ανορθοω • ANORQOW • anorthoō

Search: ανορθοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανορθοι; ανορθοι; ανορθοι; ανορθοι; ανορθοι; ανορθοιἀνορθόωαν·ορθ(ο)·οι; αν·ορθ(ο)·ει; αν·ορθ(ο)·ῃ; αν·ορθ(ο)·ῃ; αν·ορθ(ο)·ει; αν·ορθ(ο)·ῃpres act opt 3rd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανορθοιἀνορθόωαν·ορθ(ο)·οιpres act opt 3rd sg
ανορθοιἀνορθόωαν·ορθ(ο)·ειpres act ind 3rd sg
ανορθοιἀνορθόωαν·ορθ(ο)·ῃpres act sub 3rd sg
ανορθοιἀνορθόωαν·ορθ(ο)·ῃpres mp ind 2nd sg
ανορθοιἀνορθόωαν·ορθ(ο)·ειpres mp ind 2nd sg classical
ανορθοιἀνορθόωαν·ορθ(ο)·ῃpres mp sub 2nd sg

ἀν·ορθόω (αν+ορθ(ο)-, αν+ορθω·σ-, αν+ορθω·σ-, -, αν+ωρθω-, αν+ορθω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανορθωαν·ορθ(ο)·ωανορθουμαιαν·ορθ(ο)·ομαι
2ndανορθοιςαν·ορθ(ο)·ειςανορθοι[LXX], ανορθουσαιαν·ορθ(ο)·ῃ, αν·ορθ(ο)·ει classical, αν·ορθ(ο)·εσαι alt
3rdανορθοι[LXX]αν·ορθ(ο)·ειανορθουται[LXX]αν·ορθ(ο)·εται
Pl1stανορθουμεναν·ορθ(ο)·ομενανορθουμεθααν·ορθ(ο)·ομεθα
2ndανορθουτεαν·ορθ(ο)·ετεανορθουσθεαν·ορθ(ο)·εσθε
3rdανορθουσιν, ανορθουσιαν·ορθ(ο)·ουσι(ν)ανορθουνταιαν·ορθ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανορθωαν·ορθ(ο)·ωανορθωμαιαν·ορθ(ο)·ωμαι
2ndανορθοιςαν·ορθ(ο)·ῃςανορθοι[LXX]αν·ορθ(ο)·ῃ
3rdανορθοι[LXX]αν·ορθ(ο)·ῃανορθωταιαν·ορθ(ο)·ηται
Pl1stανορθωμεναν·ορθ(ο)·ωμενανορθωμεθααν·ορθ(ο)·ωμεθα
2ndανορθωτεαν·ορθ(ο)·ητεανορθωσθεαν·ορθ(ο)·ησθε
3rdανορθωσιν, ανορθωσιαν·ορθ(ο)·ωσι(ν)ανορθωνταιαν·ορθ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανορθοιμιαν·ορθ(ο)·οιμιανορθοιμηναν·ορθ(ο)·οιμην
2ndανορθοιςαν·ορθ(ο)·οιςανορθοιοαν·ορθ(ο)·οιο
3rdανορθοι[LXX]αν·ορθ(ο)·οιανορθοιτοαν·ορθ(ο)·οιτο
Pl1stανορθοιμεναν·ορθ(ο)·οιμενανορθοιμεθααν·ορθ(ο)·οιμεθα
2ndανορθοιτεαν·ορθ(ο)·οιτεανορθοισθεαν·ορθ(ο)·οισθε
3rdανορθοιεν, ανορθοισαναν·ορθ(ο)·οιεν, αν·ορθ(ο)·οισαν altανορθοιντοαν·ορθ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανορθουαν·ορθ(ο)·εανορθουαν·ορθ(ο)·ου
3rdανορθουτωαν·ορθ(ο)·ετωανορθουσθωαν·ορθ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndανορθουτεαν·ορθ(ο)·ετεανορθουσθεαν·ορθ(ο)·εσθε
