αναστρεφω • ANASTREFW • anastrephō

Search: ανεστρεψεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανεστρεψενἀναστρέφωανα·ε·στρεφ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανεστρεψενἀναστρέφωανα·ε·στρεφ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναστρεφω[LXX]ανα·στρεφ·ωαναστρεφομαι[LXX]ανα·στρεφ·ομαι
2ndαναστρεφειςανα·στρεφ·ειςαναστρεφῃ, αναστρεφει[LXX], αναστρεφεσαιανα·στρεφ·ῃ, ανα·στρεφ·ει classical, ανα·στρεφ·εσαι alt
3rdαναστρεφει[LXX]ανα·στρεφ·ειαναστρεφεται[LXX]ανα·στρεφ·εται
Pl1stαναστρεφομενανα·στρεφ·ομεναναστρεφομεθαανα·στρεφ·ομεθα
2ndαναστρεφετε[LXX]ανα·στρεφ·ετεαναστρεφεσθεανα·στρεφ·εσθε
3rdαναστρεφουσιν, αναστρεφουσιανα·στρεφ·ουσι(ν)αναστρεφονταιανα·στρεφ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναστρεφω[LXX]ανα·στρεφ·ωαναστρεφωμαιανα·στρεφ·ωμαι
2ndαναστρεφῃςανα·στρεφ·ῃςαναστρεφῃανα·στρεφ·ῃ
3rdαναστρεφῃανα·στρεφ·ῃαναστρεφηταιανα·στρεφ·ηται
Pl1stαναστρεφωμενανα·στρεφ·ωμεναναστρεφωμεθαανα·στρεφ·ωμεθα
2ndαναστρεφητεανα·στρεφ·ητεαναστρεφησθεανα·στρεφ·ησθε
3rdαναστρεφωσιν, αναστρεφωσιανα·στρεφ·ωσι(ν)αναστρεφωνταιανα·στρεφ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναστρεφοιμιανα·στρεφ·οιμιαναστρεφοιμηνανα·στρεφ·οιμην
2ndαναστρεφοιςανα·στρεφ·οιςαναστρεφοιοανα·στρεφ·οιο
3rdαναστρεφοιανα·στρεφ·οιαναστρεφοιτοανα·στρεφ·οιτο
Pl1stαναστρεφοιμενανα·στρεφ·οιμεναναστρεφοιμεθαανα·στρεφ·οιμεθα
2ndαναστρεφοιτεανα·στρεφ·οιτεαναστρεφοισθεανα·στρεφ·οισθε
3rdαναστρεφοιεν, αναστρεφοισανανα·στρεφ·οιεν, ανα·στρεφ·οισαν altαναστρεφοιντοανα·στρεφ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναστρεφε[LXX]ανα·στρεφ·εαναστρεφου[LXX]ανα·στρεφ·ου
3rdαναστρεφετω[LXX]ανα·στρεφ·ετωαναστρεφεσθωανα·στρεφ·εσθω
Pl1st
2ndαναστρεφετε[LXX]ανα·στρεφ·ετεαναστρεφεσθεανα·στρεφ·εσθε
3rdαναστρεφετωσαν[LXX], αναστρεφοντωνανα·στρεφ·ετωσαν, ανα·στρεφ·οντων classicalαναστρεφεσθωσαν, αναστρεφεσθωνανα·στρεφ·εσθωσαν, ανα·στρεφ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναστρεφειν[LXX]​ανα·στρεφ·ειναναστρεφεσθαι[GNT][LXX]​ανα·στρεφ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναστρεφουσααναστρεφονανα·στρεφ·ουσ·αανα·στρεφ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναστρεφωνανα·στρεφ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναστρεφουσαναναστρεφονταανα·στρεφ·ουσ·ανανα·στρεφ·ο[υ]ντ·α
Datαναστρεφουσῃαναστρεφοντιανα·στρεφ·ουσ·ῃανα·στρεφ·ο[υ]ντ·ι
Genαναστρεφουσηςαναστρεφοντος[LXX]ανα·στρεφ·ουσ·ηςανα·στρεφ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναστρεφουσαιαναστρεφοντεςαναστρεφονταανα·στρεφ·ουσ·αιανα·στρεφ·ο[υ]ντ·εςανα·στρεφ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναστρεφουσαςαναστρεφονταςανα·στρεφ·ουσ·αςανα·στρεφ·ο[υ]ντ·ας
