αντιλαμβανω • ANTILAMBANW • antilambanō

Search: αντιλαμβανομενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αντιλαμβανομενοςἀντιλαμβάνωαντι·λαμβαν·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αντιλαμβανομενοςἀντιλαμβάνωαντι·λαμβαν·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg

ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιλαμβανωαντι·λαμβαν·ωαντιλαμβανομαιαντι·λαμβαν·ομαι
2ndαντιλαμβανειςαντι·λαμβαν·ειςαντιλαμβανῃ, αντιλαμβανει, αντιλαμβανεσαιαντι·λαμβαν·ῃ, αντι·λαμβαν·ει classical, αντι·λαμβαν·εσαι alt
3rdαντιλαμβανειαντι·λαμβαν·ειαντιλαμβανεται[LXX]αντι·λαμβαν·εται
Pl1stαντιλαμβανομεναντι·λαμβαν·ομεναντιλαμβανομεθααντι·λαμβαν·ομεθα
2ndαντιλαμβανετεαντι·λαμβαν·ετεαντιλαμβανεσθεαντι·λαμβαν·εσθε
3rdαντιλαμβανουσιν, αντιλαμβανουσιαντι·λαμβαν·ουσι(ν)αντιλαμβανονταιαντι·λαμβαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιλαμβανωαντι·λαμβαν·ωαντιλαμβανωμαιαντι·λαμβαν·ωμαι
2ndαντιλαμβανῃςαντι·λαμβαν·ῃςαντιλαμβανῃαντι·λαμβαν·ῃ
3rdαντιλαμβανῃαντι·λαμβαν·ῃαντιλαμβανηται[LXX]αντι·λαμβαν·ηται
Pl1stαντιλαμβανωμεναντι·λαμβαν·ωμεναντιλαμβανωμεθααντι·λαμβαν·ωμεθα
2ndαντιλαμβανητεαντι·λαμβαν·ητεαντιλαμβανησθεαντι·λαμβαν·ησθε
3rdαντιλαμβανωσιν, αντιλαμβανωσιαντι·λαμβαν·ωσι(ν)αντιλαμβανωνταιαντι·λαμβαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιλαμβανοιμιαντι·λαμβαν·οιμιαντιλαμβανοιμηναντι·λαμβαν·οιμην
2ndαντιλαμβανοιςαντι·λαμβαν·οιςαντιλαμβανοιοαντι·λαμβαν·οιο
3rdαντιλαμβανοιαντι·λαμβαν·οιαντιλαμβανοιτοαντι·λαμβαν·οιτο
Pl1stαντιλαμβανοιμεναντι·λαμβαν·οιμεναντιλαμβανοιμεθααντι·λαμβαν·οιμεθα
2ndαντιλαμβανοιτεαντι·λαμβαν·οιτεαντιλαμβανοισθεαντι·λαμβαν·οισθε
3rdαντιλαμβανοιεν, αντιλαμβανοισαναντι·λαμβαν·οιεν, αντι·λαμβαν·οισαν altαντιλαμβανοιντοαντι·λαμβαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαντιλαμβανεαντι·λαμβαν·εαντιλαμβανουαντι·λαμβαν·ου
3rdαντιλαμβανετωαντι·λαμβαν·ετωαντιλαμβανεσθωαντι·λαμβαν·εσθω
Pl1st
2ndαντιλαμβανετεαντι·λαμβαν·ετεαντιλαμβανεσθεαντι·λαμβαν·εσθε
3rdαντιλαμβανετωσαν, αντιλαμβανοντωναντι·λαμβαν·ετωσαν, αντι·λαμβαν·οντων classicalαντιλαμβανεσθωσαν, αντιλαμβανεσθωναντι·λαμβαν·εσθωσαν, αντι·λαμβαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντιλαμβανειν​αντι·λαμβαν·ειν​αντιλαμβανεσθαι[GNT]​αντι·λαμβαν·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιλαμβανουσααντιλαμβανοναντι·λαμβαν·ουσ·ααντι·λαμβαν·ο[υ]ν[τ]
Nomαντιλαμβανωναντι·λαμβαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accαντιλαμβανουσαναντιλαμβανοντααντι·λαμβαν·ουσ·αναντι·λαμβαν·ο[υ]ντ·α
