ανταποκρινομαι • ANTAPOKRINOMAI • antapokrinomai

Search: ανταποκρινομενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανταποκρινομενοςἀνταποκρίνομαιανταπο·κριν·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανταποκρινομενοςἀνταποκρίνομαιανταπο·κριν·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg

ἀντ·απο·κρίνομαι (ανταπο+κριν-, -, ανταπο+κριν·[σ]-, -, -, ανταπο+κρι·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποκρινομαιανταπο·κριν·ομαι
2ndανταποκρινῃ, ανταποκρινει, ανταποκρινεσαιανταπο·κριν·ῃ, ανταπο·κριν·ει classical, ανταπο·κριν·εσαι alt
3rdανταποκρινεταιανταπο·κριν·εται
Pl1stανταποκρινομεθαανταπο·κριν·ομεθα
2ndανταποκρινεσθεανταπο·κριν·εσθε
3rdανταποκρινονταιανταπο·κριν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποκρινωμαιανταπο·κριν·ωμαι
2ndανταποκρινῃανταπο·κριν·ῃ
3rdανταποκρινηταιανταπο·κριν·ηται
Pl1stανταποκρινωμεθαανταπο·κριν·ωμεθα
2ndανταποκρινησθεανταπο·κριν·ησθε
3rdανταποκρινωνταιανταπο·κριν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποκρινοιμηνανταπο·κριν·οιμην
2ndανταποκρινοιοανταπο·κριν·οιο
3rdανταποκρινοιτοανταπο·κριν·οιτο
Pl1stανταποκρινοιμεθαανταπο·κριν·οιμεθα
2ndανταποκρινοισθεανταπο·κριν·οισθε
3rdανταποκρινοιντοανταπο·κριν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανταποκρινουανταπο·κριν·ου
3rdανταποκρινεσθωανταπο·κριν·εσθω
Pl1st
2ndανταποκρινεσθεανταπο·κριν·εσθε
3rdανταποκρινεσθωσαν, ανταποκρινεσθωνανταπο·κριν·εσθωσαν, ανταπο·κριν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανταποκρινεσθαι​ανταπο·κριν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποκρινομενηανταποκρινομενεανταπο·κριν·ομεν·ηανταπο·κριν·ομεν·ε
Nomανταποκρινομενος[GNT][LXX]ανταπο·κριν·ομεν·ος
Accανταποκρινομενηνανταποκρινομενονανταπο·κριν·ομεν·ηνανταπο·κριν·ομεν·ον
Datανταποκρινομενῃανταποκρινομενῳανταπο·κριν·ομεν·ῃανταπο·κριν·ομεν·ῳ
Genανταποκρινομενηςανταποκρινομενουανταπο·κριν·ομεν·ηςανταπο·κριν·ομεν·ου
PlVocανταποκρινομεναιανταποκρινομενοιανταποκρινομεναανταπο·κριν·ομεν·αιανταπο·κριν·ομεν·οιανταπο·κριν·ομεν·α
Nom
Accανταποκρινομεναςανταποκρινομενουςανταπο·κριν·ομεν·αςανταπο·κριν·ομεν·ους
Datανταποκρινομεναιςανταποκρινομενοιςανταπο·κριν·ομεν·αιςανταπο·κριν·ομεν·οις
Genανταποκρινομενωνανταποκρινομενωνανταπο·κριν·ομεν·ωνανταπο·κριν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταπεκρινομηνανταπο·ε·κριν·ομην
2ndανταπεκρινουανταπο·ε·κριν·ου
3rdανταπεκρινετοανταπο·ε·κριν·ετο
Pl1stανταπεκρινομεθαανταπο·ε·κριν·ομεθα
2ndανταπεκρινεσθεανταπο·ε·κριν·εσθε
3rdανταπεκρινοντοανταπο·ε·κριν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταπεκριναμηνανταπο·ε·κριν·[σ]αμην
2ndανταπεκρινωανταπο·ε·κριν·[σ]ω
