ανιημι • ANIHMI • aniēmi

Search: ανησω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανησω; ανησωἀνίημιαν·η·σω; αν·η·σω1aor act sub 1st sg; fut act ind 1st sg

ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανιουμαιαν·ι(ε)·ομαι
2ndανιειςαν·ι(ε)·ειςανιῃ, ανιει, ανιεισαιαν·ι(ε)·ῃ, αν·ι(ε)·ει classical, αν·ι(ε)·εσαι alt
3rdανιειαν·ι(ε)·ειανιειταιαν·ι(ε)·εται
Pl1stανιουμεναν·ι(ε)·ομενανιουμεθααν·ι(ε)·ομεθα
2ndανιειτεαν·ι(ε)·ετεανιεισθεαν·ι(ε)·εσθε
3rdανιουσιν, ανιουσιαν·ι(ε)·ουσι(ν)ανιουνταιαν·ι(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανιημιαν·ι(ε)·^μιανιεμαιαν·ι(ε)·μαι
2ndανιης, ανιηθααν·ι(ε)·^ς, αν·ι(ε)·^θα classicalανιεσαιαν·ι(ε)·σαι
3rdανιησιν, ανιησιαν·ι(ε)·^σι(ν)ανιεται[LXX]αν·ι(ε)·ται
Pl1stανιεμεναν·ι(ε)·μενανιεμεθααν·ι(ε)·μεθα
2ndανιετεαν·ι(ε)·τεανιεσθεαν·ι(ε)·σθε
3rdανιασιν, ανιασιαν·ι·ασι(ν) (instead of αν·ι(ε)·ασι(ν) > ανιεασιν), αν·ι·ασι(ν) (instead of αν·ι(ε)·ασι(ν) > ανιεασι)ανιενταιαν·ι(ε)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανιωαν·ι(ε)·ωανιωμαιαν·ι(ε)·ωμαι
2ndανιῃςαν·ι(ε)·ῃςανιῃαν·ι(ε)·ῃ
3rdανιῃαν·ι(ε)·ῃανιηταιαν·ι(ε)·ηται
Pl1stανιωμεναν·ι(ε)·ωμενανιωμεθααν·ι(ε)·ωμεθα
2ndανιητεαν·ι(ε)·ητεανιησθεαν·ι(ε)·ησθε
3rdανιωσιν, ανιωσιαν·ι(ε)·ωσι(ν)ανιωνταιαν·ι(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανιοιμιαν·ι(ε)·οιμιανιοιμηναν·ι(ε)·οιμην
2ndανιοιςαν·ι(ε)·οιςανιοιοαν·ι(ε)·οιο
3rdανιοιαν·ι(ε)·οιανιοιτοαν·ι(ε)·οιτο
Pl1stανιοιμεναν·ι(ε)·οιμενανιοιμεθααν·ι(ε)·οιμεθα
2ndανιοιτεαν·ι(ε)·οιτεανιοισθεαν·ι(ε)·οισθε
3rdανιοιεν, ανιοισαναν·ι(ε)·οιεν, αν·ι(ε)·οισαν altανιοιντοαν·ι(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανιειηναν·ι(ε)·ιηνανιειμηναν·ι(ε)·ιμην
2ndανιειηςαν·ι(ε)·ιηςανιειοαν·ι(ε)·ιο
3rdανιειηαν·ι(ε)·ιηανιειτοαν·ι(ε)·ιτο
Pl1stανιειημεν, ανιειμεναν·ι(ε)·ιημεν, αν·ι(ε)·ιμεν classicalανιειμεθααν·ι(ε)·ιμεθα
2ndανιειητε, ανιειτεαν·ι(ε)·ιητε, αν·ι(ε)·ιτε classicalανιεισθεαν·ι(ε)·ισθε
3rdανιειησαν, ανιειεναν·ι(ε)·ιησαν, αν·ι(ε)·ιεν classicalανιειντοαν·ι(ε)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανιειαν·ι(ε)·εανιουαν·ι(ε)·ου
3rdανιειτωαν·ι(ε)·ετωανιεισθωαν·ι(ε)·εσθω
Pl1st
2ndανιειτεαν·ι(ε)·ετεανιεισθεαν·ι(ε)·εσθε
3rdανιειτωσαν, ανιουντωναν·ι(ε)·ετωσαν, αν·ι(ε)·οντων classicalανιεισθωσαν, ανιεισθωναν·ι(ε)·εσθωσαν, αν·ι(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανιεθι, ανιεςαν·ι(ε)·θι, αν·ι(ε)·ςανιεσοαν·ι(ε)·σο
