ανακοπτω • ANAKOPTW • anakoptō

Search: ανεκοψε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανεκοψεἀνακόπτωανα·ε·κοπτ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανεκοψεἀνακόπτωανα·ε·κοπτ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἀνα·κόπτω [LXX] (ανα+κοπτ-, -, ανα+κοψ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακοπτωανα·κοπτ·ωανακοπτομαιανα·κοπτ·ομαι
2ndανακοπτειςανα·κοπτ·ειςανακοπτῃ, ανακοπτει, ανακοπτεσαιανα·κοπτ·ῃ, ανα·κοπτ·ει classical, ανα·κοπτ·εσαι alt
3rdανακοπτειανα·κοπτ·ειανακοπτεταιανα·κοπτ·εται
Pl1stανακοπτομενανα·κοπτ·ομενανακοπτομεθαανα·κοπτ·ομεθα
2ndανακοπτετεανα·κοπτ·ετεανακοπτεσθεανα·κοπτ·εσθε
3rdανακοπτουσιν, ανακοπτουσιανα·κοπτ·ουσι(ν)ανακοπτονταιανα·κοπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακοπτωανα·κοπτ·ωανακοπτωμαιανα·κοπτ·ωμαι
2ndανακοπτῃςανα·κοπτ·ῃςανακοπτῃανα·κοπτ·ῃ
3rdανακοπτῃανα·κοπτ·ῃανακοπτηταιανα·κοπτ·ηται
Pl1stανακοπτωμενανα·κοπτ·ωμενανακοπτωμεθαανα·κοπτ·ωμεθα
2ndανακοπτητεανα·κοπτ·ητεανακοπτησθεανα·κοπτ·ησθε
3rdανακοπτωσιν, ανακοπτωσιανα·κοπτ·ωσι(ν)ανακοπτωνταιανα·κοπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακοπτοιμιανα·κοπτ·οιμιανακοπτοιμηνανα·κοπτ·οιμην
2ndανακοπτοιςανα·κοπτ·οιςανακοπτοιοανα·κοπτ·οιο
3rdανακοπτοιανα·κοπτ·οιανακοπτοιτοανα·κοπτ·οιτο
Pl1stανακοπτοιμενανα·κοπτ·οιμενανακοπτοιμεθαανα·κοπτ·οιμεθα
2ndανακοπτοιτεανα·κοπτ·οιτεανακοπτοισθεανα·κοπτ·οισθε
3rdανακοπτοιεν, ανακοπτοισανανα·κοπτ·οιεν, ανα·κοπτ·οισαν altανακοπτοιντοανα·κοπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακοπτεανα·κοπτ·εανακοπτουανα·κοπτ·ου
3rdανακοπτετωανα·κοπτ·ετωανακοπτεσθωανα·κοπτ·εσθω
Pl1st
2ndανακοπτετεανα·κοπτ·ετεανακοπτεσθεανα·κοπτ·εσθε
3rdανακοπτετωσαν, ανακοπτοντωνανα·κοπτ·ετωσαν, ανα·κοπτ·οντων classicalανακοπτεσθωσαν, ανακοπτεσθωνανα·κοπτ·εσθωσαν, ανα·κοπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακοπτειν​ανα·κοπτ·ειν​ανακοπτεσθαι​ανα·κοπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακοπτουσαανακοπτονανα·κοπτ·ουσ·αανα·κοπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomανακοπτωνανα·κοπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accανακοπτουσανανακοπτονταανα·κοπτ·ουσ·ανανα·κοπτ·ο[υ]ντ·α
Datανακοπτουσῃανακοπτοντιανα·κοπτ·ουσ·ῃανα·κοπτ·ο[υ]ντ·ι
