ανταποδιδωμι • ANTAPODIDWMI • antapodidōmi

Search: ανταποδωσομεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανταποδωσομενἀνταποδίδωμιανταπο·δω·σομενfut act ind 1st pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανταποδωσομενἀνταποδίδωμιανταπο·δω·σομενfut act ind 1st pl

ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποδιδωανταπο·διδ(ο)·ωανταποδιδουμαιανταπο·διδ(ο)·ομαι
2ndανταποδιδοιςανταπο·διδ(ο)·ειςανταποδιδοι, ανταποδιδουσαιανταπο·διδ(ο)·ῃ, ανταπο·διδ(ο)·ει classical, ανταπο·διδ(ο)·εσαι alt
3rdανταποδιδοιανταπο·διδ(ο)·ειανταποδιδουταιανταπο·διδ(ο)·εται
Pl1stανταποδιδουμενανταπο·διδ(ο)·ομενανταποδιδουμεθαανταπο·διδ(ο)·ομεθα
2ndανταποδιδουτεανταπο·διδ(ο)·ετεανταποδιδουσθεανταπο·διδ(ο)·εσθε
3rdανταποδιδουσιν[LXX], ανταποδιδουσιανταπο·διδ(ο)·ουσι(ν), ανταπο·διδ(ο)·ουσι(ν)ανταποδιδουνταιανταπο·διδ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποδιδωμιανταπο·διδ(ο)·^μιανταποδιδομαιανταπο·διδ(ο)·μαι
2ndανταποδιδως, ανταποδιδωθαανταπο·διδ(ο)·^ς, ανταπο·διδ(ο)·^θα classicalανταποδιδοσαιανταπο·διδ(ο)·σαι
3rdανταποδιδωσιν[LXX], ανταποδιδωσιανταπο·διδ(ο)·^σι(ν), ανταπο·διδ(ο)·^σι(ν)ανταποδιδοται[LXX]ανταπο·διδ(ο)·ται
Pl1stανταποδιδομενανταπο·διδ(ο)·μενανταποδιδομεθαανταπο·διδ(ο)·μεθα
2ndανταποδιδοτε[LXX]ανταπο·διδ(ο)·τεανταποδιδοσθεανταπο·διδ(ο)·σθε
3rdανταποδιδοασιν, ανταποδιδοασιανταπο·διδ(ο)·ασι(ν)ανταποδιδονταιανταπο·διδ(ο)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποδιδωανταπο·διδ(ω)·ωανταποδιδωμαιανταπο·διδ(ω)·ωμαι
2ndανταποδιδῳςανταπο·διδ(ω)·ῃςανταποδιδῳανταπο·διδ(ω)·ῃ
3rdανταποδιδῳανταπο·διδ(ω)·ῃανταποδιδωταιανταπο·διδ(ω)·ηται
Pl1stανταποδιδωμενανταπο·διδ(ω)·ωμενανταποδιδωμεθαανταπο·διδ(ω)·ωμεθα
2ndανταποδιδωτεανταπο·διδ(ω)·ητεανταποδιδωσθεανταπο·διδ(ω)·ησθε
3rdανταποδιδωσιν[LXX], ανταποδιδωσιανταπο·διδ(ω)·ωσι(ν), ανταπο·διδ(ω)·ωσι(ν)ανταποδιδωνταιανταπο·διδ(ω)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποδιδοιμιανταπο·διδ(ο)·οιμι
2ndανταποδιδοιςανταπο·διδ(ο)·οις
3rdανταποδιδοιανταπο·διδ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποδιδοιηνανταπο·διδ(ο)·ιηνανταποδιδοιμηνανταπο·διδ(ο)·ιμην
2ndανταποδιδοιηςανταπο·διδ(ο)·ιηςανταποδιδοιοανταπο·διδ(ο)·ιο
3rdανταποδιδοιηανταπο·διδ(ο)·ιηανταποδιδοιτοανταπο·διδ(ο)·ιτο
Pl1stανταποδιδοιημεν, ανταποδιδοιμενανταπο·διδ(ο)·ιημεν, ανταπο·διδ(ο)·ιμεν classicalανταποδιδοιμεθαανταπο·διδ(ο)·ιμεθα
2ndανταποδιδοιητε, ανταποδιδοιτεανταπο·διδ(ο)·ιητε, ανταπο·διδ(ο)·ιτε classicalανταποδιδοισθεανταπο·διδ(ο)·ισθε
3rdανταποδιδοιησαν, ανταποδιδοιενανταπο·διδ(ο)·ιησαν, ανταπο·διδ(ο)·ιεν classicalανταποδιδοιντοανταπο·διδ(ο)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανταποδιδουανταπο·διδ(ο)·ε
3rdανταποδιδουτωανταπο·διδ(ο)·ετωανταποδιδουσθωανταπο·διδ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndανταποδιδουτεανταπο·διδ(ο)·ετεανταποδιδουσθεανταπο·διδ(ο)·εσθε
