ανασυρω • ANASURW • anasurō

Search: ανασυραι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανασυραι; ανασυραι; ανασυραιἀνασύρωανα·συρ·[σ]αι; ανα·συρ·[σ]αι; ανα·συρ·[σ]αι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανασυραιἀνασύρωανα·συρ·[σ]αι1aor mp imp 2nd sg
ανασυραιἀνασύρωανα·συρ·[σ]αι1aor act opt 3rd sg
ανασυραιἀνασύρωανα·συρ·[σ]αι1aor act inf

ἀνα·σύρω [LXX] (-, -, ανα+συρ·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεσυραανα·ε·συρ·[σ]αανεσυραμηνανα·ε·συρ·[σ]αμην
2ndανεσυραςανα·ε·συρ·[σ]αςανεσυρωανα·ε·συρ·[σ]ω
3rdανεσυρεν, ανεσυρεανα·ε·συρ·[σ]ε(ν)ανεσυρατοανα·ε·συρ·[σ]ατο
Pl1stανεσυραμενανα·ε·συρ·[σ]αμενανεσυραμεθαανα·ε·συρ·[σ]αμεθα
2ndανεσυρατεανα·ε·συρ·[σ]ατεανεσυρασθεανα·ε·συρ·[σ]ασθε
3rdανεσυρανανα·ε·συρ·[σ]ανανεσυραντοανα·ε·συρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανασυρωανα·συρ·[σ]ωανασυρωμαιανα·συρ·[σ]ωμαι
2ndανασυρῃςανα·συρ·[σ]ῃςανασυρῃανα·συρ·[σ]ῃ
3rdανασυρῃανα·συρ·[σ]ῃανασυρηταιανα·συρ·[σ]ηται
Pl1stανασυρωμενανα·συρ·[σ]ωμενανασυρωμεθαανα·συρ·[σ]ωμεθα
2ndανασυρητεανα·συρ·[σ]ητεανασυρησθεανα·συρ·[σ]ησθε
3rdανασυρωσιν, ανασυρωσιανα·συρ·[σ]ωσι(ν)ανασυρωνταιανα·συρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανασυραιμιανα·συρ·[σ]αιμιανασυραιμηνανα·συρ·[σ]αιμην
2ndανασυραις, ανασυρειαςανα·συρ·[σ]αις, ανα·συρ·[σ]ειας classicalανασυραιοανα·συρ·[σ]αιο
3rdανασυραι[LXX], ανασυρειεανα·συρ·[σ]αι, ανα·συρ·[σ]ειε classicalανασυραιτοανα·συρ·[σ]αιτο
Pl1stανασυραιμενανα·συρ·[σ]αιμενανασυραιμεθαανα·συρ·[σ]αιμεθα
2ndανασυραιτεανα·συρ·[σ]αιτεανασυραισθεανα·συρ·[σ]αισθε
3rdανασυραιεν, ανασυραισαν, ανασυρειαν, ανασυρειενανα·συρ·[σ]αιεν, ανα·συρ·[σ]αισαν alt, ανα·συρ·[σ]ειαν classical, ανα·συρ·[σ]ειεν classicalανασυραιντοανα·συρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανασυρονανα·συρ·[σ]ονανασυραι[LXX]ανα·συρ·[σ]αι
3rdανασυρατωανα·συρ·[σ]ατωανασυρασθωανα·συρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndανασυρατεανα·συρ·[σ]ατεανασυρασθεανα·συρ·[σ]ασθε
3rdανασυρατωσαν, ανασυραντωνανα·συρ·[σ]ατωσαν, ανα·συρ·[σ]αντων classicalανασυρασθωσαν, ανασυρασθωνανα·συρ·[σ]ασθωσαν, ανα·συρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανασυραι[LXX]​ανα·συρ·[σ]αιανασυρασθαι​ανα·συρ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανασυρασαανασυραςανασυρανανα·συρ·[σ]ασ·αανα·συρ·[σ]α[ντ]·ςανα·συρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accανασυρασανανασυρανταανα·συρ·[σ]ασ·ανανα·συρ·[σ]αντ·α
Datανασυρασῃανασυραντιανα·συρ·[σ]ασ·ῃανα·συρ·[σ]αντ·ι
Genανασυρασηςανασυραντοςανα·συρ·[σ]ασ·ηςανα·συρ·[σ]αντ·ος
PlVocανασυρασαιανασυραντεςανασυρανταανα·συρ·[σ]ασ·αιανα·συρ·[σ]αντ·εςανα·συρ·[σ]αντ·α
Nom
Accανασυρασαςανασυρανταςανα·συρ·[σ]ασ·αςανα·συρ·[σ]αντ·ας
Datανασυρασαιςανασυρασι, ανασυρασινανα·συρ·[σ]ασ·αιςανα·συρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genανασυρασωνανασυραντωνανα·συρ·[σ]ασ·ωνανα·συρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανασυραμενηανασυραμενεανα·συρ·[σ]αμεν·ηανα·συρ·[σ]αμεν·ε
Nomανασυραμενοςανα·συρ·[σ]αμεν·ος
Accανασυραμενηνανασυραμενονανα·συρ·[σ]αμεν·ηνανα·συρ·[σ]αμεν·ον
Datανασυραμενῃανασυραμενῳανα·συρ·[σ]αμεν·ῃανα·συρ·[σ]αμεν·ῳ
Genανασυραμενηςανασυραμενουανα·συρ·[σ]αμεν·ηςανα·συρ·[σ]αμεν·ου
PlVocανασυραμεναιανασυραμενοιανασυραμεναανα·συρ·[σ]αμεν·αιανα·συρ·[σ]αμεν·οιανα·συρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accανασυραμεναςανασυραμενουςανα·συρ·[σ]αμεν·αςανα·συρ·[σ]αμεν·ους
Datανασυραμεναιςανασυραμενοιςανα·συρ·[σ]αμεν·αιςανα·συρ·[σ]αμεν·οις
Genανασυραμενωνανασυραμενωνανα·συρ·[σ]αμεν·ωνανα·συρ·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 03:44:06 EST