3rdανιετωαν·ι(ε)·τωανιεσθωαν·ι(ε)·σθω
Pl1st
2ndανιετεαν·ι(ε)·τεανιεσθεαν·ι(ε)·σθε
3rdανιετωσαν, ανιεντωναν·ι(ε)·τωσαν, αν·ι(ε)·ντων classicalανιεσθωσαν, ανιεσθωναν·ι(ε)·σθωσαν, αν·ι(ε)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανιειν​αν·ι(ε)·ειν​ανιεισθαι​αν·ι(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανιεναι[LXX], ανιειναι​αν·ι(ε)·ναι, αν·ι(ε)·εναι​ανιεσθαι​αν·ι(ε)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανιουσαανιουναν·ι(ε)·ουσ·ααν·ι(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomανιωναν·ι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accανιουσανανιουντααν·ι(ε)·ουσ·αναν·ι(ε)·ο[υ]ντ·α
Datανιουσῃανιουντιαν·ι(ε)·ουσ·ῃαν·ι(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genανιουσηςανιουντοςαν·ι(ε)·ουσ·ηςαν·ι(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocανιουσαιανιουντεςανιουντααν·ι(ε)·ουσ·αιαν·ι(ε)·ο[υ]ντ·εςαν·ι(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανιουσαςανιουνταςαν·ι(ε)·ουσ·αςαν·ι(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datανιουσαιςανιουσι, ανιουσιναν·ι(ε)·ουσ·αιςαν·ι(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genανιουσωνανιουντωναν·ι(ε)·ουσ·ωναν·ι(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανιουμενηανιουμενεαν·ι(ε)·ομεν·ηαν·ι(ε)·ομεν·ε
Nomανιουμενοςαν·ι(ε)·ομεν·ος
Accανιουμενηνανιουμενοναν·ι(ε)·ομεν·ηναν·ι(ε)·ομεν·ον
Datανιουμενῃανιουμενῳαν·ι(ε)·ομεν·ῃαν·ι(ε)·ομεν·ῳ
Genανιουμενηςανιουμενουαν·ι(ε)·ομεν·ηςαν·ι(ε)·ομεν·ου
PlVocανιουμεναιανιουμενοιανιουμενααν·ι(ε)·ομεν·αιαν·ι(ε)·ομεν·οιαν·ι(ε)·ομεν·α
Nom
Accανιουμεναςανιουμενουςαν·ι(ε)·ομεν·αςαν·ι(ε)·ομεν·ους
Datανιουμεναιςανιουμενοιςαν·ι(ε)·ομεν·αιςαν·ι(ε)·ομεν·οις
Genανιουμενωνανιουμενωναν·ι(ε)·ομεν·ωναν·ι(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανιεισαανιειςανιεναν·ι(ε)·εσ·ααν·ι(ε)·[ντ]·ςαν·ι(ε)·ν[τ]
Nom
Accανιεισανανιεντααν·ι(ε)·εσ·αναν·ι(ε)·ντ·α
Datανιεισῃανιεντιαν·ι(ε)·εσ·ῃαν·ι(ε)·ντ·ι
Genανιεισηςανιεντοςαν·ι(ε)·εσ·ηςαν·ι(ε)·ντ·ος
PlVocανιεισαιανιεντες[GNT]ανιεντααν·ι(ε)·εσ·αιαν·ι(ε)·ντ·εςαν·ι(ε)·ντ·α
Nom
Accανιεισαςανιενταςαν·ι(ε)·εσ·αςαν·ι(ε)·ντ·ας
Datανιεισαιςανιεισι, ανιεισιναν·ι(ε)·εσ·αιςαν·ι(ε)·[ντ]·σι(ν) > ανιεισι, αν·ι(ε)·[ντ]·σι(ν) > ανιεισιν
Genανιεισωνανιεντωναν·ι(ε)·εσ·ωναν·ι(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανιεμενηανιεμενεαν·ι(ε)·μεν·ηαν·ι(ε)·μεν·ε