3rdανταποδιδουτωσαν, ανταποδιδουντωνανταπο·διδ(ο)·ετωσαν, ανταπο·διδ(ο)·οντων classicalανταποδιδουσθωσαν, ανταποδιδουσθωνανταπο·διδ(ο)·εσθωσαν, ανταπο·διδ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανταποδιδοθι, ανταποδιδοςανταπο·διδ(ο)·θι, ανταπο·διδ(ο)·ςανταποδιδοσοανταπο·διδ(ο)·σο
3rdανταποδιδοτωανταπο·διδ(ο)·τωανταποδιδοσθωανταπο·διδ(ο)·σθω
Pl1st
2ndανταποδιδοτε[LXX]ανταπο·διδ(ο)·τεανταποδιδοσθεανταπο·διδ(ο)·σθε
3rdανταποδιδοτωσαν, ανταποδιδοντωνανταπο·διδ(ο)·τωσαν, ανταπο·διδ(ο)·ντων classicalανταποδιδοσθωσαν, ανταποδιδοσθωνανταπο·διδ(ο)·σθωσαν, ανταπο·διδ(ο)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανταποδιδουν​ανταπο·διδ(ο)·ειν​ανταποδιδουσθαι​ανταπο·διδ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανταποδιδοναι, ανταποδιδουναι​ανταπο·διδ(ο)·ναι, ανταπο·διδ(ο)·εναι​ανταποδιδοσθαι​ανταπο·διδ(ο)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποδιδουνανταπο·διδ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomανταποδιδωνανταπο·διδ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accανταποδιδουνταανταπο·διδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datανταποδιδουντιανταπο·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genανταποδιδουντοςανταπο·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocανταποδιδουντεςανταποδιδουνταανταπο·διδ(ο)·ο[υ]ντ·εςανταπο·διδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανταποδιδουνταςανταπο·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genανταποδιδουντωνανταπο·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποδιδουμενηανταποδιδουμενεανταπο·διδ(ο)·ομεν·ηανταπο·διδ(ο)·ομεν·ε
Nomανταποδιδουμενοςανταπο·διδ(ο)·ομεν·ος
Accανταποδιδουμενηνανταποδιδουμενονανταπο·διδ(ο)·ομεν·ηνανταπο·διδ(ο)·ομεν·ον
Datανταποδιδουμενῃανταποδιδουμενῳανταπο·διδ(ο)·ομεν·ῃανταπο·διδ(ο)·ομεν·ῳ
Genανταποδιδουμενηςανταποδιδουμενουανταπο·διδ(ο)·ομεν·ηςανταπο·διδ(ο)·ομεν·ου
PlVocανταποδιδουμεναιανταποδιδουμενοιανταποδιδουμεναανταπο·διδ(ο)·ομεν·αιανταπο·διδ(ο)·ομεν·οιανταπο·διδ(ο)·ομεν·α
Nom
Accανταποδιδουμεναςανταποδιδουμενουςανταπο·διδ(ο)·ομεν·αςανταπο·διδ(ο)·ομεν·ους
Datανταποδιδουμεναιςανταποδιδουμενοιςανταπο·διδ(ο)·ομεν·αιςανταπο·διδ(ο)·ομεν·οις
Genανταποδιδουμενωνανταποδιδουμενωνανταπο·διδ(ο)·ομεν·ωνανταπο·διδ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποδιδουσαανταποδιδους[LXX]ανταποδιδονανταπο·διδ(ο)·εσ·αανταπο·διδ(ο)·[ντ]·ςανταπο·διδ(ο)·ν[τ]
Nom
Accανταποδιδουσανανταποδιδοντα[LXX]ανταπο·διδ(ο)·εσ·ανανταπο·διδ(ο)·ντ·α
Datανταποδιδουσῃανταποδιδοντιανταπο·διδ(ο)·εσ·ῃανταπο·διδ(ο)·ντ·ι
Genανταποδιδουσηςανταποδιδοντος[LXX]ανταπο·διδ(ο)·εσ·ηςανταπο·διδ(ο)·ντ·ος
PlVocανταποδιδουσαιανταποδιδοντες[LXX]ανταποδιδοντα[LXX]ανταπο·διδ(ο)·εσ·αιανταπο·διδ(ο)·ντ·εςανταπο·διδ(ο)·ντ·α
Nom
