ανατρεπω • ANATREPW • anatrepō

Search: ανετρεψεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανετρεψενἀνατρέπωανα·ε·τρεπ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανετρεψενἀνατρέπωανα·ε·τρεπ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἀνα·τρέπω (ανα+τρεπ-, ανα+τρεψ-, ανα+τρεψ-, -, -, ανα+τραπ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατρεπωανα·τρεπ·ωανατρεπομαιανα·τρεπ·ομαι
2ndανατρεπειςανα·τρεπ·ειςανατρεπῃ, ανατρεπει[LXX], ανατρεπεσαιανα·τρεπ·ῃ, ανα·τρεπ·ει classical, ανα·τρεπ·εσαι alt
3rdανατρεπει[LXX]ανα·τρεπ·ειανατρεπεταιανα·τρεπ·εται
Pl1stανατρεπομενανα·τρεπ·ομενανατρεπομεθαανα·τρεπ·ομεθα
2ndανατρεπετεανα·τρεπ·ετεανατρεπεσθεανα·τρεπ·εσθε
3rdανατρεπουσιν[GNT], ανατρεπουσιανα·τρεπ·ουσι(ν), ανα·τρεπ·ουσι(ν)ανατρεπονταιανα·τρεπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατρεπωανα·τρεπ·ωανατρεπωμαιανα·τρεπ·ωμαι
2ndανατρεπῃςανα·τρεπ·ῃςανατρεπῃανα·τρεπ·ῃ
3rdανατρεπῃανα·τρεπ·ῃανατρεπηταιανα·τρεπ·ηται
Pl1stανατρεπωμενανα·τρεπ·ωμενανατρεπωμεθαανα·τρεπ·ωμεθα
2ndανατρεπητεανα·τρεπ·ητεανατρεπησθεανα·τρεπ·ησθε
3rdανατρεπωσιν, ανατρεπωσιανα·τρεπ·ωσι(ν)ανατρεπωνταιανα·τρεπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατρεποιμιανα·τρεπ·οιμιανατρεποιμηνανα·τρεπ·οιμην
2ndανατρεποιςανα·τρεπ·οιςανατρεποιοανα·τρεπ·οιο
3rdανατρεποιανα·τρεπ·οιανατρεποιτοανα·τρεπ·οιτο
Pl1stανατρεποιμενανα·τρεπ·οιμενανατρεποιμεθαανα·τρεπ·οιμεθα
2ndανατρεποιτεανα·τρεπ·οιτεανατρεποισθεανα·τρεπ·οισθε
3rdανατρεποιεν, ανατρεποισανανα·τρεπ·οιεν, ανα·τρεπ·οισαν altανατρεποιντοανα·τρεπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανατρεπεανα·τρεπ·εανατρεπουανα·τρεπ·ου
3rdανατρεπετωανα·τρεπ·ετωανατρεπεσθωανα·τρεπ·εσθω
Pl1st
2ndανατρεπετεανα·τρεπ·ετεανατρεπεσθεανα·τρεπ·εσθε
3rdανατρεπετωσαν, ανατρεποντωνανα·τρεπ·ετωσαν, ανα·τρεπ·οντων classicalανατρεπεσθωσαν, ανατρεπεσθωνανα·τρεπ·εσθωσαν, ανα·τρεπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανατρεπειν​ανα·τρεπ·ειν​ανατρεπεσθαι​ανα·τρεπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανατρεπουσαανατρεπονανα·τρεπ·ουσ·αανα·τρεπ·ο[υ]ν[τ]
Nomανατρεπωνανα·τρεπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accανατρεπουσανανατρεπονταανα·τρεπ·ουσ·ανανα·τρεπ·ο[υ]ντ·α
Datανατρεπουσῃανατρεποντιανα·τρεπ·ουσ·ῃανα·τρεπ·ο[υ]ντ·ι
Genανατρεπουσηςανατρεποντοςανα·τρεπ·ουσ·ηςανα·τρεπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocανατρεπουσαιανατρεποντες[LXX]ανατρεπονταανα·τρεπ·ουσ·αιανα·τρεπ·ο[υ]ντ·εςανα·τρεπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανατρεπουσαςανατρεπονταςανα·τρεπ·ουσ·αςανα·τρεπ·ο[υ]ντ·ας