Datαναστρεφουσαιςαναστρεφουσι, αναστρεφουσινανα·στρεφ·ουσ·αιςανα·στρεφ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναστρεφουσωναναστρεφοντωνανα·στρεφ·ουσ·ωνανα·στρεφ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναστρεφομενηαναστρεφομενεανα·στρεφ·ομεν·ηανα·στρεφ·ομεν·ε
Nomαναστρεφομενος[LXX]ανα·στρεφ·ομεν·ος
Accαναστρεφομενηναναστρεφομενον[LXX]ανα·στρεφ·ομεν·ηνανα·στρεφ·ομεν·ον
Datαναστρεφομενῃαναστρεφομενῳανα·στρεφ·ομεν·ῃανα·στρεφ·ομεν·ῳ
Genαναστρεφομενηςαναστρεφομενουανα·στρεφ·ομεν·ηςανα·στρεφ·ομεν·ου
PlVocαναστρεφομεναιαναστρεφομενοι[LXX]αναστρεφομεναανα·στρεφ·ομεν·αιανα·στρεφ·ομεν·οιανα·στρεφ·ομεν·α
Nom
Accαναστρεφομεναςαναστρεφομενους[GNT][LXX]ανα·στρεφ·ομεν·αςανα·στρεφ·ομεν·ους
Datαναστρεφομεναιςαναστρεφομενοιςανα·στρεφ·ομεν·αιςανα·στρεφ·ομεν·οις
Genαναστρεφομενων[GNT]αναστρεφομενων[GNT]ανα·στρεφ·ομεν·ωνανα·στρεφ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεστρεφονανα·ε·στρεφ·ονανεστρεφομηνανα·ε·στρεφ·ομην
2ndανεστρεφεςανα·ε·στρεφ·εςανεστρεφουανα·ε·στρεφ·ου
3rdανεστρεφεν, ανεστρεφεανα·ε·στρεφ·ε(ν)ανεστρεφετο[LXX]ανα·ε·στρεφ·ετο
Pl1stανεστρεφομενανα·ε·στρεφ·ομενανεστρεφομεθαανα·ε·στρεφ·ομεθα
2ndανεστρεφετεανα·ε·στρεφ·ετεανεστρεφεσθεανα·ε·στρεφ·εσθε
3rdανεστρεφον, ανεστρεφοσανανα·ε·στρεφ·ον, ανα·ε·στρεφ·οσαν altανεστρεφοντο[LXX]ανα·ε·στρεφ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναστρεψω[GNT][LXX]ανα·στρεφ·σωαναστρεψομαιανα·στρεφ·σομαι
2ndαναστρεψεις[LXX]ανα·στρεφ·σειςαναστρεψῃ, αναστρεψει[LXX], αναστρεψεσαιανα·στρεφ·σῃ, ανα·στρεφ·σει classical, ανα·στρεφ·σεσαι alt
3rdαναστρεψει[LXX]ανα·στρεφ·σειαναστρεψεταιανα·στρεφ·σεται
Pl1stαναστρεψομενανα·στρεφ·σομεναναστρεψομεθαανα·στρεφ·σομεθα
2ndαναστρεψετεανα·στρεφ·σετεαναστρεψεσθεανα·στρεφ·σεσθε
3rdαναστρεψουσιν[LXX], αναστρεψουσιανα·στρεφ·σουσι(ν), ανα·στρεφ·σουσι(ν)αναστρεψονταιανα·στρεφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναστρεψοιμιανα·στρεφ·σοιμιαναστρεψοιμηνανα·στρεφ·σοιμην
2ndαναστρεψοιςανα·στρεφ·σοιςαναστρεψοιοανα·στρεφ·σοιο
3rdαναστρεψοιανα·στρεφ·σοιαναστρεψοιτοανα·στρεφ·σοιτο
Pl1stαναστρεψοιμενανα·στρεφ·σοιμεναναστρεψοιμεθαανα·στρεφ·σοιμεθα
2ndαναστρεψοιτεανα·στρεφ·σοιτεαναστρεψοισθεανα·στρεφ·σοισθε
3rdαναστρεψοιενανα·στρεφ·σοιεναναστρεψοιντοανα·στρεφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναστρεψειν​ανα·στρεφ·σειν​αναστρεψεσθαι​ανα·στρεφ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναστρεψουσααναστρεψον[LXX]ανα·στρεφ·σουσ·αανα·στρεφ·σο[υ]ν[τ]
