ανορθοω • ANORQOW • anorthoō

Search: ανορθωσω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανορθωσω; ανορθωσωἀνορθόωαν·ορθω·σω; αν·ορθω·σω1aor act sub 1st sg; fut act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανορθωσωἀνορθόωαν·ορθω·σω1aor act sub 1st sg
ανορθωσωἀνορθόωαν·ορθω·σωfut act ind 1st sg

ἀν·ορθόω (αν+ορθ(ο)-, αν+ορθω·σ-, αν+ορθω·σ-, -, αν+ωρθω-, αν+ορθω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανορθωαν·ορθ(ο)·ωανορθουμαιαν·ορθ(ο)·ομαι
2ndανορθοιςαν·ορθ(ο)·ειςανορθοι[LXX], ανορθουσαιαν·ορθ(ο)·ῃ, αν·ορθ(ο)·ει classical, αν·ορθ(ο)·εσαι alt
3rdανορθοι[LXX]αν·ορθ(ο)·ειανορθουται[LXX]αν·ορθ(ο)·εται
Pl1stανορθουμεναν·ορθ(ο)·ομενανορθουμεθααν·ορθ(ο)·ομεθα
2ndανορθουτεαν·ορθ(ο)·ετεανορθουσθεαν·ορθ(ο)·εσθε
3rdανορθουσιν, ανορθουσιαν·ορθ(ο)·ουσι(ν)ανορθουνταιαν·ορθ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανορθωαν·ορθ(ο)·ωανορθωμαιαν·ορθ(ο)·ωμαι
2ndανορθοιςαν·ορθ(ο)·ῃςανορθοι[LXX]αν·ορθ(ο)·ῃ
3rdανορθοι[LXX]αν·ορθ(ο)·ῃανορθωταιαν·ορθ(ο)·ηται
Pl1stανορθωμεναν·ορθ(ο)·ωμενανορθωμεθααν·ορθ(ο)·ωμεθα
2ndανορθωτεαν·ορθ(ο)·ητεανορθωσθεαν·ορθ(ο)·ησθε
3rdανορθωσιν, ανορθωσιαν·ορθ(ο)·ωσι(ν)ανορθωνταιαν·ορθ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανορθοιμιαν·ορθ(ο)·οιμιανορθοιμηναν·ορθ(ο)·οιμην
2ndανορθοιςαν·ορθ(ο)·οιςανορθοιοαν·ορθ(ο)·οιο
3rdανορθοι[LXX]αν·ορθ(ο)·οιανορθοιτοαν·ορθ(ο)·οιτο
Pl1stανορθοιμεναν·ορθ(ο)·οιμενανορθοιμεθααν·ορθ(ο)·οιμεθα
2ndανορθοιτεαν·ορθ(ο)·οιτεανορθοισθεαν·ορθ(ο)·οισθε
3rdανορθοιεν, ανορθοισαναν·ορθ(ο)·οιεν, αν·ορθ(ο)·οισαν altανορθοιντοαν·ορθ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανορθουαν·ορθ(ο)·εανορθουαν·ορθ(ο)·ου
3rdανορθουτωαν·ορθ(ο)·ετωανορθουσθωαν·ορθ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndανορθουτεαν·ορθ(ο)·ετεανορθουσθεαν·ορθ(ο)·εσθε
3rdανορθουτωσαν, ανορθουντωναν·ορθ(ο)·ετωσαν, αν·ορθ(ο)·οντων classicalανορθουσθωσαν, ανορθουσθωναν·ορθ(ο)·εσθωσαν, αν·ορθ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανορθουν​αν·ορθ(ο)·ειν​ανορθουσθαι​αν·ορθ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανορθουσαανορθουναν·ορθ(ο)·ουσ·ααν·ορθ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomανορθωναν·ορθ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accανορθουσανανορθουντααν·ορθ(ο)·ουσ·αναν·ορθ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