Accανταποδιδουσαςανταποδιδονταςανταπο·διδ(ο)·εσ·αςανταπο·διδ(ο)·ντ·ας
Datανταποδιδουσαιςανταποδιδουσι, ανταποδιδουσιν[LXX]ανταπο·διδ(ο)·εσ·αιςανταπο·διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > ανταποδιδουσι, ανταπο·διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > ανταποδιδουσιν
Genανταποδιδουσωνανταποδιδοντωνανταπο·διδ(ο)·εσ·ωνανταπο·διδ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποδιδομενηανταποδιδομενεανταπο·διδ(ο)·μεν·ηανταπο·διδ(ο)·μεν·ε
Nomανταποδιδομενοςανταπο·διδ(ο)·μεν·ος
Accανταποδιδομενηνανταποδιδομενονανταπο·διδ(ο)·μεν·ηνανταπο·διδ(ο)·μεν·ον
Datανταποδιδομενῃανταποδιδομενῳανταπο·διδ(ο)·μεν·ῃανταπο·διδ(ο)·μεν·ῳ
Genανταποδιδομενηςανταποδιδομενουανταπο·διδ(ο)·μεν·ηςανταπο·διδ(ο)·μεν·ου
PlVocανταποδιδομεναιανταποδιδομενοιανταποδιδομεναανταπο·διδ(ο)·μεν·αιανταπο·διδ(ο)·μεν·οιανταπο·διδ(ο)·μεν·α
Nom
Accανταποδιδομεναςανταποδιδομενουςανταπο·διδ(ο)·μεν·αςανταπο·διδ(ο)·μεν·ους
Datανταποδιδομεναιςανταποδιδομενοιςανταπο·διδ(ο)·μεν·αιςανταπο·διδ(ο)·μεν·οις
Genανταποδιδομενωνανταποδιδομενωνανταπο·διδ(ο)·μεν·ωνανταπο·διδ(ο)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταπεδιδουνανταπο·ε·διδ(ο)·ονανταπεδιδουμηνανταπο·ε·διδ(ο)·ομην
2ndανταπεδιδουςανταπο·ε·διδ(ο)·ες
3rdανταπεδιδουανταπο·ε·διδ(ο)·εανταπεδιδουτοανταπο·ε·διδ(ο)·ετο
Pl1stανταπεδιδουμενανταπο·ε·διδ(ο)·ομενανταπεδιδουμεθαανταπο·ε·διδ(ο)·ομεθα
2ndανταπεδιδουτεανταπο·ε·διδ(ο)·ετεανταπεδιδουσθεανταπο·ε·διδ(ο)·εσθε
3rdανταπεδιδουν, ανταπεδιδουσανανταπο·ε·διδ(ο)·ον, ανταπο·ε·διδ(ο)·οσαν altανταπεδιδουντοανταπο·ε·διδ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταπεδιδωνανταπο·ε·διδ(ο)·^νανταπεδιδομηνανταπο·ε·διδ(ο)·μην
2ndανταπεδιδως, ανταπεδιδωσθαανταπο·ε·διδ(ο)·^ς, ανταπο·ε·διδ(ο)·^σθα classicalανταπεδιδοσοανταπο·ε·διδ(ο)·σο
3rdανταπεδιδωανταπο·ε·διδ(ο)·^ανταπεδιδοτοανταπο·ε·διδ(ο)·το
Pl1stανταπεδιδομενανταπο·ε·διδ(ο)·μενανταπεδιδομεθαανταπο·ε·διδ(ο)·μεθα
2ndανταπεδιδοτεανταπο·ε·διδ(ο)·τεανταπεδιδοσθεανταπο·ε·διδ(ο)·σθε
3rdανταπεδιδοσαν[LXX]ανταπο·ε·διδ(ο)·σανανταπεδιδοντοανταπο·ε·διδ(ο)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποδωσω[GNT][LXX]ανταπο·δω·σωανταποδωσομαιανταπο·δω·σομαι
2ndανταποδωσεις[LXX]ανταπο·δω·σειςανταποδωσῃ, ανταποδωσει[LXX], ανταποδωσεσαιανταπο·δω·σῃ, ανταπο·δω·σει classical, ανταπο·δω·σεσαι alt
3rdανταποδωσει[LXX]ανταπο·δω·σειανταποδωσεταιανταπο·δω·σεται
Pl1stανταποδωσομεν[LXX]ανταπο·δω·σομενανταποδωσομεθαανταπο·δω·σομεθα
2ndανταποδωσετεανταπο·δω·σετεανταποδωσεσθεανταπο·δω·σεσθε
3rdανταποδωσουσιν, ανταποδωσουσιανταπο·δω·σουσι(ν)ανταποδωσονταιανταπο·δω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποδωσοιμιανταπο·δω·σοιμιανταποδωσοιμηνανταπο·δω·σοιμην
2ndανταποδωσοιςανταπο·δω·σοιςανταποδωσοιοανταπο·δω·σοιο
3rdανταποδωσοιανταπο·δω·σοιανταποδωσοιτοανταπο·δω·σοιτο