Nomανιεμενοςαν·ι(ε)·μεν·ος
Accανιεμενηνανιεμενοναν·ι(ε)·μεν·ηναν·ι(ε)·μεν·ον
Datανιεμενῃανιεμενῳαν·ι(ε)·μεν·ῃαν·ι(ε)·μεν·ῳ
Genανιεμενηςανιεμενουαν·ι(ε)·μεν·ηςαν·ι(ε)·μεν·ου
PlVocανιεμεναιανιεμενοιανιεμενααν·ι(ε)·μεν·αιαν·ι(ε)·μεν·οιαν·ι(ε)·μεν·α
Nom
Accανιεμεναςανιεμενουςαν·ι(ε)·μεν·αςαν·ι(ε)·μεν·ους
Datανιεμεναιςανιεμενοιςαν·ι(ε)·μεν·αιςαν·ι(ε)·μεν·οις
Genανιεμενωνανιεμενωναν·ι(ε)·μεν·ωναν·ι(ε)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανιουναν·ε·ι(ε)·ονανιουμηναν·ε·ι(ε)·ομην
2ndανιειςαν·ε·ι(ε)·εςανιουαν·ε·ι(ε)·ου
3rdανιειαν·ε·ι(ε)·εανιειτοαν·ε·ι(ε)·ετο
Pl1stανιουμεναν·ε·ι(ε)·ομενανιουμεθααν·ε·ι(ε)·ομεθα
2ndανιειτεαν·ε·ι(ε)·ετεανιεισθεαν·ε·ι(ε)·εσθε
3rdανιουν, ανιουσαναν·ε·ι(ε)·ον, αν·ε·ι(ε)·οσαν altανιουντοαν·ε·ι(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανιηναν·ε·ι(ε)·^νανιεμηναν·ε·ι(ε)·μην
2ndανιης, ανιησθααν·ε·ι(ε)·^ς, αν·ε·ι(ε)·^σθα classicalανιεσοαν·ε·ι(ε)·σο
3rdανιηαν·ε·ι(ε)·^ανιετοαν·ε·ι(ε)·το
Pl1stανιεμεναν·ε·ι(ε)·μενανιεμεθααν·ε·ι(ε)·μεθα
2ndανιετεαν·ε·ι(ε)·τεανιεσθεαν·ε·ι(ε)·σθε
3rdανιεσαναν·ε·ι(ε)·σανανιεντοαν·ε·ι(ε)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανησω[LXX]αν·η·σωανησομαιαν·η·σομαι
2ndανησεις[LXX]αν·η·σειςανησῃ, ανησει[LXX], ανησεσαιαν·η·σῃ, αν·η·σει classical, αν·η·σεσαι alt
3rdανησει[LXX]αν·η·σειανησεταιαν·η·σεται
Pl1stανησομεν[LXX]αν·η·σομενανησομεθααν·η·σομεθα
2ndανησετεαν·η·σετεανησεσθεαν·η·σεσθε
3rdανησουσιν[LXX], ανησουσιαν·η·σουσι(ν), αν·η·σουσι(ν)ανησονταιαν·η·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανησοιμιαν·η·σοιμιανησοιμηναν·η·σοιμην
2ndανησοιςαν·η·σοιςανησοιοαν·η·σοιο
3rdανησοιαν·η·σοιανησοιτοαν·η·σοιτο
Pl1stανησοιμεναν·η·σοιμενανησοιμεθααν·η·σοιμεθα
2ndανησοιτεαν·η·σοιτεανησοισθεαν·η·σοισθε
3rdανησοιεναν·η·σοιενανησοιντοαν·η·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανησειν​αν·η·σειν​ανησεσθαι​αν·η·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανησουσαανησοναν·η·σουσ·ααν·η·σο[υ]ν[τ]
Nomανησωναν·η·σο[υ]ν[τ]·^
Accανησουσανανησοντααν·η·σουσ·αναν·η·σο[υ]ντ·α
Datανησουσῃανησοντιαν·η·σουσ·ῃαν·η·σο[υ]ντ·ι
Genανησουσηςανησοντοςαν·η·σουσ·ηςαν·η·σο[υ]ντ·ος
PlVocανησουσαιανησοντεςανησοντααν·η·σουσ·αιαν·η·σο[υ]ντ·εςαν·η·σο[υ]ντ·α
Nom
Accανησουσαςανησονταςαν·η·σουσ·αςαν·η·σο[υ]ντ·ας
Datανησουσαιςανησουσι, ανησουσιν[LXX]αν·η·σουσ·αιςαν·η·σου[ντ]·σι(ν), αν·η·σου[ντ]·σι(ν)
