1stαπηγγελκαμεναπ·ηγγελ·καμεν
2ndαπηγγελκατεαπ·ηγγελ·κατε
3rdαπηγγελκασιν, απηγγελκασι, απηγγελκαναπ·ηγγελ·κασι(ν), απ·ηγγελ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηγγελκωαπ·ηγγελ·κω
2ndαπηγγελκῃςαπ·ηγγελ·κῃς
3rdαπηγγελκῃαπ·ηγγελ·κῃ
Pl1stαπηγγελκωμεναπ·ηγγελ·κωμεν
2ndαπηγγελκητεαπ·ηγγελ·κητε
3rdαπηγγελκωσιν, απηγγελκωσιαπ·ηγγελ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηγγελκοιμι, απηγγελκοιηναπ·ηγγελ·κοιμι, απ·ηγγελ·κοιην classical
2ndαπηγγελκοις, απηγγελκοιηςαπ·ηγγελ·κοις, απ·ηγγελ·κοιης classical
3rdαπηγγελκοι, απηγγελκοιηαπ·ηγγελ·κοι, απ·ηγγελ·κοιη classical
Pl1stαπηγγελκοιμεναπ·ηγγελ·κοιμεν
2ndαπηγγελκοιτεαπ·ηγγελ·κοιτε
3rdαπηγγελκοιεναπ·ηγγελ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπηγγελκεαπ·ηγγελ·κε
3rdαπηγγελκετωαπ·ηγγελ·κετω
Pl1st
2ndαπηγγελκετεαπ·ηγγελ·κετε
3rdαπηγγελκετωσαναπ·ηγγελ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απηγγελκεναι​απ·ηγγελ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπηγγελκυιααπηγγελκοςαπ·ηγγελ·κυι·ααπ·ηγγελ·κο[τ]·ς
Nomαπηγγελκωςαπ·ηγγελ·κο[τ]·^ς
Accαπηγγελκυιαναπηγγελκοτααπ·ηγγελ·κυι·αναπ·ηγγελ·κοτ·α
Datαπηγγελκυιᾳαπηγγελκοτιαπ·ηγγελ·κυι·ᾳαπ·ηγγελ·κοτ·ι
Genαπηγγελκυιαςαπηγγελκοτοςαπ·ηγγελ·κυι·αςαπ·ηγγελ·κοτ·ος
PlVocαπηγγελκυιαιαπηγγελκοτες[LXX]απηγγελκοτααπ·ηγγελ·κυι·αιαπ·ηγγελ·κοτ·εςαπ·ηγγελ·κοτ·α
Nom
Accαπηγγελκυιαςαπηγγελκοταςαπ·ηγγελ·κυι·αςαπ·ηγγελ·κοτ·ας
Datαπηγγελκυιαιςαπηγγελκοσι, απηγγελκοσιναπ·ηγγελ·κυι·αιςαπ·ηγγελ·κο[τ]·σι(ν)
Genαπηγγελκυιωναπηγγελκοτωναπ·ηγγελ·κυι·ωναπ·ηγγελ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηγγελκειν, απηγγελκηαπ·ε·ηγγελ·κειν, απ·ε·ηγγελ·κη classical
2ndαπηγγελκεις, απηγγελκηςαπ·ε·ηγγελ·κεις, απ·ε·ηγγελ·κης classical
3rdαπηγγελκειαπ·ε·ηγγελ·κει
Pl1stαπηγγελκειμεν, απηγγελκεμεναπ·ε·ηγγελ·κειμεν, απ·ε·ηγγελ·κεμεν classical
2ndαπηγγελκειτε, απηγγελκετεαπ·ε·ηγγελ·κειτε, απ·ε·ηγγελ·κετε classical
3rdαπηγγελκεισαν, απηγγελκεσαναπ·ε·ηγγελ·κεισαν, απ·ε·ηγγελ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπηγγεληναπ·ε·αγγελ·[θ]ην
2ndαπηγγεληςαπ·ε·αγγελ·[θ]ης
3rdαπηγγελη[GNT][LXX]απ·ε·αγγελ·[θ]η
Pl1stαπηγγελημεναπ·ε·αγγελ·[θ]ημεν
2ndαπηγγελητεαπ·ε·αγγελ·[θ]ητε
3rdαπηγγελησαναπ·ε·αγγελ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπαγγελησομαιαπ·αγγελ·[θ]ησομαι
2ndαπαγγελησῃ, απαγγελησειαπ·αγγελ·[θ]ησῃ, απ·αγγελ·[θ]ησει classical
3rdαπαγγελησεταιαπ·αγγελ·[θ]ησεται
Pl1stαπαγγελησομεθααπ·αγγελ·[θ]ησομεθα
2ndαπαγγελησεσθεαπ·αγγελ·[θ]ησεσθε
3rdαπαγγελησονται[LXX]απ·αγγελ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπαγγελω[GNT][LXX]απ·αγγελ·[θ]ω
2ndαπαγγελῃςαπ·αγγελ·[θ]ῃς
3rdαπαγγελῃαπ·αγγελ·[θ]ῃ
Pl1stαπαγγελωμεναπ·αγγελ·[θ]ωμεν
2ndαπαγγελητεαπ·αγγελ·[θ]ητε