datανορθουσῃανορθουντιαν·ορθ(ο)·ουσ·ῃαν·ορθ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genανορθουσηςανορθουντοςαν·ορθ(ο)·ουσ·ηςαν·ορθ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocανορθουσαιανορθουντεςανορθουντααν·ορθ(ο)·ουσ·αιαν·ορθ(ο)·ο[υ]ντ·εςαν·ορθ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανορθουσαςανορθουνταςαν·ορθ(ο)·ουσ·αςαν·ορθ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datανορθουσαιςανορθουσι, ανορθουσιναν·ορθ(ο)·ουσ·αιςαν·ορθ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genανορθουσωνανορθουντωναν·ορθ(ο)·ουσ·ωναν·ορθ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανορθουμενηανορθουμενεαν·ορθ(ο)·ομεν·ηαν·ορθ(ο)·ομεν·ε
Nomανορθουμενοςαν·ορθ(ο)·ομεν·ος
Accανορθουμενηνανορθουμενοναν·ορθ(ο)·ομεν·ηναν·ορθ(ο)·ομεν·ον
Datανορθουμενῃανορθουμενῳαν·ορθ(ο)·ομεν·ῃαν·ορθ(ο)·ομεν·ῳ
Genανορθουμενηςανορθουμενουαν·ορθ(ο)·ομεν·ηςαν·ορθ(ο)·ομεν·ου
PlVocανορθουμεναιανορθουμενοιανορθουμενααν·ορθ(ο)·ομεν·αιαν·ορθ(ο)·ομεν·οιαν·ορθ(ο)·ομεν·α
Nom
Accανορθουμεναςανορθουμενουςαν·ορθ(ο)·ομεν·αςαν·ορθ(ο)·ομεν·ους
Datανορθουμεναιςανορθουμενοιςαν·ορθ(ο)·ομεν·αιςαν·ορθ(ο)·ομεν·οις
Genανορθουμενωνανορθουμενωναν·ορθ(ο)·ομεν·ωναν·ορθ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανωρθουναν·ε·ορθ(ο)·ονανωρθουμηναν·ε·ορθ(ο)·ομην
2ndανωρθουςαν·ε·ορθ(ο)·εςανωρθουαν·ε·ορθ(ο)·ου
3rdανωρθουαν·ε·ορθ(ο)·εανωρθουτοαν·ε·ορθ(ο)·ετο
Pl1stανωρθουμεναν·ε·ορθ(ο)·ομενανωρθουμεθααν·ε·ορθ(ο)·ομεθα
2ndανωρθουτεαν·ε·ορθ(ο)·ετεανωρθουσθεαν·ε·ορθ(ο)·εσθε
3rdανωρθουν, ανωρθουσαναν·ε·ορθ(ο)·ον, αν·ε·ορθ(ο)·οσαν altανωρθουντοαν·ε·ορθ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανορθωσω[GNT][LXX]αν·ορθω·σωανορθωσομαιαν·ορθω·σομαι
2ndανορθωσειςαν·ορθω·σειςανορθωσῃ, ανορθωσει[LXX], ανορθωσεσαιαν·ορθω·σῃ, αν·ορθω·σει classical, αν·ορθω·σεσαι alt
3rdανορθωσει[LXX]αν·ορθω·σειανορθωσεταιαν·ορθω·σεται
Pl1stανορθωσομεναν·ορθω·σομενανορθωσομεθααν·ορθω·σομεθα
2ndανορθωσετεαν·ορθω·σετεανορθωσεσθεαν·ορθω·σεσθε
3rdανορθωσουσιν, ανορθωσουσιαν·ορθω·σουσι(ν)ανορθωσονταιαν·ορθω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανορθωσοιμιαν·ορθω·σοιμιανορθωσοιμηναν·ορθω·σοιμην
2ndανορθωσοιςαν·ορθω·σοιςανορθωσοιοαν·ορθω·σοιο
3rdανορθωσοιαν·ορθω·σοιανορθωσοιτοαν·ορθω·σοιτο
Pl1stανορθωσοιμεναν·ορθω·σοιμενανορθωσοιμεθααν·ορθω·σοιμεθα
