αντεχω • ANTECW ANTEXW • antechō

Search: αντεχομενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αντεχομενοιἀντέχωαντ·εχ·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αντεχομενοιἀντέχωαντ·εχ·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl

ἀντ·έχω (αντ+εχ-, ανθ+εξ-, 2nd αντι+σχ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντεχωαντ·εχ·ωαντεχομαιαντ·εχ·ομαι
2ndαντεχειςαντ·εχ·ειςαντεχῃ, αντεχει, αντεχεσαιαντ·εχ·ῃ, αντ·εχ·ει classical, αντ·εχ·εσαι alt
3rdαντεχειαντ·εχ·ειαντεχεταιαντ·εχ·εται
Pl1stαντεχομεναντ·εχ·ομεναντεχομεθα[LXX]αντ·εχ·ομεθα
2ndαντεχετεαντ·εχ·ετεαντεχεσθε[GNT]αντ·εχ·εσθε
3rdαντεχουσιν, αντεχουσιαντ·εχ·ουσι(ν)αντεχονταιαντ·εχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντεχωαντ·εχ·ωαντεχωμαιαντ·εχ·ωμαι
2ndαντεχῃςαντ·εχ·ῃςαντεχῃαντ·εχ·ῃ
3rdαντεχῃαντ·εχ·ῃαντεχηταιαντ·εχ·ηται
Pl1stαντεχωμεναντ·εχ·ωμεναντεχωμεθααντ·εχ·ωμεθα
2ndαντεχητεαντ·εχ·ητεαντεχησθεαντ·εχ·ησθε
3rdαντεχωσιν, αντεχωσιαντ·εχ·ωσι(ν)αντεχωνται[LXX]αντ·εχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντεχοιμιαντ·εχ·οιμιαντεχοιμηναντ·εχ·οιμην
2ndαντεχοιςαντ·εχ·οιςαντεχοιοαντ·εχ·οιο
3rdαντεχοιαντ·εχ·οιαντεχοιτοαντ·εχ·οιτο
Pl1stαντεχοιμεναντ·εχ·οιμεναντεχοιμεθααντ·εχ·οιμεθα
2ndαντεχοιτεαντ·εχ·οιτεαντεχοισθεαντ·εχ·οισθε
3rdαντεχοιεν, αντεχοισαναντ·εχ·οιεν, αντ·εχ·οισαν altαντεχοιντοαντ·εχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαντεχεαντ·εχ·εαντεχουαντ·εχ·ου
3rdαντεχετωαντ·εχ·ετωαντεχεσθωαντ·εχ·εσθω
Pl1st
2ndαντεχετεαντ·εχ·ετεαντεχεσθε[GNT]αντ·εχ·εσθε
3rdαντεχετωσαν, αντεχοντωναντ·εχ·ετωσαν, αντ·εχ·οντων classicalαντεχεσθωσαν, αντεχεσθωναντ·εχ·εσθωσαν, αντ·εχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντεχειν​αντ·εχ·ειν​αντεχεσθαι[LXX]​αντ·εχ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντεχουσααντεχοναντ·εχ·ουσ·ααντ·εχ·ο[υ]ν[τ]
Nomαντεχωναντ·εχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαντεχουσαναντεχοντααντ·εχ·ουσ·αναντ·εχ·ο[υ]ντ·α
Datαντεχουσῃαντεχοντιαντ·εχ·ουσ·ῃαντ·εχ·ο[υ]ντ·ι
Genαντεχουσηςαντεχοντοςαντ·εχ·ουσ·ηςαντ·εχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαντεχουσαιαντεχοντεςαντεχοντααντ·εχ·ουσ·αιαντ·εχ·ο[υ]ντ·εςαντ·εχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαντεχουσαςαντεχονταςαντ·εχ·ουσ·αςαντ·εχ·ο[υ]ντ·ας
Datαντεχουσαιςαντεχουσι, αντεχουσιναντ·εχ·ουσ·αιςαντ·εχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαντεχουσωναντεχοντωναντ·εχ·ουσ·ωναντ·εχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντεχομενηαντεχομενεαντ·εχ·ομεν·ηαντ·εχ·ομεν·ε
Nomαντεχομενος[LXX]αντ·εχ·ομεν·ος
Accαντεχομενηναντεχομενον[GNT]αντ·εχ·ομεν·ηναντ·εχ·ομεν·ον
Datαντεχομενῃαντεχομενῳαντ·εχ·ομεν·ῃαντ·εχ·ομεν·ῳ
Genαντεχομενηςαντεχομενουαντ·εχ·ομεν·ηςαντ·εχ·ομεν·ου
