ανακραζω • ANAKRAZW • anakrazō

Search: ανεκραγον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανεκραγον; ανεκραγονἀνακράζωανα·ε·κραγ·ον; ανα·ε·κραγ·ον2aor act ind 1st sg; 2aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανεκραγονἀνακράζωανα·ε·κραγ·ον2aor act ind 1st sg
ανεκραγονἀνακράζωανα·ε·κραγ·ον2aor act ind 3rd pl

ἀνα·κράζω (-, -, ανα+κραξ- or 2nd ανα+κραγ-, -, ανα+κεκραγ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεκραξαανα·ε·κραγ·σαανεκραξαμηνανα·ε·κραγ·σαμην
2ndανεκραξαςανα·ε·κραγ·σαςανεκραξωανα·ε·κραγ·σω
3rdανεκραξεν[GNT][LXX], ανεκραξεανα·ε·κραγ·σε(ν), ανα·ε·κραγ·σε(ν)ανεκραξατοανα·ε·κραγ·σατο
Pl1stανεκραξαμενανα·ε·κραγ·σαμενανεκραξαμεθαανα·ε·κραγ·σαμεθα
2ndανεκραξατεανα·ε·κραγ·σατεανεκραξασθεανα·ε·κραγ·σασθε
3rdανεκραξαν[GNT][LXX]ανα·ε·κραγ·σανανεκραξαντοανα·ε·κραγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακραξωανα·κραγ·σωανακραξωμαιανα·κραγ·σωμαι
2ndανακραξῃςανα·κραγ·σῃςανακραξῃανα·κραγ·σῃ
3rdανακραξῃανα·κραγ·σῃανακραξηταιανα·κραγ·σηται
Pl1stανακραξωμενανα·κραγ·σωμενανακραξωμεθαανα·κραγ·σωμεθα
2ndανακραξητεανα·κραγ·σητεανακραξησθεανα·κραγ·σησθε
3rdανακραξωσιν, ανακραξωσιανα·κραγ·σωσι(ν)ανακραξωνταιανα·κραγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακραξαιμιανα·κραγ·σαιμιανακραξαιμηνανα·κραγ·σαιμην
2ndανακραξαις, ανακραξειαςανα·κραγ·σαις, ανα·κραγ·σειας classicalανακραξαιοανα·κραγ·σαιο
3rdανακραξαι, ανακραξειεανα·κραγ·σαι, ανα·κραγ·σειε classicalανακραξαιτοανα·κραγ·σαιτο
Pl1stανακραξαιμενανα·κραγ·σαιμενανακραξαιμεθαανα·κραγ·σαιμεθα
2ndανακραξαιτεανα·κραγ·σαιτεανακραξαισθεανα·κραγ·σαισθε
3rdανακραξαιεν, ανακραξαισαν, ανακραξειαν, ανακραξειενανα·κραγ·σαιεν, ανα·κραγ·σαισαν alt, ανα·κραγ·σειαν classical, ανα·κραγ·σειεν classicalανακραξαιντοανα·κραγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακραξονανα·κραγ·σονανακραξαιανα·κραγ·σαι
3rdανακραξατωανα·κραγ·σατωανακραξασθωανα·κραγ·σασθω
Pl1st
2ndανακραξατεανα·κραγ·σατεανακραξασθεανα·κραγ·σασθε
3rdανακραξατωσαν, ανακραξαντωνανα·κραγ·σατωσαν, ανα·κραγ·σαντων classicalανακραξασθωσαν, ανακραξασθωνανα·κραγ·σασθωσαν, ανα·κραγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακραξαι​ανα·κραγ·σαι​ανακραξασθαι​ανα·κραγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακραξασαανακραξας[GNT]ανακραξανανα·κραγ·σασ·αανα·κραγ·σα[ντ]·ςανα·κραγ·σαν[τ]
Nom
Accανακραξασανανακραξανταανα·κραγ·σασ·ανανα·κραγ·σαντ·α
Datανακραξασῃανακραξαντιανα·κραγ·σασ·ῃανα·κραγ·σαντ·ι
Genανακραξασηςανακραξαντοςανα·κραγ·σασ·ηςανα·κραγ·σαντ·ος
PlVocανακραξασαιανακραξαντεςανακραξανταανα·κραγ·σασ·αιανα·κραγ·σαντ·εςανα·κραγ·σαντ·α
Nom
Accανακραξασαςανακραξανταςανα·κραγ·σασ·αςανα·κραγ·σαντ·ας
Datανακραξασαιςανακραξασι, ανακραξασινανα·κραγ·σασ·αιςανα·κραγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genανακραξασωνανακραξαντωνανα·κραγ·σασ·ωνανα·κραγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακραξαμενηανακραξαμενεανα·κραγ·σαμεν·ηανα·κραγ·σαμεν·ε