Genανακοπτουσηςανακοπτοντοςανα·κοπτ·ουσ·ηςανα·κοπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocανακοπτουσαιανακοπτοντες[LXX]ανακοπτονταανα·κοπτ·ουσ·αιανα·κοπτ·ο[υ]ντ·εςανα·κοπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανακοπτουσαςανακοπτονταςανα·κοπτ·ουσ·αςανα·κοπτ·ο[υ]ντ·ας
Datανακοπτουσαιςανακοπτουσι, ανακοπτουσινανα·κοπτ·ουσ·αιςανα·κοπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genανακοπτουσωνανακοπτοντωνανα·κοπτ·ουσ·ωνανα·κοπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακοπτομενηανακοπτομενεανα·κοπτ·ομεν·ηανα·κοπτ·ομεν·ε
Nomανακοπτομενοςανα·κοπτ·ομεν·ος
Accανακοπτομενηνανακοπτομενονανα·κοπτ·ομεν·ηνανα·κοπτ·ομεν·ον
Datανακοπτομενῃανακοπτομενῳανα·κοπτ·ομεν·ῃανα·κοπτ·ομεν·ῳ
Genανακοπτομενηςανακοπτομενουανα·κοπτ·ομεν·ηςανα·κοπτ·ομεν·ου
PlVocανακοπτομεναιανακοπτομενοιανακοπτομενα[LXX]ανα·κοπτ·ομεν·αιανα·κοπτ·ομεν·οιανα·κοπτ·ομεν·α
Nom
Accανακοπτομεναςανακοπτομενουςανα·κοπτ·ομεν·αςανα·κοπτ·ομεν·ους
Datανακοπτομεναιςανακοπτομενοιςανα·κοπτ·ομεν·αιςανα·κοπτ·ομεν·οις
Genανακοπτομενωνανακοπτομενωνανα·κοπτ·ομεν·ωνανα·κοπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεκοπτονανα·ε·κοπτ·ονανεκοπτομηνανα·ε·κοπτ·ομην
2ndανεκοπτεςανα·ε·κοπτ·εςανεκοπτουανα·ε·κοπτ·ου
3rdανεκοπτεν, ανεκοπτεανα·ε·κοπτ·ε(ν)ανεκοπτετοανα·ε·κοπτ·ετο
Pl1stανεκοπτομενανα·ε·κοπτ·ομενανεκοπτομεθαανα·ε·κοπτ·ομεθα
2ndανεκοπτετεανα·ε·κοπτ·ετεανεκοπτεσθεανα·ε·κοπτ·εσθε
3rdανεκοπτον, ανεκοπτοσανανα·ε·κοπτ·ον, ανα·ε·κοπτ·οσαν altανεκοπτοντοανα·ε·κοπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεκοψαανα·ε·κοπτ·σαανεκοψαμηνανα·ε·κοπτ·σαμην
2ndανεκοψαςανα·ε·κοπτ·σαςανεκοψωανα·ε·κοπτ·σω
3rdανεκοψεν, ανεκοψε[LXX]ανα·ε·κοπτ·σε(ν), ανα·ε·κοπτ·σε(ν)ανεκοψατοανα·ε·κοπτ·σατο
Pl1stανεκοψαμενανα·ε·κοπτ·σαμενανεκοψαμεθαανα·ε·κοπτ·σαμεθα
2ndανεκοψατεανα·ε·κοπτ·σατεανεκοψασθεανα·ε·κοπτ·σασθε
3rdανεκοψανανα·ε·κοπτ·σανανεκοψαντοανα·ε·κοπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακοψωανα·κοπτ·σωανακοψωμαιανα·κοπτ·σωμαι
2ndανακοψῃςανα·κοπτ·σῃςανακοψῃανα·κοπτ·σῃ
3rdανακοψῃανα·κοπτ·σῃανακοψηταιανα·κοπτ·σηται
Pl1stανακοψωμενανα·κοπτ·σωμενανακοψωμεθαανα·κοπτ·σωμεθα
2ndανακοψητεανα·κοπτ·σητεανακοψησθεανα·κοπτ·σησθε