3rdανταπεκρινατοανταπο·ε·κριν·[σ]ατο
Pl1stανταπεκριναμεθαανταπο·ε·κριν·[σ]αμεθα
2ndανταπεκρινασθεανταπο·ε·κριν·[σ]ασθε
3rdανταπεκριναντο[LXX]ανταπο·ε·κριν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποκρινωμαιανταπο·κριν·[σ]ωμαι
2ndανταποκρινῃανταπο·κριν·[σ]ῃ
3rdανταποκρινηταιανταπο·κριν·[σ]ηται
Pl1stανταποκρινωμεθαανταπο·κριν·[σ]ωμεθα
2ndανταποκρινησθεανταπο·κριν·[σ]ησθε
3rdανταποκρινωνταιανταπο·κριν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποκριναιμηνανταπο·κριν·[σ]αιμην
2ndανταποκριναιοανταπο·κριν·[σ]αιο
3rdανταποκριναιτοανταπο·κριν·[σ]αιτο
Pl1stανταποκριναιμεθαανταπο·κριν·[σ]αιμεθα
2ndανταποκριναισθεανταπο·κριν·[σ]αισθε
3rdανταποκριναιντοανταπο·κριν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανταποκριναιανταπο·κριν·[σ]αι
3rdανταποκρινασθωανταπο·κριν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndανταποκρινασθεανταπο·κριν·[σ]ασθε
3rdανταποκρινασθωσαν, ανταποκρινασθωνανταπο·κριν·[σ]ασθωσαν, ανταπο·κριν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανταποκρινασθαι​ανταπο·κριν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποκριναμενηανταποκριναμενεανταπο·κριν·[σ]αμεν·ηανταπο·κριν·[σ]αμεν·ε
Nomανταποκριναμενοςανταπο·κριν·[σ]αμεν·ος
Accανταποκριναμενηνανταποκριναμενονανταπο·κριν·[σ]αμεν·ηνανταπο·κριν·[σ]αμεν·ον
Datανταποκριναμενῃανταποκριναμενῳανταπο·κριν·[σ]αμεν·ῃανταπο·κριν·[σ]αμεν·ῳ
Genανταποκριναμενηςανταποκριναμενουανταπο·κριν·[σ]αμεν·ηςανταπο·κριν·[σ]αμεν·ου
PlVocανταποκριναμεναιανταποκριναμενοιανταποκριναμεναανταπο·κριν·[σ]αμεν·αιανταπο·κριν·[σ]αμεν·οιανταπο·κριν·[σ]αμεν·α
Nom
Accανταποκριναμεναςανταποκριναμενουςανταπο·κριν·[σ]αμεν·αςανταπο·κριν·[σ]αμεν·ους
Datανταποκριναμεναιςανταποκριναμενοιςανταπο·κριν·[σ]αμεν·αιςανταπο·κριν·[σ]αμεν·οις
Genανταποκριναμενωνανταποκριναμενωνανταπο·κριν·[σ]αμεν·ωνανταπο·κριν·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανταπεκριθηνανταπο·ε·κρι·θην
2ndανταπεκριθηςανταπο·ε·κρι·θης
3rdανταπεκριθη[LXX]ανταπο·ε·κρι·θη
Pl1stανταπεκριθημενανταπο·ε·κρι·θημεν
2ndανταπεκριθητεανταπο·ε·κρι·θητε
3rdανταπεκριθησανανταπο·ε·κρι·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανταποκριθησομαιανταπο·κρι·θησομαι
2ndανταποκριθησῃ, ανταποκριθησειανταπο·κρι·θησῃ, ανταπο·κρι·θησει classical
3rdανταποκριθησεταιανταπο·κρι·θησεται
Pl1stανταποκριθησομεθαανταπο·κρι·θησομεθα
2ndανταποκριθησεσθεανταπο·κρι·θησεσθε
3rdανταποκριθησονταιανταπο·κρι·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανταποκριθωανταπο·κρι·θω
2ndανταποκριθῃςανταπο·κρι·θῃς
3rdανταποκριθῃανταπο·κρι·θῃ
Pl1stανταποκριθωμενανταπο·κρι·θωμεν
2ndανταποκριθητεανταπο·κρι·θητε
3rdανταποκριθωσιν, ανταποκριθωσιανταπο·κρι·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανταποκριθειηνανταπο·κρι·θειην
