αντλεω • ANTLEW • antleō

Search: αντλησαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αντλησαι; αντλησαι; αντλησαιἀντλέωαντλη·σαι; αντλη·σαι; αντλη·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αντλησαιἀντλέωαντλη·σαι1aor mp imp 2nd sg
αντλησαιἀντλέωαντλη·σαι1aor act opt 3rd sg
αντλησαιἀντλέωαντλη·σαι1aor act inf

ἀντλέω (αντλ(ε)-, αντλη·σ-, αντλη·σ-, ηντλη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντλωαντλ(ε)·ωαντλουμαιαντλ(ε)·ομαι
2ndαντλειςαντλ(ε)·ειςαντλῃ, αντλει, αντλεισαιαντλ(ε)·ῃ, αντλ(ε)·ει classical, αντλ(ε)·εσαι alt
3rdαντλειαντλ(ε)·ειαντλειταιαντλ(ε)·εται
Pl1stαντλουμεναντλ(ε)·ομεναντλουμεθααντλ(ε)·ομεθα
2ndαντλειτεαντλ(ε)·ετεαντλεισθεαντλ(ε)·εσθε
3rdαντλουσιν, αντλουσιαντλ(ε)·ουσι(ν)αντλουνταιαντλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντλωαντλ(ε)·ωαντλωμαιαντλ(ε)·ωμαι
2ndαντλῃςαντλ(ε)·ῃςαντλῃαντλ(ε)·ῃ
3rdαντλῃαντλ(ε)·ῃαντληταιαντλ(ε)·ηται
Pl1stαντλωμεναντλ(ε)·ωμεναντλωμεθααντλ(ε)·ωμεθα
2ndαντλητεαντλ(ε)·ητεαντλησθεαντλ(ε)·ησθε
3rdαντλωσιν, αντλωσιαντλ(ε)·ωσι(ν)αντλωνταιαντλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντλοιμιαντλ(ε)·οιμιαντλοιμηναντλ(ε)·οιμην
2ndαντλοιςαντλ(ε)·οιςαντλοιοαντλ(ε)·οιο
3rdαντλοιαντλ(ε)·οιαντλοιτοαντλ(ε)·οιτο
Pl1stαντλοιμεναντλ(ε)·οιμεναντλοιμεθααντλ(ε)·οιμεθα
2ndαντλοιτεαντλ(ε)·οιτεαντλοισθεαντλ(ε)·οισθε
3rdαντλοιεν, αντλοισαναντλ(ε)·οιεν, αντλ(ε)·οισαν altαντλοιντοαντλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαντλειαντλ(ε)·εαντλουαντλ(ε)·ου
3rdαντλειτωαντλ(ε)·ετωαντλεισθωαντλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαντλειτεαντλ(ε)·ετεαντλεισθεαντλ(ε)·εσθε
3rdαντλειτωσαν, αντλουντωναντλ(ε)·ετωσαν, αντλ(ε)·οντων classicalαντλεισθωσαν, αντλεισθωναντλ(ε)·εσθωσαν, αντλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντλειν[GNT]​αντλ(ε)·ειναντλεισθαι​αντλ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντλουσααντλουναντλ(ε)·ουσ·ααντλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαντλωναντλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαντλουσαναντλουντααντλ(ε)·ουσ·αναντλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαντλουσῃαντλουντιαντλ(ε)·ουσ·ῃαντλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαντλουσηςαντλουντοςαντλ(ε)·ουσ·ηςαντλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαντλουσαιαντλουντεςαντλουντααντλ(ε)·ουσ·αιαντλ(ε)·ο[υ]ντ·εςαντλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαντλουσαςαντλουνταςαντλ(ε)·ουσ·αςαντλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαντλουσαιςαντλουσι, αντλουσιναντλ(ε)·ουσ·αιςαντλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαντλουσωναντλουντωναντλ(ε)·ουσ·ωναντλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντλουμενηαντλουμενεαντλ(ε)·ομεν·ηαντλ(ε)·ομεν·ε