Nomαναστρεψωνανα·στρεφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαναστρεψουσαναναστρεψονταανα·στρεφ·σουσ·ανανα·στρεφ·σο[υ]ντ·α
Datαναστρεψουσῃαναστρεψοντιανα·στρεφ·σουσ·ῃανα·στρεφ·σο[υ]ντ·ι
Genαναστρεψουσηςαναστρεψοντοςανα·στρεφ·σουσ·ηςανα·στρεφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαναστρεψουσαιαναστρεψοντεςαναστρεψονταανα·στρεφ·σουσ·αιανα·στρεφ·σο[υ]ντ·εςανα·στρεφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαναστρεψουσαςαναστρεψονταςανα·στρεφ·σουσ·αςανα·στρεφ·σο[υ]ντ·ας
Datαναστρεψουσαιςαναστρεψουσι, αναστρεψουσιν[LXX]ανα·στρεφ·σουσ·αιςανα·στρεφ·σου[ντ]·σι(ν), ανα·στρεφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαναστρεψουσωναναστρεψοντωνανα·στρεφ·σουσ·ωνανα·στρεφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναστρεψομενηαναστρεψομενεανα·στρεφ·σομεν·ηανα·στρεφ·σομεν·ε
Nomαναστρεψομενοςανα·στρεφ·σομεν·ος
Accαναστρεψομενηναναστρεψομενονανα·στρεφ·σομεν·ηνανα·στρεφ·σομεν·ον
Datαναστρεψομενῃαναστρεψομενῳανα·στρεφ·σομεν·ῃανα·στρεφ·σομεν·ῳ
Genαναστρεψομενηςαναστρεψομενουανα·στρεφ·σομεν·ηςανα·στρεφ·σομεν·ου
PlVocαναστρεψομεναιαναστρεψομενοιαναστρεψομεναανα·στρεφ·σομεν·αιανα·στρεφ·σομεν·οιανα·στρεφ·σομεν·α
Nom
Accαναστρεψομεναςαναστρεψομενουςανα·στρεφ·σομεν·αςανα·στρεφ·σομεν·ους
Datαναστρεψομεναιςαναστρεψομενοιςανα·στρεφ·σομεν·αιςανα·στρεφ·σομεν·οις
Genαναστρεψομενωναναστρεψομενωνανα·στρεφ·σομεν·ωνανα·στρεφ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεστρεψα[LXX]ανα·ε·στρεφ·σαανεστρεψαμηνανα·ε·στρεφ·σαμην
2ndανεστρεψαςανα·ε·στρεφ·σαςανεστρεψωανα·ε·στρεφ·σω
3rdανεστρεψεν[GNT][LXX], ανεστρεψεανα·ε·στρεφ·σε(ν), ανα·ε·στρεφ·σε(ν)ανεστρεψατοανα·ε·στρεφ·σατο
Pl1stανεστρεψαμενανα·ε·στρεφ·σαμενανεστρεψαμεθαανα·ε·στρεφ·σαμεθα
2ndανεστρεψατεανα·ε·στρεφ·σατεανεστρεψασθεανα·ε·στρεφ·σασθε
3rdανεστρεψαν[LXX]ανα·ε·στρεφ·σανανεστρεψαντοανα·ε·στρεφ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναστρεψω[GNT][LXX]ανα·στρεφ·σωαναστρεψωμαιανα·στρεφ·σωμαι
2ndαναστρεψῃςανα·στρεφ·σῃςαναστρεψῃανα·στρεφ·σῃ
3rdαναστρεψῃανα·στρεφ·σῃαναστρεψηταιανα·στρεφ·σηται
Pl1stαναστρεψωμεν[LXX]ανα·στρεφ·σωμεναναστρεψωμεθαανα·στρεφ·σωμεθα
2ndαναστρεψητεανα·στρεφ·σητεαναστρεψησθεανα·στρεφ·σησθε
3rdαναστρεψωσιν, αναστρεψωσιανα·στρεφ·σωσι(ν)αναστρεψωνταιανα·στρεφ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναστρεψαιμιανα·στρεφ·σαιμιαναστρεψαιμηνανα·στρεφ·σαιμην
2ndαναστρεψαις, αναστρεψειαςανα·στρεφ·σαις, ανα·στρεφ·σειας classicalαναστρεψαιοανα·στρεφ·σαιο
3rdαναστρεψαι[LXX], αναστρεψειεανα·στρεφ·σαι, ανα·στρεφ·σειε classicalαναστρεψαιτοανα·στρεφ·σαιτο
Pl1stαναστρεψαιμενανα·στρεφ·σαιμεναναστρεψαιμεθαανα·στρεφ·σαιμεθα