3rdανορθουτωσαν, ανορθουντωναν·ορθ(ο)·ετωσαν, αν·ορθ(ο)·οντων classicalανορθουσθωσαν, ανορθουσθωναν·ορθ(ο)·εσθωσαν, αν·ορθ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανορθουν​αν·ορθ(ο)·ειν​ανορθουσθαι​αν·ορθ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανορθουσαανορθουναν·ορθ(ο)·ουσ·ααν·ορθ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomανορθωναν·ορθ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accανορθουσανανορθουντααν·ορθ(ο)·ουσ·αναν·ορθ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datανορθουσῃανορθουντιαν·ορθ(ο)·ουσ·ῃαν·ορθ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genανορθουσηςανορθουντοςαν·ορθ(ο)·ουσ·ηςαν·ορθ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocανορθουσαιανορθουντεςανορθουντααν·ορθ(ο)·ουσ·αιαν·ορθ(ο)·ο[υ]ντ·εςαν·ορθ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανορθουσαςανορθουνταςαν·ορθ(ο)·ουσ·αςαν·ορθ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datανορθουσαιςανορθουσι, ανορθουσιναν·ορθ(ο)·ουσ·αιςαν·ορθ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genανορθουσωνανορθουντωναν·ορθ(ο)·ουσ·ωναν·ορθ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανορθουμενηανορθουμενεαν·ορθ(ο)·ομεν·ηαν·ορθ(ο)·ομεν·ε
Nomανορθουμενοςαν·ορθ(ο)·ομεν·ος
Accανορθουμενηνανορθουμενοναν·ορθ(ο)·ομεν·ηναν·ορθ(ο)·ομεν·ον
Datανορθουμενῃανορθουμενῳαν·ορθ(ο)·ομεν·ῃαν·ορθ(ο)·ομεν·ῳ
Genανορθουμενηςανορθουμενουαν·ορθ(ο)·ομεν·ηςαν·ορθ(ο)·ομεν·ου
PlVocανορθουμεναιανορθουμενοιανορθουμενααν·ορθ(ο)·ομεν·αιαν·ορθ(ο)·ομεν·οιαν·ορθ(ο)·ομεν·α
Nom
Accανορθουμεναςανορθουμενουςαν·ορθ(ο)·ομεν·αςαν·ορθ(ο)·ομεν·ους
Datανορθουμεναιςανορθουμενοιςαν·ορθ(ο)·ομεν·αιςαν·ορθ(ο)·ομεν·οις
Genανορθουμενωνανορθουμενωναν·ορθ(ο)·ομεν·ωναν·ορθ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανωρθουναν·ε·ορθ(ο)·ονανωρθουμηναν·ε·ορθ(ο)·ομην
2ndανωρθουςαν·ε·ορθ(ο)·εςανωρθουαν·ε·ορθ(ο)·ου
3rdανωρθουαν·ε·ορθ(ο)·εανωρθουτοαν·ε·ορθ(ο)·ετο
Pl1stανωρθουμεναν·ε·ορθ(ο)·ομενανωρθουμεθααν·ε·ορθ(ο)·ομεθα
2ndανωρθουτεαν·ε·ορθ(ο)·ετεανωρθουσθεαν·ε·ορθ(ο)·εσθε
3rdανωρθουν, ανωρθουσαναν·ε·ορθ(ο)·ον, αν·ε·ορθ(ο)·οσαν altανωρθουντοαν·ε·ορθ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανορθωσω[GNT][LXX]αν·ορθω·σωανορθωσομαιαν·ορθω·σομαι
2ndανορθωσειςαν·ορθω·σειςανορθωσῃ, ανορθωσει[LXX], ανορθωσεσαιαν·ορθω·σῃ, αν·ορθω·σει classical, αν·ορθω·σεσαι alt
3rdανορθωσει[LXX]αν·ορθω·σειανορθωσεταιαν·ορθω·σεται
Pl1stανορθωσομεναν·ορθω·σομενανορθωσομεθααν·ορθω·σομεθα
2ndανορθωσετεαν·ορθω·σετεανορθωσεσθεαν·ορθω·σεσθε
3rdανορθωσουσιν, ανορθωσουσιαν·ορθω·σουσι(ν)ανορθωσονταιαν·ορθω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανορθωσοιμιαν·ορθω·σοιμιανορθωσοιμηναν·ορθω·σοιμην
