αντιλεγω • ANTILEGW • antilegō

Search: αντιλεγοντα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αντιλεγοντα; αντιλεγονταἀντιλέγωαντι·λεγ·ο[υ]ντ·α; αντι·λεγ·ο[υ]ντ·αpres act ptcp mas acc sg; pres act ptcp neu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αντιλεγονταἀντιλέγωαντι·λεγ·ο[υ]ντ·αpres act ptcp mas acc sg
αντιλεγονταἀντιλέγωαντι·λεγ·ο[υ]ντ·αpres act ptcp neu nom|acc|voc pl

ἀντι·λέγω (αντι+λεγ-, -, 2nd αντ+ειπ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιλεγω[LXX]αντι·λεγ·ωαντιλεγομαιαντι·λεγ·ομαι
2ndαντιλεγειςαντι·λεγ·ειςαντιλεγῃ, αντιλεγει[GNT], αντιλεγεσαιαντι·λεγ·ῃ, αντι·λεγ·ει classical, αντι·λεγ·εσαι alt
3rdαντιλεγει[GNT]αντι·λεγ·ειαντιλεγεται[GNT]αντι·λεγ·εται
Pl1stαντιλεγομεναντι·λεγ·ομεναντιλεγομεθααντι·λεγ·ομεθα
2ndαντιλεγετεαντι·λεγ·ετεαντιλεγεσθεαντι·λεγ·εσθε
3rdαντιλεγουσιν, αντιλεγουσιαντι·λεγ·ουσι(ν)αντιλεγονταιαντι·λεγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιλεγω[LXX]αντι·λεγ·ωαντιλεγωμαιαντι·λεγ·ωμαι
2ndαντιλεγῃςαντι·λεγ·ῃςαντιλεγῃαντι·λεγ·ῃ
3rdαντιλεγῃαντι·λεγ·ῃαντιλεγηταιαντι·λεγ·ηται
Pl1stαντιλεγωμεναντι·λεγ·ωμεναντιλεγωμεθααντι·λεγ·ωμεθα
2ndαντιλεγητεαντι·λεγ·ητεαντιλεγησθεαντι·λεγ·ησθε
3rdαντιλεγωσιν, αντιλεγωσιαντι·λεγ·ωσι(ν)αντιλεγωνταιαντι·λεγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιλεγοιμιαντι·λεγ·οιμιαντιλεγοιμηναντι·λεγ·οιμην
2ndαντιλεγοιςαντι·λεγ·οιςαντιλεγοιοαντι·λεγ·οιο
3rdαντιλεγοιαντι·λεγ·οιαντιλεγοιτοαντι·λεγ·οιτο
Pl1stαντιλεγοιμεναντι·λεγ·οιμεναντιλεγοιμεθααντι·λεγ·οιμεθα
2ndαντιλεγοιτεαντι·λεγ·οιτεαντιλεγοισθεαντι·λεγ·οισθε
3rdαντιλεγοιεν[LXX], αντιλεγοισαναντι·λεγ·οιεν, αντι·λεγ·οισαν altαντιλεγοιντοαντι·λεγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαντιλεγε[LXX]αντι·λεγ·εαντιλεγουαντι·λεγ·ου
3rdαντιλεγετωαντι·λεγ·ετωαντιλεγεσθωαντι·λεγ·εσθω
Pl1st
2ndαντιλεγετεαντι·λεγ·ετεαντιλεγεσθεαντι·λεγ·εσθε
3rdαντιλεγετωσαν, αντιλεγοντων[GNT]αντι·λεγ·ετωσαν, αντι·λεγ·οντων classicalαντιλεγεσθωσαν, αντιλεγεσθωναντι·λεγ·εσθωσαν, αντι·λεγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντιλεγειν​αντι·λεγ·ειν​αντιλεγεσθαι​αντι·λεγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιλεγουσααντιλεγοναντι·λεγ·ουσ·ααντι·λεγ·ο[υ]ν[τ]
Nomαντιλεγων[LXX]αντι·λεγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαντιλεγουσαναντιλεγοντα[GNT][LXX]αντι·λεγ·ουσ·αναντι·λεγ·ο[υ]ντ·α
