αναβαινω • ANABAINW • anabainō

Search: ανεβησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανεβησανἀναβαίνωανα·ε·β(η)·σαν2aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανεβησανἀναβαίνωανα·ε·β(η)·σαν2aor act ind 3rd pl

ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβαινω[GNT][LXX]ανα·βαιν·ωαναβαινομαιανα·βαιν·ομαι
2ndαναβαινεις[LXX]ανα·βαιν·ειςαναβαινῃ, αναβαινει[GNT][LXX], αναβαινεσαιανα·βαιν·ῃ, ανα·βαιν·ει classical, ανα·βαιν·εσαι alt
3rdαναβαινει[GNT][LXX]ανα·βαιν·ειαναβαινεταιανα·βαιν·εται
Pl1stαναβαινομεν[GNT][LXX]ανα·βαιν·ομεναναβαινομεθαανα·βαιν·ομεθα
2ndαναβαινετε[LXX]ανα·βαιν·ετεαναβαινεσθεανα·βαιν·εσθε
3rdαναβαινουσιν[GNT][LXX], αναβαινουσιανα·βαιν·ουσι(ν), ανα·βαιν·ουσι(ν)αναβαινονταιανα·βαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβαινω[GNT][LXX]ανα·βαιν·ωαναβαινωμαιανα·βαιν·ωμαι
2ndαναβαινῃς[LXX]ανα·βαιν·ῃςαναβαινῃανα·βαιν·ῃ
3rdαναβαινῃανα·βαιν·ῃαναβαινηταιανα·βαιν·ηται
Pl1stαναβαινωμενανα·βαιν·ωμεναναβαινωμεθαανα·βαιν·ωμεθα
2ndαναβαινητεανα·βαιν·ητεαναβαινησθεανα·βαιν·ησθε
3rdαναβαινωσιν[LXX], αναβαινωσιανα·βαιν·ωσι(ν), ανα·βαιν·ωσι(ν)αναβαινωνταιανα·βαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβαινοιμιανα·βαιν·οιμιαναβαινοιμηνανα·βαιν·οιμην
2ndαναβαινοιςανα·βαιν·οιςαναβαινοιοανα·βαιν·οιο
3rdαναβαινοιανα·βαιν·οιαναβαινοιτοανα·βαιν·οιτο
Pl1stαναβαινοιμενανα·βαιν·οιμεναναβαινοιμεθαανα·βαιν·οιμεθα
2ndαναβαινοιτεανα·βαιν·οιτεαναβαινοισθεανα·βαιν·οισθε
3rdαναβαινοιεν, αναβαινοισανανα·βαιν·οιεν, ανα·βαιν·οισαν altαναβαινοιντοανα·βαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναβαινε[LXX]ανα·βαιν·εαναβαινουανα·βαιν·ου
3rdαναβαινετωανα·βαιν·ετωαναβαινεσθωανα·βαιν·εσθω
Pl1st
2ndαναβαινετε[LXX]ανα·βαιν·ετεαναβαινεσθεανα·βαιν·εσθε
3rdαναβαινετωσαν[LXX], αναβαινοντων[GNT][LXX]ανα·βαιν·ετωσαν, ανα·βαιν·οντων classicalαναβαινεσθωσαν, αναβαινεσθωνανα·βαιν·εσθωσαν, ανα·βαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβαινειν[GNT][LXX]​ανα·βαιν·ειναναβαινεσθαι​ανα·βαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβαινουσα[LXX]αναβαινον[GNT]ανα·βαιν·ουσ·αανα·βαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomαναβαινων[GNT][LXX]ανα·βαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναβαινουσαναναβαινοντα[GNT][LXX]ανα·βαιν·ουσ·ανανα·βαιν·ο[υ]ντ·α
Datαναβαινουσῃ[LXX]αναβαινοντιανα·βαιν·ουσ·ῃανα·βαιν·ο[υ]ντ·ι
Genαναβαινουσης[LXX]αναβαινοντος[LXX]ανα·βαιν·ουσ·ηςανα·βαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναβαινουσαι[LXX]αναβαινοντες[GNT][LXX]αναβαινοντα[GNT][LXX]ανα·βαιν·ουσ·αιανα·βαιν·ο[υ]ντ·εςανα·βαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναβαινουσαςαναβαινοντας[GNT][LXX]ανα·βαιν·ουσ·αςανα·βαιν·ο[υ]ντ·ας
