αναπτω • ANAPTW • anaptō

Search: αναψαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναψαι; αναψαι; αναψαιἀνάπτωαν·απτ·σαι; αν·απτ·σαι; αν·απτ·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναψαιἀνάπτωαν·απτ·σαι1aor mp imp 2nd sg
αναψαιἀνάπτωαν·απτ·σαι1aor act opt 3rd sg
αναψαιἀνάπτωαν·απτ·σαι1aor act inf

ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπτω[LXX]αν·απτ·ωαναπτομαιαν·απτ·ομαι
2ndαναπτειςαν·απτ·ειςαναπτῃ, αναπτει[GNT], αναπτεσαιαν·απτ·ῃ, αν·απτ·ει classical, αν·απτ·εσαι alt
3rdαναπτει[GNT]αν·απτ·ειαναπτεταιαν·απτ·εται
Pl1stαναπτομεναν·απτ·ομεναναπτομεθααν·απτ·ομεθα
2ndαναπτετεαν·απτ·ετεαναπτεσθεαν·απτ·εσθε
3rdαναπτουσιν, αναπτουσιαν·απτ·ουσι(ν)αναπτονταιαν·απτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπτω[LXX]αν·απτ·ωαναπτωμαιαν·απτ·ωμαι
2ndαναπτῃςαν·απτ·ῃςαναπτῃαν·απτ·ῃ
3rdαναπτῃαν·απτ·ῃαναπτηταιαν·απτ·ηται
Pl1stαναπτωμεναν·απτ·ωμεναναπτωμεθααν·απτ·ωμεθα
2ndαναπτητεαν·απτ·ητεαναπτησθεαν·απτ·ησθε
3rdαναπτωσιν, αναπτωσιαν·απτ·ωσι(ν)αναπτωνταιαν·απτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπτοιμιαν·απτ·οιμιαναπτοιμηναν·απτ·οιμην
2ndαναπτοιςαν·απτ·οιςαναπτοιοαν·απτ·οιο
3rdαναπτοιαν·απτ·οιαναπτοιτοαν·απτ·οιτο
Pl1stαναπτοιμεναν·απτ·οιμεναναπτοιμεθααν·απτ·οιμεθα
2ndαναπτοιτεαν·απτ·οιτεαναπτοισθεαν·απτ·οισθε
3rdαναπτοιεν, αναπτοισαναν·απτ·οιεν, αν·απτ·οισαν altαναπτοιντοαν·απτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναπτεαν·απτ·εαναπτουαν·απτ·ου
3rdαναπτετωαν·απτ·ετωαναπτεσθωαν·απτ·εσθω
Pl1st
2ndαναπτετεαν·απτ·ετεαναπτεσθεαν·απτ·εσθε
3rdαναπτετωσαν, αναπτοντωναν·απτ·ετωσαν, αν·απτ·οντων classicalαναπτεσθωσαν, αναπτεσθωναν·απτ·εσθωσαν, αν·απτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναπτειν​αν·απτ·ειν​αναπτεσθαι​αν·απτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπτουσααναπτον[LXX]αν·απτ·ουσ·ααν·απτ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναπτωναν·απτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναπτουσαναναπτοντααν·απτ·ουσ·αναν·απτ·ο[υ]ντ·α
Datαναπτουσῃαναπτοντιαν·απτ·ουσ·ῃαν·απτ·ο[υ]ντ·ι
Genαναπτουσηςαναπτοντοςαν·απτ·ουσ·ηςαν·απτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναπτουσαιαναπτοντες[LXX]αναπτοντααν·απτ·ουσ·αιαν·απτ·ο[υ]ντ·εςαν·απτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναπτουσαςαναπτονταςαν·απτ·ουσ·αςαν·απτ·ο[υ]ντ·ας
Datαναπτουσαιςαναπτουσι, αναπτουσιναν·απτ·ουσ·αιςαν·απτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναπτουσωναναπτοντωναν·απτ·ουσ·ωναν·απτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπτομενη[LXX]αναπτομενεαν·απτ·ομεν·ηαν·απτ·ομεν·ε
Nomαναπτομενοςαν·απτ·ομεν·ος
Accαναπτομενηναναπτομενοναν·απτ·ομεν·ηναν·απτ·ομεν·ον
Datαναπτομενῃαναπτομενῳαν·απτ·ομεν·ῃαν·απτ·ομεν·ῳ