Datαντιλαμβανουσῃαντιλαμβανοντιαντι·λαμβαν·ουσ·ῃαντι·λαμβαν·ο[υ]ντ·ι
Genαντιλαμβανουσηςαντιλαμβανοντοςαντι·λαμβαν·ουσ·ηςαντι·λαμβαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocαντιλαμβανουσαιαντιλαμβανοντεςαντιλαμβανοντααντι·λαμβαν·ουσ·αιαντι·λαμβαν·ο[υ]ντ·εςαντι·λαμβαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαντιλαμβανουσαςαντιλαμβανονταςαντι·λαμβαν·ουσ·αςαντι·λαμβαν·ο[υ]ντ·ας
Datαντιλαμβανουσαιςαντιλαμβανουσι, αντιλαμβανουσιναντι·λαμβαν·ουσ·αιςαντι·λαμβαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genαντιλαμβανουσωναντιλαμβανοντωναντι·λαμβαν·ουσ·ωναντι·λαμβαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιλαμβανομενηαντιλαμβανομενεαντι·λαμβαν·ομεν·ηαντι·λαμβαν·ομεν·ε
Nomαντιλαμβανομενος[LXX]αντι·λαμβαν·ομεν·ος
Accαντιλαμβανομενηναντιλαμβανομενον[LXX]αντι·λαμβαν·ομεν·ηναντι·λαμβαν·ομεν·ον
Datαντιλαμβανομενῃαντιλαμβανομενῳαντι·λαμβαν·ομεν·ῃαντι·λαμβαν·ομεν·ῳ
Genαντιλαμβανομενηςαντιλαμβανομενουαντι·λαμβαν·ομεν·ηςαντι·λαμβαν·ομεν·ου
PlVocαντιλαμβανομεναιαντιλαμβανομενοι[GNT]αντιλαμβανομενααντι·λαμβαν·ομεν·αιαντι·λαμβαν·ομεν·οιαντι·λαμβαν·ομεν·α
Nom
Accαντιλαμβανομεναςαντιλαμβανομενους[LXX]αντι·λαμβαν·ομεν·αςαντι·λαμβαν·ομεν·ους
Datαντιλαμβανομεναιςαντιλαμβανομενοιςαντι·λαμβαν·ομεν·αιςαντι·λαμβαν·ομεν·οις
Genαντιλαμβανομενωναντιλαμβανομενωναντι·λαμβαν·ομεν·ωναντι·λαμβαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντελαμβανοναντι·ε·λαμβαν·οναντελαμβανομηναντι·ε·λαμβαν·ομην
2ndαντελαμβανεςαντι·ε·λαμβαν·εςαντελαμβανουαντι·ε·λαμβαν·ου
3rdαντελαμβανεν, αντελαμβανεαντι·ε·λαμβαν·ε(ν)αντελαμβανετο[LXX]αντι·ε·λαμβαν·ετο
Pl1stαντελαμβανομεναντι·ε·λαμβαν·ομεναντελαμβανομεθααντι·ε·λαμβαν·ομεθα
2ndαντελαμβανετεαντι·ε·λαμβαν·ετεαντελαμβανεσθεαντι·ε·λαμβαν·εσθε
3rdαντελαμβανον, αντελαμβανοσαναντι·ε·λαμβαν·ον, αντι·ε·λαμβαν·οσαν altαντελαμβανοντο[LXX]αντι·ε·λαμβαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιλημψωαντι·λημβ·σωαντιλημψομαι[LXX]αντι·λημβ·σομαι
2ndαντιλημψεις[GNT][LXX]αντι·λημβ·σειςαντιλημψῃ[LXX], αντιλημψει[LXX], αντιλημψεσαιαντι·λημβ·σῃ, αντι·λημβ·σει classical, αντι·λημβ·σεσαι alt
3rdαντιλημψει[LXX]αντι·λημβ·σειαντιλημψεται[LXX]αντι·λημβ·σεται
Pl1stαντιλημψομεναντι·λημβ·σομεναντιλημψομεθααντι·λημβ·σομεθα
2ndαντιλημψετεαντι·λημβ·σετεαντιλημψεσθεαντι·λημβ·σεσθε
3rdαντιλημψουσιν, αντιλημψουσιαντι·λημβ·σουσι(ν)αντιλημψονται[LXX]αντι·λημβ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιλημψοιμιαντι·λημβ·σοιμιαντιλημψοιμηναντι·λημβ·σοιμην