2ndανορθωσοιςαν·ορθω·σοιςανορθωσοιοαν·ορθω·σοιο
3rdανορθωσοιαν·ορθω·σοιανορθωσοιτοαν·ορθω·σοιτο
Pl1stανορθωσοιμεναν·ορθω·σοιμενανορθωσοιμεθααν·ορθω·σοιμεθα
2ndανορθωσοιτεαν·ορθω·σοιτεανορθωσοισθεαν·ορθω·σοισθε
3rdανορθωσοιεναν·ορθω·σοιενανορθωσοιντοαν·ορθω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανορθωσειν​αν·ορθω·σειν​ανορθωσεσθαι​αν·ορθω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανορθωσουσαανορθωσοναν·ορθω·σουσ·ααν·ορθω·σο[υ]ν[τ]
Nomανορθωσωναν·ορθω·σο[υ]ν[τ]·^
Accανορθωσουσανανορθωσοντααν·ορθω·σουσ·αναν·ορθω·σο[υ]ντ·α
Datανορθωσουσῃανορθωσοντιαν·ορθω·σουσ·ῃαν·ορθω·σο[υ]ντ·ι
Genανορθωσουσηςανορθωσοντοςαν·ορθω·σουσ·ηςαν·ορθω·σο[υ]ντ·ος
PlVocανορθωσουσαιανορθωσοντεςανορθωσοντααν·ορθω·σουσ·αιαν·ορθω·σο[υ]ντ·εςαν·ορθω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accανορθωσουσαςανορθωσονταςαν·ορθω·σουσ·αςαν·ορθω·σο[υ]ντ·ας
Datανορθωσουσαιςανορθωσουσι, ανορθωσουσιναν·ορθω·σουσ·αιςαν·ορθω·σου[ντ]·σι(ν)
Genανορθωσουσωνανορθωσοντωναν·ορθω·σουσ·ωναν·ορθω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανορθωσομενηανορθωσομενεαν·ορθω·σομεν·ηαν·ορθω·σομεν·ε
Nomανορθωσομενοςαν·ορθω·σομεν·ος
Accανορθωσομενηνανορθωσομενοναν·ορθω·σομεν·ηναν·ορθω·σομεν·ον
Datανορθωσομενῃανορθωσομενῳαν·ορθω·σομεν·ῃαν·ορθω·σομεν·ῳ
Genανορθωσομενηςανορθωσομενουαν·ορθω·σομεν·ηςαν·ορθω·σομεν·ου
PlVocανορθωσομεναιανορθωσομενοιανορθωσομενααν·ορθω·σομεν·αιαν·ορθω·σομεν·οιαν·ορθω·σομεν·α
Nom
Accανορθωσομεναςανορθωσομενουςαν·ορθω·σομεν·αςαν·ορθω·σομεν·ους
Datανορθωσομεναιςανορθωσομενοιςαν·ορθω·σομεν·αιςαν·ορθω·σομεν·οις
Genανορθωσομενωνανορθωσομενωναν·ορθω·σομεν·ωναν·ορθω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανωρθωσααν·ε·ορθω·σαανωρθωσαμηναν·ε·ορθω·σαμην
2ndανωρθωσαςαν·ε·ορθω·σαςανωρθωσωαν·ε·ορθω·σω
3rdανωρθωσεν[LXX], ανωρθωσεαν·ε·ορθω·σε(ν), αν·ε·ορθω·σε(ν)ανωρθωσατοαν·ε·ορθω·σατο
Pl1stανωρθωσαμεναν·ε·ορθω·σαμενανωρθωσαμεθααν·ε·ορθω·σαμεθα
2ndανωρθωσατεαν·ε·ορθω·σατεανωρθωσασθεαν·ε·ορθω·σασθε
3rdανωρθωσαναν·ε·ορθω·σανανωρθωσαντοαν·ε·ορθω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανορθωσω[GNT][LXX]αν·ορθω·σωανορθωσωμαιαν·ορθω·σωμαι
2ndανορθωσῃςαν·ορθω·σῃςανορθωσῃαν·ορθω·σῃ
3rdανορθωσῃαν·ορθω·σῃανορθωσηταιαν·ορθω·σηται
Pl1stανορθωσωμεναν·ορθω·σωμενανορθωσωμεθααν·ορθω·σωμεθα
2ndανορθωσητεαν·ορθω·σητεανορθωσησθεαν·ορθω·σησθε