Datαντιλεγουσῃαντιλεγοντιαντι·λεγ·ουσ·ῃαντι·λεγ·ο[υ]ντ·ι
Genαντιλεγουσηςαντιλεγοντος[LXX]αντι·λεγ·ουσ·ηςαντι·λεγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαντιλεγουσαιαντιλεγοντες[GNT]αντιλεγοντα[GNT][LXX]αντι·λεγ·ουσ·αιαντι·λεγ·ο[υ]ντ·εςαντι·λεγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαντιλεγουσαςαντιλεγοντας[GNT][LXX]αντι·λεγ·ουσ·αςαντι·λεγ·ο[υ]ντ·ας
Datαντιλεγουσαιςαντιλεγουσι, αντιλεγουσιναντι·λεγ·ουσ·αιςαντι·λεγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαντιλεγουσωναντιλεγοντων[GNT]αντι·λεγ·ουσ·ωναντι·λεγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιλεγομενηαντιλεγομενεαντι·λεγ·ομεν·ηαντι·λεγ·ομεν·ε
Nomαντιλεγομενος[LXX]αντι·λεγ·ομεν·ος
Accαντιλεγομενηναντιλεγομενον[GNT]αντι·λεγ·ομεν·ηναντι·λεγ·ομεν·ον
Datαντιλεγομενῃαντιλεγομενῳαντι·λεγ·ομεν·ῃαντι·λεγ·ομεν·ῳ
Genαντιλεγομενηςαντιλεγομενουαντι·λεγ·ομεν·ηςαντι·λεγ·ομεν·ου
PlVocαντιλεγομεναιαντιλεγομενοιαντιλεγομενααντι·λεγ·ομεν·αιαντι·λεγ·ομεν·οιαντι·λεγ·ομεν·α
Nom
Accαντιλεγομεναςαντιλεγομενουςαντι·λεγ·ομεν·αςαντι·λεγ·ομεν·ους
Datαντιλεγομεναιςαντιλεγομενοιςαντι·λεγ·ομεν·αιςαντι·λεγ·ομεν·οις
Genαντιλεγομενωναντιλεγομενωναντι·λεγ·ομεν·ωναντι·λεγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντελεγον[GNT]αντι·ε·λεγ·οναντελεγομηναντι·ε·λεγ·ομην
2ndαντελεγεςαντι·ε·λεγ·εςαντελεγουαντι·ε·λεγ·ου
3rdαντελεγεν, αντελεγεαντι·ε·λεγ·ε(ν)αντελεγετοαντι·ε·λεγ·ετο
Pl1stαντελεγομεναντι·ε·λεγ·ομεναντελεγομεθααντι·ε·λεγ·ομεθα
2ndαντελεγετεαντι·ε·λεγ·ετεαντελεγεσθεαντι·ε·λεγ·εσθε
3rdαντελεγον[GNT], αντελεγοσαναντι·ε·λεγ·ον, αντι·ε·λεγ·οσαν altαντελεγοντοαντι·ε·λεγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντειποναντ·ε·ειπ·οναντειπομηναντ·ε·ειπ·ομην
2ndαντειπεςαντ·ε·ειπ·εςαντειπουαντ·ε·ειπ·ου
3rdαντειπεν[LXX], αντειπεαντ·ε·ειπ·ε(ν), αντ·ε·ειπ·ε(ν)αντειπετοαντ·ε·ειπ·ετο
Pl1stαντειπομεναντ·ε·ειπ·ομεναντειπομεθααντ·ε·ειπ·ομεθα
2ndαντειπετεαντ·ε·ειπ·ετεαντειπεσθεαντ·ε·ειπ·εσθε
3rdαντειπον, αντειποσαναντ·ε·ειπ·ον, αντ·ε·ειπ·οσαν altαντειποντοαντ·ε·ειπ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντειπωαντ·ειπ·ωαντειπωμαιαντ·ειπ·ωμαι
2ndαντειπῃςαντ·ειπ·ῃςαντειπῃ[LXX]αντ·ειπ·ῃ
3rdαντειπῃ[LXX]αντ·ειπ·ῃαντειπηταιαντ·ειπ·ηται
Pl1stαντειπωμεναντ·ειπ·ωμεναντειπωμεθααντ·ειπ·ωμεθα