Datαναβαινουσαιςαναβαινουσι, αναβαινουσιν[GNT][LXX]ανα·βαιν·ουσ·αιςανα·βαιν·ου[ντ]·σι(ν), ανα·βαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναβαινουσωναναβαινοντων[GNT][LXX]ανα·βαιν·ουσ·ωνανα·βαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβαινομενηαναβαινομενεανα·βαιν·ομεν·ηανα·βαιν·ομεν·ε
Nomαναβαινομενοςανα·βαιν·ομεν·ος
Accαναβαινομενηναναβαινομενονανα·βαιν·ομεν·ηνανα·βαιν·ομεν·ον
Datαναβαινομενῃαναβαινομενῳανα·βαιν·ομεν·ῃανα·βαιν·ομεν·ῳ
Genαναβαινομενηςαναβαινομενουανα·βαιν·ομεν·ηςανα·βαιν·ομεν·ου
PlVocαναβαινομεναιαναβαινομενοιαναβαινομεναανα·βαιν·ομεν·αιανα·βαιν·ομεν·οιανα·βαιν·ομεν·α
Nom
Accαναβαινομεναςαναβαινομενουςανα·βαιν·ομεν·αςανα·βαιν·ομεν·ους
Datαναβαινομεναιςαναβαινομενοιςανα·βαιν·ομεν·αιςανα·βαιν·ομεν·οις
Genαναβαινομενωναναβαινομενωνανα·βαιν·ομεν·ωνανα·βαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεβαινον[GNT][LXX]ανα·ε·βαιν·ονανεβαινομηνανα·ε·βαιν·ομην
2ndανεβαινεςανα·ε·βαιν·εςανεβαινουανα·ε·βαιν·ου
3rdανεβαινεν[LXX], ανεβαινε[LXX]ανα·ε·βαιν·ε(ν)ανεβαινετοανα·ε·βαιν·ετο
Pl1stανεβαινομεν[GNT]ανα·ε·βαιν·ομενανεβαινομεθαανα·ε·βαιν·ομεθα
2ndανεβαινετε[LXX]ανα·ε·βαιν·ετεανεβαινεσθεανα·ε·βαιν·εσθε
3rdανεβαινον[GNT][LXX], ανεβαινοσανανα·ε·βαιν·ον, ανα·ε·βαιν·οσαν altανεβαινοντοανα·ε·βαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβησομαι[LXX]ανα·βη·σομαι
2ndαναβησῃ[LXX], αναβησει[LXX], αναβησεσαιανα·βη·σῃ, ανα·βη·σει classical, ανα·βη·σεσαι alt
3rdαναβησεται[GNT][LXX]ανα·βη·σεται
Pl1stαναβησομεθα[LXX]ανα·βη·σομεθα
2ndαναβησεσθε[LXX]ανα·βη·σεσθε
3rdαναβησονται[LXX]ανα·βη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβησοιμηνανα·βη·σοιμην
2ndαναβησοιοανα·βη·σοιο
3rdαναβησοιτοανα·βη·σοιτο
Pl1stαναβησοιμεθαανα·βη·σοιμεθα
2ndαναβησοισθεανα·βη·σοισθε
3rdαναβησοιντοανα·βη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβησεσθαι​ανα·βη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβησομενηαναβησομενεανα·βη·σομεν·ηανα·βη·σομεν·ε
Nomαναβησομενοςανα·βη·σομεν·ος
Accαναβησομενηναναβησομενονανα·βη·σομεν·ηνανα·βη·σομεν·ον
Datαναβησομενῃαναβησομενῳανα·βη·σομεν·ῃανα·βη·σομεν·ῳ
Genαναβησομενηςαναβησομενουανα·βη·σομεν·ηςανα·βη·σομεν·ου
PlVocαναβησομεναιαναβησομενοιαναβησομεναανα·βη·σομεν·αιανα·βη·σομεν·οιανα·βη·σομεν·α
Nom
Accαναβησομεναςαναβησομενουςανα·βη·σομεν·αςανα·βη·σομεν·ους
Datαναβησομεναιςαναβησομενοιςανα·βη·σομεν·αιςανα·βη·σομεν·οις
Genαναβησομενωναναβησομενωνανα·βη·σομεν·ωνανα·βη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεβαιναανα·ε·βαιν·[σ]αανεβαιναμηνανα·ε·βαιν·[σ]αμην