Datανατρεπουσαιςανατρεπουσι, ανατρεπουσιν[GNT]ανα·τρεπ·ουσ·αιςανα·τρεπ·ου[ντ]·σι(ν), ανα·τρεπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genανατρεπουσωνανατρεποντωνανα·τρεπ·ουσ·ωνανα·τρεπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανατρεπομενηανατρεπομενεανα·τρεπ·ομεν·ηανα·τρεπ·ομεν·ε
Nomανατρεπομενοςανα·τρεπ·ομεν·ος
Accανατρεπομενηνανατρεπομενονανα·τρεπ·ομεν·ηνανα·τρεπ·ομεν·ον
Datανατρεπομενῃανατρεπομενῳανα·τρεπ·ομεν·ῃανα·τρεπ·ομεν·ῳ
Genανατρεπομενηςανατρεπομενουανα·τρεπ·ομεν·ηςανα·τρεπ·ομεν·ου
PlVocανατρεπομεναιανατρεπομενοιανατρεπομεναανα·τρεπ·ομεν·αιανα·τρεπ·ομεν·οιανα·τρεπ·ομεν·α
Nom
Accανατρεπομεναςανατρεπομενουςανα·τρεπ·ομεν·αςανα·τρεπ·ομεν·ους
Datανατρεπομεναιςανατρεπομενοιςανα·τρεπ·ομεν·αιςανα·τρεπ·ομεν·οις
Genανατρεπομενωνανατρεπομενωνανα·τρεπ·ομεν·ωνανα·τρεπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανετρεπονανα·ε·τρεπ·ονανετρεπομηνανα·ε·τρεπ·ομην
2ndανετρεπεςανα·ε·τρεπ·εςανετρεπουανα·ε·τρεπ·ου
3rdανετρεπεν, ανετρεπεανα·ε·τρεπ·ε(ν)ανετρεπετοανα·ε·τρεπ·ετο
Pl1stανετρεπομενανα·ε·τρεπ·ομενανετρεπομεθαανα·ε·τρεπ·ομεθα
2ndανετρεπετεανα·ε·τρεπ·ετεανετρεπεσθεανα·ε·τρεπ·εσθε
3rdανετρεπον, ανετρεποσανανα·ε·τρεπ·ον, ανα·ε·τρεπ·οσαν altανετρεποντοανα·ε·τρεπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατρεψωανα·τρεπ·σωανατρεψομαιανα·τρεπ·σομαι
2ndανατρεψειςανα·τρεπ·σειςανατρεψῃ, ανατρεψει[LXX], ανατρεψεσαιανα·τρεπ·σῃ, ανα·τρεπ·σει classical, ανα·τρεπ·σεσαι alt
3rdανατρεψει[LXX]ανα·τρεπ·σειανατρεψεταιανα·τρεπ·σεται
Pl1stανατρεψομενανα·τρεπ·σομενανατρεψομεθαανα·τρεπ·σομεθα
2ndανατρεψετεανα·τρεπ·σετεανατρεψεσθεανα·τρεπ·σεσθε
3rdανατρεψουσιν, ανατρεψουσιανα·τρεπ·σουσι(ν)ανατρεψονταιανα·τρεπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατρεψοιμιανα·τρεπ·σοιμιανατρεψοιμηνανα·τρεπ·σοιμην
2ndανατρεψοιςανα·τρεπ·σοιςανατρεψοιοανα·τρεπ·σοιο
3rdανατρεψοιανα·τρεπ·σοιανατρεψοιτοανα·τρεπ·σοιτο
Pl1stανατρεψοιμενανα·τρεπ·σοιμενανατρεψοιμεθαανα·τρεπ·σοιμεθα
2ndανατρεψοιτεανα·τρεπ·σοιτεανατρεψοισθεανα·τρεπ·σοισθε
3rdανατρεψοιενανα·τρεπ·σοιενανατρεψοιντοανα·τρεπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανατρεψειν​ανα·τρεπ·σειν​ανατρεψεσθαι​ανα·τρεπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανατρεψουσαανατρεψονανα·τρεπ·σουσ·αανα·τρεπ·σο[υ]ν[τ]
Nomανατρεψωνανα·τρεπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accανατρεψουσανανατρεψονταανα·τρεπ·σουσ·ανανα·τρεπ·σο[υ]ντ·α
Datανατρεψουσῃανατρεψοντιανα·τρεπ·σουσ·ῃανα·τρεπ·σο[υ]ντ·ι