3rdανορθωσωσιν, ανορθωσωσιαν·ορθω·σωσι(ν)ανορθωσωνταιαν·ορθω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανορθωσαιμιαν·ορθω·σαιμιανορθωσαιμηναν·ορθω·σαιμην
2ndανορθωσαις, ανορθωσειαςαν·ορθω·σαις, αν·ορθω·σειας classicalανορθωσαιοαν·ορθω·σαιο
3rdανορθωσαι[LXX], ανορθωσειεαν·ορθω·σαι, αν·ορθω·σειε classicalανορθωσαιτοαν·ορθω·σαιτο
Pl1stανορθωσαιμεναν·ορθω·σαιμενανορθωσαιμεθααν·ορθω·σαιμεθα
2ndανορθωσαιτεαν·ορθω·σαιτεανορθωσαισθεαν·ορθω·σαισθε
3rdανορθωσαιεν, ανορθωσαισαν, ανορθωσειαν, ανορθωσειεναν·ορθω·σαιεν, αν·ορθω·σαισαν alt, αν·ορθω·σειαν classical, αν·ορθω·σειεν classicalανορθωσαιντοαν·ορθω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανορθωσοναν·ορθω·σονανορθωσαι[LXX]αν·ορθω·σαι
3rdανορθωσατωαν·ορθω·σατωανορθωσασθωαν·ορθω·σασθω
Pl1st
2ndανορθωσατε[GNT]αν·ορθω·σατεανορθωσασθεαν·ορθω·σασθε
3rdανορθωσατωσαν, ανορθωσαντωναν·ορθω·σατωσαν, αν·ορθω·σαντων classicalανορθωσασθωσαν, ανορθωσασθωναν·ορθω·σασθωσαν, αν·ορθω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανορθωσαι[LXX]​αν·ορθω·σαιανορθωσασθαι​αν·ορθω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανορθωσασαανορθωσας[LXX]ανορθωσαναν·ορθω·σασ·ααν·ορθω·σα[ντ]·ςαν·ορθω·σαν[τ]
Nom
Accανορθωσασανανορθωσαντααν·ορθω·σασ·αναν·ορθω·σαντ·α
Datανορθωσασῃανορθωσαντιαν·ορθω·σασ·ῃαν·ορθω·σαντ·ι
Genανορθωσασηςανορθωσαντοςαν·ορθω·σασ·ηςαν·ορθω·σαντ·ος
PlVocανορθωσασαιανορθωσαντεςανορθωσαντααν·ορθω·σασ·αιαν·ορθω·σαντ·εςαν·ορθω·σαντ·α
Nom
Accανορθωσασαςανορθωσανταςαν·ορθω·σασ·αςαν·ορθω·σαντ·ας
Datανορθωσασαιςανορθωσασι, ανορθωσασιναν·ορθω·σασ·αιςαν·ορθω·σα[ντ]·σι(ν)
Genανορθωσασωνανορθωσαντωναν·ορθω·σασ·ωναν·ορθω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανορθωσαμενηανορθωσαμενεαν·ορθω·σαμεν·ηαν·ορθω·σαμεν·ε
Nomανορθωσαμενοςαν·ορθω·σαμεν·ος
Accανορθωσαμενηνανορθωσαμενοναν·ορθω·σαμεν·ηναν·ορθω·σαμεν·ον
Datανορθωσαμενῃανορθωσαμενῳαν·ορθω·σαμεν·ῃαν·ορθω·σαμεν·ῳ
Genανορθωσαμενηςανορθωσαμενουαν·ορθω·σαμεν·ηςαν·ορθω·σαμεν·ου
PlVocανορθωσαμεναιανορθωσαμενοιανορθωσαμενααν·ορθω·σαμεν·αιαν·ορθω·σαμεν·οιαν·ορθω·σαμεν·α
Nom
Accανορθωσαμεναςανορθωσαμενουςαν·ορθω·σαμεν·αςαν·ορθω·σαμεν·ους
Datανορθωσαμεναιςανορθωσαμενοιςαν·ορθω·σαμεν·αιςαν·ορθω·σαμεν·οις
Genανορθωσαμενωνανορθωσαμενωναν·ορθω·σαμεν·ωναν·ορθω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανωρθωμαιαν·ωρθω·μαι
2ndανωρθωσαιαν·ωρθω·σαι
3rdανωρθωταιαν·ωρθω·ται