2ndαναστρεψαιτεανα·στρεφ·σαιτεαναστρεψαισθεανα·στρεφ·σαισθε
3rdαναστρεψαιεν, αναστρεψαισαν, αναστρεψειαν, αναστρεψειενανα·στρεφ·σαιεν, ανα·στρεφ·σαισαν alt, ανα·στρεφ·σειαν classical, ανα·στρεφ·σειεν classicalαναστρεψαιντοανα·στρεφ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναστρεψον[LXX]ανα·στρεφ·σοναναστρεψαι[LXX]ανα·στρεφ·σαι
3rdαναστρεψατωανα·στρεφ·σατωαναστρεψασθωανα·στρεφ·σασθω
Pl1st
2ndαναστρεψατε[LXX]ανα·στρεφ·σατεαναστρεψασθεανα·στρεφ·σασθε
3rdαναστρεψατωσαν, αναστρεψαντωνανα·στρεφ·σατωσαν, ανα·στρεφ·σαντων classicalαναστρεψασθωσαν, αναστρεψασθωνανα·στρεφ·σασθωσαν, ανα·στρεφ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναστρεψαι[LXX]​ανα·στρεφ·σαιαναστρεψασθαι​ανα·στρεφ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναστρεψασααναστρεψας[LXX]αναστρεψανανα·στρεφ·σασ·αανα·στρεφ·σα[ντ]·ςανα·στρεφ·σαν[τ]
Nom
Accαναστρεψασαναναστρεψανταανα·στρεφ·σασ·ανανα·στρεφ·σαντ·α
Datαναστρεψασῃαναστρεψαντιανα·στρεφ·σασ·ῃανα·στρεφ·σαντ·ι
Genαναστρεψασηςαναστρεψαντοςανα·στρεφ·σασ·ηςανα·στρεφ·σαντ·ος
PlVocαναστρεψασαιαναστρεψαντες[GNT][LXX]αναστρεψανταανα·στρεφ·σασ·αιανα·στρεφ·σαντ·εςανα·στρεφ·σαντ·α
Nom
Accαναστρεψασαςαναστρεψανταςανα·στρεφ·σασ·αςανα·στρεφ·σαντ·ας
Datαναστρεψασαιςαναστρεψασι, αναστρεψασινανα·στρεφ·σασ·αιςανα·στρεφ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαναστρεψασωναναστρεψαντωνανα·στρεφ·σασ·ωνανα·στρεφ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναστρεψαμενηαναστρεψαμενεανα·στρεφ·σαμεν·ηανα·στρεφ·σαμεν·ε
Nomαναστρεψαμενοςανα·στρεφ·σαμεν·ος
Accαναστρεψαμενηναναστρεψαμενονανα·στρεφ·σαμεν·ηνανα·στρεφ·σαμεν·ον
Datαναστρεψαμενῃαναστρεψαμενῳανα·στρεφ·σαμεν·ῃανα·στρεφ·σαμεν·ῳ
Genαναστρεψαμενηςαναστρεψαμενουανα·στρεφ·σαμεν·ηςανα·στρεφ·σαμεν·ου
PlVocαναστρεψαμεναιαναστρεψαμενοιαναστρεψαμεναανα·στρεφ·σαμεν·αιανα·στρεφ·σαμεν·οιανα·στρεφ·σαμεν·α
Nom
Accαναστρεψαμεναςαναστρεψαμενουςανα·στρεφ·σαμεν·αςανα·στρεφ·σαμεν·ους
Datαναστρεψαμεναιςαναστρεψαμενοιςανα·στρεφ·σαμεν·αιςανα·στρεφ·σαμεν·οις
Genαναστρεψαμενωναναστρεψαμενωνανα·στρεφ·σαμεν·ωνανα·στρεφ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεστραμμαιαν·εστραφ·μαι
2ndανεστραψαιαν·εστραφ·σαι
3rdανεστραπται[LXX]αν·εστραφ·ται
Pl1stανεστραμμεθααν·εστραφ·μεθα
2ndανεστραφθεαν·εστραφ·σθε
3rdανεστραφαταιαν·εστραφ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεστραψομαιαν·εστραφ·σομαι
2ndανεστραψῃ, ανεστραψειαν·εστραφ·σῃ, αν·εστραφ·σει classical
3rdανεστραψεταιαν·εστραφ·σεται
Pl1stανεστραψομεθααν·εστραφ·σομεθα
2ndανεστραψεσθεαν·εστραφ·σεσθε
3rdανεστραψονταιαν·εστραφ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεστραψοιμηναν·εστραφ·σοιμην