PlVocαντεχομεναιαντεχομενοι[LXX]αντεχομενααντ·εχ·ομεν·αιαντ·εχ·ομεν·οιαντ·εχ·ομεν·α
Nom
Accαντεχομεναςαντεχομενους[LXX]αντ·εχ·ομεν·αςαντ·εχ·ομεν·ους
Datαντεχομεναιςαντεχομενοις[LXX]αντ·εχ·ομεν·αιςαντ·εχ·ομεν·οις
Genαντεχομενωναντεχομενωναντ·εχ·ομεν·ωναντ·εχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντειχοναντ·ε·εχ·οναντειχομηναντ·ε·εχ·ομην
2ndαντειχεςαντ·ε·εχ·εςαντειχουαντ·ε·εχ·ου
3rdαντειχεν, αντειχεαντ·ε·εχ·ε(ν)αντειχετοαντ·ε·εχ·ετο
Pl1stαντειχομεναντ·ε·εχ·ομεναντειχομεθααντ·ε·εχ·ομεθα
2ndαντειχετεαντ·ε·εχ·ετεαντειχεσθεαντ·ε·εχ·εσθε
3rdαντειχον, αντειχοσαναντ·ε·εχ·ον, αντ·ε·εχ·οσαν altαντειχοντο[LXX]αντ·ε·εχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανθεξωανθ·εχ·σωανθεξομαιανθ·εχ·σομαι
2ndανθεξειςανθ·εχ·σειςανθεξῃ, ανθεξει, ανθεξεσαιανθ·εχ·σῃ, ανθ·εχ·σει classical, ανθ·εχ·σεσαι alt
3rdανθεξειανθ·εχ·σειανθεξεται[GNT][LXX]ανθ·εχ·σεται
Pl1stανθεξομενανθ·εχ·σομενανθεξομεθαανθ·εχ·σομεθα
2ndανθεξετεανθ·εχ·σετεανθεξεσθεανθ·εχ·σεσθε
3rdανθεξουσιν, ανθεξουσιανθ·εχ·σουσι(ν)ανθεξονταιανθ·εχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανθεξοιμιανθ·εχ·σοιμιανθεξοιμηνανθ·εχ·σοιμην
2ndανθεξοιςανθ·εχ·σοιςανθεξοιοανθ·εχ·σοιο
3rdανθεξοιανθ·εχ·σοιανθεξοιτοανθ·εχ·σοιτο
Pl1stανθεξοιμενανθ·εχ·σοιμενανθεξοιμεθαανθ·εχ·σοιμεθα
2ndανθεξοιτεανθ·εχ·σοιτεανθεξοισθεανθ·εχ·σοισθε
3rdανθεξοιενανθ·εχ·σοιενανθεξοιντοανθ·εχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανθεξειν​ανθ·εχ·σειν​ανθεξεσθαι​ανθ·εχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανθεξουσαανθεξονανθ·εχ·σουσ·αανθ·εχ·σο[υ]ν[τ]
Nomανθεξωνανθ·εχ·σο[υ]ν[τ]·^
Accανθεξουσανανθεξονταανθ·εχ·σουσ·ανανθ·εχ·σο[υ]ντ·α
Datανθεξουσῃανθεξοντιανθ·εχ·σουσ·ῃανθ·εχ·σο[υ]ντ·ι
Genανθεξουσηςανθεξοντοςανθ·εχ·σουσ·ηςανθ·εχ·σο[υ]ντ·ος
PlVocανθεξουσαιανθεξοντεςανθεξονταανθ·εχ·σουσ·αιανθ·εχ·σο[υ]ντ·εςανθ·εχ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accανθεξουσαςανθεξονταςανθ·εχ·σουσ·αςανθ·εχ·σο[υ]ντ·ας
Datανθεξουσαιςανθεξουσι, ανθεξουσινανθ·εχ·σουσ·αιςανθ·εχ·σου[ντ]·σι(ν)
Genανθεξουσωνανθεξοντωνανθ·εχ·σουσ·ωνανθ·εχ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανθεξομενηανθεξομενεανθ·εχ·σομεν·ηανθ·εχ·σομεν·ε
Nomανθεξομενοςανθ·εχ·σομεν·ος
Accανθεξομενηνανθεξομενονανθ·εχ·σομεν·ηνανθ·εχ·σομεν·ον
Datανθεξομενῃανθεξομενῳανθ·εχ·σομεν·ῃανθ·εχ·σομεν·ῳ
Genανθεξομενηςανθεξομενουανθ·εχ·σομεν·ηςανθ·εχ·σομεν·ου
PlVocανθεξομεναιανθεξομενοιανθεξομεναανθ·εχ·σομεν·αιανθ·εχ·σομεν·οιανθ·εχ·σομεν·α
Nom
Accανθεξομεναςανθεξομενουςανθ·εχ·σομεν·αςανθ·εχ·σομεν·ους
Datανθεξομεναιςανθεξομενοιςανθ·εχ·σομεν·αιςανθ·εχ·σομεν·οις
Genανθεξομενωνανθεξομενωνανθ·εχ·σομεν·ωνανθ·εχ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντεσχοναντι·ε·σχ·οναντεσχομηναντι·ε·σχ·ομην
2ndαντεσχεςαντι·ε·σχ·εςαντεσχουαντι·ε·σχ·ου