2ndαντειπητεαντ·ειπ·ητεαντειπησθεαντ·ειπ·ησθε
3rdαντειπωσιν, αντειπωσιαντ·ειπ·ωσι(ν)αντειπωνταιαντ·ειπ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντειποιμιαντ·ειπ·οιμιαντειποιμηναντ·ειπ·οιμην
2ndαντειποιςαντ·ειπ·οιςαντειποιοαντ·ειπ·οιο
3rdαντειποιαντ·ειπ·οιαντειποιτοαντ·ειπ·οιτο
Pl1stαντειποιμεναντ·ειπ·οιμεναντειποιμεθααντ·ειπ·οιμεθα
2ndαντειποιτεαντ·ειπ·οιτεαντειποισθεαντ·ειπ·οισθε
3rdαντειποιεν, αντειποισαναντ·ειπ·οιεν, αντ·ειπ·οισαν altαντειποιντοαντ·ειπ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαντειπεαντ·ειπ·εαντειπουαντ·ειπ·ου
3rdαντειπετωαντ·ειπ·ετωαντειπεσθωαντ·ειπ·εσθω
Pl1st
2ndαντειπετεαντ·ειπ·ετεαντειπεσθεαντ·ειπ·εσθε
3rdαντειπετωσαν, αντειποντωναντ·ειπ·ετωσαν, αντ·ειπ·οντων classicalαντειπεσθωσαν, αντειπεσθωναντ·ειπ·εσθωσαν, αντ·ειπ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντειπειν[GNT][LXX]​αντ·ειπ·ειναντειπεσθαι​αντ·ειπ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντειπουσααντειποναντ·ειπ·ουσ·ααντ·ειπ·ο[υ]ν[τ]
Nomαντειπων[LXX]αντ·ειπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαντειπουσαναντειποντααντ·ειπ·ουσ·αναντ·ειπ·ο[υ]ντ·α
Datαντειπουσῃαντειποντιαντ·ειπ·ουσ·ῃαντ·ειπ·ο[υ]ντ·ι
Genαντειπουσηςαντειποντοςαντ·ειπ·ουσ·ηςαντ·ειπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαντειπουσαιαντειποντεςαντειποντααντ·ειπ·ουσ·αιαντ·ειπ·ο[υ]ντ·εςαντ·ειπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαντειπουσαςαντειπονταςαντ·ειπ·ουσ·αςαντ·ειπ·ο[υ]ντ·ας
Datαντειπουσαιςαντειπουσι, αντειπουσιναντ·ειπ·ουσ·αιςαντ·ειπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαντειπουσωναντειποντωναντ·ειπ·ουσ·ωναντ·ειπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντειπομενηαντειπομενεαντ·ειπ·ομεν·ηαντ·ειπ·ομεν·ε
Nomαντειπομενοςαντ·ειπ·ομεν·ος
Accαντειπομενηναντειπομενοναντ·ειπ·ομεν·ηναντ·ειπ·ομεν·ον
Datαντειπομενῃαντειπομενῳαντ·ειπ·ομεν·ῃαντ·ειπ·ομεν·ῳ
Genαντειπομενηςαντειπομενουαντ·ειπ·ομεν·ηςαντ·ειπ·ομεν·ου
PlVocαντειπομεναιαντειπομενοιαντειπομενααντ·ειπ·ομεν·αιαντ·ειπ·ομεν·οιαντ·ειπ·ομεν·α
Nom
Accαντειπομεναςαντειπομενουςαντ·ειπ·ομεν·αςαντ·ειπ·ομεν·ους
Datαντειπομεναιςαντειπομενοιςαντ·ειπ·ομεν·αιςαντ·ειπ·ομεν·οις
Genαντειπομενωναντειπομενωναντ·ειπ·ομεν·ωναντ·ειπ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 18:37:10 EST