Pl1stανταποδωσοιμενανταπο·δω·σοιμενανταποδωσοιμεθαανταπο·δω·σοιμεθα
2ndανταποδωσοιτεανταπο·δω·σοιτεανταποδωσοισθεανταπο·δω·σοισθε
3rdανταποδωσοιενανταπο·δω·σοιενανταποδωσοιντοανταπο·δω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανταποδωσειν​ανταπο·δω·σειν​ανταποδωσεσθαι​ανταπο·δω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποδωσουσαανταποδωσονανταπο·δω·σουσ·αανταπο·δω·σο[υ]ν[τ]
Nomανταποδωσων[LXX]ανταπο·δω·σο[υ]ν[τ]·^
Accανταποδωσουσανανταποδωσονταανταπο·δω·σουσ·ανανταπο·δω·σο[υ]ντ·α
Datανταποδωσουσῃανταποδωσοντιανταπο·δω·σουσ·ῃανταπο·δω·σο[υ]ντ·ι
Genανταποδωσουσηςανταποδωσοντοςανταπο·δω·σουσ·ηςανταπο·δω·σο[υ]ντ·ος
PlVocανταποδωσουσαιανταποδωσοντεςανταποδωσονταανταπο·δω·σουσ·αιανταπο·δω·σο[υ]ντ·εςανταπο·δω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accανταποδωσουσαςανταποδωσονταςανταπο·δω·σουσ·αςανταπο·δω·σο[υ]ντ·ας
Datανταποδωσουσαιςανταποδωσουσι, ανταποδωσουσινανταπο·δω·σουσ·αιςανταπο·δω·σου[ντ]·σι(ν)
Genανταποδωσουσωνανταποδωσοντωνανταπο·δω·σουσ·ωνανταπο·δω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποδωσομενηανταποδωσομενεανταπο·δω·σομεν·ηανταπο·δω·σομεν·ε
Nomανταποδωσομενοςανταπο·δω·σομεν·ος
Accανταποδωσομενηνανταποδωσομενονανταπο·δω·σομεν·ηνανταπο·δω·σομεν·ον
Datανταποδωσομενῃανταποδωσομενῳανταπο·δω·σομεν·ῃανταπο·δω·σομεν·ῳ
Genανταποδωσομενηςανταποδωσομενουανταπο·δω·σομεν·ηςανταπο·δω·σομεν·ου
PlVocανταποδωσομεναιανταποδωσομενοιανταποδωσομεναανταπο·δω·σομεν·αιανταπο·δω·σομεν·οιανταπο·δω·σομεν·α
Nom
Accανταποδωσομεναςανταποδωσομενουςανταπο·δω·σομεν·αςανταπο·δω·σομεν·ους
Datανταποδωσομεναιςανταποδωσομενοιςανταπο·δω·σομεν·αιςανταπο·δω·σομεν·οις
Genανταποδωσομενωνανταποδωσομενωνανταπο·δω·σομεν·ωνανταπο·δω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταπεδωκα[LXX]ανταπο·ε·δω·καανταπεδωκαμηνανταπο·ε·δω·καμην
2ndανταπεδωκας[LXX], ανταπεδωκεςανταπο·ε·δω·κας, ανταπο·ε·δω·κες altανταπεδωκωανταπο·ε·δω·κω
3rdανταπεδωκεν[LXX], ανταπεδωκεανταπο·ε·δω·κε(ν), ανταπο·ε·δω·κε(ν)ανταπεδωκατοανταπο·ε·δω·κατο
Pl1stανταπεδωκαμενανταπο·ε·δω·καμενανταπεδωκαμεθαανταπο·ε·δω·καμεθα
2ndανταπεδωκατε[LXX]ανταπο·ε·δω·κατεανταπεδωκασθεανταπο·ε·δω·κασθε
3rdανταπεδωκανανταπο·ε·δω·κανανταπεδωκαντοανταπο·ε·δω·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποδωσω[GNT][LXX]ανταπο·δω·σωανταποδωσωμαιανταπο·δω·σωμαι
2ndανταποδωσῃςανταπο·δω·σῃςανταποδωσῃανταπο·δω·σῃ
3rdανταποδωσῃανταπο·δω·σῃανταποδωσηταιανταπο·δω·σηται
Pl1stανταποδωσωμενανταπο·δω·σωμενανταποδωσωμεθαανταπο·δω·σωμεθα
2ndανταποδωσητεανταπο·δω·σητεανταποδωσησθεανταπο·δω·σησθε
3rdανταποδωσωσιν, ανταποδωσωσιανταπο·δω·σωσι(ν)ανταποδωσωνταιανταπο·δω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποδωσαιμιανταπο·δω·σαιμιανταποδωσαιμηνανταπο·δω·σαιμην
2ndανταποδωσαις, ανταποδωσειαςανταπο·δω·σαις, ανταπο·δω·σειας classicalανταποδωσαιοανταπο·δω·σαιο