Genανησουσωνανησοντωναν·η·σουσ·ωναν·η·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανησομενηανησομενεαν·η·σομεν·ηαν·η·σομεν·ε
Nomανησομενοςαν·η·σομεν·ος
Accανησομενηνανησομενοναν·η·σομεν·ηναν·η·σομεν·ον
Datανησομενῃανησομενῳαν·η·σομεν·ῃαν·η·σομεν·ῳ
Genανησομενηςανησομενουαν·η·σομεν·ηςαν·η·σομεν·ου
PlVocανησομεναιανησομενοιανησομενααν·η·σομεν·αιαν·η·σομεν·οιαν·η·σομεν·α
Nom
Accανησομεναςανησομενουςαν·η·σομεν·αςαν·η·σομεν·ους
Datανησομεναιςανησομενοιςαν·η·σομεν·αιςαν·η·σομεν·οις
Genανησομενωνανησομενωναν·η·σομεν·ωναν·η·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηκα[LXX]αν·ε·η·καανηκαμηναν·ε·η·καμην
2ndανηκας, ανηκεςαν·ε·η·κας, αν·ε·η·κες altανηκωαν·ε·η·κω
3rdανηκεν[GNT][LXX], ανηκε[LXX]αν·ε·η·κε(ν)ανηκατοαν·ε·η·κατο
Pl1stανηκαμεναν·ε·η·καμενανηκαμεθααν·ε·η·καμεθα
2ndανηκατεαν·ε·η·κατεανηκασθεαν·ε·η·κασθε
3rdανηκαναν·ε·η·κανανηκαντοαν·ε·η·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανησω[LXX]αν·η·σωανησωμαιαν·η·σωμαι
2ndανησῃςαν·η·σῃςανησῃαν·η·σῃ
3rdανησῃαν·η·σῃανησηταιαν·η·σηται
Pl1stανησωμεναν·η·σωμενανησωμεθααν·η·σωμεθα
2ndανησητεαν·η·σητεανησησθεαν·η·σησθε
3rdανησωσιν, ανησωσιαν·η·σωσι(ν)ανησωνταιαν·η·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανησαιμιαν·η·σαιμιανησαιμηναν·η·σαιμην
2ndανησαις, ανησειαςαν·η·σαις, αν·η·σειας classicalανησαιοαν·η·σαιο
3rdανησαι, ανησειεαν·η·σαι, αν·η·σειε classicalανησαιτοαν·η·σαιτο
Pl1stανησαιμεναν·η·σαιμενανησαιμεθααν·η·σαιμεθα
2ndανησαιτεαν·η·σαιτεανησαισθεαν·η·σαισθε
3rdανησαιεν, ανησαισαν, ανησειαν, ανησειεναν·η·σαιεν, αν·η·σαισαν alt, αν·η·σειαν classical, αν·η·σειεν classicalανησαιντοαν·η·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανησοναν·η·σονανησαιαν·η·σαι
3rdανησατωαν·η·σατωανησασθωαν·η·σασθω
Pl1st
2ndανησατεαν·η·σατεανησασθεαν·η·σασθε
3rdανησατωσαν, ανησαντωναν·η·σατωσαν, αν·η·σαντων classicalανησασθωσαν, ανησασθωναν·η·σασθωσαν, αν·η·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανησαι​αν·η·σαι​ανησασθαι​αν·η·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανησασαανησαςανησαναν·η·σασ·ααν·η·σα[ντ]·ςαν·η·σαν[τ]
Nom
Accανησασανανησαντααν·η·σασ·αναν·η·σαντ·α
Datανησασῃανησαντιαν·η·σασ·ῃαν·η·σαντ·ι
Genανησασηςανησαντοςαν·η·σασ·ηςαν·η·σαντ·ος
PlVocανησασαιανησαντεςανησαντααν·η·σασ·αιαν·η·σαντ·εςαν·η·σαντ·α
Nom
Accανησασαςανησανταςαν·η·σασ·αςαν·η·σαντ·ας