Nomανακραξαμενοςανα·κραγ·σαμεν·ος
Accανακραξαμενηνανακραξαμενονανα·κραγ·σαμεν·ηνανα·κραγ·σαμεν·ον
Datανακραξαμενῃανακραξαμενῳανα·κραγ·σαμεν·ῃανα·κραγ·σαμεν·ῳ
Genανακραξαμενηςανακραξαμενουανα·κραγ·σαμεν·ηςανα·κραγ·σαμεν·ου
PlVocανακραξαμεναιανακραξαμενοιανακραξαμεναανα·κραγ·σαμεν·αιανα·κραγ·σαμεν·οιανα·κραγ·σαμεν·α
Nom
Accανακραξαμεναςανακραξαμενουςανα·κραγ·σαμεν·αςανα·κραγ·σαμεν·ους
Datανακραξαμεναιςανακραξαμενοιςανα·κραγ·σαμεν·αιςανα·κραγ·σαμεν·οις
Genανακραξαμενωνανακραξαμενωνανα·κραγ·σαμεν·ωνανα·κραγ·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεκραγον[GNT][LXX]ανα·ε·κραγ·ονανεκραγομηνανα·ε·κραγ·ομην
2ndανεκραγεςανα·ε·κραγ·εςανεκραγουανα·ε·κραγ·ου
3rdανεκραγεν[LXX], ανεκραγεανα·ε·κραγ·ε(ν), ανα·ε·κραγ·ε(ν)ανεκραγετοανα·ε·κραγ·ετο
Pl1stανεκραγομενανα·ε·κραγ·ομενανεκραγομεθαανα·ε·κραγ·ομεθα
2ndανεκραγετεανα·ε·κραγ·ετεανεκραγεσθεανα·ε·κραγ·εσθε
3rdανεκραγον[GNT][LXX], ανεκραγοσανανα·ε·κραγ·ον, ανα·ε·κραγ·οσαν altανεκραγοντοανα·ε·κραγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακραγωανα·κραγ·ωανακραγωμαιανα·κραγ·ωμαι
2ndανακραγῃςανα·κραγ·ῃςανακραγῃανα·κραγ·ῃ
3rdανακραγῃανα·κραγ·ῃανακραγηταιανα·κραγ·ηται
Pl1stανακραγωμενανα·κραγ·ωμενανακραγωμεθαανα·κραγ·ωμεθα
2ndανακραγητεανα·κραγ·ητεανακραγησθεανα·κραγ·ησθε
3rdανακραγωσιν, ανακραγωσιανα·κραγ·ωσι(ν)ανακραγωνταιανα·κραγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακραγοιμιανα·κραγ·οιμιανακραγοιμηνανα·κραγ·οιμην
2ndανακραγοιςανα·κραγ·οιςανακραγοιοανα·κραγ·οιο
3rdανακραγοιανα·κραγ·οιανακραγοιτοανα·κραγ·οιτο
Pl1stανακραγοιμενανα·κραγ·οιμενανακραγοιμεθαανα·κραγ·οιμεθα
2ndανακραγοιτεανα·κραγ·οιτεανακραγοισθεανα·κραγ·οισθε
3rdανακραγοιεν, ανακραγοισανανα·κραγ·οιεν, ανα·κραγ·οισαν altανακραγοιντοανα·κραγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακραγε[LXX]ανα·κραγ·εανακραγουανα·κραγ·ου
3rdανακραγετω[LXX]ανα·κραγ·ετωανακραγεσθωανα·κραγ·εσθω
Pl1st
2ndανακραγετεανα·κραγ·ετεανακραγεσθεανα·κραγ·εσθε
3rdανακραγετωσαν, ανακραγοντων[LXX]ανα·κραγ·ετωσαν, ανα·κραγ·οντων classicalανακραγεσθωσαν, ανακραγεσθωνανα·κραγ·εσθωσαν, ανα·κραγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακραγειν​ανα·κραγ·ειν​ανακραγεσθαι​ανα·κραγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακραγουσαανακραγονανα·κραγ·ουσ·αανα·κραγ·ο[υ]ν[τ]
Nomανακραγωνανα·κραγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accανακραγουσανανακραγονταανα·κραγ·ουσ·ανανα·κραγ·ο[υ]ντ·α
Datανακραγουσῃανακραγοντιανα·κραγ·ουσ·ῃανα·κραγ·ο[υ]ντ·ι
Genανακραγουσηςανακραγοντοςανα·κραγ·ουσ·ηςανα·κραγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocανακραγουσαιανακραγοντεςανακραγονταανα·κραγ·ουσ·αιανα·κραγ·ο[υ]ντ·εςανα·κραγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανακραγουσαςανακραγονταςανα·κραγ·ουσ·αςανα·κραγ·ο[υ]ντ·ας
Datανακραγουσαιςανακραγουσι, ανακραγουσινανα·κραγ·ουσ·αιςανα·κραγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genανακραγουσωνανακραγοντων[LXX]ανα·κραγ·ουσ·ωνανα·κραγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακραγομενηανακραγομενεανα·κραγ·ομεν·ηανα·κραγ·ομεν·ε