3rdανταποδωσαι, ανταποδωσειεανταπο·δω·σαι, ανταπο·δω·σειε classicalανταποδωσαιτοανταπο·δω·σαιτο
Pl1stανταποδωσαιμενανταπο·δω·σαιμενανταποδωσαιμεθαανταπο·δω·σαιμεθα
2ndανταποδωσαιτεανταπο·δω·σαιτεανταποδωσαισθεανταπο·δω·σαισθε
3rdανταποδωσαιεν, ανταποδωσαισαν, ανταποδωσειαν, ανταποδωσειενανταπο·δω·σαιεν, ανταπο·δω·σαισαν alt, ανταπο·δω·σειαν classical, ανταπο·δω·σειεν classicalανταποδωσαιντοανταπο·δω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανταποδωσονανταπο·δω·σονανταποδωσαιανταπο·δω·σαι
3rdανταποδωσατωανταπο·δω·σατωανταποδωσασθωανταπο·δω·σασθω
Pl1st
2ndανταποδωσατεανταπο·δω·σατεανταποδωσασθεανταπο·δω·σασθε
3rdανταποδωσατωσαν, ανταποδωσαντωνανταπο·δω·σατωσαν, ανταπο·δω·σαντων classicalανταποδωσασθωσαν, ανταποδωσασθωνανταπο·δω·σασθωσαν, ανταπο·δω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανταποδωσαι​ανταπο·δω·σαι​ανταποδωσασθαι​ανταπο·δω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποδωσασαανταποδωσαςανταποδωσανανταπο·δω·σασ·αανταπο·δω·σα[ντ]·ςανταπο·δω·σαν[τ]
Nom
Accανταποδωσασανανταποδωσανταανταπο·δω·σασ·ανανταπο·δω·σαντ·α
Datανταποδωσασῃανταποδωσαντιανταπο·δω·σασ·ῃανταπο·δω·σαντ·ι
Genανταποδωσασηςανταποδωσαντοςανταπο·δω·σασ·ηςανταπο·δω·σαντ·ος
PlVocανταποδωσασαιανταποδωσαντεςανταποδωσανταανταπο·δω·σασ·αιανταπο·δω·σαντ·εςανταπο·δω·σαντ·α
Nom
Accανταποδωσασαςανταποδωσανταςανταπο·δω·σασ·αςανταπο·δω·σαντ·ας
Datανταποδωσασαιςανταποδωσασι, ανταποδωσασινανταπο·δω·σασ·αιςανταπο·δω·σα[ντ]·σι(ν)
Genανταποδωσασωνανταποδωσαντωνανταπο·δω·σασ·ωνανταπο·δω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποδωσαμενηανταποδωσαμενεανταπο·δω·σαμεν·ηανταπο·δω·σαμεν·ε
Nomανταποδωσαμενοςανταπο·δω·σαμεν·ος
Accανταποδωσαμενηνανταποδωσαμενονανταπο·δω·σαμεν·ηνανταπο·δω·σαμεν·ον
Datανταποδωσαμενῃανταποδωσαμενῳανταπο·δω·σαμεν·ῃανταπο·δω·σαμεν·ῳ
Genανταποδωσαμενηςανταποδωσαμενουανταπο·δω·σαμεν·ηςανταπο·δω·σαμεν·ου
PlVocανταποδωσαμεναιανταποδωσαμενοιανταποδωσαμεναανταπο·δω·σαμεν·αιανταπο·δω·σαμεν·οιανταπο·δω·σαμεν·α
Nom
Accανταποδωσαμεναςανταποδωσαμενουςανταπο·δω·σαμεν·αςανταπο·δω·σαμεν·ους
Datανταποδωσαμεναιςανταποδωσαμενοιςανταπο·δω·σαμεν·αιςανταπο·δω·σαμεν·οις
Genανταποδωσαμενωνανταποδωσαμενωνανταπο·δω·σαμεν·ωνανταπο·δω·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταπεδουνανταπο·ε·δ(ο)·ονανταπεδουμηνανταπο·ε·δ(ο)·ομην
2ndανταπεδουςανταπο·ε·δ(ο)·εςανταπεδουανταπο·ε·δ(ο)·ου
3rdανταπεδουτοανταπο·ε·δ(ο)·ετο
Pl1stανταπεδουμενανταπο·ε·δ(ο)·ομενανταπεδουμεθαανταπο·ε·δ(ο)·ομεθα
2ndανταπεδουτεανταπο·ε·δ(ο)·ετεανταπεδουσθεανταπο·ε·δ(ο)·εσθε
3rdανταπεδουν, ανταπεδουσανανταπο·ε·δ(ο)·ον, ανταπο·ε·δ(ο)·οσαν altανταπεδουντοανταπο·ε·δ(ο)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταπεδωνανταπο·ε·δ(ο)·^νανταπεδομηνανταπο·ε·δ(ο)·μην
2ndανταπεδως, ανταπεδωσθαανταπο·ε·δ(ο)·^ς, ανταπο·ε·δ(ο)·^σθα classicalανταπεδοσοανταπο·ε·δ(ο)·σο
