ανεχω • ANECW ANEXW • anechō

Search: ανεχομαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανεχομαιἀνέχωαν·εχ·ομαιpres mp ind 1st sg

ἀν·έχω (αν+εχ-/+αν+εχ-, αν+εξ-, 2nd ανα+σχ-/+αν+σχ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεχωαν·εχ·ωανεχομαι[LXX]αν·εχ·ομαι
2ndανεχειςαν·εχ·ειςανεχῃ, ανεχει, ανεχεσαιαν·εχ·ῃ, αν·εχ·ει classical, αν·εχ·εσαι alt
3rdανεχειαν·εχ·ειανεχεται[LXX]αν·εχ·εται
Pl1stανεχομεναν·εχ·ομενανεχομεθα[GNT]αν·εχ·ομεθα
2ndανεχετεαν·εχ·ετεανεχεσθε[GNT]αν·εχ·εσθε
3rdανεχουσιν, ανεχουσιαν·εχ·ουσι(ν)ανεχονταιαν·εχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεχωαν·εχ·ωανεχωμαιαν·εχ·ωμαι
2ndανεχῃςαν·εχ·ῃςανεχῃαν·εχ·ῃ
3rdανεχῃαν·εχ·ῃανεχηταιαν·εχ·ηται
Pl1stανεχωμεναν·εχ·ωμενανεχωμεθααν·εχ·ωμεθα
2ndανεχητεαν·εχ·ητεανεχησθεαν·εχ·ησθε
3rdανεχωσιν, ανεχωσιαν·εχ·ωσι(ν)ανεχωνταιαν·εχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεχοιμιαν·εχ·οιμιανεχοιμηναν·εχ·οιμην
2ndανεχοιςαν·εχ·οιςανεχοιοαν·εχ·οιο
3rdανεχοιαν·εχ·οιανεχοιτοαν·εχ·οιτο
Pl1stανεχοιμεναν·εχ·οιμενανεχοιμεθααν·εχ·οιμεθα
2ndανεχοιτεαν·εχ·οιτεανεχοισθεαν·εχ·οισθε
3rdανεχοιεν, ανεχοισαναν·εχ·οιεν, αν·εχ·οισαν altανεχοιντοαν·εχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανεχεαν·εχ·εανεχουαν·εχ·ου
3rdανεχετωαν·εχ·ετωανεχεσθωαν·εχ·εσθω
Pl1st
2ndανεχετεαν·εχ·ετεανεχεσθε[GNT]αν·εχ·εσθε
3rdανεχετωσαν, ανεχοντωναν·εχ·ετωσαν, αν·εχ·οντων classicalανεχεσθωσαν, ανεχεσθωναν·εχ·εσθωσαν, αν·εχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανεχειν​αν·εχ·ειν​ανεχεσθαι[LXX]​αν·εχ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανεχουσαανεχοναν·εχ·ουσ·ααν·εχ·ο[υ]ν[τ]
Nomανεχωναν·εχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accανεχουσανανεχοντααν·εχ·ουσ·αναν·εχ·ο[υ]ντ·α
Datανεχουσῃανεχοντιαν·εχ·ουσ·ῃαν·εχ·ο[υ]ντ·ι
Genανεχουσηςανεχοντοςαν·εχ·ουσ·ηςαν·εχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocανεχουσαιανεχοντεςανεχοντααν·εχ·ουσ·αιαν·εχ·ο[υ]ντ·εςαν·εχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανεχουσαςανεχονταςαν·εχ·ουσ·αςαν·εχ·ο[υ]ντ·ας
Datανεχουσαιςανεχουσι, ανεχουσιναν·εχ·ουσ·αιςαν·εχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genανεχουσωνανεχοντωναν·εχ·ουσ·ωναν·εχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανεχομενηανεχομενεαν·εχ·ομεν·ηαν·εχ·ομεν·ε
Nomανεχομενοςαν·εχ·ομεν·ος
Accανεχομενηνανεχομενοναν·εχ·ομεν·ηναν·εχ·ομεν·ον
Datανεχομενῃανεχομενῳαν·εχ·ομεν·ῃαν·εχ·ομεν·ῳ
Genανεχομενηςανεχομενουαν·εχ·ομεν·ηςαν·εχ·ομεν·ου
PlVocανεχομεναιανεχομενοι[GNT]ανεχομενααν·εχ·ομεν·αιαν·εχ·ομεν·οιαν·εχ·ομεν·α
Nom
Accανεχομεναςανεχομενουςαν·εχ·ομεν·αςαν·εχ·ομεν·ους
Datανεχομεναιςανεχομενοιςαν·εχ·ομεν·αιςαν·εχ·ομεν·οις
Genανεχομενωνανεχομενωναν·εχ·ομεν·ωναν·εχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανειχον, ηνειχοναν·ε·εχ·ον, ε·αν·ε·εχ·ονανειχομην, ηνειχομηναν·ε·εχ·ομην, ε·αν·ε·εχ·ομην