2ndανταποκριθειηςανταπο·κρι·θειης
3rdανταποκριθειηανταπο·κρι·θειη
Pl1stανταποκριθειημεν, ανταποκριθειμενανταπο·κρι·θειημεν, ανταπο·κρι·θειμεν classical
2ndανταποκριθειητε, ανταποκριθειτεανταπο·κρι·θειητε, ανταπο·κρι·θειτε classical
3rdανταποκριθειησαν, ανταποκριθειενανταπο·κρι·θειησαν, ανταπο·κρι·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανταποκριθησοιμηνανταπο·κρι·θησοιμην
2ndανταποκριθησοιοανταπο·κρι·θησοιο
3rdανταποκριθησοιτοανταπο·κρι·θησοιτο
Pl1stανταποκριθησοιμεθαανταπο·κρι·θησοιμεθα
2ndανταποκριθησοισθεανταπο·κρι·θησοισθε
3rdανταποκριθησοιντοανταπο·κρι·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndανταποκριθητιανταπο·κρι·θητι
3rdανταποκριθητωανταπο·κρι·θητω
Pl1st
2ndανταποκριθητεανταπο·κρι·θητε
3rdανταποκριθητωσαν, ανταποκριθεντωνανταπο·κρι·θητωσαν, ανταπο·κρι·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ανταποκριθηναι[GNT]​ανταπο·κρι·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ανταποκριθησεσθαι​ανταπο·κρι·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποκριθεισαανταποκριθειςανταποκριθενανταπο·κρι·θεισ·αανταπο·κρι·θει[ντ]·ςανταπο·κρι·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accανταποκριθεισανανταποκριθενταανταπο·κρι·θεισ·ανανταπο·κρι·θε[ι]ντ·α
Datανταποκριθεισῃανταποκριθεντιανταπο·κρι·θεισ·ῃανταπο·κρι·θε[ι]ντ·ι
Genανταποκριθεισηςανταποκριθεντοςανταπο·κρι·θεισ·ηςανταπο·κρι·θε[ι]ντ·ος
PlVocανταποκριθεισαιανταποκριθεντεςανταποκριθενταανταπο·κρι·θεισ·αιανταπο·κρι·θε[ι]ντ·εςανταπο·κρι·θε[ι]ντ·α
Nom
Accανταποκριθεισαςανταποκριθενταςανταπο·κρι·θεισ·αςανταπο·κρι·θε[ι]ντ·ας
Datανταποκριθεισαιςανταποκριθεισι, ανταποκριθεισινανταπο·κρι·θεισ·αιςανταπο·κρι·θει[ντ]·σι(ν)
Genανταποκριθεισωνανταποκριθεντωνανταπο·κρι·θεισ·ωνανταπο·κρι·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποκριθησομενηανταποκριθησομενεανταπο·κρι·θησομεν·ηανταπο·κρι·θησομεν·ε
Nomανταποκριθησομενοςανταπο·κρι·θησομεν·ος
Accανταποκριθησομενηνανταποκριθησομενονανταπο·κρι·θησομεν·ηνανταπο·κρι·θησομεν·ον
Datανταποκριθησομενῃανταποκριθησομενῳανταπο·κρι·θησομεν·ῃανταπο·κρι·θησομεν·ῳ
Genανταποκριθησομενηςανταποκριθησομενουανταπο·κρι·θησομεν·ηςανταπο·κρι·θησομεν·ου
PlVocανταποκριθησομεναιανταποκριθησομενοιανταποκριθησομεναανταπο·κρι·θησομεν·αιανταπο·κρι·θησομεν·οιανταπο·κρι·θησομεν·α
Nom
Accανταποκριθησομεναςανταποκριθησομενουςανταπο·κρι·θησομεν·αςανταπο·κρι·θησομεν·ους
Datανταποκριθησομεναιςανταποκριθησομενοιςανταπο·κρι·θησομεν·αιςανταπο·κρι·θησομεν·οις
Genανταποκριθησομενωνανταποκριθησομενωνανταπο·κρι·θησομεν·ωνανταπο·κρι·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 10:53:25 EST