3rdανταπεδωανταπο·ε·δ(ο)·^ανταπεδοτοανταπο·ε·δ(ο)·το
Pl1stανταπεδομενανταπο·ε·δ(ο)·μενανταπεδομεθαανταπο·ε·δ(ο)·μεθα
2ndανταπεδοτεανταπο·ε·δ(ο)·τεανταπεδοσθεανταπο·ε·δ(ο)·σθε
3rdανταπεδοσανανταπο·ε·δ(ο)·σανανταπεδοντοανταπο·ε·δ(ο)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποδωανταπο·δ(ω)·ωανταποδωμαιανταπο·δ(ω)·ωμαι
2ndανταποδῳς[LXX]ανταπο·δ(ω)·ῃςανταποδῳ[LXX]ανταπο·δ(ω)·ῃ
3rdανταποδῳ[LXX]ανταπο·δ(ω)·ῃανταποδωταιανταπο·δ(ω)·ηται
Pl1stανταποδωμενανταπο·δ(ω)·ωμενανταποδωμεθαανταπο·δ(ω)·ωμεθα
2ndανταποδωτεανταπο·δ(ω)·ητεανταποδωσθεανταπο·δ(ω)·ησθε
3rdανταποδωσιν, ανταποδωσιανταπο·δ(ω)·ωσι(ν)ανταποδωνταιανταπο·δ(ω)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποδοιμιανταπο·δ(ο)·οιμι
2ndανταποδοιςανταπο·δ(ο)·οις
3rdανταποδοιανταπο·δ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταποδοιηνανταπο·δ(ο)·ιηνανταποδοιμηνανταπο·δ(ο)·ιμην
2ndανταποδοιηςανταπο·δ(ο)·ιηςανταποδοιοανταπο·δ(ο)·ιο
3rdανταποδοιηανταπο·δ(ο)·ιηανταποδοιτοανταπο·δ(ο)·ιτο
Pl1stανταποδοιημεν, ανταποδοιμενανταπο·δ(ο)·ιημεν, ανταπο·δ(ο)·ιμεν classicalανταποδοιμεθαανταπο·δ(ο)·ιμεθα
2ndανταποδοιητε, ανταποδοιτεανταπο·δ(ο)·ιητε, ανταπο·δ(ο)·ιτε classicalανταποδοισθεανταπο·δ(ο)·ισθε
3rdανταποδοιησαν, ανταποδοιενανταπο·δ(ο)·ιησαν, ανταπο·δ(ο)·ιεν classicalανταποδοιντοανταπο·δ(ο)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανταποδουανταπο·δ(ο)·ου
3rdανταποδουτωανταπο·δ(ο)·ετωανταποδουσθωανταπο·δ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndανταποδουτεανταπο·δ(ο)·ετεανταποδουσθεανταπο·δ(ο)·εσθε
3rdανταποδουτωσαν, ανταποδουντωνανταπο·δ(ο)·ετωσαν, ανταπο·δ(ο)·οντων classicalανταποδουσθωσαν, ανταποδουσθωνανταπο·δ(ο)·εσθωσαν, ανταπο·δ(ο)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανταποδοθι, ανταποδος[LXX]ανταπο·δ(ο)·θι, ανταπο·δ(ο)·ςανταποδοσοανταπο·δ(ο)·σο
3rdανταποδοτωανταπο·δ(ο)·τωανταποδοσθωανταπο·δ(ο)·σθω
Pl1st
2ndανταποδοτε[LXX]ανταπο·δ(ο)·τεανταποδοσθεανταπο·δ(ο)·σθε
3rdανταποδοτωσαν, ανταποδοντωνανταπο·δ(ο)·τωσαν, ανταπο·δ(ο)·ντων classicalανταποδοσθωσαν, ανταποδοσθωνανταπο·δ(ο)·σθωσαν, ανταπο·δ(ο)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανταποδουν​ανταπο·δ(ο)·ειν​ανταποδουσθαι​ανταπο·δ(ο)·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανταποδοναι, ανταποδουναι[GNT][LXX]​ανταπο·δ(ο)·ναι, ανταπο·δ(ο)·εναιανταποδοσθαι​ανταπο·δ(ο)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποδουνανταπο·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomανταποδωνανταπο·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accανταποδουνταανταπο·δ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datανταποδουντιανταπο·δ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genανταποδουντοςανταπο·δ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocανταποδουντεςανταποδουνταανταπο·δ(ο)·ο[υ]ντ·εςανταπο·δ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανταποδουνταςανταπο·δ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genανταποδουντωνανταπο·δ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποδουμενηανταποδουμενεανταπο·δ(ο)·ομεν·ηανταπο·δ(ο)·ομεν·ε