Nomαντλουμενοςαντλ(ε)·ομεν·ος
Accαντλουμενηναντλουμενοναντλ(ε)·ομεν·ηναντλ(ε)·ομεν·ον
Datαντλουμενῃαντλουμενῳαντλ(ε)·ομεν·ῃαντλ(ε)·ομεν·ῳ
Genαντλουμενηςαντλουμενουαντλ(ε)·ομεν·ηςαντλ(ε)·ομεν·ου
PlVocαντλουμεναιαντλουμενοιαντλουμενααντλ(ε)·ομεν·αιαντλ(ε)·ομεν·οιαντλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαντλουμεναςαντλουμενουςαντλ(ε)·ομεν·αςαντλ(ε)·ομεν·ους
Datαντλουμεναιςαντλουμενοιςαντλ(ε)·ομεν·αιςαντλ(ε)·ομεν·οις
Genαντλουμενωναντλουμενωναντλ(ε)·ομεν·ωναντλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηντλουν[LXX]ε·αντλ(ε)·ονηντλουμηνε·αντλ(ε)·ομην
2ndηντλειςε·αντλ(ε)·εςηντλουε·αντλ(ε)·ου
3rdηντλειε·αντλ(ε)·εηντλειτοε·αντλ(ε)·ετο
Pl1stηντλουμενε·αντλ(ε)·ομενηντλουμεθαε·αντλ(ε)·ομεθα
2ndηντλειτεε·αντλ(ε)·ετεηντλεισθεε·αντλ(ε)·εσθε
3rdηντλουν[LXX], ηντλουσανε·αντλ(ε)·ον, ε·αντλ(ε)·οσαν altηντλουντοε·αντλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντλησωαντλη·σωαντλησομαιαντλη·σομαι
2ndαντλησειςαντλη·σειςαντλησῃ, αντλησει, αντλησεσαιαντλη·σῃ, αντλη·σει classical, αντλη·σεσαι alt
3rdαντλησειαντλη·σειαντλησεταιαντλη·σεται
Pl1stαντλησομεναντλη·σομεναντλησομεθααντλη·σομεθα
2ndαντλησετε[LXX]αντλη·σετεαντλησεσθεαντλη·σεσθε
3rdαντλησουσιν, αντλησουσιαντλη·σουσι(ν)αντλησονταιαντλη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντλησοιμιαντλη·σοιμιαντλησοιμηναντλη·σοιμην
2ndαντλησοιςαντλη·σοιςαντλησοιοαντλη·σοιο
3rdαντλησοιαντλη·σοιαντλησοιτοαντλη·σοιτο
Pl1stαντλησοιμεναντλη·σοιμεναντλησοιμεθααντλη·σοιμεθα
2ndαντλησοιτεαντλη·σοιτεαντλησοισθεαντλη·σοισθε
3rdαντλησοιεναντλη·σοιεναντλησοιντοαντλη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντλησειν​αντλη·σειν​αντλησεσθαι​αντλη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντλησουσααντλησοναντλη·σουσ·ααντλη·σο[υ]ν[τ]
Nomαντλησωναντλη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαντλησουσαναντλησοντααντλη·σουσ·αναντλη·σο[υ]ντ·α
Datαντλησουσῃαντλησοντιαντλη·σουσ·ῃαντλη·σο[υ]ντ·ι
Genαντλησουσηςαντλησοντοςαντλη·σουσ·ηςαντλη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαντλησουσαιαντλησοντεςαντλησοντααντλη·σουσ·αιαντλη·σο[υ]ντ·εςαντλη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαντλησουσαςαντλησονταςαντλη·σουσ·αςαντλη·σο[υ]ντ·ας
Datαντλησουσαιςαντλησουσι, αντλησουσιναντλη·σουσ·αιςαντλη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαντλησουσωναντλησοντωναντλη·σουσ·ωναντλη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντλησομενηαντλησομενεαντλη·σομεν·ηαντλη·σομεν·ε