2ndανεβαιναςανα·ε·βαιν·[σ]αςανεβαινωανα·ε·βαιν·[σ]ω
3rdανεβαινεν[LXX], ανεβαινε[LXX]ανα·ε·βαιν·[σ]ε(ν)ανεβαινατοανα·ε·βαιν·[σ]ατο
Pl1stανεβαιναμενανα·ε·βαιν·[σ]αμενανεβαιναμεθαανα·ε·βαιν·[σ]αμεθα
2ndανεβαινατεανα·ε·βαιν·[σ]ατεανεβαινασθεανα·ε·βαιν·[σ]ασθε
3rdανεβαιναν[LXX]ανα·ε·βαιν·[σ]ανανεβαιναντοανα·ε·βαιν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβαινω[GNT][LXX]ανα·βαιν·[σ]ωαναβαινωμαιανα·βαιν·[σ]ωμαι
2ndαναβαινῃς[LXX]ανα·βαιν·[σ]ῃςαναβαινῃανα·βαιν·[σ]ῃ
3rdαναβαινῃανα·βαιν·[σ]ῃαναβαινηταιανα·βαιν·[σ]ηται
Pl1stαναβαινωμενανα·βαιν·[σ]ωμεναναβαινωμεθαανα·βαιν·[σ]ωμεθα
2ndαναβαινητεανα·βαιν·[σ]ητεαναβαινησθεανα·βαιν·[σ]ησθε
3rdαναβαινωσιν[LXX], αναβαινωσιανα·βαιν·[σ]ωσι(ν), ανα·βαιν·[σ]ωσι(ν)αναβαινωνταιανα·βαιν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβαιναιμιανα·βαιν·[σ]αιμιαναβαιναιμηνανα·βαιν·[σ]αιμην
2ndαναβαιναις, αναβαινειαςανα·βαιν·[σ]αις, ανα·βαιν·[σ]ειας classicalαναβαιναιοανα·βαιν·[σ]αιο
3rdαναβαιναι, αναβαινειεανα·βαιν·[σ]αι, ανα·βαιν·[σ]ειε classicalαναβαιναιτοανα·βαιν·[σ]αιτο
Pl1stαναβαιναιμενανα·βαιν·[σ]αιμεναναβαιναιμεθαανα·βαιν·[σ]αιμεθα
2ndαναβαιναιτεανα·βαιν·[σ]αιτεαναβαιναισθεανα·βαιν·[σ]αισθε
3rdαναβαιναιεν, αναβαιναισαν, αναβαινειαν, αναβαινειενανα·βαιν·[σ]αιεν, ανα·βαιν·[σ]αισαν alt, ανα·βαιν·[σ]ειαν classical, ανα·βαιν·[σ]ειεν classicalαναβαιναιντοανα·βαιν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναβαινον[GNT]ανα·βαιν·[σ]οναναβαιναιανα·βαιν·[σ]αι
3rdαναβαινατωανα·βαιν·[σ]ατωαναβαινασθωανα·βαιν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndαναβαινατεανα·βαιν·[σ]ατεαναβαινασθεανα·βαιν·[σ]ασθε
3rdαναβαινατωσαν, αναβαιναντωνανα·βαιν·[σ]ατωσαν, ανα·βαιν·[σ]αντων classicalαναβαινασθωσαν, αναβαινασθωνανα·βαιν·[σ]ασθωσαν, ανα·βαιν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβαιναι​ανα·βαιν·[σ]αι​αναβαινασθαι​ανα·βαιν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβαινασααναβαιναςαναβαινανανα·βαιν·[σ]ασ·αανα·βαιν·[σ]α[ντ]·ςανα·βαιν·[σ]αν[τ]
Nom
Accαναβαινασαναναβαινανταανα·βαιν·[σ]ασ·ανανα·βαιν·[σ]αντ·α
Datαναβαινασῃαναβαιναντιανα·βαιν·[σ]ασ·ῃανα·βαιν·[σ]αντ·ι
Genαναβαινασηςαναβαιναντοςανα·βαιν·[σ]ασ·ηςανα·βαιν·[σ]αντ·ος
PlVocαναβαινασαιαναβαιναντεςαναβαινανταανα·βαιν·[σ]ασ·αιανα·βαιν·[σ]αντ·εςανα·βαιν·[σ]αντ·α
Nom
Accαναβαινασαςαναβαινανταςανα·βαιν·[σ]ασ·αςανα·βαιν·[σ]αντ·ας
Datαναβαινασαιςαναβαινασι, αναβαινασινανα·βαιν·[σ]ασ·αιςανα·βαιν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genαναβαινασωναναβαιναντωνανα·βαιν·[σ]ασ·ωνανα·βαιν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβαιναμενηαναβαιναμενεανα·βαιν·[σ]αμεν·ηανα·βαιν·[σ]αμεν·ε