Datανησασαιςανησασι, ανησασιναν·η·σασ·αιςαν·η·σα[ντ]·σι(ν)
Genανησασωνανησαντωναν·η·σασ·ωναν·η·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανησαμενηανησαμενεαν·η·σαμεν·ηαν·η·σαμεν·ε
Nomανησαμενοςαν·η·σαμεν·ος
Accανησαμενηνανησαμενοναν·η·σαμεν·ηναν·η·σαμεν·ον
Datανησαμενῃανησαμενῳαν·η·σαμεν·ῃαν·η·σαμεν·ῳ
Genανησαμενηςανησαμενουαν·η·σαμεν·ηςαν·η·σαμεν·ου
PlVocανησαμεναιανησαμενοιανησαμενααν·η·σαμεν·αιαν·η·σαμεν·οιαν·η·σαμεν·α
Nom
Accανησαμεναςανησαμενουςαν·η·σαμεν·αςαν·η·σαμεν·ους
Datανησαμεναιςανησαμενοιςαν·η·σαμεν·αιςαν·η·σαμεν·οις
Genανησαμενωνανησαμενωναν·η·σαμεν·ωναν·η·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανειοναν·ε·(ε)·ονανειομηναν·ε·(ε)·ομην
2ndανειεςαν·ε·(ε)·εςανειουαν·ε·(ε)·ου
3rdανειεν, ανειεαν·ε·(ε)·εανειετοαν·ε·(ε)·ετο
Pl1stανειομεναν·ε·(ε)·ομενανειομεθααν·ε·(ε)·ομεθα
2ndανειετεαν·ε·(ε)·ετεανειεσθεαν·ε·(ε)·εσθε
3rdανειον, ανειοσαναν·ε·(ε)·ον, αν·ε·(ε)·οσαν altανειοντοαν·ε·(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεειναν·ε·(ε)·^νανειμηναν·ε·(ε)·μην
2ndανεεις, ανεεισθααν·ε·(ε)·^ς, αν·ε·(ε)·^σθα classicalανεισοαν·ε·(ε)·σο
3rdανεειαν·ε·(ε)·^ανειτοαν·ε·(ε)·το
Pl1stανειμεναν·ε·(ε)·μενανειμεθααν·ε·(ε)·μεθα
2ndανειτεαν·ε·(ε)·τεανεισθεαν·ε·(ε)·σθε
3rdανεισαναν·ε·(ε)·σανανειντοαν·ε·(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανω[GNT][LXX]αν·(ε)·ωανωμαιαν·(ε)·ωμαι
2ndανῃς[LXX]αν·(ε)·ῃςανῃ[LXX]αν·(ε)·ῃ
3rdανῃ[LXX]αν·(ε)·ῃανηταιαν·(ε)·ηται
Pl1stανωμεν[LXX]αν·(ε)·ωμενανωμεθααν·(ε)·ωμεθα
2ndανητεαν·(ε)·ητεανησθεαν·(ε)·ησθε
3rdανωσιν, ανωσιαν·(ε)·ωσι(ν)ανωνταιαν·(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοιμιαν·(ε)·οιμιανοιμηναν·(ε)·οιμην
2ndανοιςαν·(ε)·οιςανοιοαν·(ε)·οιο
3rdανοιαν·(ε)·οιανοιτοαν·(ε)·οιτο
Pl1stανοιμεναν·(ε)·οιμενανοιμεθααν·(ε)·οιμεθα
2ndανοιτεαν·(ε)·οιτεανοισθεαν·(ε)·οισθε
3rdανοιεν, ανοισαναν·(ε)·οιεν, αν·(ε)·οισαν altανοιντοαν·(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανειηναν·(ε)·ιηνανειμηναν·(ε)·ιμην
2ndανειηςαν·(ε)·ιηςανειοαν·(ε)·ιο
3rdανειηαν·(ε)·ιηανειτοαν·(ε)·ιτο
Pl1stανειημεν, ανειμεναν·(ε)·ιημεν, αν·(ε)·ιμεν classicalανειμεθααν·(ε)·ιμεθα
2ndανειητε, ανειτεαν·(ε)·ιητε, αν·(ε)·ιτε classicalανεισθεαν·(ε)·ισθε
3rdανειησαν, ανειεναν·(ε)·ιησαν, αν·(ε)·ιεν classicalανειντοαν·(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανειαν·(ε)·εανουαν·(ε)·ου
3rdανειτωαν·(ε)·ετωανεισθωαν·(ε)·εσθω
Pl1st