Genανατρεψουσηςανατρεψοντοςανα·τρεπ·σουσ·ηςανα·τρεπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocανατρεψουσαιανατρεψοντεςανατρεψονταανα·τρεπ·σουσ·αιανα·τρεπ·σο[υ]ντ·εςανα·τρεπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accανατρεψουσαςανατρεψονταςανα·τρεπ·σουσ·αςανα·τρεπ·σο[υ]ντ·ας
Datανατρεψουσαιςανατρεψουσι, ανατρεψουσινανα·τρεπ·σουσ·αιςανα·τρεπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genανατρεψουσωνανατρεψοντωνανα·τρεπ·σουσ·ωνανα·τρεπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανατρεψομενηανατρεψομενεανα·τρεπ·σομεν·ηανα·τρεπ·σομεν·ε
Nomανατρεψομενοςανα·τρεπ·σομεν·ος
Accανατρεψομενηνανατρεψομενονανα·τρεπ·σομεν·ηνανα·τρεπ·σομεν·ον
Datανατρεψομενῃανατρεψομενῳανα·τρεπ·σομεν·ῃανα·τρεπ·σομεν·ῳ
Genανατρεψομενηςανατρεψομενουανα·τρεπ·σομεν·ηςανα·τρεπ·σομεν·ου
PlVocανατρεψομεναιανατρεψομενοιανατρεψομεναανα·τρεπ·σομεν·αιανα·τρεπ·σομεν·οιανα·τρεπ·σομεν·α
Nom
Accανατρεψομεναςανατρεψομενουςανα·τρεπ·σομεν·αςανα·τρεπ·σομεν·ους
Datανατρεψομεναιςανατρεψομενοιςανα·τρεπ·σομεν·αιςανα·τρεπ·σομεν·οις
Genανατρεψομενωνανατρεψομενωνανα·τρεπ·σομεν·ωνανα·τρεπ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανετρεψαανα·ε·τρεπ·σαανετρεψαμηνανα·ε·τρεπ·σαμην
2ndανετρεψαςανα·ε·τρεπ·σαςανετρεψωανα·ε·τρεπ·σω
3rdανετρεψεν[GNT], ανετρεψεανα·ε·τρεπ·σε(ν), ανα·ε·τρεπ·σε(ν)ανετρεψατοανα·ε·τρεπ·σατο
Pl1stανετρεψαμενανα·ε·τρεπ·σαμενανετρεψαμεθαανα·ε·τρεπ·σαμεθα
2ndανετρεψατεανα·ε·τρεπ·σατεανετρεψασθεανα·ε·τρεπ·σασθε
3rdανετρεψανανα·ε·τρεπ·σανανετρεψαντοανα·ε·τρεπ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατρεψωανα·τρεπ·σωανατρεψωμαιανα·τρεπ·σωμαι
2ndανατρεψῃςανα·τρεπ·σῃςανατρεψῃανα·τρεπ·σῃ
3rdανατρεψῃανα·τρεπ·σῃανατρεψηταιανα·τρεπ·σηται
Pl1stανατρεψωμενανα·τρεπ·σωμενανατρεψωμεθαανα·τρεπ·σωμεθα
2ndανατρεψητεανα·τρεπ·σητεανατρεψησθεανα·τρεπ·σησθε
3rdανατρεψωσιν, ανατρεψωσιανα·τρεπ·σωσι(ν)ανατρεψωνταιανα·τρεπ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατρεψαιμιανα·τρεπ·σαιμιανατρεψαιμηνανα·τρεπ·σαιμην
2ndανατρεψαις, ανατρεψειαςανα·τρεπ·σαις, ανα·τρεπ·σειας classicalανατρεψαιοανα·τρεπ·σαιο
3rdανατρεψαι[LXX], ανατρεψειεανα·τρεπ·σαι, ανα·τρεπ·σειε classicalανατρεψαιτοανα·τρεπ·σαιτο
Pl1stανατρεψαιμενανα·τρεπ·σαιμενανατρεψαιμεθαανα·τρεπ·σαιμεθα
2ndανατρεψαιτεανα·τρεπ·σαιτεανατρεψαισθεανα·τρεπ·σαισθε
3rdανατρεψαιεν, ανατρεψαισαν, ανατρεψειαν, ανατρεψειενανα·τρεπ·σαιεν, ανα·τρεπ·σαισαν alt, ανα·τρεπ·σειαν classical, ανα·τρεπ·σειεν classicalανατρεψαιντοανα·τρεπ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανατρεψονανα·τρεπ·σονανατρεψαι[LXX]ανα·τρεπ·σαι
3rdανατρεψατωανα·τρεπ·σατωανατρεψασθωανα·τρεπ·σασθω