Nomαναβαιναμενοςανα·βαιν·[σ]αμεν·ος
Accαναβαιναμενηναναβαιναμενονανα·βαιν·[σ]αμεν·ηνανα·βαιν·[σ]αμεν·ον
Datαναβαιναμενῃαναβαιναμενῳανα·βαιν·[σ]αμεν·ῃανα·βαιν·[σ]αμεν·ῳ
Genαναβαιναμενηςαναβαιναμενουανα·βαιν·[σ]αμεν·ηςανα·βαιν·[σ]αμεν·ου
PlVocαναβαιναμεναιαναβαιναμενοιαναβαιναμεναανα·βαιν·[σ]αμεν·αιανα·βαιν·[σ]αμεν·οιανα·βαιν·[σ]αμεν·α
Nom
Accαναβαιναμεναςαναβαιναμενουςανα·βαιν·[σ]αμεν·αςανα·βαιν·[σ]αμεν·ους
Datαναβαιναμεναιςαναβαιναμενοιςανα·βαιν·[σ]αμεν·αιςανα·βαιν·[σ]αμεν·οις
Genαναβαιναμενωναναβαιναμενωνανα·βαιν·[σ]αμεν·ωνανα·βαιν·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεβην[GNT][LXX]ανα·ε·β(η)·^ν
2ndανεβης[LXX], ανεβησθαανα·ε·β(η)·^ς, ανα·ε·β(η)·^σθα classical
3rdανεβη[GNT][LXX]ανα·ε·β(η)·^
Pl1stανεβημεν[GNT][LXX]ανα·ε·β(η)·μεν
2ndανεβητε[LXX]ανα·ε·β(η)·τε
3rdανεβησαν[GNT][LXX]ανα·ε·β(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβω[LXX]ανα·β(η)·ω
2ndαναβῃςανα·β(η)·ῃς
3rdαναβῃ[LXX]ανα·β(η)·ῃ
Pl1stαναβωμεν[LXX]ανα·β(η)·ωμεν
2ndαναβητε[GNT][LXX]ανα·β(η)·ητε
3rdαναβωσιν[LXX], αναβωσιανα·β(η)·ωσι(ν), ανα·β(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβαιηνανα·β(α)·ιην
2ndαναβαιηςανα·β(α)·ιης
3rdαναβαιηανα·β(α)·ιη
Pl1stαναβαιημεν, αναβαιμενανα·β(α)·ιημεν, ανα·β(α)·ιμεν classical
2ndαναβαιητε, αναβαιτεανα·β(α)·ιητε, ανα·β(α)·ιτε classical
3rdαναβαιησαν, αναβαιενανα·β(α)·ιησαν, ανα·β(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναβα[GNT]ανα·β(α)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναβηθι[LXX], αναβηςανα·β(η)·θι, ανα·β(η)·ς
3rdαναβητω[LXX]ανα·β(η)·τω
Pl1st
2ndαναβητε[GNT][LXX], αναβατε[GNT]ανα·β(η)·τε, ανα·β(α)·τε (for ανα·β(η)·τε > αναβητε)
3rdαναβητωσαν[LXX], αναβηντωνανα·β(η)·τωσαν, ανα·β(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβηναι[LXX]​ανα·β(η)·ναι, ανα·β(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβασα[LXX]αναβας[GNT][LXX]αναβανανα·β(α)·εσ·αανα·β(α)·[ντ]·ςανα·β(α)·ν[τ]
Nom
Accαναβασαναναβαντα[GNT][LXX]ανα·β(α)·εσ·ανανα·β(α)·ντ·α
Datαναβασῃαναβαντι[LXX]ανα·β(α)·εσ·ῃανα·β(α)·ντ·ι
Genαναβασηςαναβαντος[LXX]ανα·β(α)·εσ·ηςανα·β(α)·ντ·ος
PlVocαναβασαιαναβαντες[GNT][LXX]αναβαντα[GNT][LXX]ανα·β(α)·εσ·αιανα·β(α)·ντ·εςανα·β(α)·ντ·α
Nom
Accαναβασαςαναβανταςανα·β(α)·εσ·αςανα·β(α)·ντ·ας
Datαναβασαιςαναβασι, αναβασιν[LXX]ανα·β(α)·εσ·αιςανα·β(α)·[ντ]·σι(ν), ανα·β(α)·[ντ]·σι(ν)
Genαναβασωναναβαντων[GNT]ανα·β(α)·εσ·ωνανα·β(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβεβηκα[GNT]ανα·βεβη·κα
2ndαναβεβηκας, αναβεβηκεςανα·βεβη·κας, ανα·βεβη·κες alt