2ndανορθωσοιτεαν·ορθω·σοιτεανορθωσοισθεαν·ορθω·σοισθε
3rdανορθωσοιεναν·ορθω·σοιενανορθωσοιντοαν·ορθω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανορθωσειν​αν·ορθω·σειν​ανορθωσεσθαι​αν·ορθω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανορθωσουσαανορθωσοναν·ορθω·σουσ·ααν·ορθω·σο[υ]ν[τ]
Nomανορθωσωναν·ορθω·σο[υ]ν[τ]·^
Accανορθωσουσανανορθωσοντααν·ορθω·σουσ·αναν·ορθω·σο[υ]ντ·α
Datανορθωσουσῃανορθωσοντιαν·ορθω·σουσ·ῃαν·ορθω·σο[υ]ντ·ι
Genανορθωσουσηςανορθωσοντοςαν·ορθω·σουσ·ηςαν·ορθω·σο[υ]ντ·ος
PlVocανορθωσουσαιανορθωσοντεςανορθωσοντααν·ορθω·σουσ·αιαν·ορθω·σο[υ]ντ·εςαν·ορθω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accανορθωσουσαςανορθωσονταςαν·ορθω·σουσ·αςαν·ορθω·σο[υ]ντ·ας
Datανορθωσουσαιςανορθωσουσι, ανορθωσουσιναν·ορθω·σουσ·αιςαν·ορθω·σου[ντ]·σι(ν)
Genανορθωσουσωνανορθωσοντωναν·ορθω·σουσ·ωναν·ορθω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανορθωσομενηανορθωσομενεαν·ορθω·σομεν·ηαν·ορθω·σομεν·ε
Nomανορθωσομενοςαν·ορθω·σομεν·ος
Accανορθωσομενηνανορθωσομενοναν·ορθω·σομεν·ηναν·ορθω·σομεν·ον
Datανορθωσομενῃανορθωσομενῳαν·ορθω·σομεν·ῃαν·ορθω·σομεν·ῳ
Genανορθωσομενηςανορθωσομενουαν·ορθω·σομεν·ηςαν·ορθω·σομεν·ου
PlVocανορθωσομεναιανορθωσομενοιανορθωσομενααν·ορθω·σομεν·αιαν·ορθω·σομεν·οιαν·ορθω·σομεν·α
Nom
Accανορθωσομεναςανορθωσομενουςαν·ορθω·σομεν·αςαν·ορθω·σομεν·ους
Datανορθωσομεναιςανορθωσομενοιςαν·ορθω·σομεν·αιςαν·ορθω·σομεν·οις
Genανορθωσομενωνανορθωσομενωναν·ορθω·σομεν·ωναν·ορθω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανωρθωσααν·ε·ορθω·σαανωρθωσαμηναν·ε·ορθω·σαμην
2ndανωρθωσαςαν·ε·ορθω·σαςανωρθωσωαν·ε·ορθω·σω
3rdανωρθωσεν[LXX], ανωρθωσεαν·ε·ορθω·σε(ν), αν·ε·ορθω·σε(ν)ανωρθωσατοαν·ε·ορθω·σατο
Pl1stανωρθωσαμεναν·ε·ορθω·σαμενανωρθωσαμεθααν·ε·ορθω·σαμεθα
2ndανωρθωσατεαν·ε·ορθω·σατεανωρθωσασθεαν·ε·ορθω·σασθε
3rdανωρθωσαναν·ε·ορθω·σανανωρθωσαντοαν·ε·ορθω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανορθωσω[GNT][LXX]αν·ορθω·σωανορθωσωμαιαν·ορθω·σωμαι
2ndανορθωσῃςαν·ορθω·σῃςανορθωσῃαν·ορθω·σῃ
3rdανορθωσῃαν·ορθω·σῃανορθωσηταιαν·ορθω·σηται
Pl1stανορθωσωμεναν·ορθω·σωμενανορθωσωμεθααν·ορθω·σωμεθα
2ndανορθωσητεαν·ορθω·σητεανορθωσησθεαν·ορθω·σησθε
3rdανορθωσωσιν, ανορθωσωσιαν·ορθω·σωσι(ν)ανορθωσωνταιαν·ορθω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανορθωσαιμιαν·ορθω·σαιμιανορθωσαιμηναν·ορθω·σαιμην