Pl1stανωρθωμεθααν·ωρθω·μεθα
2ndανωρθωσθεαν·ωρθω·σθε
3rdανωρθωνταιαν·ωρθω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανωρθωσομαιαν·ωρθω·σομαι
2ndανωρθωσῃ, ανωρθωσειαν·ωρθω·σῃ, αν·ωρθω·σει classical
3rdανωρθωσεταιαν·ωρθω·σεται
Pl1stανωρθωσομεθααν·ωρθω·σομεθα
2ndανωρθωσεσθεαν·ωρθω·σεσθε
3rdανωρθωσονταιαν·ωρθω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανωρθωσοιμηναν·ωρθω·σοιμην
2ndανωρθωσοιοαν·ωρθω·σοιο
3rdανωρθωσοιτοαν·ωρθω·σοιτο
Pl1stανωρθωσοιμεθααν·ωρθω·σοιμεθα
2ndανωρθωσοισθεαν·ωρθω·σοισθε
3rdανωρθωσοιντοαν·ωρθω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανωρθωσοαν·ωρθω·σο
3rdανωρθωσθωαν·ωρθω·σθω
Pl1st
2ndανωρθωσθεαν·ωρθω·σθε
3rdανωρθωσθωσαν, ανωρθωσθωναν·ωρθω·σθωσαν, αν·ωρθω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανωρθωσθαι​αν·ωρθω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανωρθωσεσθαι​αν·ωρθω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανωρθωμενηανωρθωμενεαν·ωρθω·μεν·ηαν·ωρθω·μεν·ε
Nomανωρθωμενος[LXX]αν·ωρθω·μεν·ος
Accανωρθωμενηνανωρθωμενοναν·ωρθω·μεν·ηναν·ωρθω·μεν·ον
Datανωρθωμενῃανωρθωμενῳαν·ωρθω·μεν·ῃαν·ωρθω·μεν·ῳ
Genανωρθωμενηςανωρθωμενουαν·ωρθω·μεν·ηςαν·ωρθω·μεν·ου
PlVocανωρθωμεναιανωρθωμενοιανωρθωμενααν·ωρθω·μεν·αιαν·ωρθω·μεν·οιαν·ωρθω·μεν·α
Nom
Accανωρθωμεναςανωρθωμενουςαν·ωρθω·μεν·αςαν·ωρθω·μεν·ους
Datανωρθωμεναιςανωρθωμενοιςαν·ωρθω·μεν·αιςαν·ωρθω·μεν·οις
Genανωρθωμενωνανωρθωμενωναν·ωρθω·μεν·ωναν·ωρθω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανωρθωμηναν·ε·ωρθω·μην
2ndανωρθωσοαν·ε·ωρθω·σο
3rdανωρθωτοαν·ε·ωρθω·το
Pl1stανωρθωμεθααν·ε·ωρθω·μεθα
2ndανωρθωσθεαν·ε·ωρθω·σθε
3rdανωρθωντοαν·ε·ωρθω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανωρθωθηναν·ε·ορθω·θην
2ndανωρθωθηςαν·ε·ορθω·θης
3rdανωρθωθη[GNT]αν·ε·ορθω·θη
Pl1stανωρθωθημεν[LXX]αν·ε·ορθω·θημεν
2ndανωρθωθητεαν·ε·ορθω·θητε
3rdανωρθωθησαν[LXX]αν·ε·ορθω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανορθωθησομαιαν·ορθω·θησομαι
2ndανορθωθησῃ, ανορθωθησειαν·ορθω·θησῃ, αν·ορθω·θησει classical
3rdανορθωθησεταιαν·ορθω·θησεται
Pl1stανορθωθησομεθααν·ορθω·θησομεθα
2ndανορθωθησεσθεαν·ορθω·θησεσθε
3rdανορθωθησονταιαν·ορθω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανορθωθωαν·ορθω·θω
2ndανορθωθῃςαν·ορθω·θῃς
3rdανορθωθῃαν·ορθω·θῃ
Pl1stανορθωθωμεναν·ορθω·θωμεν
2ndανορθωθητεαν·ορθω·θητε