2ndανειχες, ηνειχεςαν·ε·εχ·ες, ε·αν·ε·εχ·εςανειχου, ηνειχουαν·ε·εχ·ου, ε·αν·ε·εχ·ου
3rdανειχεν, ανειχε, ηνειχεν, ηνειχεαν·ε·εχ·ε(ν), ε·αν·ε·εχ·ε(ν)ανειχετο, ηνειχετοαν·ε·εχ·ετο, ε·αν·ε·εχ·ετο
Pl1stανειχομεν, ηνειχομεναν·ε·εχ·ομεν, ε·αν·ε·εχ·ομενανειχομεθα, ηνειχομεθααν·ε·εχ·ομεθα, ε·αν·ε·εχ·ομεθα
2ndανειχετε, ηνειχετεαν·ε·εχ·ετε, ε·αν·ε·εχ·ετεανειχεσθε[GNT], ηνειχεσθε[GNT]αν·ε·εχ·εσθε, ε·αν·ε·εχ·εσθε
3rdανειχον, ανειχοσαν, ηνειχον, ηνειχοσαναν·ε·εχ·ον, αν·ε·εχ·οσαν alt, ε·αν·ε·εχ·ον, ε·αν·ε·εχ·οσαν altανειχοντο, ηνειχοντο[LXX]αν·ε·εχ·οντο, ε·αν·ε·εχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεξωαν·εχ·σωανεξομαι[GNT][LXX]αν·εχ·σομαι
2ndανεξειςαν·εχ·σειςανεξῃ, ανεξει[LXX], ανεξεσαιαν·εχ·σῃ, αν·εχ·σει classical, αν·εχ·σεσαι alt
3rdανεξει[LXX]αν·εχ·σειανεξεταιαν·εχ·σεται
Pl1stανεξομεναν·εχ·σομενανεξομεθααν·εχ·σομεθα
2ndανεξετεαν·εχ·σετεανεξεσθεαν·εχ·σεσθε
3rdανεξουσιν, ανεξουσιαν·εχ·σουσι(ν)ανεξονται[GNT]αν·εχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεξοιμιαν·εχ·σοιμιανεξοιμηναν·εχ·σοιμην
2ndανεξοιςαν·εχ·σοιςανεξοιοαν·εχ·σοιο
3rdανεξοιαν·εχ·σοιανεξοιτοαν·εχ·σοιτο
Pl1stανεξοιμεναν·εχ·σοιμενανεξοιμεθααν·εχ·σοιμεθα
2ndανεξοιτεαν·εχ·σοιτεανεξοισθεαν·εχ·σοισθε
3rdανεξοιεναν·εχ·σοιενανεξοιντοαν·εχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανεξειν​αν·εχ·σειν​ανεξεσθαι​αν·εχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανεξουσαανεξοναν·εχ·σουσ·ααν·εχ·σο[υ]ν[τ]
Nomανεξωναν·εχ·σο[υ]ν[τ]·^
Accανεξουσανανεξοντααν·εχ·σουσ·αναν·εχ·σο[υ]ντ·α
Datανεξουσῃανεξοντιαν·εχ·σουσ·ῃαν·εχ·σο[υ]ντ·ι
Genανεξουσηςανεξοντοςαν·εχ·σουσ·ηςαν·εχ·σο[υ]ντ·ος
PlVocανεξουσαιανεξοντεςανεξοντααν·εχ·σουσ·αιαν·εχ·σο[υ]ντ·εςαν·εχ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accανεξουσαςανεξονταςαν·εχ·σουσ·αςαν·εχ·σο[υ]ντ·ας
Datανεξουσαιςανεξουσι, ανεξουσιναν·εχ·σουσ·αιςαν·εχ·σου[ντ]·σι(ν)
Genανεξουσωνανεξοντωναν·εχ·σουσ·ωναν·εχ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανεξομενηανεξομενεαν·εχ·σομεν·ηαν·εχ·σομεν·ε
Nomανεξομενοςαν·εχ·σομεν·ος
Accανεξομενηνανεξομενοναν·εχ·σομεν·ηναν·εχ·σομεν·ον
Datανεξομενῃανεξομενῳαν·εχ·σομεν·ῃαν·εχ·σομεν·ῳ
Genανεξομενηςανεξομενουαν·εχ·σομεν·ηςαν·εχ·σομεν·ου
PlVocανεξομεναιανεξομενοιανεξομενααν·εχ·σομεν·αιαν·εχ·σομεν·οιαν·εχ·σομεν·α
Nom
Accανεξομεναςανεξομενουςαν·εχ·σομεν·αςαν·εχ·σομεν·ους
Datανεξομεναιςανεξομενοιςαν·εχ·σομεν·αιςαν·εχ·σομεν·οις
Genανεξομενωνανεξομενωναν·εχ·σομεν·ωναν·εχ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεσχον[LXX], ηνεσχονανα·ε·σχ·ον, ε·αν·ε·σχ·ονανεσχομην[GNT], ηνεσχομην[GNT]ανα·ε·σχ·ομην, ε·αν·ε·σχ·ομην
2ndανεσχες, ηνεσχεςανα·ε·σχ·ες, ε·αν·ε·σχ·εςανεσχου[LXX], ηνεσχουανα·ε·σχ·ου, ε·αν·ε·σχ·ου