2ndανορθωσαις, ανορθωσειαςαν·ορθω·σαις, αν·ορθω·σειας classicalανορθωσαιοαν·ορθω·σαιο
3rdανορθωσαι[LXX], ανορθωσειεαν·ορθω·σαι, αν·ορθω·σειε classicalανορθωσαιτοαν·ορθω·σαιτο
Pl1stανορθωσαιμεναν·ορθω·σαιμενανορθωσαιμεθααν·ορθω·σαιμεθα
2ndανορθωσαιτεαν·ορθω·σαιτεανορθωσαισθεαν·ορθω·σαισθε
3rdανορθωσαιεν, ανορθωσαισαν, ανορθωσειαν, ανορθωσειεναν·ορθω·σαιεν, αν·ορθω·σαισαν alt, αν·ορθω·σειαν classical, αν·ορθω·σειεν classicalανορθωσαιντοαν·ορθω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανορθωσοναν·ορθω·σονανορθωσαι[LXX]αν·ορθω·σαι
3rdανορθωσατωαν·ορθω·σατωανορθωσασθωαν·ορθω·σασθω
Pl1st
2ndανορθωσατε[GNT]αν·ορθω·σατεανορθωσασθεαν·ορθω·σασθε
3rdανορθωσατωσαν, ανορθωσαντωναν·ορθω·σατωσαν, αν·ορθω·σαντων classicalανορθωσασθωσαν, ανορθωσασθωναν·ορθω·σασθωσαν, αν·ορθω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανορθωσαι[LXX]​αν·ορθω·σαιανορθωσασθαι​αν·ορθω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανορθωσασαανορθωσας[LXX]ανορθωσαναν·ορθω·σασ·ααν·ορθω·σα[ντ]·ςαν·ορθω·σαν[τ]
Nom
Accανορθωσασανανορθωσαντααν·ορθω·σασ·αναν·ορθω·σαντ·α
Datανορθωσασῃανορθωσαντιαν·ορθω·σασ·ῃαν·ορθω·σαντ·ι
Genανορθωσασηςανορθωσαντοςαν·ορθω·σασ·ηςαν·ορθω·σαντ·ος
PlVocανορθωσασαιανορθωσαντεςανορθωσαντααν·ορθω·σασ·αιαν·ορθω·σαντ·εςαν·ορθω·σαντ·α
Nom
Accανορθωσασαςανορθωσανταςαν·ορθω·σασ·αςαν·ορθω·σαντ·ας
Datανορθωσασαιςανορθωσασι, ανορθωσασιναν·ορθω·σασ·αιςαν·ορθω·σα[ντ]·σι(ν)
Genανορθωσασωνανορθωσαντωναν·ορθω·σασ·ωναν·ορθω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανορθωσαμενηανορθωσαμενεαν·ορθω·σαμεν·ηαν·ορθω·σαμεν·ε
Nomανορθωσαμενοςαν·ορθω·σαμεν·ος
Accανορθωσαμενηνανορθωσαμενοναν·ορθω·σαμεν·ηναν·ορθω·σαμεν·ον
Datανορθωσαμενῃανορθωσαμενῳαν·ορθω·σαμεν·ῃαν·ορθω·σαμεν·ῳ
Genανορθωσαμενηςανορθωσαμενουαν·ορθω·σαμεν·ηςαν·ορθω·σαμεν·ου
PlVocανορθωσαμεναιανορθωσαμενοιανορθωσαμενααν·ορθω·σαμεν·αιαν·ορθω·σαμεν·οιαν·ορθω·σαμεν·α
Nom
Accανορθωσαμεναςανορθωσαμενουςαν·ορθω·σαμεν·αςαν·ορθω·σαμεν·ους
Datανορθωσαμεναιςανορθωσαμενοιςαν·ορθω·σαμεν·αιςαν·ορθω·σαμεν·οις
Genανορθωσαμενωνανορθωσαμενωναν·ορθω·σαμεν·ωναν·ορθω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανωρθωμαιαν·ωρθω·μαι
2ndανωρθωσαιαν·ωρθω·σαι
3rdανωρθωταιαν·ωρθω·ται
Pl1stανωρθωμεθααν·ωρθω·μεθα
2ndανωρθωσθεαν·ωρθω·σθε
