αντιτασσω • ANTITASSW • antitassō

Search: αντιταξεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αντιταξεταιἀντιτάσσωαντι·τασσ·σεταιfut mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αντιταξεταιἀντιτάσσωαντι·τασσ·σεταιfut mp ind 3rd sg

ἀντι·τάσσω (αντι+τασσ-, αντι+ταξ-, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιτασσωαντι·τασσ·ωαντιτασσομαιαντι·τασσ·ομαι
2ndαντιτασσειςαντι·τασσ·ειςαντιτασσῃ, αντιτασσει, αντιτασσεσαιαντι·τασσ·ῃ, αντι·τασσ·ει classical, αντι·τασσ·εσαι alt
3rdαντιτασσειαντι·τασσ·ειαντιτασσεται[GNT][LXX]αντι·τασσ·εται
Pl1stαντιτασσομεναντι·τασσ·ομεναντιτασσομεθααντι·τασσ·ομεθα
2ndαντιτασσετεαντι·τασσ·ετεαντιτασσεσθεαντι·τασσ·εσθε
3rdαντιτασσουσιν, αντιτασσουσιαντι·τασσ·ουσι(ν)αντιτασσονταιαντι·τασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιτασσωαντι·τασσ·ωαντιτασσωμαιαντι·τασσ·ωμαι
2ndαντιτασσῃςαντι·τασσ·ῃςαντιτασσῃαντι·τασσ·ῃ
3rdαντιτασσῃαντι·τασσ·ῃαντιτασσηταιαντι·τασσ·ηται
Pl1stαντιτασσωμεναντι·τασσ·ωμεναντιτασσωμεθααντι·τασσ·ωμεθα
2ndαντιτασσητεαντι·τασσ·ητεαντιτασσησθεαντι·τασσ·ησθε
3rdαντιτασσωσιν, αντιτασσωσιαντι·τασσ·ωσι(ν)αντιτασσωνταιαντι·τασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιτασσοιμιαντι·τασσ·οιμιαντιτασσοιμηναντι·τασσ·οιμην
2ndαντιτασσοιςαντι·τασσ·οιςαντιτασσοιοαντι·τασσ·οιο
3rdαντιτασσοιαντι·τασσ·οιαντιτασσοιτοαντι·τασσ·οιτο
Pl1stαντιτασσοιμεναντι·τασσ·οιμεναντιτασσοιμεθααντι·τασσ·οιμεθα
2ndαντιτασσοιτεαντι·τασσ·οιτεαντιτασσοισθεαντι·τασσ·οισθε
3rdαντιτασσοιεν, αντιτασσοισαναντι·τασσ·οιεν, αντι·τασσ·οισαν altαντιτασσοιντοαντι·τασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαντιτασσεαντι·τασσ·εαντιτασσουαντι·τασσ·ου
3rdαντιτασσετωαντι·τασσ·ετωαντιτασσεσθωαντι·τασσ·εσθω
Pl1st
2ndαντιτασσετεαντι·τασσ·ετεαντιτασσεσθεαντι·τασσ·εσθε
3rdαντιτασσετωσαν, αντιτασσοντωναντι·τασσ·ετωσαν, αντι·τασσ·οντων classicalαντιτασσεσθωσαν, αντιτασσεσθωναντι·τασσ·εσθωσαν, αντι·τασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντιτασσειν​αντι·τασσ·ειν​αντιτασσεσθαι​αντι·τασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιτασσουσααντιτασσοναντι·τασσ·ουσ·ααντι·τασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomαντιτασσωναντι·τασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαντιτασσουσαναντιτασσοντααντι·τασσ·ουσ·αναντι·τασσ·ο[υ]ντ·α
Datαντιτασσουσῃαντιτασσοντιαντι·τασσ·ουσ·ῃαντι·τασσ·ο[υ]ντ·ι
Genαντιτασσουσηςαντιτασσοντοςαντι·τασσ·ουσ·ηςαντι·τασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαντιτασσουσαιαντιτασσοντεςαντιτασσοντααντι·τασσ·ουσ·αιαντι·τασσ·ο[υ]ντ·εςαντι·τασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαντιτασσουσαςαντιτασσονταςαντι·τασσ·ουσ·αςαντι·τασσ·ο[υ]ντ·ας
Datαντιτασσουσαιςαντιτασσουσι, αντιτασσουσιναντι·τασσ·ουσ·αιςαντι·τασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαντιτασσουσωναντιτασσοντωναντι·τασσ·ουσ·ωναντι·τασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιτασσομενηαντιτασσομενεαντι·τασσ·ομεν·ηαντι·τασσ·ομεν·ε
Nomαντιτασσομενος[GNT][LXX]αντι·τασσ·ομεν·ος
Accαντιτασσομενηναντιτασσομενον[LXX]αντι·τασσ·ομεν·ηναντι·τασσ·ομεν·ον
Datαντιτασσομενῃαντιτασσομενῳαντι·τασσ·ομεν·ῃαντι·τασσ·ομεν·ῳ
Genαντιτασσομενηςαντιτασσομενουαντι·τασσ·ομεν·ηςαντι·τασσ·ομεν·ου