2ndανειτεαν·(ε)·ετεανεισθεαν·(ε)·εσθε
3rdανειτωσαν, ανουντωναν·(ε)·ετωσαν, αν·(ε)·οντων classicalανεισθωσαν, ανεισθωναν·(ε)·εσθωσαν, αν·(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανεθι, ανες[LXX]αν·(ε)·θι, αν·(ε)·ςανεσοαν·(ε)·σο
3rdανετωαν·(ε)·τωανεσθωαν·(ε)·σθω
Pl1st
2ndανετεαν·(ε)·τεανεσθεαν·(ε)·σθε
3rdανετωσαν, ανεντωναν·(ε)·τωσαν, αν·(ε)·ντων classicalανεσθωσαν, ανεσθωναν·(ε)·σθωσαν, αν·(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανειν​αν·(ε)·ειν​ανεισθαι​αν·(ε)·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανεναι, ανειναι​αν·(ε)·ναι, αν·(ε)·εναι​ανεσθαι​αν·(ε)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανουσαανουν[LXX]αν·(ε)·ουσ·ααν·(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomανων[LXX]αν·(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accανουσανανουντααν·(ε)·ουσ·αναν·(ε)·ο[υ]ντ·α
Datανουσῃανουντιαν·(ε)·ουσ·ῃαν·(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genανουσηςανουντοςαν·(ε)·ουσ·ηςαν·(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocανουσαιανουντεςανουντααν·(ε)·ουσ·αιαν·(ε)·ο[υ]ντ·εςαν·(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανουσαςανουνταςαν·(ε)·ουσ·αςαν·(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datανουσαιςανουσι, ανουσιναν·(ε)·ουσ·αιςαν·(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genανουσωνανουντωναν·(ε)·ουσ·ωναν·(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανουμενηανουμενεαν·(ε)·ομεν·ηαν·(ε)·ομεν·ε
Nomανουμενοςαν·(ε)·ομεν·ος
Accανουμενηνανουμενοναν·(ε)·ομεν·ηναν·(ε)·ομεν·ον
Datανουμενῃανουμενῳαν·(ε)·ομεν·ῃαν·(ε)·ομεν·ῳ
Genανουμενηςανουμενουαν·(ε)·ομεν·ηςαν·(ε)·ομεν·ου
PlVocανουμεναιανουμενοιανουμενααν·(ε)·ομεν·αιαν·(ε)·ομεν·οιαν·(ε)·ομεν·α
Nom
Accανουμεναςανουμενουςαν·(ε)·ομεν·αςαν·(ε)·ομεν·ους
Datανουμεναιςανουμενοιςαν·(ε)·ομεν·αιςαν·(ε)·ομεν·οις
Genανουμενωνανουμενωναν·(ε)·ομεν·ωναν·(ε)·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανεισαανεις[LXX]ανεναν·(ε)·εσ·ααν·(ε)·[ντ]·ςαν·(ε)·ν[τ]
Nom
Accανεισανανεντααν·(ε)·εσ·αναν·(ε)·ντ·α
Datανεισῃανεντιαν·(ε)·εσ·ῃαν·(ε)·ντ·ι
Genανεισηςανεντοςαν·(ε)·εσ·ηςαν·(ε)·ντ·ος
PlVocανεισαιανεντες[GNT]ανεντααν·(ε)·εσ·αιαν·(ε)·ντ·εςαν·(ε)·ντ·α
Nom
Accανεισαςανενταςαν·(ε)·εσ·αςαν·(ε)·ντ·ας
Datανεισαιςανεισι, ανεισιναν·(ε)·εσ·αιςαν·(ε)·[ντ]·σι(ν) > ανεισι, αν·(ε)·[ντ]·σι(ν) > ανεισιν