3rdανωρθωνταιαν·ωρθω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανωρθωσομαιαν·ωρθω·σομαι
2ndανωρθωσῃ, ανωρθωσειαν·ωρθω·σῃ, αν·ωρθω·σει classical
3rdανωρθωσεταιαν·ωρθω·σεται
Pl1stανωρθωσομεθααν·ωρθω·σομεθα
2ndανωρθωσεσθεαν·ωρθω·σεσθε
3rdανωρθωσονταιαν·ωρθω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανωρθωσοιμηναν·ωρθω·σοιμην
2ndανωρθωσοιοαν·ωρθω·σοιο
3rdανωρθωσοιτοαν·ωρθω·σοιτο
Pl1stανωρθωσοιμεθααν·ωρθω·σοιμεθα
2ndανωρθωσοισθεαν·ωρθω·σοισθε
3rdανωρθωσοιντοαν·ωρθω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανωρθωσοαν·ωρθω·σο
3rdανωρθωσθωαν·ωρθω·σθω
Pl1st
2ndανωρθωσθεαν·ωρθω·σθε
3rdανωρθωσθωσαν, ανωρθωσθωναν·ωρθω·σθωσαν, αν·ωρθω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανωρθωσθαι​αν·ωρθω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανωρθωσεσθαι​αν·ωρθω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανωρθωμενηανωρθωμενεαν·ωρθω·μεν·ηαν·ωρθω·μεν·ε
Nomανωρθωμενος[LXX]αν·ωρθω·μεν·ος
Accανωρθωμενηνανωρθωμενοναν·ωρθω·μεν·ηναν·ωρθω·μεν·ον
Datανωρθωμενῃανωρθωμενῳαν·ωρθω·μεν·ῃαν·ωρθω·μεν·ῳ
Genανωρθωμενηςανωρθωμενουαν·ωρθω·μεν·ηςαν·ωρθω·μεν·ου
PlVocανωρθωμεναιανωρθωμενοιανωρθωμενααν·ωρθω·μεν·αιαν·ωρθω·μεν·οιαν·ωρθω·μεν·α
Nom
Accανωρθωμεναςανωρθωμενουςαν·ωρθω·μεν·αςαν·ωρθω·μεν·ους
Datανωρθωμεναιςανωρθωμενοιςαν·ωρθω·μεν·αιςαν·ωρθω·μεν·οις
Genανωρθωμενωνανωρθωμενωναν·ωρθω·μεν·ωναν·ωρθω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανωρθωμηναν·ε·ωρθω·μην
2ndανωρθωσοαν·ε·ωρθω·σο
3rdανωρθωτοαν·ε·ωρθω·το
Pl1stανωρθωμεθααν·ε·ωρθω·μεθα
2ndανωρθωσθεαν·ε·ωρθω·σθε
3rdανωρθωντοαν·ε·ωρθω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανωρθωθηναν·ε·ορθω·θην
2ndανωρθωθηςαν·ε·ορθω·θης
3rdανωρθωθη[GNT]αν·ε·ορθω·θη
Pl1stανωρθωθημεν[LXX]αν·ε·ορθω·θημεν
2ndανωρθωθητεαν·ε·ορθω·θητε
3rdανωρθωθησαν[LXX]αν·ε·ορθω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανορθωθησομαιαν·ορθω·θησομαι
2ndανορθωθησῃ, ανορθωθησειαν·ορθω·θησῃ, αν·ορθω·θησει classical
3rdανορθωθησεταιαν·ορθω·θησεται
Pl1stανορθωθησομεθααν·ορθω·θησομεθα
2ndανορθωθησεσθεαν·ορθω·θησεσθε
3rdανορθωθησονταιαν·ορθω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανορθωθωαν·ορθω·θω
2ndανορθωθῃςαν·ορθω·θῃς
3rdανορθωθῃαν·ορθω·θῃ
Pl1stανορθωθωμεναν·ορθω·θωμεν
2ndανορθωθητεαν·ορθω·θητε
3rdανορθωθωσιν, ανορθωθωσιαν·ορθω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανορθωθειηναν·ορθω·θειην