Nomαντλησομενοςαντλη·σομεν·ος
Accαντλησομενηναντλησομενοναντλη·σομεν·ηναντλη·σομεν·ον
Datαντλησομενῃαντλησομενῳαντλη·σομεν·ῃαντλη·σομεν·ῳ
Genαντλησομενηςαντλησομενουαντλη·σομεν·ηςαντλη·σομεν·ου
PlVocαντλησομεναιαντλησομενοιαντλησομενααντλη·σομεν·αιαντλη·σομεν·οιαντλη·σομεν·α
Nom
Accαντλησομεναςαντλησομενουςαντλη·σομεν·αςαντλη·σομεν·ους
Datαντλησομεναιςαντλησομενοιςαντλη·σομεν·αιςαντλη·σομεν·οις
Genαντλησομενωναντλησομενωναντλη·σομεν·ωναντλη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηντλησαε·αντλη·σαηντλησαμηνε·αντλη·σαμην
2ndηντλησαςε·αντλη·σαςηντλησωε·αντλη·σω
3rdηντλησεν[LXX], ηντλησεε·αντλη·σε(ν), ε·αντλη·σε(ν)ηντλησατοε·αντλη·σατο
Pl1stηντλησαμενε·αντλη·σαμενηντλησαμεθαε·αντλη·σαμεθα
2ndηντλησατεε·αντλη·σατεηντλησασθεε·αντλη·σασθε
3rdηντλησανε·αντλη·σανηντλησαντοε·αντλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντλησωαντλη·σωαντλησωμαιαντλη·σωμαι
2ndαντλησῃςαντλη·σῃςαντλησῃαντλη·σῃ
3rdαντλησῃαντλη·σῃαντλησηταιαντλη·σηται
Pl1stαντλησωμεναντλη·σωμεναντλησωμεθααντλη·σωμεθα
2ndαντλησητεαντλη·σητεαντλησησθεαντλη·σησθε
3rdαντλησωσιν, αντλησωσιαντλη·σωσι(ν)αντλησωνταιαντλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντλησαιμιαντλη·σαιμιαντλησαιμηναντλη·σαιμην
2ndαντλησαις, αντλησειαςαντλη·σαις, αντλη·σειας classicalαντλησαιοαντλη·σαιο
3rdαντλησαι[GNT][LXX], αντλησειεαντλη·σαι, αντλη·σειε classicalαντλησαιτοαντλη·σαιτο
Pl1stαντλησαιμεναντλη·σαιμεναντλησαιμεθααντλη·σαιμεθα
2ndαντλησαιτεαντλη·σαιτεαντλησαισθεαντλη·σαισθε
3rdαντλησαιεν, αντλησαισαν, αντλησειαν, αντλησειεναντλη·σαιεν, αντλη·σαισαν alt, αντλη·σειαν classical, αντλη·σειεν classicalαντλησαιντοαντλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαντλησοναντλη·σοναντλησαι[GNT][LXX]αντλη·σαι
3rdαντλησατωαντλη·σατωαντλησασθωαντλη·σασθω
Pl1st
2ndαντλησατε[GNT]αντλη·σατεαντλησασθεαντλη·σασθε
3rdαντλησατωσαν, αντλησαντωναντλη·σατωσαν, αντλη·σαντων classicalαντλησασθωσαν, αντλησασθωναντλη·σασθωσαν, αντλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντλησαι[GNT][LXX]​αντλη·σαιαντλησασθαι​αντλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντλησασααντλησαςαντλησαναντλη·σασ·ααντλη·σα[ντ]·ςαντλη·σαν[τ]
Nom
Accαντλησασαναντλησαντααντλη·σασ·αναντλη·σαντ·α
Datαντλησασῃαντλησαντιαντλη·σασ·ῃαντλη·σαντ·ι
Genαντλησασηςαντλησαντοςαντλη·σασ·ηςαντλη·σαντ·ος
PlVocαντλησασαιαντλησαντεςαντλησαντααντλη·σασ·αιαντλη·σαντ·εςαντλη·σαντ·α
Nom
Accαντλησασαςαντλησανταςαντλη·σασ·αςαντλη·σαντ·ας