Genαναπτομενηςαναπτομενουαν·απτ·ομεν·ηςαν·απτ·ομεν·ου
PlVocαναπτομεναιαναπτομενοιαναπτομενααν·απτ·ομεν·αιαν·απτ·ομεν·οιαν·απτ·ομεν·α
Nom
Accαναπτομεναςαναπτομενουςαν·απτ·ομεν·αςαν·απτ·ομεν·ους
Datαναπτομεναιςαναπτομενοιςαν·απτ·ομεν·αιςαν·απτ·ομεν·οις
Genαναπτομενωναναπτομενωναν·απτ·ομεν·ωναν·απτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηπτοναν·ε·απτ·ονανηπτομηναν·ε·απτ·ομην
2ndανηπτεςαν·ε·απτ·εςανηπτουαν·ε·απτ·ου
3rdανηπτεν, ανηπτεαν·ε·απτ·ε(ν)ανηπτετοαν·ε·απτ·ετο
Pl1stανηπτομεναν·ε·απτ·ομενανηπτομεθααν·ε·απτ·ομεθα
2ndανηπτετεαν·ε·απτ·ετεανηπτεσθεαν·ε·απτ·εσθε
3rdανηπτον, ανηπτοσαναν·ε·απτ·ον, αν·ε·απτ·οσαν altανηπτοντοαν·ε·απτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναψω[LXX]αν·απτ·σωαναψομαιαν·απτ·σομαι
2ndαναψειςαν·απτ·σειςαναψῃ, αναψει[LXX], αναψεσαιαν·απτ·σῃ, αν·απτ·σει classical, αν·απτ·σεσαι alt
3rdαναψει[LXX]αν·απτ·σειαναψεταιαν·απτ·σεται
Pl1stαναψομεναν·απτ·σομεναναψομεθααν·απτ·σομεθα
2ndαναψετε[LXX]αν·απτ·σετεαναψεσθεαν·απτ·σεσθε
3rdαναψουσιν, αναψουσιαν·απτ·σουσι(ν)αναψονταιαν·απτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναψοιμιαν·απτ·σοιμιαναψοιμηναν·απτ·σοιμην
2ndαναψοιςαν·απτ·σοιςαναψοιοαν·απτ·σοιο
3rdαναψοιαν·απτ·σοιαναψοιτοαν·απτ·σοιτο
Pl1stαναψοιμεναν·απτ·σοιμεναναψοιμεθααν·απτ·σοιμεθα
2ndαναψοιτεαν·απτ·σοιτεαναψοισθεαν·απτ·σοισθε
3rdαναψοιεναν·απτ·σοιεναναψοιντοαν·απτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναψειν​αν·απτ·σειν​αναψεσθαι​αν·απτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναψουσααναψοναν·απτ·σουσ·ααν·απτ·σο[υ]ν[τ]
Nomαναψωναν·απτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαναψουσαναναψοντααν·απτ·σουσ·αναν·απτ·σο[υ]ντ·α
Datαναψουσῃαναψοντιαν·απτ·σουσ·ῃαν·απτ·σο[υ]ντ·ι
Genαναψουσηςαναψοντοςαν·απτ·σουσ·ηςαν·απτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαναψουσαιαναψοντεςαναψοντααν·απτ·σουσ·αιαν·απτ·σο[υ]ντ·εςαν·απτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαναψουσαςαναψονταςαν·απτ·σουσ·αςαν·απτ·σο[υ]ντ·ας
Datαναψουσαιςαναψουσι, αναψουσιναν·απτ·σουσ·αιςαν·απτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαναψουσωναναψοντωναν·απτ·σουσ·ωναν·απτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναψομενηαναψομενεαν·απτ·σομεν·ηαν·απτ·σομεν·ε
Nomαναψομενοςαν·απτ·σομεν·ος
Accαναψομενηναναψομενοναν·απτ·σομεν·ηναν·απτ·σομεν·ον
Datαναψομενῃαναψομενῳαν·απτ·σομεν·ῃαν·απτ·σομεν·ῳ
Genαναψομενηςαναψομενουαν·απτ·σομεν·ηςαν·απτ·σομεν·ου
PlVocαναψομεναιαναψομενοιαναψομενααν·απτ·σομεν·αιαν·απτ·σομεν·οιαν·απτ·σομεν·α
Nom
Accαναψομεναςαναψομενουςαν·απτ·σομεν·αςαν·απτ·σομεν·ους
Datαναψομεναιςαναψομενοιςαν·απτ·σομεν·αιςαν·απτ·σομεν·οις