3rdανορθωθωσιν, ανορθωθωσιαν·ορθω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανορθωθειηναν·ορθω·θειην
2ndανορθωθειηςαν·ορθω·θειης
3rdανορθωθειηαν·ορθω·θειη
Pl1stανορθωθειημεν, ανορθωθειμεναν·ορθω·θειημεν, αν·ορθω·θειμεν classical
2ndανορθωθειητε, ανορθωθειτεαν·ορθω·θειητε, αν·ορθω·θειτε classical
3rdανορθωθειησαν, ανορθωθειεναν·ορθω·θειησαν, αν·ορθω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανορθωθησοιμηναν·ορθω·θησοιμην
2ndανορθωθησοιοαν·ορθω·θησοιο
3rdανορθωθησοιτοαν·ορθω·θησοιτο
Pl1stανορθωθησοιμεθααν·ορθω·θησοιμεθα
2ndανορθωθησοισθεαν·ορθω·θησοισθε
3rdανορθωθησοιντοαν·ορθω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndανορθωθητιαν·ορθω·θητι
3rdανορθωθητωαν·ορθω·θητω
Pl1st
2ndανορθωθητεαν·ορθω·θητε
3rdανορθωθητωσαν, ανορθωθεντωναν·ορθω·θητωσαν, αν·ορθω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ανορθωθηναι​αν·ορθω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ανορθωθησεσθαι​αν·ορθω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανορθωθεισαανορθωθειςανορθωθεναν·ορθω·θεισ·ααν·ορθω·θει[ντ]·ςαν·ορθω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accανορθωθεισανανορθωθεντααν·ορθω·θεισ·αναν·ορθω·θε[ι]ντ·α
Datανορθωθεισῃανορθωθεντιαν·ορθω·θεισ·ῃαν·ορθω·θε[ι]ντ·ι
Genανορθωθεισηςανορθωθεντοςαν·ορθω·θεισ·ηςαν·ορθω·θε[ι]ντ·ος
PlVocανορθωθεισαιανορθωθεντεςανορθωθεντααν·ορθω·θεισ·αιαν·ορθω·θε[ι]ντ·εςαν·ορθω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accανορθωθεισαςανορθωθενταςαν·ορθω·θεισ·αςαν·ορθω·θε[ι]ντ·ας
Datανορθωθεισαιςανορθωθεισι, ανορθωθεισιναν·ορθω·θεισ·αιςαν·ορθω·θει[ντ]·σι(ν)
Genανορθωθεισωνανορθωθεντωναν·ορθω·θεισ·ωναν·ορθω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανορθωθησομενηανορθωθησομενεαν·ορθω·θησομεν·ηαν·ορθω·θησομεν·ε
Nomανορθωθησομενοςαν·ορθω·θησομεν·ος
Accανορθωθησομενηνανορθωθησομενοναν·ορθω·θησομεν·ηναν·ορθω·θησομεν·ον
Datανορθωθησομενῃανορθωθησομενῳαν·ορθω·θησομεν·ῃαν·ορθω·θησομεν·ῳ
Genανορθωθησομενηςανορθωθησομενουαν·ορθω·θησομεν·ηςαν·ορθω·θησομεν·ου
PlVocανορθωθησομεναιανορθωθησομενοιανορθωθησομενααν·ορθω·θησομεν·αιαν·ορθω·θησομεν·οιαν·ορθω·θησομεν·α
Nom
Accανορθωθησομεναςανορθωθησομενουςαν·ορθω·θησομεν·αςαν·ορθω·θησομεν·ους
Datανορθωθησομεναιςανορθωθησομενοιςαν·ορθω·θησομεν·αιςαν·ορθω·θησομεν·οις
Genανορθωθησομενωνανορθωθησομενωναν·ορθω·θησομεν·ωναν·ορθω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 11-Jul-2020 09:36:18 EDT