Datαντλησασαιςαντλησασι, αντλησασιναντλη·σασ·αιςαντλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαντλησασωναντλησαντωναντλη·σασ·ωναντλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντλησαμενηαντλησαμενεαντλη·σαμεν·ηαντλη·σαμεν·ε
Nomαντλησαμενοςαντλη·σαμεν·ος
Accαντλησαμενηναντλησαμενοναντλη·σαμεν·ηναντλη·σαμεν·ον
Datαντλησαμενῃαντλησαμενῳαντλη·σαμεν·ῃαντλη·σαμεν·ῳ
Genαντλησαμενηςαντλησαμενουαντλη·σαμεν·ηςαντλη·σαμεν·ου
PlVocαντλησαμεναιαντλησαμενοιαντλησαμενααντλη·σαμεν·αιαντλη·σαμεν·οιαντλη·σαμεν·α
Nom
Accαντλησαμεναςαντλησαμενουςαντλη·σαμεν·αςαντλη·σαμεν·ους
Datαντλησαμεναιςαντλησαμενοιςαντλη·σαμεν·αιςαντλη·σαμεν·οις
Genαντλησαμενωναντλησαμενωναντλη·σαμεν·ωναντλη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηντληκαηντλη·κα
2ndηντληκας, ηντληκεςηντλη·κας, ηντλη·κες alt
3rdηντληκεν, ηντληκεηντλη·κε(ν)
Pl1stηντληκαμενηντλη·καμεν
2ndηντληκατεηντλη·κατε
3rdηντληκασιν, ηντληκασι, ηντληκανηντλη·κασι(ν), ηντλη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηντληκωηντλη·κω
2ndηντληκῃςηντλη·κῃς
3rdηντληκῃηντλη·κῃ
Pl1stηντληκωμενηντλη·κωμεν
2ndηντληκητεηντλη·κητε
3rdηντληκωσιν, ηντληκωσιηντλη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηντληκοιμι, ηντληκοιηνηντλη·κοιμι, ηντλη·κοιην classical
2ndηντληκοις, ηντληκοιηςηντλη·κοις, ηντλη·κοιης classical
3rdηντληκοι, ηντληκοιηηντλη·κοι, ηντλη·κοιη classical
Pl1stηντληκοιμενηντλη·κοιμεν
2ndηντληκοιτεηντλη·κοιτε
3rdηντληκοιενηντλη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηντληκεηντλη·κε
3rdηντληκετωηντλη·κετω
Pl1st
2ndηντληκετεηντλη·κετε
3rdηντληκετωσανηντλη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηντληκεναι​ηντλη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηντληκυιαηντληκοςηντλη·κυι·αηντλη·κο[τ]·ς
Nomηντληκωςηντλη·κο[τ]·^ς
Accηντληκυιανηντληκοταηντλη·κυι·ανηντλη·κοτ·α
Datηντληκυιᾳηντληκοτιηντλη·κυι·ᾳηντλη·κοτ·ι
Genηντληκυιαςηντληκοτοςηντλη·κυι·αςηντλη·κοτ·ος
PlVocηντληκυιαιηντληκοτες[GNT]ηντληκοταηντλη·κυι·αιηντλη·κοτ·εςηντλη·κοτ·α
Nom
Accηντληκυιαςηντληκοταςηντλη·κυι·αςηντλη·κοτ·ας
Datηντληκυιαιςηντληκοσι, ηντληκοσινηντλη·κυι·αιςηντλη·κο[τ]·σι(ν)
Genηντληκυιωνηντληκοτωνηντλη·κυι·ωνηντλη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηντληκειν, ηντληκηε·ηντλη·κειν, ε·ηντλη·κη classical
2ndηντληκεις, ηντληκηςε·ηντλη·κεις, ε·ηντλη·κης classical
3rdηντληκειε·ηντλη·κει
Pl1stηντληκειμεν, ηντληκεμενε·ηντλη·κειμεν, ε·ηντλη·κεμεν classical
2ndηντληκειτε, ηντληκετεε·ηντλη·κειτε, ε·ηντλη·κετε classical
3rdηντληκεισαν, ηντληκεσανε·ηντλη·κεισαν, ε·ηντλη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 02:03:19 EST