Genαναψομενωναναψομενωναν·απτ·σομεν·ωναν·απτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηψααν·ε·απτ·σαανηψαμηναν·ε·απτ·σαμην
2ndανηψαςαν·ε·απτ·σαςανηψωαν·ε·απτ·σω
3rdανηψεν[LXX], ανηψεαν·ε·απτ·σε(ν), αν·ε·απτ·σε(ν)ανηψατοαν·ε·απτ·σατο
Pl1stανηψαμεναν·ε·απτ·σαμενανηψαμεθααν·ε·απτ·σαμεθα
2ndανηψατεαν·ε·απτ·σατεανηψασθεαν·ε·απτ·σασθε
3rdανηψαναν·ε·απτ·σανανηψαντοαν·ε·απτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναψω[LXX]αν·απτ·σωαναψωμαιαν·απτ·σωμαι
2ndαναψῃςαν·απτ·σῃςαναψῃαν·απτ·σῃ
3rdαναψῃαν·απτ·σῃαναψηταιαν·απτ·σηται
Pl1stαναψωμεναν·απτ·σωμεναναψωμεθααν·απτ·σωμεθα
2ndαναψητεαν·απτ·σητεαναψησθεαν·απτ·σησθε
3rdαναψωσιν, αναψωσιαν·απτ·σωσι(ν)αναψωνταιαν·απτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναψαιμιαν·απτ·σαιμιαναψαιμηναν·απτ·σαιμην
2ndαναψαις, αναψειαςαν·απτ·σαις, αν·απτ·σειας classicalαναψαιοαν·απτ·σαιο
3rdαναψαι[LXX], αναψειεαν·απτ·σαι, αν·απτ·σειε classicalαναψαιτοαν·απτ·σαιτο
Pl1stαναψαιμεναν·απτ·σαιμεναναψαιμεθααν·απτ·σαιμεθα
2ndαναψαιτεαν·απτ·σαιτεαναψαισθεαν·απτ·σαισθε
3rdαναψαιεν, αναψαισαν, αναψειαν, αναψειεναν·απτ·σαιεν, αν·απτ·σαισαν alt, αν·απτ·σειαν classical, αν·απτ·σειεν classicalαναψαιντοαν·απτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναψοναν·απτ·σοναναψαι[LXX]αν·απτ·σαι
3rdαναψατωαν·απτ·σατωαναψασθωαν·απτ·σασθω
Pl1st
2ndαναψατεαν·απτ·σατεαναψασθεαν·απτ·σασθε
3rdαναψατωσαν, αναψαντωναν·απτ·σατωσαν, αν·απτ·σαντων classicalαναψασθωσαν, αναψασθωναν·απτ·σασθωσαν, αν·απτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναψαι[LXX]​αν·απτ·σαιαναψασθαι​αν·απτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναψασααναψαςαναψαναν·απτ·σασ·ααν·απτ·σα[ντ]·ςαν·απτ·σαν[τ]
Nom
Accαναψασαναναψαντααν·απτ·σασ·αναν·απτ·σαντ·α
Datαναψασῃαναψαντιαν·απτ·σασ·ῃαν·απτ·σαντ·ι
Genαναψασηςαναψαντοςαν·απτ·σασ·ηςαν·απτ·σαντ·ος
PlVocαναψασαιαναψαντες[GNT]αναψαντααν·απτ·σασ·αιαν·απτ·σαντ·εςαν·απτ·σαντ·α
Nom
Accαναψασαςαναψανταςαν·απτ·σασ·αςαν·απτ·σαντ·ας
Datαναψασαιςαναψασι, αναψασιναν·απτ·σασ·αιςαν·απτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαναψασωναναψαντωναν·απτ·σασ·ωναν·απτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναψαμενηαναψαμενεαν·απτ·σαμεν·ηαν·απτ·σαμεν·ε
Nomαναψαμενοςαν·απτ·σαμεν·ος
Accαναψαμενηναναψαμενοναν·απτ·σαμεν·ηναν·απτ·σαμεν·ον
Datαναψαμενῃαναψαμενῳαν·απτ·σαμεν·ῃαν·απτ·σαμεν·ῳ
Genαναψαμενηςαναψαμενουαν·απτ·σαμεν·ηςαν·απτ·σαμεν·ου
PlVocαναψαμεναιαναψαμενοιαναψαμενααν·απτ·σαμεν·αιαν·απτ·σαμεν·οιαν·απτ·σαμεν·α
Nom
Accαναψαμεναςαναψαμενουςαν·απτ·σαμεν·αςαν·απτ·σαμεν·ους
Datαναψαμεναιςαναψαμενοιςαν·απτ·σαμεν·αιςαν·απτ·σαμεν·οις
Genαναψαμενωναναψαμενωναν·απτ·σαμεν·ωναν·απτ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανηφθηναν·ε·αφ·θην
2ndανηφθηςαν·ε·αφ·θης
3rdανηφθη[GNT][LXX]αν·ε·αφ·θη