2ndανεστραψοιοαν·εστραφ·σοιο
3rdανεστραψοιτοαν·εστραφ·σοιτο
Pl1stανεστραψοιμεθααν·εστραφ·σοιμεθα
2ndανεστραψοισθεαν·εστραφ·σοισθε
3rdανεστραψοιντοαν·εστραφ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανεστραψοαν·εστραφ·σο
3rdανεστραφθωαν·εστραφ·σθω
Pl1st
2ndανεστραφθεαν·εστραφ·σθε
3rdανεστραφθωσαν, ανεστραφθωναν·εστραφ·σθωσαν, αν·εστραφ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανεστραφθαι​αν·εστραφ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανεστραψεσθαι​αν·εστραφ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανεστραμμενηανεστραμμενεαν·εστραφ·μεν·ηαν·εστραφ·μεν·ε
Nomανεστραμμενοςαν·εστραφ·μεν·ος
Accανεστραμμενηνανεστραμμενοναν·εστραφ·μεν·ηναν·εστραφ·μεν·ον
Datανεστραμμενῃανεστραμμενῳαν·εστραφ·μεν·ῃαν·εστραφ·μεν·ῳ
Genανεστραμμενηςανεστραμμενουαν·εστραφ·μεν·ηςαν·εστραφ·μεν·ου
PlVocανεστραμμεναιανεστραμμενοιανεστραμμενααν·εστραφ·μεν·αιαν·εστραφ·μεν·οιαν·εστραφ·μεν·α
Nom
Accανεστραμμεναςανεστραμμενουςαν·εστραφ·μεν·αςαν·εστραφ·μεν·ους
Datανεστραμμεναιςανεστραμμενοιςαν·εστραφ·μεν·αιςαν·εστραφ·μεν·οις
Genανεστραμμενωνανεστραμμενωναν·εστραφ·μεν·ωναν·εστραφ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεστραμμηναν·ε·εστραφ·μην
2ndανεστραψοαν·ε·εστραφ·σο
3rdανεστραπτοαν·ε·εστραφ·το
Pl1stανεστραμμεθααν·ε·εστραφ·μεθα
2ndανεστραφθεαν·ε·εστραφ·σθε
3rdανεστραφατοαν·ε·εστραφ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανεστραφηνανα·ε·στραφ·[θ]ην
2ndανεστραφηςανα·ε·στραφ·[θ]ης
3rdανεστραφηανα·ε·στραφ·[θ]η
Pl1stανεστραφημεν[GNT]ανα·ε·στραφ·[θ]ημεν
2ndανεστραφητεανα·ε·στραφ·[θ]ητε
3rdανεστραφησανανα·ε·στραφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναστραφησομαιανα·στραφ·[θ]ησομαι
2ndαναστραφησῃ, αναστραφησειανα·στραφ·[θ]ησῃ, ανα·στραφ·[θ]ησει classical
3rdαναστραφησεται[LXX]ανα·στραφ·[θ]ησεται
Pl1stαναστραφησομεθαανα·στραφ·[θ]ησομεθα
2ndαναστραφησεσθεανα·στραφ·[θ]ησεσθε
3rdαναστραφησονταιανα·στραφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναστραφωανα·στραφ·[θ]ω
2ndαναστραφῃςανα·στραφ·[θ]ῃς
3rdαναστραφῃανα·στραφ·[θ]ῃ
Pl1stαναστραφωμενανα·στραφ·[θ]ωμεν
2ndαναστραφητε[GNT][LXX]ανα·στραφ·[θ]ητε
3rdαναστραφωσιν, αναστραφωσιανα·στραφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναστραφειηνανα·στραφ·[θ]ειην
2ndαναστραφειηςανα·στραφ·[θ]ειης
3rdαναστραφειηανα·στραφ·[θ]ειη
Pl1stαναστραφειημεν, αναστραφειμενανα·στραφ·[θ]ειημεν, ανα·στραφ·[θ]ειμεν classical
2ndαναστραφειητε, αναστραφειτεανα·στραφ·[θ]ειητε, ανα·στραφ·[θ]ειτε classical
3rdαναστραφειησαν, αναστραφειενανα·στραφ·[θ]ειησαν, ανα·στραφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναστραφησοιμηνανα·στραφ·[θ]ησοιμην