3rdαπαγγελωσιν, απαγγελωσιαπ·αγγελ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπαγγελειηναπ·αγγελ·[θ]ειην
2ndαπαγγελειηςαπ·αγγελ·[θ]ειης
3rdαπαγγελειηαπ·αγγελ·[θ]ειη
Pl1stαπαγγελειημεν, απαγγελειμεναπ·αγγελ·[θ]ειημεν, απ·αγγελ·[θ]ειμεν classical
2ndαπαγγελειητε, απαγγελειτεαπ·αγγελ·[θ]ειητε, απ·αγγελ·[θ]ειτε classical
3rdαπαγγελειησαν, απαγγελειεναπ·αγγελ·[θ]ειησαν, απ·αγγελ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπαγγελησοιμηναπ·αγγελ·[θ]ησοιμην
2ndαπαγγελησοιοαπ·αγγελ·[θ]ησοιο
3rdαπαγγελησοιτοαπ·αγγελ·[θ]ησοιτο
Pl1stαπαγγελησοιμεθααπ·αγγελ·[θ]ησοιμεθα
2ndαπαγγελησοισθεαπ·αγγελ·[θ]ησοισθε
3rdαπαγγελησοιντοαπ·αγγελ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαγγεληθιαπ·αγγελ·[θ]ητι
3rdαπαγγελητωαπ·αγγελ·[θ]ητω
Pl1st
2ndαπαγγελητεαπ·αγγελ·[θ]ητε
3rdαπαγγελητωσαν, απαγγελεντωναπ·αγγελ·[θ]ητωσαν, απ·αγγελ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
απαγγεληναι​απ·αγγελ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
απαγγελησεσθαι​απ·αγγελ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαγγελεισααπαγγελεις[LXX]απαγγελεναπ·αγγελ·[θ]εισ·ααπ·αγγελ·[θ]ει[ντ]·ςαπ·αγγελ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accαπαγγελεισαναπαγγελεντααπ·αγγελ·[θ]εισ·αναπ·αγγελ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datαπαγγελεισῃαπαγγελεντιαπ·αγγελ·[θ]εισ·ῃαπ·αγγελ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genαπαγγελεισηςαπαγγελεντοςαπ·αγγελ·[θ]εισ·ηςαπ·αγγελ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocαπαγγελεισαιαπαγγελεντεςαπαγγελεντααπ·αγγελ·[θ]εισ·αιαπ·αγγελ·[θ]ε[ι]ντ·εςαπ·αγγελ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accαπαγγελεισαςαπαγγελενταςαπ·αγγελ·[θ]εισ·αςαπ·αγγελ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datαπαγγελεισαιςαπαγγελεισι, απαγγελεισιναπ·αγγελ·[θ]εισ·αιςαπ·αγγελ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genαπαγγελεισωναπαγγελεντωναπ·αγγελ·[θ]εισ·ωναπ·αγγελ·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαγγελησομενηαπαγγελησομενεαπ·αγγελ·[θ]ησομεν·ηαπ·αγγελ·[θ]ησομεν·ε
Nomαπαγγελησομενοςαπ·αγγελ·[θ]ησομεν·ος
Accαπαγγελησομενηναπαγγελησομενοναπ·αγγελ·[θ]ησομεν·ηναπ·αγγελ·[θ]ησομεν·ον
Datαπαγγελησομενῃαπαγγελησομενῳαπ·αγγελ·[θ]ησομεν·ῃαπ·αγγελ·[θ]ησομεν·ῳ
Genαπαγγελησομενηςαπαγγελησομενουαπ·αγγελ·[θ]ησομεν·ηςαπ·αγγελ·[θ]ησομεν·ου
PlVocαπαγγελησομεναιαπαγγελησομενοιαπαγγελησομενααπ·αγγελ·[θ]ησομεν·αιαπ·αγγελ·[θ]ησομεν·οιαπ·αγγελ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accαπαγγελησομεναςαπαγγελησομενουςαπ·αγγελ·[θ]ησομεν·αςαπ·αγγελ·[θ]ησομεν·ους
Datαπαγγελησομεναιςαπαγγελησομενοιςαπ·αγγελ·[θ]ησομεν·αιςαπ·αγγελ·[θ]ησομεν·οις
Genαπαγγελησομενωναπαγγελησομενωναπ·αγγελ·[θ]ησομεν·ωναπ·αγγελ·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 18-Apr-2021 23:47:18 EDT