3rdαναβεβηκεν[GNT], αναβεβηκεανα·βεβη·κε(ν), ανα·βεβη·κε(ν)
Pl1stαναβεβηκαμενανα·βεβη·καμεν
2ndαναβεβηκατεανα·βεβη·κατε
3rdαναβεβηκασιν, αναβεβηκασι, αναβεβηκανανα·βεβη·κασι(ν), ανα·βεβη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβεβηκωανα·βεβη·κω
2ndαναβεβηκῃςανα·βεβη·κῃς
3rdαναβεβηκῃανα·βεβη·κῃ
Pl1stαναβεβηκωμενανα·βεβη·κωμεν
2ndαναβεβηκητεανα·βεβη·κητε
3rdαναβεβηκωσιν, αναβεβηκωσιανα·βεβη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβεβηκοιμι, αναβεβηκοιηνανα·βεβη·κοιμι, ανα·βεβη·κοιην classical
2ndαναβεβηκοις, αναβεβηκοιηςανα·βεβη·κοις, ανα·βεβη·κοιης classical
3rdαναβεβηκοι, αναβεβηκοιηανα·βεβη·κοι, ανα·βεβη·κοιη classical
Pl1stαναβεβηκοιμενανα·βεβη·κοιμεν
2ndαναβεβηκοιτεανα·βεβη·κοιτε
3rdαναβεβηκοιενανα·βεβη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναβεβηκεανα·βεβη·κε
3rdαναβεβηκετωανα·βεβη·κετω
Pl1st
2ndαναβεβηκετεανα·βεβη·κετε
3rdαναβεβηκετωσανανα·βεβη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβεβηκεναι​ανα·βεβη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβεβηκυιααναβεβηκοςανα·βεβη·κυι·αανα·βεβη·κο[τ]·ς
Nomαναβεβηκωςανα·βεβη·κο[τ]·^ς
Accαναβεβηκυιαναναβεβηκοταανα·βεβη·κυι·ανανα·βεβη·κοτ·α
Datαναβεβηκυιᾳαναβεβηκοτιανα·βεβη·κυι·ᾳανα·βεβη·κοτ·ι
Genαναβεβηκυιαςαναβεβηκοτοςανα·βεβη·κυι·αςανα·βεβη·κοτ·ος
PlVocαναβεβηκυιαιαναβεβηκοτες[LXX]αναβεβηκοταανα·βεβη·κυι·αιανα·βεβη·κοτ·εςανα·βεβη·κοτ·α
Nom
Accαναβεβηκυιαςαναβεβηκοταςανα·βεβη·κυι·αςανα·βεβη·κοτ·ας
Datαναβεβηκυιαιςαναβεβηκοσι, αναβεβηκοσιν[LXX]ανα·βεβη·κυι·αιςανα·βεβη·κο[τ]·σι(ν), ανα·βεβη·κο[τ]·σι(ν)
Genαναβεβηκυιωναναβεβηκοτωνανα·βεβη·κυι·ωνανα·βεβη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεβεβηκειν, ανεβεβηκηανα·ε·βεβη·κειν, ανα·ε·βεβη·κη classical
2ndανεβεβηκεις, ανεβεβηκηςανα·ε·βεβη·κεις, ανα·ε·βεβη·κης classical
3rdανεβεβηκειανα·ε·βεβη·κει
Pl1stανεβεβηκειμεν, ανεβεβηκεμενανα·ε·βεβη·κειμεν, ανα·ε·βεβη·κεμεν classical
2ndανεβεβηκειτε, ανεβεβηκετεανα·ε·βεβη·κειτε, ανα·ε·βεβη·κετε classical
3rdανεβεβηκεισαν, ανεβεβηκεσανανα·ε·βεβη·κεισαν, ανα·ε·βεβη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβεβηκειν, αναβεβηκηανα·[ε]·βεβη·κειν, ανα·[ε]·βεβη·κη classical
2ndαναβεβηκεις, αναβεβηκηςανα·[ε]·βεβη·κεις, ανα·[ε]·βεβη·κης classical
3rdαναβεβηκειανα·[ε]·βεβη·κει
Pl1stαναβεβηκειμεν, αναβεβηκεμενανα·[ε]·βεβη·κειμεν, ανα·[ε]·βεβη·κεμεν classical
2ndαναβεβηκειτε, αναβεβηκετεανα·[ε]·βεβη·κειτε, ανα·[ε]·βεβη·κετε classical
3rdαναβεβηκεισαν, αναβεβηκεσανανα·[ε]·βεβη·κεισαν, ανα·[ε]·βεβη·κεσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 31-Oct-2020 06:08:44 EDT