PlVocαντιτασσομεναιαντιτασσομενοιαντιτασσομενααντι·τασσ·ομεν·αιαντι·τασσ·ομεν·οιαντι·τασσ·ομεν·α
Nom
Accαντιτασσομεναςαντιτασσομενουςαντι·τασσ·ομεν·αςαντι·τασσ·ομεν·ους
Datαντιτασσομεναιςαντιτασσομενοιςαντι·τασσ·ομεν·αιςαντι·τασσ·ομεν·οις
Genαντιτασσομενων[GNT]αντιτασσομενων[GNT]αντι·τασσ·ομεν·ωναντι·τασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντετασσοναντι·ε·τασσ·οναντετασσομηναντι·ε·τασσ·ομην
2ndαντετασσεςαντι·ε·τασσ·εςαντετασσουαντι·ε·τασσ·ου
3rdαντετασσεν, αντετασσεαντι·ε·τασσ·ε(ν)αντετασσετοαντι·ε·τασσ·ετο
Pl1stαντετασσομεναντι·ε·τασσ·ομεναντετασσομεθααντι·ε·τασσ·ομεθα
2ndαντετασσετεαντι·ε·τασσ·ετεαντετασσεσθεαντι·ε·τασσ·εσθε
3rdαντετασσον, αντετασσοσαναντι·ε·τασσ·ον, αντι·ε·τασσ·οσαν altαντετασσοντοαντι·ε·τασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιταξωαντι·τασσ·σωαντιταξομαι[LXX]αντι·τασσ·σομαι
2ndαντιταξειςαντι·τασσ·σειςαντιταξῃ, αντιταξει, αντιταξεσαιαντι·τασσ·σῃ, αντι·τασσ·σει classical, αντι·τασσ·σεσαι alt
3rdαντιταξειαντι·τασσ·σειαντιταξεται[LXX]αντι·τασσ·σεται
Pl1stαντιταξομεναντι·τασσ·σομεναντιταξομεθααντι·τασσ·σομεθα
2ndαντιταξετεαντι·τασσ·σετεαντιταξεσθεαντι·τασσ·σεσθε
3rdαντιταξουσιν, αντιταξουσιαντι·τασσ·σουσι(ν)αντιταξονταιαντι·τασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιταξοιμιαντι·τασσ·σοιμιαντιταξοιμηναντι·τασσ·σοιμην
2ndαντιταξοιςαντι·τασσ·σοιςαντιταξοιοαντι·τασσ·σοιο
3rdαντιταξοιαντι·τασσ·σοιαντιταξοιτοαντι·τασσ·σοιτο
Pl1stαντιταξοιμεναντι·τασσ·σοιμεναντιταξοιμεθααντι·τασσ·σοιμεθα
2ndαντιταξοιτεαντι·τασσ·σοιτεαντιταξοισθεαντι·τασσ·σοισθε
3rdαντιταξοιεναντι·τασσ·σοιεναντιταξοιντοαντι·τασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντιταξειν​αντι·τασσ·σειν​αντιταξεσθαι​αντι·τασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιταξουσααντιταξοναντι·τασσ·σουσ·ααντι·τασσ·σο[υ]ν[τ]
Nomαντιταξωναντι·τασσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαντιταξουσαναντιταξοντααντι·τασσ·σουσ·αναντι·τασσ·σο[υ]ντ·α
Datαντιταξουσῃαντιταξοντιαντι·τασσ·σουσ·ῃαντι·τασσ·σο[υ]ντ·ι
Genαντιταξουσηςαντιταξοντοςαντι·τασσ·σουσ·ηςαντι·τασσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαντιταξουσαιαντιταξοντεςαντιταξοντααντι·τασσ·σουσ·αιαντι·τασσ·σο[υ]ντ·εςαντι·τασσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαντιταξουσαςαντιταξονταςαντι·τασσ·σουσ·αςαντι·τασσ·σο[υ]ντ·ας
Datαντιταξουσαιςαντιταξουσι, αντιταξουσιναντι·τασσ·σουσ·αιςαντι·τασσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαντιταξουσωναντιταξοντωναντι·τασσ·σουσ·ωναντι·τασσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιταξομενηαντιταξομενεαντι·τασσ·σομεν·ηαντι·τασσ·σομεν·ε
Nomαντιταξομενοςαντι·τασσ·σομεν·ος
Accαντιταξομενηναντιταξομενοναντι·τασσ·σομεν·ηναντι·τασσ·σομεν·ον
Datαντιταξομενῃαντιταξομενῳαντι·τασσ·σομεν·ῃαντι·τασσ·σομεν·ῳ
Genαντιταξομενηςαντιταξομενουαντι·τασσ·σομεν·ηςαντι·τασσ·σομεν·ου
PlVocαντιταξομεναιαντιταξομενοιαντιταξομενααντι·τασσ·σομεν·αιαντι·τασσ·σομεν·οιαντι·τασσ·σομεν·α
Nom
Accαντιταξομεναςαντιταξομενουςαντι·τασσ·σομεν·αςαντι·τασσ·σομεν·ους
Datαντιταξομεναιςαντιταξομενοιςαντι·τασσ·σομεν·αιςαντι·τασσ·σομεν·οις
Genαντιταξομενωναντιταξομενωναντι·τασσ·σομεν·ωναντι·τασσ·σομεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 03:34:08 EST