Pl1st
2ndανατρεψατεανα·τρεπ·σατεανατρεψασθεανα·τρεπ·σασθε
3rdανατρεψατωσαν, ανατρεψαντωνανα·τρεπ·σατωσαν, ανα·τρεπ·σαντων classicalανατρεψασθωσαν, ανατρεψασθωνανα·τρεπ·σασθωσαν, ανα·τρεπ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανατρεψαι[LXX]​ανα·τρεπ·σαιανατρεψασθαι​ανα·τρεπ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανατρεψασαανατρεψας[LXX]ανατρεψανανα·τρεπ·σασ·αανα·τρεπ·σα[ντ]·ςανα·τρεπ·σαν[τ]
Nom
Accανατρεψασανανατρεψανταανα·τρεπ·σασ·ανανα·τρεπ·σαντ·α
Datανατρεψασῃανατρεψαντιανα·τρεπ·σασ·ῃανα·τρεπ·σαντ·ι
Genανατρεψασηςανατρεψαντοςανα·τρεπ·σασ·ηςανα·τρεπ·σαντ·ος
PlVocανατρεψασαιανατρεψαντεςανατρεψανταανα·τρεπ·σασ·αιανα·τρεπ·σαντ·εςανα·τρεπ·σαντ·α
Nom
Accανατρεψασαςανατρεψανταςανα·τρεπ·σασ·αςανα·τρεπ·σαντ·ας
Datανατρεψασαιςανατρεψασι, ανατρεψασινανα·τρεπ·σασ·αιςανα·τρεπ·σα[ντ]·σι(ν)
Genανατρεψασωνανατρεψαντωνανα·τρεπ·σασ·ωνανα·τρεπ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανατρεψαμενηανατρεψαμενεανα·τρεπ·σαμεν·ηανα·τρεπ·σαμεν·ε
Nomανατρεψαμενοςανα·τρεπ·σαμεν·ος
Accανατρεψαμενηνανατρεψαμενονανα·τρεπ·σαμεν·ηνανα·τρεπ·σαμεν·ον
Datανατρεψαμενῃανατρεψαμενῳανα·τρεπ·σαμεν·ῃανα·τρεπ·σαμεν·ῳ
Genανατρεψαμενηςανατρεψαμενουανα·τρεπ·σαμεν·ηςανα·τρεπ·σαμεν·ου
PlVocανατρεψαμεναιανατρεψαμενοιανατρεψαμεναανα·τρεπ·σαμεν·αιανα·τρεπ·σαμεν·οιανα·τρεπ·σαμεν·α
Nom
Accανατρεψαμεναςανατρεψαμενουςανα·τρεπ·σαμεν·αςανα·τρεπ·σαμεν·ους
Datανατρεψαμεναιςανατρεψαμενοιςανα·τρεπ·σαμεν·αιςανα·τρεπ·σαμεν·οις
Genανατρεψαμενωνανατρεψαμενωνανα·τρεπ·σαμεν·ωνανα·τρεπ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανετραπην[LXX]ανα·ε·τραπ·[θ]ην
2ndανετραπηςανα·ε·τραπ·[θ]ης
3rdανετραπη[LXX]ανα·ε·τραπ·[θ]η
Pl1stανετραπημενανα·ε·τραπ·[θ]ημεν
2ndανετραπητεανα·ε·τραπ·[θ]ητε
3rdανετραπησαν[LXX]ανα·ε·τραπ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανατραπησομαιανα·τραπ·[θ]ησομαι
2ndανατραπησῃ, ανατραπησειανα·τραπ·[θ]ησῃ, ανα·τραπ·[θ]ησει classical
3rdανατραπησεταιανα·τραπ·[θ]ησεται
Pl1stανατραπησομεθαανα·τραπ·[θ]ησομεθα
2ndανατραπησεσθεανα·τραπ·[θ]ησεσθε
3rdανατραπησονταιανα·τραπ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανατραπωανα·τραπ·[θ]ω
2ndανατραπῃςανα·τραπ·[θ]ῃς
3rdανατραπῃ[LXX]ανα·τραπ·[θ]ῃ
Pl1stανατραπωμενανα·τραπ·[θ]ωμεν
2ndανατραπητεανα·τραπ·[θ]ητε
3rdανατραπωσιν, ανατραπωσιανα·τραπ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανατραπειηνανα·τραπ·[θ]ειην
2ndανατραπειηςανα·τραπ·[θ]ειης
3rdανατραπειηανα·τραπ·[θ]ειη
Pl1stανατραπειημεν, ανατραπειμενανα·τραπ·[θ]ειημεν, ανα·τραπ·[θ]ειμεν classical