Nomανταποδουμενοςανταπο·δ(ο)·ομεν·ος
Accανταποδουμενηνανταποδουμενονανταπο·δ(ο)·ομεν·ηνανταπο·δ(ο)·ομεν·ον
Datανταποδουμενῃανταποδουμενῳανταπο·δ(ο)·ομεν·ῃανταπο·δ(ο)·ομεν·ῳ
Genανταποδουμενηςανταποδουμενουανταπο·δ(ο)·ομεν·ηςανταπο·δ(ο)·ομεν·ου
PlVocανταποδουμεναιανταποδουμενοιανταποδουμεναανταπο·δ(ο)·ομεν·αιανταπο·δ(ο)·ομεν·οιανταπο·δ(ο)·ομεν·α
Nom
Accανταποδουμεναςανταποδουμενουςανταπο·δ(ο)·ομεν·αςανταπο·δ(ο)·ομεν·ους
Datανταποδουμεναιςανταποδουμενοιςανταπο·δ(ο)·ομεν·αιςανταπο·δ(ο)·ομεν·οις
Genανταποδουμενωνανταποδουμενωνανταπο·δ(ο)·ομεν·ωνανταπο·δ(ο)·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποδουσαανταποδουςανταποδονανταπο·δ(ο)·εσ·αανταπο·δ(ο)·[ντ]·ςανταπο·δ(ο)·ν[τ]
Nom
Accανταποδουσανανταποδονταανταπο·δ(ο)·εσ·ανανταπο·δ(ο)·ντ·α
Datανταποδουσῃανταποδοντιανταπο·δ(ο)·εσ·ῃανταπο·δ(ο)·ντ·ι
Genανταποδουσηςανταποδοντοςανταπο·δ(ο)·εσ·ηςανταπο·δ(ο)·ντ·ος
PlVocανταποδουσαιανταποδοντεςανταποδονταανταπο·δ(ο)·εσ·αιανταπο·δ(ο)·ντ·εςανταπο·δ(ο)·ντ·α
Nom
Accανταποδουσαςανταποδονταςανταπο·δ(ο)·εσ·αςανταπο·δ(ο)·ντ·ας
Datανταποδουσαιςανταποδουσι, ανταποδουσινανταπο·δ(ο)·εσ·αιςανταπο·δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > ανταποδουσι, ανταπο·δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > ανταποδουσιν
Genανταποδουσωνανταποδοντωνανταπο·δ(ο)·εσ·ωνανταπο·δ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποδομενηανταποδομενεανταπο·δ(ο)·μεν·ηανταπο·δ(ο)·μεν·ε
Nomανταποδομενοςανταπο·δ(ο)·μεν·ος
Accανταποδομενηνανταποδομενονανταπο·δ(ο)·μεν·ηνανταπο·δ(ο)·μεν·ον
Datανταποδομενῃανταποδομενῳανταπο·δ(ο)·μεν·ῃανταπο·δ(ο)·μεν·ῳ
Genανταποδομενηςανταποδομενουανταπο·δ(ο)·μεν·ηςανταπο·δ(ο)·μεν·ου
PlVocανταποδομεναιανταποδομενοιανταποδομεναανταπο·δ(ο)·μεν·αιανταπο·δ(ο)·μεν·οιανταπο·δ(ο)·μεν·α
Nom
Accανταποδομεναςανταποδομενουςανταπο·δ(ο)·μεν·αςανταπο·δ(ο)·μεν·ους
Datανταποδομεναιςανταποδομενοιςανταπο·δ(ο)·μεν·αιςανταπο·δ(ο)·μεν·οις
Genανταποδομενωνανταποδομενωνανταπο·δ(ο)·μεν·ωνανταπο·δ(ο)·μεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανταπεδοθηνανταπο·ε·δο·θην
2ndανταπεδοθηςανταπο·ε·δο·θης
3rdανταπεδοθηανταπο·ε·δο·θη
Pl1stανταπεδοθημενανταπο·ε·δο·θημεν
2ndανταπεδοθητεανταπο·ε·δο·θητε
3rdανταπεδοθησανανταπο·ε·δο·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανταποδοθησομαιανταπο·δο·θησομαι
2ndανταποδοθησῃ, ανταποδοθησειανταπο·δο·θησῃ, ανταπο·δο·θησει classical
3rdανταποδοθησεται[GNT][LXX]ανταπο·δο·θησεται
Pl1stανταποδοθησομεθαανταπο·δο·θησομεθα
2ndανταποδοθησεσθεανταπο·δο·θησεσθε