Pl1stανηφθημεναν·ε·αφ·θημεν
2ndανηφθητεαν·ε·αφ·θητε
3rdανηφθησαν[LXX]αν·ε·αφ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναφθησομαιαν·αφ·θησομαι
2ndαναφθησῃ, αναφθησειαν·αφ·θησῃ, αν·αφ·θησει classical
3rdαναφθησεται[LXX]αν·αφ·θησεται
Pl1stαναφθησομεθααν·αφ·θησομεθα
2ndαναφθησεσθεαν·αφ·θησεσθε
3rdαναφθησονταιαν·αφ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναφθωαν·αφ·θω
2ndαναφθῃςαν·αφ·θῃς
3rdαναφθῃ[LXX]αν·αφ·θῃ
Pl1stαναφθωμεναν·αφ·θωμεν
2ndαναφθητεαν·αφ·θητε
3rdαναφθωσιν, αναφθωσιαν·αφ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναφθειηναν·αφ·θειην
2ndαναφθειηςαν·αφ·θειης
3rdαναφθειηαν·αφ·θειη
Pl1stαναφθειημεν, αναφθειμεναν·αφ·θειημεν, αν·αφ·θειμεν classical
2ndαναφθειητε, αναφθειτεαν·αφ·θειητε, αν·αφ·θειτε classical
3rdαναφθειησαν, αναφθειεναν·αφ·θειησαν, αν·αφ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναφθησοιμηναν·αφ·θησοιμην
2ndαναφθησοιοαν·αφ·θησοιο
3rdαναφθησοιτοαν·αφ·θησοιτο
Pl1stαναφθησοιμεθααν·αφ·θησοιμεθα
2ndαναφθησοισθεαν·αφ·θησοισθε
3rdαναφθησοιντοαν·αφ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναφθητιαν·αφ·θητι
3rdαναφθητωαν·αφ·θητω
Pl1st
2ndαναφθητεαν·αφ·θητε
3rdαναφθητωσαν, αναφθεντωναν·αφ·θητωσαν, αν·αφ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αναφθηναι​αν·αφ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αναφθησεσθαι​αν·αφ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναφθεισααναφθειςαναφθεναν·αφ·θεισ·ααν·αφ·θει[ντ]·ςαν·αφ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαναφθεισαναναφθεντααν·αφ·θεισ·αναν·αφ·θε[ι]ντ·α
Datαναφθεισῃαναφθεντιαν·αφ·θεισ·ῃαν·αφ·θε[ι]ντ·ι
Genαναφθεισηςαναφθεντοςαν·αφ·θεισ·ηςαν·αφ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαναφθεισαιαναφθεντεςαναφθεντααν·αφ·θεισ·αιαν·αφ·θε[ι]ντ·εςαν·αφ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαναφθεισαςαναφθενταςαν·αφ·θεισ·αςαν·αφ·θε[ι]ντ·ας
Datαναφθεισαιςαναφθεισι, αναφθεισιναν·αφ·θεισ·αιςαν·αφ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαναφθεισωναναφθεντωναν·αφ·θεισ·ωναν·αφ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναφθησομενηαναφθησομενεαν·αφ·θησομεν·ηαν·αφ·θησομεν·ε
Nomαναφθησομενοςαν·αφ·θησομεν·ος
Accαναφθησομενηναναφθησομενοναν·αφ·θησομεν·ηναν·αφ·θησομεν·ον
Datαναφθησομενῃαναφθησομενῳαν·αφ·θησομεν·ῃαν·αφ·θησομεν·ῳ
Genαναφθησομενηςαναφθησομενουαν·αφ·θησομεν·ηςαν·αφ·θησομεν·ου
PlVocαναφθησομεναιαναφθησομενοιαναφθησομενααν·αφ·θησομεν·αιαν·αφ·θησομεν·οιαν·αφ·θησομεν·α
Nom
Accαναφθησομεναςαναφθησομενουςαν·αφ·θησομεν·αςαν·αφ·θησομεν·ους
Datαναφθησομεναιςαναφθησομενοιςαν·αφ·θησομεν·αιςαν·αφ·θησομεν·οις
Genαναφθησομενωναναφθησομενωναν·αφ·θησομεν·ωναν·αφ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 09:38:03 EST