2ndαντιλημψοιςαντι·λημβ·σοιςαντιλημψοιοαντι·λημβ·σοιο
3rdαντιλημψοιαντι·λημβ·σοιαντιλημψοιτοαντι·λημβ·σοιτο
Pl1stαντιλημψοιμεναντι·λημβ·σοιμεναντιλημψοιμεθααντι·λημβ·σοιμεθα
2ndαντιλημψοιτεαντι·λημβ·σοιτεαντιλημψοισθεαντι·λημβ·σοισθε
3rdαντιλημψοιεναντι·λημβ·σοιεναντιλημψοιντοαντι·λημβ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντιλημψειν​αντι·λημβ·σειν​αντιλημψεσθαι​αντι·λημβ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιλημψουσααντιλημψοναντι·λημβ·σουσ·ααντι·λημβ·σο[υ]ν[τ]
Nomαντιλημψωναντι·λημβ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαντιλημψουσαναντιλημψοντααντι·λημβ·σουσ·αναντι·λημβ·σο[υ]ντ·α
Datαντιλημψουσῃαντιλημψοντιαντι·λημβ·σουσ·ῃαντι·λημβ·σο[υ]ντ·ι
Genαντιλημψουσηςαντιλημψοντοςαντι·λημβ·σουσ·ηςαντι·λημβ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαντιλημψουσαιαντιλημψοντεςαντιλημψοντααντι·λημβ·σουσ·αιαντι·λημβ·σο[υ]ντ·εςαντι·λημβ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαντιλημψουσαςαντιλημψονταςαντι·λημβ·σουσ·αςαντι·λημβ·σο[υ]ντ·ας
Datαντιλημψουσαιςαντιλημψουσι, αντιλημψουσιναντι·λημβ·σουσ·αιςαντι·λημβ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαντιλημψουσωναντιλημψοντωναντι·λημβ·σουσ·ωναντι·λημβ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιλημψομενηαντιλημψομενεαντι·λημβ·σομεν·ηαντι·λημβ·σομεν·ε
Nomαντιλημψομενος[LXX]αντι·λημβ·σομεν·ος
Accαντιλημψομενηναντιλημψομενοναντι·λημβ·σομεν·ηναντι·λημβ·σομεν·ον
Datαντιλημψομενῃαντιλημψομενῳαντι·λημβ·σομεν·ῃαντι·λημβ·σομεν·ῳ
Genαντιλημψομενηςαντιλημψομενουαντι·λημβ·σομεν·ηςαντι·λημβ·σομεν·ου
PlVocαντιλημψομεναιαντιλημψομενοιαντιλημψομενααντι·λημβ·σομεν·αιαντι·λημβ·σομεν·οιαντι·λημβ·σομεν·α
Nom
Accαντιλημψομεναςαντιλημψομενουςαντι·λημβ·σομεν·αςαντι·λημβ·σομεν·ους
Datαντιλημψομεναιςαντιλημψομενοιςαντι·λημβ·σομεν·αιςαντι·λημβ·σομεν·οις
Genαντιλημψομενωναντιλημψομενωναντι·λημβ·σομεν·ωναντι·λημβ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντελαβοναντι·ε·λαβ·οναντελαβομην[LXX]αντι·ε·λαβ·ομην
2ndαντελαβεςαντι·ε·λαβ·εςαντελαβου[LXX]αντι·ε·λαβ·ου
3rdαντελαβεν, αντελαβεαντι·ε·λαβ·ε(ν)αντελαβετο[GNT][LXX]αντι·ε·λαβ·ετο
Pl1stαντελαβομεναντι·ε·λαβ·ομεναντελαβομεθααντι·ε·λαβ·ομεθα
2ndαντελαβετεαντι·ε·λαβ·ετεαντελαβεσθεαντι·ε·λαβ·εσθε
3rdαντελαβον, αντελαβοσαναντι·ε·λαβ·ον, αντι·ε·λαβ·οσαν altαντελαβοντο[LXX]αντι·ε·λαβ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιλαβωαντι·λαβ·ωαντιλαβωμαιαντι·λαβ·ωμαι
2ndαντιλαβῃςαντι·λαβ·ῃςαντιλαβῃ[LXX]αντι·λαβ·ῃ