Nomανακραγομενοςανα·κραγ·ομεν·ος
Accανακραγομενηνανακραγομενονανα·κραγ·ομεν·ηνανα·κραγ·ομεν·ον
Datανακραγομενῃανακραγομενῳανα·κραγ·ομεν·ῃανα·κραγ·ομεν·ῳ
Genανακραγομενηςανακραγομενουανα·κραγ·ομεν·ηςανα·κραγ·ομεν·ου
PlVocανακραγομεναιανακραγομενοιανακραγομεναανα·κραγ·ομεν·αιανα·κραγ·ομεν·οιανα·κραγ·ομεν·α
Nom
Accανακραγομεναςανακραγομενουςανα·κραγ·ομεν·αςανα·κραγ·ομεν·ους
Datανακραγομεναιςανακραγομενοιςανα·κραγ·ομεν·αιςανα·κραγ·ομεν·οις
Genανακραγομενωνανακραγομενωνανα·κραγ·ομεν·ωνανα·κραγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακεκραγμαιανα·κεκραγ·μαι
2ndανακεκραξαιανα·κεκραγ·σαι
3rdανακεκρακταιανα·κεκραγ·ται
Pl1stανακεκραγμεθαανα·κεκραγ·μεθα
2ndανακεκραχθεανα·κεκραγ·σθε
3rdανακεκραχαταιανα·κεκραγ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακεκραξομαιανα·κεκραγ·σομαι
2ndανακεκραξῃ, ανακεκραξειανα·κεκραγ·σῃ, ανα·κεκραγ·σει classical
3rdανακεκραξεται[LXX]ανα·κεκραγ·σεται
Pl1stανακεκραξομεθαανα·κεκραγ·σομεθα
2ndανακεκραξεσθεανα·κεκραγ·σεσθε
3rdανακεκραξονταιανα·κεκραγ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακεκραξοιμηνανα·κεκραγ·σοιμην
2ndανακεκραξοιοανα·κεκραγ·σοιο
3rdανακεκραξοιτοανα·κεκραγ·σοιτο
Pl1stανακεκραξοιμεθαανα·κεκραγ·σοιμεθα
2ndανακεκραξοισθεανα·κεκραγ·σοισθε
3rdανακεκραξοιντοανα·κεκραγ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακεκραξοανα·κεκραγ·σο
3rdανακεκραχθωανα·κεκραγ·σθω
Pl1st
2ndανακεκραχθεανα·κεκραγ·σθε
3rdανακεκραχθωσαν, ανακεκραχθωνανα·κεκραγ·σθωσαν, ανα·κεκραγ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακεκραχθαι​ανα·κεκραγ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακεκραξεσθαι​ανα·κεκραγ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακεκραγμενηανακεκραγμενεανα·κεκραγ·μεν·ηανα·κεκραγ·μεν·ε
Nomανακεκραγμενοςανα·κεκραγ·μεν·ος
Accανακεκραγμενηνανακεκραγμενονανα·κεκραγ·μεν·ηνανα·κεκραγ·μεν·ον
Datανακεκραγμενῃανακεκραγμενῳανα·κεκραγ·μεν·ῃανα·κεκραγ·μεν·ῳ
Genανακεκραγμενηςανακεκραγμενουανα·κεκραγ·μεν·ηςανα·κεκραγ·μεν·ου
PlVocανακεκραγμεναιανακεκραγμενοιανακεκραγμεναανα·κεκραγ·μεν·αιανα·κεκραγ·μεν·οιανα·κεκραγ·μεν·α
Nom
Accανακεκραγμεναςανακεκραγμενουςανα·κεκραγ·μεν·αςανα·κεκραγ·μεν·ους
Datανακεκραγμεναιςανακεκραγμενοιςανα·κεκραγ·μεν·αιςανα·κεκραγ·μεν·οις
Genανακεκραγμενωνανακεκραγμενωνανα·κεκραγ·μεν·ωνανα·κεκραγ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεκεκραγμηνανα·ε·κεκραγ·μην
2ndανεκεκραξοανα·ε·κεκραγ·σο
3rdανεκεκρακτοανα·ε·κεκραγ·το
Pl1stανεκεκραγμεθαανα·ε·κεκραγ·μεθα
2ndανεκεκραχθεανα·ε·κεκραγ·σθε
3rdανεκεκραχατοανα·ε·κεκραγ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακεκραγμηνανα·[ε]·κεκραγ·μην
2ndανακεκραξοανα·[ε]·κεκραγ·σο
3rdανακεκρακτοανα·[ε]·κεκραγ·το
Pl1stανακεκραγμεθαανα·[ε]·κεκραγ·μεθα
2ndανακεκραχθεανα·[ε]·κεκραγ·σθε
3rdανακεκραχατοανα·[ε]·κεκραγ·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 04:03:10 EST