3rdανεσχεν[LXX], ανεσχε, ηνεσχεν, ηνεσχεανα·ε·σχ·ε(ν), ανα·ε·σχ·ε(ν), ε·αν·ε·σχ·ε(ν)ανεσχετο, ηνεσχετοανα·ε·σχ·ετο, ε·αν·ε·σχ·ετο
Pl1stανεσχομεν, ηνεσχομενανα·ε·σχ·ομεν, ε·αν·ε·σχ·ομενανεσχομεθα, ηνεσχομεθαανα·ε·σχ·ομεθα, ε·αν·ε·σχ·ομεθα
2ndανεσχετε, ηνεσχετεανα·ε·σχ·ετε, ε·αν·ε·σχ·ετεανεσχεσθε, ηνεσχεσθεανα·ε·σχ·εσθε, ε·αν·ε·σχ·εσθε
3rdανεσχον[LXX], ανεσχοσαν, ηνεσχον, ηνεσχοσανανα·ε·σχ·ον, ανα·ε·σχ·οσαν alt, ε·αν·ε·σχ·ον, ε·αν·ε·σχ·οσαν altανεσχοντο[LXX], ηνεσχοντοανα·ε·σχ·οντο, ε·αν·ε·σχ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανασχωανα·σχ·ωανασχωμαιανα·σχ·ωμαι
2ndανασχῃςανα·σχ·ῃςανασχῃανα·σχ·ῃ
3rdανασχῃανα·σχ·ῃανασχηταιανα·σχ·ηται
Pl1stανασχωμενανα·σχ·ωμενανασχωμεθαανα·σχ·ωμεθα
2ndανασχητεανα·σχ·ητεανασχησθεανα·σχ·ησθε
3rdανασχωσιν, ανασχωσιανα·σχ·ωσι(ν)ανασχωνταιανα·σχ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανασχοιμιανα·σχ·οιμιανασχοιμηνανα·σχ·οιμην
2ndανασχοιςανα·σχ·οιςανασχοιοανα·σχ·οιο
3rdανασχοιανα·σχ·οιανασχοιτοανα·σχ·οιτο
Pl1stανασχοιμενανα·σχ·οιμενανασχοιμεθαανα·σχ·οιμεθα
2ndανασχοιτεανα·σχ·οιτεανασχοισθεανα·σχ·οισθε
3rdανασχοιεν, ανασχοισανανα·σχ·οιεν, ανα·σχ·οισαν altανασχοιντοανα·σχ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανασχεανα·σχ·εανασχουανα·σχ·ου
3rdανασχετωανα·σχ·ετωανασχεσθωανα·σχ·εσθω
Pl1st
2ndανασχετεανα·σχ·ετεανασχεσθεανα·σχ·εσθε
3rdανασχετωσαν, ανασχοντωνανα·σχ·ετωσαν, ανα·σχ·οντων classicalανασχεσθωσαν, ανασχεσθωνανα·σχ·εσθωσαν, ανα·σχ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανασχειν​ανα·σχ·ειν​ανασχεσθαι​ανα·σχ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανασχουσαανασχονανα·σχ·ουσ·αανα·σχ·ο[υ]ν[τ]
Nomανασχωνανα·σχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accανασχουσανανασχονταανα·σχ·ουσ·ανανα·σχ·ο[υ]ντ·α
Datανασχουσῃανασχοντιανα·σχ·ουσ·ῃανα·σχ·ο[υ]ντ·ι
Genανασχουσηςανασχοντοςανα·σχ·ουσ·ηςανα·σχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocανασχουσαιανασχοντεςανασχονταανα·σχ·ουσ·αιανα·σχ·ο[υ]ντ·εςανα·σχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανασχουσαςανασχονταςανα·σχ·ουσ·αςανα·σχ·ο[υ]ντ·ας
Datανασχουσαιςανασχουσι, ανασχουσινανα·σχ·ουσ·αιςανα·σχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genανασχουσωνανασχοντωνανα·σχ·ουσ·ωνανα·σχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανασχομενηανασχομενεανα·σχ·ομεν·ηανα·σχ·ομεν·ε
Nomανασχομενοςανα·σχ·ομεν·ος
Accανασχομενηνανασχομενονανα·σχ·ομεν·ηνανα·σχ·ομεν·ον
Datανασχομενῃανασχομενῳανα·σχ·ομεν·ῃανα·σχ·ομεν·ῳ
Genανασχομενηςανασχομενουανα·σχ·ομεν·ηςανα·σχ·ομεν·ου
PlVocανασχομεναιανασχομενοιανασχομεναανα·σχ·ομεν·αιανα·σχ·ομεν·οιανα·σχ·ομεν·α
Nom
Accανασχομεναςανασχομενουςανα·σχ·ομεν·αςανα·σχ·ομεν·ους
Datανασχομεναιςανασχομενοιςανα·σχ·ομεν·αιςανα·σχ·ομεν·οις
Genανασχομενωνανασχομενωνανα·σχ·ομεν·ωνανα·σχ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 10:11:31 EDT