2ndανορθωθειηςαν·ορθω·θειης
3rdανορθωθειηαν·ορθω·θειη
Pl1stανορθωθειημεν, ανορθωθειμεναν·ορθω·θειημεν, αν·ορθω·θειμεν classical
2ndανορθωθειητε, ανορθωθειτεαν·ορθω·θειητε, αν·ορθω·θειτε classical
3rdανορθωθειησαν, ανορθωθειεναν·ορθω·θειησαν, αν·ορθω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανορθωθησοιμηναν·ορθω·θησοιμην
2ndανορθωθησοιοαν·ορθω·θησοιο
3rdανορθωθησοιτοαν·ορθω·θησοιτο
Pl1stανορθωθησοιμεθααν·ορθω·θησοιμεθα
2ndανορθωθησοισθεαν·ορθω·θησοισθε
3rdανορθωθησοιντοαν·ορθω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndανορθωθητιαν·ορθω·θητι
3rdανορθωθητωαν·ορθω·θητω
Pl1st
2ndανορθωθητεαν·ορθω·θητε
3rdανορθωθητωσαν, ανορθωθεντωναν·ορθω·θητωσαν, αν·ορθω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ανορθωθηναι​αν·ορθω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ανορθωθησεσθαι​αν·ορθω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανορθωθεισαανορθωθειςανορθωθεναν·ορθω·θεισ·ααν·ορθω·θει[ντ]·ςαν·ορθω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accανορθωθεισανανορθωθεντααν·ορθω·θεισ·αναν·ορθω·θε[ι]ντ·α
Datανορθωθεισῃανορθωθεντιαν·ορθω·θεισ·ῃαν·ορθω·θε[ι]ντ·ι
Genανορθωθεισηςανορθωθεντοςαν·ορθω·θεισ·ηςαν·ορθω·θε[ι]ντ·ος
PlVocανορθωθεισαιανορθωθεντεςανορθωθεντααν·ορθω·θεισ·αιαν·ορθω·θε[ι]ντ·εςαν·ορθω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accανορθωθεισαςανορθωθενταςαν·ορθω·θεισ·αςαν·ορθω·θε[ι]ντ·ας
Datανορθωθεισαιςανορθωθεισι, ανορθωθεισιναν·ορθω·θεισ·αιςαν·ορθω·θει[ντ]·σι(ν)
Genανορθωθεισωνανορθωθεντωναν·ορθω·θεισ·ωναν·ορθω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανορθωθησομενηανορθωθησομενεαν·ορθω·θησομεν·ηαν·ορθω·θησομεν·ε
Nomανορθωθησομενοςαν·ορθω·θησομεν·ος
Accανορθωθησομενηνανορθωθησομενοναν·ορθω·θησομεν·ηναν·ορθω·θησομεν·ον
Datανορθωθησομενῃανορθωθησομενῳαν·ορθω·θησομεν·ῃαν·ορθω·θησομεν·ῳ
Genανορθωθησομενηςανορθωθησομενουαν·ορθω·θησομεν·ηςαν·ορθω·θησομεν·ου
PlVocανορθωθησομεναιανορθωθησομενοιανορθωθησομενααν·ορθω·θησομεν·αιαν·ορθω·θησομεν·οιαν·ορθω·θησομεν·α
Nom
Accανορθωθησομεναςανορθωθησομενουςαν·ορθω·θησομεν·αςαν·ορθω·θησομεν·ους
Datανορθωθησομεναιςανορθωθησομενοιςαν·ορθω·θησομεν·αιςαν·ορθω·θησομεν·οις
Genανορθωθησομενωνανορθωθησομενωναν·ορθω·θησομεν·ωναν·ορθω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 14:15:04 EST