Genανεισωνανεντωναν·(ε)·εσ·ωναν·(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανεμενηανεμενεαν·(ε)·μεν·ηαν·(ε)·μεν·ε
Nomανεμενοςαν·(ε)·μεν·ος
Accανεμενηνανεμενοναν·(ε)·μεν·ηναν·(ε)·μεν·ον
Datανεμενῃανεμενῳαν·(ε)·μεν·ῃαν·(ε)·μεν·ῳ
Genανεμενηςανεμενουαν·(ε)·μεν·ηςαν·(ε)·μεν·ου
PlVocανεμεναιανεμενοιανεμενααν·(ε)·μεν·αιαν·(ε)·μεν·οιαν·(ε)·μεν·α
Nom
Accανεμεναςανεμενουςαν·(ε)·μεν·αςαν·(ε)·μεν·ους
Datανεμεναιςανεμενοιςαν·(ε)·μεν·αιςαν·(ε)·μεν·οις
Genανεμενωνανεμενωναν·(ε)·μεν·ωναν·(ε)·μεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανειμαιαν·ει·μαι
2ndανεισαιαν·ει·σαι
3rdανειται[LXX]αν·ει·ται
Pl1stανειμεθααν·ει·μεθα
2ndανεισθεαν·ει·σθε
3rdανεινταιαν·ει·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεισομαιαν·ει·σομαι
2ndανεισῃ, ανεισειαν·ει·σῃ, αν·ει·σει classical
3rdανεισεταιαν·ει·σεται
Pl1stανεισομεθααν·ει·σομεθα
2ndανεισεσθεαν·ει·σεσθε
3rdανεισονταιαν·ει·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεισοιμηναν·ει·σοιμην
2ndανεισοιοαν·ει·σοιο
3rdανεισοιτοαν·ει·σοιτο
Pl1stανεισοιμεθααν·ει·σοιμεθα
2ndανεισοισθεαν·ει·σοισθε
3rdανεισοιντοαν·ει·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανεισοαν·ει·σο
3rdανεισθωαν·ει·σθω
Pl1st
2ndανεισθεαν·ει·σθε
3rdανεισθωσαν, ανεισθωναν·ει·σθωσαν, αν·ει·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανεισθαι​αν·ει·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανεισεσθαι​αν·ει·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανειμενηανειμενεαν·ει·μεν·ηαν·ει·μεν·ε
Nomανειμενος[LXX]αν·ει·μεν·ος
Accανειμενηνανειμενον[LXX]αν·ει·μεν·ηναν·ει·μεν·ον
Datανειμενῃανειμενῳαν·ει·μεν·ῃαν·ει·μεν·ῳ
Genανειμενης[LXX]ανειμενουαν·ει·μεν·ηςαν·ει·μεν·ου
PlVocανειμεναι[LXX]ανειμενοιανειμενα[LXX]αν·ει·μεν·αιαν·ει·μεν·οιαν·ει·μεν·α
Nom
Accανειμεναςανειμενουςαν·ει·μεν·αςαν·ει·μεν·ους
Datανειμεναιςανειμενοιςαν·ει·μεν·αιςαν·ει·μεν·οις
Genανειμενωνανειμενωναν·ει·μεν·ωναν·ει·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανειμηναν·ε·ει·μην
2ndανεισοαν·ε·ει·σο
3rdανειτοαν·ε·ει·το
Pl1stανειμεθααν·ε·ει·μεθα
2ndανεισθεαν·ε·ει·σθε
3rdανειντοαν·ε·ει·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανειθην, ανεθηναν·ε·ε·θην
2ndανειθης, ανεθηςαν·ε·ε·θης
3rdανειθη, ανεθη[GNT][LXX]αν·ε·ε·θη, αν·ε·ε·θη
Pl1stανειθημεν, ανεθημεναν·ε·ε·θημεν
2ndανειθητε, ανεθητεαν·ε·ε·θητε
3rdανειθησαν, ανεθησαναν·ε·ε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανεθησομαιαν·ε·θησομαι