3rdαντιλαβῃ[LXX]αντι·λαβ·ῃαντιλαβηταιαντι·λαβ·ηται
Pl1stαντιλαβωμεναντι·λαβ·ωμεναντιλαβωμεθααντι·λαβ·ωμεθα
2ndαντιλαβητεαντι·λαβ·ητεαντιλαβησθεαντι·λαβ·ησθε
3rdαντιλαβωσιν, αντιλαβωσιαντι·λαβ·ωσι(ν)αντιλαβωνταιαντι·λαβ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιλαβοιμιαντι·λαβ·οιμιαντιλαβοιμηναντι·λαβ·οιμην
2ndαντιλαβοιςαντι·λαβ·οιςαντιλαβοιοαντι·λαβ·οιο
3rdαντιλαβοιαντι·λαβ·οιαντιλαβοιτο[LXX]αντι·λαβ·οιτο
Pl1stαντιλαβοιμεναντι·λαβ·οιμεναντιλαβοιμεθααντι·λαβ·οιμεθα
2ndαντιλαβοιτεαντι·λαβ·οιτεαντιλαβοισθεαντι·λαβ·οισθε
3rdαντιλαβοιεν, αντιλαβοισαναντι·λαβ·οιεν, αντι·λαβ·οισαν altαντιλαβοιντοαντι·λαβ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαντιλαβεαντι·λαβ·εαντιλαβου[LXX]αντι·λαβ·ου
3rdαντιλαβετωαντι·λαβ·ετωαντιλαβεσθωαντι·λαβ·εσθω
Pl1st
2ndαντιλαβετεαντι·λαβ·ετεαντιλαβεσθεαντι·λαβ·εσθε
3rdαντιλαβετωσαν, αντιλαβοντωναντι·λαβ·ετωσαν, αντι·λαβ·οντων classicalαντιλαβεσθωσαν, αντιλαβεσθωναντι·λαβ·εσθωσαν, αντι·λαβ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντιλαβειν​αντι·λαβ·ειν​αντιλαβεσθαι[LXX]​αντι·λαβ·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιλαβουσααντιλαβοναντι·λαβ·ουσ·ααντι·λαβ·ο[υ]ν[τ]
Nomαντιλαβωναντι·λαβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαντιλαβουσαναντιλαβοντααντι·λαβ·ουσ·αναντι·λαβ·ο[υ]ντ·α
Datαντιλαβουσῃαντιλαβοντιαντι·λαβ·ουσ·ῃαντι·λαβ·ο[υ]ντ·ι
Genαντιλαβουσηςαντιλαβοντοςαντι·λαβ·ουσ·ηςαντι·λαβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαντιλαβουσαιαντιλαβοντεςαντιλαβοντααντι·λαβ·ουσ·αιαντι·λαβ·ο[υ]ντ·εςαντι·λαβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαντιλαβουσαςαντιλαβονταςαντι·λαβ·ουσ·αςαντι·λαβ·ο[υ]ντ·ας
Datαντιλαβουσαιςαντιλαβουσι, αντιλαβουσιναντι·λαβ·ουσ·αιςαντι·λαβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαντιλαβουσωναντιλαβοντωναντι·λαβ·ουσ·ωναντι·λαβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιλαβομενηαντιλαβομενεαντι·λαβ·ομεν·ηαντι·λαβ·ομεν·ε
Nomαντιλαβομενοςαντι·λαβ·ομεν·ος
Accαντιλαβομενηναντιλαβομενοναντι·λαβ·ομεν·ηναντι·λαβ·ομεν·ον
Datαντιλαβομενῃαντιλαβομενῳαντι·λαβ·ομεν·ῃαντι·λαβ·ομεν·ῳ
Genαντιλαβομενηςαντιλαβομενουαντι·λαβ·ομεν·ηςαντι·λαβ·ομεν·ου
PlVocαντιλαβομεναιαντιλαβομενοιαντιλαβομενααντι·λαβ·ομεν·αιαντι·λαβ·ομεν·οιαντι·λαβ·ομεν·α
Nom
Accαντιλαβομεναςαντιλαβομενουςαντι·λαβ·ομεν·αςαντι·λαβ·ομεν·ους
Datαντιλαβομεναιςαντιλαβομενοιςαντι·λαβ·ομεν·αιςαντι·λαβ·ομεν·οις
Genαντιλαβομενωναντιλαβομενωναντι·λαβ·ομεν·ωναντι·λαβ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 01-Apr-2020 06:36:32 EDT