3rdανταποδοθησονταιανταπο·δο·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανταποδοθωανταπο·δο·θω
2ndανταποδοθῃςανταπο·δο·θῃς
3rdανταποδοθῃανταπο·δο·θῃ
Pl1stανταποδοθωμενανταπο·δο·θωμεν
2ndανταποδοθητεανταπο·δο·θητε
3rdανταποδοθωσιν, ανταποδοθωσιανταπο·δο·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανταποδοθειηνανταπο·δο·θειην
2ndανταποδοθειηςανταπο·δο·θειης
3rdανταποδοθειηανταπο·δο·θειη
Pl1stανταποδοθειημεν, ανταποδοθειμενανταπο·δο·θειημεν, ανταπο·δο·θειμεν classical
2ndανταποδοθειητε, ανταποδοθειτεανταπο·δο·θειητε, ανταπο·δο·θειτε classical
3rdανταποδοθειησαν, ανταποδοθειενανταπο·δο·θειησαν, ανταπο·δο·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανταποδοθησοιμηνανταπο·δο·θησοιμην
2ndανταποδοθησοιοανταπο·δο·θησοιο
3rdανταποδοθησοιτοανταπο·δο·θησοιτο
Pl1stανταποδοθησοιμεθαανταπο·δο·θησοιμεθα
2ndανταποδοθησοισθεανταπο·δο·θησοισθε
3rdανταποδοθησοιντοανταπο·δο·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndανταποδοθητιανταπο·δο·θητι
3rdανταποδοθητωανταπο·δο·θητω
Pl1st
2ndανταποδοθητεανταπο·δο·θητε
3rdανταποδοθητωσαν, ανταποδοθεντωνανταπο·δο·θητωσαν, ανταπο·δο·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ανταποδοθηναι​ανταπο·δο·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ανταποδοθησεσθαι​ανταπο·δο·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποδοθεισαανταποδοθειςανταποδοθενανταπο·δο·θεισ·αανταπο·δο·θει[ντ]·ςανταπο·δο·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accανταποδοθεισανανταποδοθενταανταπο·δο·θεισ·ανανταπο·δο·θε[ι]ντ·α
Datανταποδοθεισῃανταποδοθεντιανταπο·δο·θεισ·ῃανταπο·δο·θε[ι]ντ·ι
Genανταποδοθεισηςανταποδοθεντοςανταπο·δο·θεισ·ηςανταπο·δο·θε[ι]ντ·ος
PlVocανταποδοθεισαιανταποδοθεντεςανταποδοθενταανταπο·δο·θεισ·αιανταπο·δο·θε[ι]ντ·εςανταπο·δο·θε[ι]ντ·α
Nom
Accανταποδοθεισαςανταποδοθενταςανταπο·δο·θεισ·αςανταπο·δο·θε[ι]ντ·ας
Datανταποδοθεισαιςανταποδοθεισι, ανταποδοθεισινανταπο·δο·θεισ·αιςανταπο·δο·θει[ντ]·σι(ν)
Genανταποδοθεισωνανταποδοθεντωνανταπο·δο·θεισ·ωνανταπο·δο·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταποδοθησομενηανταποδοθησομενεανταπο·δο·θησομεν·ηανταπο·δο·θησομεν·ε
Nomανταποδοθησομενοςανταπο·δο·θησομεν·ος
Accανταποδοθησομενηνανταποδοθησομενονανταπο·δο·θησομεν·ηνανταπο·δο·θησομεν·ον
Datανταποδοθησομενῃανταποδοθησομενῳανταπο·δο·θησομεν·ῃανταπο·δο·θησομεν·ῳ
Genανταποδοθησομενηςανταποδοθησομενουανταπο·δο·θησομεν·ηςανταπο·δο·θησομεν·ου
PlVocανταποδοθησομεναιανταποδοθησομενοιανταποδοθησομεναανταπο·δο·θησομεν·αιανταπο·δο·θησομεν·οιανταπο·δο·θησομεν·α
Nom
Accανταποδοθησομεναςανταποδοθησομενουςανταπο·δο·θησομεν·αςανταπο·δο·θησομεν·ους
Datανταποδοθησομεναιςανταποδοθησομενοιςανταπο·δο·θησομεν·αιςανταπο·δο·θησομεν·οις
Genανταποδοθησομενωνανταποδοθησομενωνανταπο·δο·θησομεν·ωνανταπο·δο·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 00:21:50 EST