2ndανεθησῃ, ανεθησειαν·ε·θησῃ, αν·ε·θησει classical
3rdανεθησεταιαν·ε·θησεται
Pl1stανεθησομεθααν·ε·θησομεθα
2ndανεθησεσθεαν·ε·θησεσθε
3rdανεθησονταιαν·ε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανεθωαν·ε·θω
2ndανεθῃςαν·ε·θῃς
3rdανεθῃαν·ε·θῃ
Pl1stανεθωμεναν·ε·θωμεν
2ndανεθητεαν·ε·θητε
3rdανεθωσιν, ανεθωσιαν·ε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανεθειηναν·ε·θειην
2ndανεθειηςαν·ε·θειης
3rdανεθειηαν·ε·θειη
Pl1stανεθειημεν, ανεθειμεναν·ε·θειημεν, αν·ε·θειμεν classical
2ndανεθειητε, ανεθειτεαν·ε·θειητε, αν·ε·θειτε classical
3rdανεθειησαν, ανεθειεναν·ε·θειησαν, αν·ε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανεθησοιμηναν·ε·θησοιμην
2ndανεθησοιοαν·ε·θησοιο
3rdανεθησοιτοαν·ε·θησοιτο
Pl1stανεθησοιμεθααν·ε·θησοιμεθα
2ndανεθησοισθεαν·ε·θησοισθε
3rdανεθησοιντοαν·ε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndανεθητιαν·ε·θητι
3rdανεθητωαν·ε·θητω
Pl1st
2ndανεθητεαν·ε·θητε
3rdανεθητωσαν, ανεθεντωναν·ε·θητωσαν, αν·ε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ανεθηναι​αν·ε·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ανεθησεσθαι​αν·ε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανεθεισαανεθειςανεθεναν·ε·θεισ·ααν·ε·θει[ντ]·ςαν·ε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accανεθεισανανεθεντααν·ε·θεισ·αναν·ε·θε[ι]ντ·α
Datανεθεισῃανεθεντιαν·ε·θεισ·ῃαν·ε·θε[ι]ντ·ι
Genανεθεισηςανεθεντοςαν·ε·θεισ·ηςαν·ε·θε[ι]ντ·ος
PlVocανεθεισαιανεθεντεςανεθεντααν·ε·θεισ·αιαν·ε·θε[ι]ντ·εςαν·ε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accανεθεισαςανεθενταςαν·ε·θεισ·αςαν·ε·θε[ι]ντ·ας
Datανεθεισαιςανεθεισι, ανεθεισιναν·ε·θεισ·αιςαν·ε·θει[ντ]·σι(ν)
Genανεθεισωνανεθεντωναν·ε·θεισ·ωναν·ε·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανεθησομενηανεθησομενεαν·ε·θησομεν·ηαν·ε·θησομεν·ε
Nomανεθησομενοςαν·ε·θησομεν·ος
Accανεθησομενηνανεθησομενοναν·ε·θησομεν·ηναν·ε·θησομεν·ον
Datανεθησομενῃανεθησομενῳαν·ε·θησομεν·ῃαν·ε·θησομεν·ῳ
Genανεθησομενηςανεθησομενουαν·ε·θησομεν·ηςαν·ε·θησομεν·ου
PlVocανεθησομεναιανεθησομενοιανεθησομενααν·ε·θησομεν·αιαν·ε·θησομεν·οιαν·ε·θησομεν·α
Nom
Accανεθησομεναςανεθησομενουςαν·ε·θησομεν·αςαν·ε·θησομεν·ους
Datανεθησομεναιςανεθησομενοιςαν·ε·θησομεν·αιςαν·ε·θησομεν·οις
Genανεθησομενωνανεθησομενωναν·ε·θησομεν·ωναν·ε·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 08:26:33 EDT