3rdαντεσχεν, αντεσχε[LXX]αντι·ε·σχ·ε(ν), αντι·ε·σχ·ε(ν)αντεσχετοαντι·ε·σχ·ετο
Pl1stαντεσχομεναντι·ε·σχ·ομεναντεσχομεθααντι·ε·σχ·ομεθα
2ndαντεσχετεαντι·ε·σχ·ετεαντεσχεσθεαντι·ε·σχ·εσθε
3rdαντεσχον, αντεσχοσαναντι·ε·σχ·ον, αντι·ε·σχ·οσαν altαντεσχοντοαντι·ε·σχ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντισχωαντι·σχ·ωαντισχωμαιαντι·σχ·ωμαι
2ndαντισχῃςαντι·σχ·ῃςαντισχῃαντι·σχ·ῃ
3rdαντισχῃαντι·σχ·ῃαντισχηταιαντι·σχ·ηται
Pl1stαντισχωμεναντι·σχ·ωμεναντισχωμεθααντι·σχ·ωμεθα
2ndαντισχητεαντι·σχ·ητεαντισχησθεαντι·σχ·ησθε
3rdαντισχωσιν, αντισχωσιαντι·σχ·ωσι(ν)αντισχωνταιαντι·σχ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντισχοιμιαντι·σχ·οιμιαντισχοιμηναντι·σχ·οιμην
2ndαντισχοιςαντι·σχ·οιςαντισχοιοαντι·σχ·οιο
3rdαντισχοιαντι·σχ·οιαντισχοιτοαντι·σχ·οιτο
Pl1stαντισχοιμεναντι·σχ·οιμεναντισχοιμεθααντι·σχ·οιμεθα
2ndαντισχοιτεαντι·σχ·οιτεαντισχοισθεαντι·σχ·οισθε
3rdαντισχοιεν, αντισχοισαναντι·σχ·οιεν, αντι·σχ·οισαν altαντισχοιντοαντι·σχ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαντισχεαντι·σχ·εαντισχουαντι·σχ·ου
3rdαντισχετωαντι·σχ·ετωαντισχεσθωαντι·σχ·εσθω
Pl1st
2ndαντισχετεαντι·σχ·ετεαντισχεσθεαντι·σχ·εσθε
3rdαντισχετωσαν, αντισχοντωναντι·σχ·ετωσαν, αντι·σχ·οντων classicalαντισχεσθωσαν, αντισχεσθωναντι·σχ·εσθωσαν, αντι·σχ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντισχειν​αντι·σχ·ειν​αντισχεσθαι​αντι·σχ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντισχουσααντισχοναντι·σχ·ουσ·ααντι·σχ·ο[υ]ν[τ]
Nomαντισχωναντι·σχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαντισχουσαναντισχοντααντι·σχ·ουσ·αναντι·σχ·ο[υ]ντ·α
Datαντισχουσῃαντισχοντιαντι·σχ·ουσ·ῃαντι·σχ·ο[υ]ντ·ι
Genαντισχουσηςαντισχοντοςαντι·σχ·ουσ·ηςαντι·σχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαντισχουσαιαντισχοντεςαντισχοντααντι·σχ·ουσ·αιαντι·σχ·ο[υ]ντ·εςαντι·σχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαντισχουσαςαντισχονταςαντι·σχ·ουσ·αςαντι·σχ·ο[υ]ντ·ας
Datαντισχουσαιςαντισχουσι, αντισχουσιναντι·σχ·ουσ·αιςαντι·σχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαντισχουσωναντισχοντωναντι·σχ·ουσ·ωναντι·σχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντισχομενηαντισχομενεαντι·σχ·ομεν·ηαντι·σχ·ομεν·ε
Nomαντισχομενοςαντι·σχ·ομεν·ος
Accαντισχομενηναντισχομενοναντι·σχ·ομεν·ηναντι·σχ·ομεν·ον
Datαντισχομενῃαντισχομενῳαντι·σχ·ομεν·ῃαντι·σχ·ομεν·ῳ
Genαντισχομενηςαντισχομενουαντι·σχ·ομεν·ηςαντι·σχ·ομεν·ου
PlVocαντισχομεναιαντισχομενοιαντισχομενααντι·σχ·ομεν·αιαντι·σχ·ομεν·οιαντι·σχ·ομεν·α
Nom
Accαντισχομεναςαντισχομενουςαντι·σχ·ομεν·αςαντι·σχ·ομεν·ους
Datαντισχομεναιςαντισχομενοιςαντι·σχ·ομεν·αιςαντι·σχ·ομεν·οις
Genαντισχομενωναντισχομενωναντι·σχ·ομεν·ωναντι·σχ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 04:49:51 EST