2ndανατραπειητε, ανατραπειτεανα·τραπ·[θ]ειητε, ανα·τραπ·[θ]ειτε classical
3rdανατραπειησαν, ανατραπειενανα·τραπ·[θ]ειησαν, ανα·τραπ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανατραπησοιμηνανα·τραπ·[θ]ησοιμην
2ndανατραπησοιοανα·τραπ·[θ]ησοιο
3rdανατραπησοιτοανα·τραπ·[θ]ησοιτο
Pl1stανατραπησοιμεθαανα·τραπ·[θ]ησοιμεθα
2ndανατραπησοισθεανα·τραπ·[θ]ησοισθε
3rdανατραπησοιντοανα·τραπ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndανατραπηθιανα·τραπ·[θ]ητι
3rdανατραπητωανα·τραπ·[θ]ητω
Pl1st
2ndανατραπητεανα·τραπ·[θ]ητε
3rdανατραπητωσαν, ανατραπεντωνανα·τραπ·[θ]ητωσαν, ανα·τραπ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ανατραπηναι​ανα·τραπ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ανατραπησεσθαι​ανα·τραπ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανατραπεισαανατραπειςανατραπενανα·τραπ·[θ]εισ·αανα·τραπ·[θ]ει[ντ]·ςανα·τραπ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accανατραπεισανανατραπενταανα·τραπ·[θ]εισ·ανανα·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datανατραπεισῃανατραπεντιανα·τραπ·[θ]εισ·ῃανα·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genανατραπεισηςανατραπεντοςανα·τραπ·[θ]εισ·ηςανα·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocανατραπεισαιανατραπεντεςανατραπενταανα·τραπ·[θ]εισ·αιανα·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·εςανα·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accανατραπεισαςανατραπενταςανα·τραπ·[θ]εισ·αςανα·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datανατραπεισαιςανατραπεισι, ανατραπεισινανα·τραπ·[θ]εισ·αιςανα·τραπ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genανατραπεισωνανατραπεντωνανα·τραπ·[θ]εισ·ωνανα·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανατραπησομενηανατραπησομενεανα·τραπ·[θ]ησομεν·ηανα·τραπ·[θ]ησομεν·ε
Nomανατραπησομενοςανα·τραπ·[θ]ησομεν·ος
Accανατραπησομενηνανατραπησομενονανα·τραπ·[θ]ησομεν·ηνανα·τραπ·[θ]ησομεν·ον
Datανατραπησομενῃανατραπησομενῳανα·τραπ·[θ]ησομεν·ῃανα·τραπ·[θ]ησομεν·ῳ
Genανατραπησομενηςανατραπησομενουανα·τραπ·[θ]ησομεν·ηςανα·τραπ·[θ]ησομεν·ου
PlVocανατραπησομεναιανατραπησομενοιανατραπησομεναανα·τραπ·[θ]ησομεν·αιανα·τραπ·[θ]ησομεν·οιανα·τραπ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accανατραπησομεναςανατραπησομενουςανα·τραπ·[θ]ησομεν·αςανα·τραπ·[θ]ησομεν·ους
Datανατραπησομεναιςανατραπησομενοιςανα·τραπ·[θ]ησομεν·αιςανα·τραπ·[θ]ησομεν·οις
Genανατραπησομενωνανατραπησομενωνανα·τραπ·[θ]ησομεν·ωνανα·τραπ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 17-Jan-2020 20:27:31 EST