αντιπαραβαλλω • ANTIPARABALLW • antiparaballō

Search: αντιπαραβεβλημενη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αντιπαραβεβλημενῃ; αντιπαραβεβλημενηἀντιπαραβάλλωαντιπαρα·βεβλη·μεν·ῃ; αντιπαρα·βεβλη·μεν·ηperf mp ptcp fem dat sg; perf mp ptcp fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αντιπαραβεβλημενηἀντιπαραβάλλωαντιπαρα·βεβλη·μεν·ηperf mp ptcp fem nom|voc sg
αντιπαραβεβλημενῃἀντιπαραβάλλωαντιπαρα·βεβλη·μεν·ῃperf mp ptcp fem dat sg

ἀντι·παρα·βάλλω [LXX] (-, -, -, -, αντιπαρα+βεβλη-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιπαραβεβλημαιαντιπαρα·βεβλη·μαι
2ndαντιπαραβεβλησαιαντιπαρα·βεβλη·σαι
3rdαντιπαραβεβληταιαντιπαρα·βεβλη·ται
Pl1stαντιπαραβεβλημεθααντιπαρα·βεβλη·μεθα
2ndαντιπαραβεβλησθεαντιπαρα·βεβλη·σθε
3rdαντιπαραβεβληνταιαντιπαρα·βεβλη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιπαραβεβλησομαιαντιπαρα·βεβλη·σομαι
2ndαντιπαραβεβλησῃ, αντιπαραβεβλησειαντιπαρα·βεβλη·σῃ, αντιπαρα·βεβλη·σει classical
3rdαντιπαραβεβλησεταιαντιπαρα·βεβλη·σεται
Pl1stαντιπαραβεβλησομεθααντιπαρα·βεβλη·σομεθα
2ndαντιπαραβεβλησεσθεαντιπαρα·βεβλη·σεσθε
3rdαντιπαραβεβλησονταιαντιπαρα·βεβλη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιπαραβεβλησοιμηναντιπαρα·βεβλη·σοιμην
2ndαντιπαραβεβλησοιοαντιπαρα·βεβλη·σοιο
3rdαντιπαραβεβλησοιτοαντιπαρα·βεβλη·σοιτο
Pl1stαντιπαραβεβλησοιμεθααντιπαρα·βεβλη·σοιμεθα
2ndαντιπαραβεβλησοισθεαντιπαρα·βεβλη·σοισθε
3rdαντιπαραβεβλησοιντοαντιπαρα·βεβλη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαντιπαραβεβλησοαντιπαρα·βεβλη·σο
3rdαντιπαραβεβλησθωαντιπαρα·βεβλη·σθω
Pl1st
2ndαντιπαραβεβλησθεαντιπαρα·βεβλη·σθε
3rdαντιπαραβεβλησθωσαν, αντιπαραβεβλησθωναντιπαρα·βεβλη·σθωσαν, αντιπαρα·βεβλη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντιπαραβεβλησθαι​αντιπαρα·βεβλη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντιπαραβεβλησεσθαι​αντιπαρα·βεβλη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιπαραβεβλημενη[LXX]αντιπαραβεβλημενεαντιπαρα·βεβλη·μεν·ηαντιπαρα·βεβλη·μεν·ε
Nomαντιπαραβεβλημενοςαντιπαρα·βεβλη·μεν·ος
Accαντιπαραβεβλημενηναντιπαραβεβλημενοναντιπαρα·βεβλη·μεν·ηναντιπαρα·βεβλη·μεν·ον
Datαντιπαραβεβλημενῃαντιπαραβεβλημενῳαντιπαρα·βεβλη·μεν·ῃαντιπαρα·βεβλη·μεν·ῳ
Genαντιπαραβεβλημενηςαντιπαραβεβλημενουαντιπαρα·βεβλη·μεν·ηςαντιπαρα·βεβλη·μεν·ου
PlVocαντιπαραβεβλημεναιαντιπαραβεβλημενοιαντιπαραβεβλημενααντιπαρα·βεβλη·μεν·αιαντιπαρα·βεβλη·μεν·οιαντιπαρα·βεβλη·μεν·α
Nom
Accαντιπαραβεβλημεναςαντιπαραβεβλημενουςαντιπαρα·βεβλη·μεν·αςαντιπαρα·βεβλη·μεν·ους
Datαντιπαραβεβλημεναιςαντιπαραβεβλημενοιςαντιπαρα·βεβλη·μεν·αιςαντιπαρα·βεβλη·μεν·οις
Genαντιπαραβεβλημενωναντιπαραβεβλημενωναντιπαρα·βεβλη·μεν·ωναντιπαρα·βεβλη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιπαρεβεβλημηναντιπαρα·ε·βεβλη·μην
2ndαντιπαρεβεβλησοαντιπαρα·ε·βεβλη·σο
3rdαντιπαρεβεβλητοαντιπαρα·ε·βεβλη·το
Pl1stαντιπαρεβεβλημεθααντιπαρα·ε·βεβλη·μεθα
2ndαντιπαρεβεβλησθεαντιπαρα·ε·βεβλη·σθε
3rdαντιπαρεβεβληντοαντιπαρα·ε·βεβλη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιπαραβεβλημηναντιπαρα·[ε]·βεβλη·μην
2ndαντιπαραβεβλησοαντιπαρα·[ε]·βεβλη·σο
3rdαντιπαραβεβλητοαντιπαρα·[ε]·βεβλη·το
Pl1stαντιπαραβεβλημεθααντιπαρα·[ε]·βεβλη·μεθα
2ndαντιπαραβεβλησθεαντιπαρα·[ε]·βεβλη·σθε
3rdαντιπαραβεβληντοαντιπαρα·[ε]·βεβλη·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 03:31:14 EST