2ndαναστραφησοιοανα·στραφ·[θ]ησοιο
3rdαναστραφησοιτοανα·στραφ·[θ]ησοιτο
Pl1stαναστραφησοιμεθαανα·στραφ·[θ]ησοιμεθα
2ndαναστραφησοισθεανα·στραφ·[θ]ησοισθε
3rdαναστραφησοιντοανα·στραφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναστραφηθιανα·στραφ·[θ]ητι
3rdαναστραφητωανα·στραφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndαναστραφητε[GNT][LXX]ανα·στραφ·[θ]ητε
3rdαναστραφητωσαν, αναστραφεντωνανα·στραφ·[θ]ητωσαν, ανα·στραφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αναστραφηναι​ανα·στραφ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αναστραφησεσθαι​ανα·στραφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναστραφεισααναστραφειςαναστραφενανα·στραφ·[θ]εισ·αανα·στραφ·[θ]ει[ντ]·ςανα·στραφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accαναστραφεισαναναστραφενταανα·στραφ·[θ]εισ·ανανα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datαναστραφεισῃαναστραφεντιανα·στραφ·[θ]εισ·ῃανα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genαναστραφεισηςαναστραφεντοςανα·στραφ·[θ]εισ·ηςανα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocαναστραφεισαιαναστραφεντεςαναστραφενταανα·στραφ·[θ]εισ·αιανα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·εςανα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accαναστραφεισαςαναστραφενταςανα·στραφ·[θ]εισ·αςανα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datαναστραφεισαιςαναστραφεισι, αναστραφεισινανα·στραφ·[θ]εισ·αιςανα·στραφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genαναστραφεισωναναστραφεντωνανα·στραφ·[θ]εισ·ωνανα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναστραφησομενηαναστραφησομενεανα·στραφ·[θ]ησομεν·ηανα·στραφ·[θ]ησομεν·ε
Nomαναστραφησομενοςανα·στραφ·[θ]ησομεν·ος
Accαναστραφησομενηναναστραφησομενονανα·στραφ·[θ]ησομεν·ηνανα·στραφ·[θ]ησομεν·ον
Datαναστραφησομενῃαναστραφησομενῳανα·στραφ·[θ]ησομεν·ῃανα·στραφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genαναστραφησομενηςαναστραφησομενουανα·στραφ·[θ]ησομεν·ηςανα·στραφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocαναστραφησομεναιαναστραφησομενοιαναστραφησομεναανα·στραφ·[θ]ησομεν·αιανα·στραφ·[θ]ησομεν·οιανα·στραφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accαναστραφησομεναςαναστραφησομενουςανα·στραφ·[θ]ησομεν·αςανα·στραφ·[θ]ησομεν·ους
Datαναστραφησομεναιςαναστραφησομενοιςανα·στραφ·[θ]ησομεν·αιςανα·στραφ·[θ]ησομεν·οις
Genαναστραφησομενωναναστραφησομενωνανα·στραφ·[θ]ησομεν·ωνανα·στραφ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 25-Oct-2020 12:00:58 EDT