3rdανακοψωσιν, ανακοψωσιανα·κοπτ·σωσι(ν)ανακοψωνταιανα·κοπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακοψαιμιανα·κοπτ·σαιμιανακοψαιμηνανα·κοπτ·σαιμην
2ndανακοψαις, ανακοψειαςανα·κοπτ·σαις, ανα·κοπτ·σειας classicalανακοψαιοανα·κοπτ·σαιο
3rdανακοψαι, ανακοψειεανα·κοπτ·σαι, ανα·κοπτ·σειε classicalανακοψαιτοανα·κοπτ·σαιτο
Pl1stανακοψαιμενανα·κοπτ·σαιμενανακοψαιμεθαανα·κοπτ·σαιμεθα
2ndανακοψαιτεανα·κοπτ·σαιτεανακοψαισθεανα·κοπτ·σαισθε
3rdανακοψαιεν, ανακοψαισαν, ανακοψειαν, ανακοψειενανα·κοπτ·σαιεν, ανα·κοπτ·σαισαν alt, ανα·κοπτ·σειαν classical, ανα·κοπτ·σειεν classicalανακοψαιντοανα·κοπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακοψονανα·κοπτ·σονανακοψαιανα·κοπτ·σαι
3rdανακοψατωανα·κοπτ·σατωανακοψασθωανα·κοπτ·σασθω
Pl1st
2ndανακοψατεανα·κοπτ·σατεανακοψασθεανα·κοπτ·σασθε
3rdανακοψατωσαν, ανακοψαντωνανα·κοπτ·σατωσαν, ανα·κοπτ·σαντων classicalανακοψασθωσαν, ανακοψασθωνανα·κοπτ·σασθωσαν, ανα·κοπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακοψαι​ανα·κοπτ·σαι​ανακοψασθαι​ανα·κοπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακοψασαανακοψαςανακοψανανα·κοπτ·σασ·αανα·κοπτ·σα[ντ]·ςανα·κοπτ·σαν[τ]
Nom
Accανακοψασανανακοψανταανα·κοπτ·σασ·ανανα·κοπτ·σαντ·α
Datανακοψασῃανακοψαντιανα·κοπτ·σασ·ῃανα·κοπτ·σαντ·ι
Genανακοψασηςανακοψαντοςανα·κοπτ·σασ·ηςανα·κοπτ·σαντ·ος
PlVocανακοψασαιανακοψαντεςανακοψανταανα·κοπτ·σασ·αιανα·κοπτ·σαντ·εςανα·κοπτ·σαντ·α
Nom
Accανακοψασαςανακοψανταςανα·κοπτ·σασ·αςανα·κοπτ·σαντ·ας
Datανακοψασαιςανακοψασι, ανακοψασινανα·κοπτ·σασ·αιςανα·κοπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genανακοψασωνανακοψαντωνανα·κοπτ·σασ·ωνανα·κοπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακοψαμενηανακοψαμενεανα·κοπτ·σαμεν·ηανα·κοπτ·σαμεν·ε
Nomανακοψαμενοςανα·κοπτ·σαμεν·ος
Accανακοψαμενηνανακοψαμενονανα·κοπτ·σαμεν·ηνανα·κοπτ·σαμεν·ον
Datανακοψαμενῃανακοψαμενῳανα·κοπτ·σαμεν·ῃανα·κοπτ·σαμεν·ῳ
Genανακοψαμενηςανακοψαμενουανα·κοπτ·σαμεν·ηςανα·κοπτ·σαμεν·ου
PlVocανακοψαμεναιανακοψαμενοιανακοψαμεναανα·κοπτ·σαμεν·αιανα·κοπτ·σαμεν·οιανα·κοπτ·σαμεν·α
Nom
Accανακοψαμεναςανακοψαμενουςανα·κοπτ·σαμεν·αςανα·κοπτ·σαμεν·ους
Datανακοψαμεναιςανακοψαμενοιςανα·κοπτ·σαμεν·αιςανα·κοπτ·σαμεν·οις
Genανακοψαμενωνανακοψαμενωνανα·κοπτ·σαμεν·ωνανα·κοπτ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 02:07:15 EST