ανοικοδομεω • ANOIKODOMEW • anoikodomeō

Search: ανοικοδομησεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανοικοδομησειςἀνοικοδομέωαν·οικοδομη·σειςfut act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανοικοδομησειςἀνοικοδομέωαν·οικοδομη·σειςfut act ind 2nd sg

ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοικοδομωαν·οικοδομ(ε)·ωανοικοδομουμαιαν·οικοδομ(ε)·ομαι
2ndανοικοδομειςαν·οικοδομ(ε)·ειςανοικοδομῃ, ανοικοδομει, ανοικοδομεισαιαν·οικοδομ(ε)·ῃ, αν·οικοδομ(ε)·ει classical, αν·οικοδομ(ε)·εσαι alt
3rdανοικοδομειαν·οικοδομ(ε)·ειανοικοδομειταιαν·οικοδομ(ε)·εται
Pl1stανοικοδομουμεναν·οικοδομ(ε)·ομενανοικοδομουμεθααν·οικοδομ(ε)·ομεθα
2ndανοικοδομειτε[LXX]αν·οικοδομ(ε)·ετεανοικοδομεισθεαν·οικοδομ(ε)·εσθε
3rdανοικοδομουσιν, ανοικοδομουσιαν·οικοδομ(ε)·ουσι(ν)ανοικοδομουνται[LXX]αν·οικοδομ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοικοδομωαν·οικοδομ(ε)·ωανοικοδομωμαιαν·οικοδομ(ε)·ωμαι
2ndανοικοδομῃςαν·οικοδομ(ε)·ῃςανοικοδομῃαν·οικοδομ(ε)·ῃ
3rdανοικοδομῃαν·οικοδομ(ε)·ῃανοικοδομηταιαν·οικοδομ(ε)·ηται
Pl1stανοικοδομωμεναν·οικοδομ(ε)·ωμενανοικοδομωμεθααν·οικοδομ(ε)·ωμεθα
2ndανοικοδομητεαν·οικοδομ(ε)·ητεανοικοδομησθεαν·οικοδομ(ε)·ησθε
3rdανοικοδομωσιν, ανοικοδομωσιαν·οικοδομ(ε)·ωσι(ν)ανοικοδομωνταιαν·οικοδομ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοικοδομοιμιαν·οικοδομ(ε)·οιμιανοικοδομοιμηναν·οικοδομ(ε)·οιμην
2ndανοικοδομοιςαν·οικοδομ(ε)·οιςανοικοδομοιοαν·οικοδομ(ε)·οιο
3rdανοικοδομοιαν·οικοδομ(ε)·οιανοικοδομοιτοαν·οικοδομ(ε)·οιτο
Pl1stανοικοδομοιμεναν·οικοδομ(ε)·οιμενανοικοδομοιμεθααν·οικοδομ(ε)·οιμεθα
2ndανοικοδομοιτεαν·οικοδομ(ε)·οιτεανοικοδομοισθεαν·οικοδομ(ε)·οισθε
3rdανοικοδομοιεν, ανοικοδομοισαναν·οικοδομ(ε)·οιεν, αν·οικοδομ(ε)·οισαν altανοικοδομοιντοαν·οικοδομ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανοικοδομειαν·οικοδομ(ε)·εανοικοδομουαν·οικοδομ(ε)·ου
3rdανοικοδομειτωαν·οικοδομ(ε)·ετωανοικοδομεισθωαν·οικοδομ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndανοικοδομειτε[LXX]αν·οικοδομ(ε)·ετεανοικοδομεισθεαν·οικοδομ(ε)·εσθε
3rdανοικοδομειτωσαν, ανοικοδομουντωναν·οικοδομ(ε)·ετωσαν, αν·οικοδομ(ε)·οντων classicalανοικοδομεισθωσαν, ανοικοδομεισθωναν·οικοδομ(ε)·εσθωσαν, αν·οικοδομ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανοικοδομειν[LXX]​αν·οικοδομ(ε)·εινανοικοδομεισθαι[LXX]​αν·οικοδομ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοικοδομουσαανοικοδομουναν·οικοδομ(ε)·ουσ·ααν·οικοδομ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomανοικοδομωναν·οικοδομ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accανοικοδομουσανανοικοδομουντααν·οικοδομ(ε)·ουσ·αναν·οικοδομ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datανοικοδομουσῃανοικοδομουντιαν·οικοδομ(ε)·ουσ·ῃαν·οικοδομ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genανοικοδομουσηςανοικοδομουντοςαν·οικοδομ(ε)·ουσ·ηςαν·οικοδομ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocανοικοδομουσαιανοικοδομουντεςανοικοδομουντααν·οικοδομ(ε)·ουσ·αιαν·οικοδομ(ε)·ο[υ]ντ·εςαν·οικοδομ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανοικοδομουσαςανοικοδομουνταςαν·οικοδομ(ε)·ουσ·αςαν·οικοδομ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datανοικοδομουσαιςανοικοδομουσι, ανοικοδομουσιναν·οικοδομ(ε)·ουσ·αιςαν·οικοδομ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genανοικοδομουσωνανοικοδομουντωναν·οικοδομ(ε)·ουσ·ωναν·οικοδομ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοικοδομουμενηανοικοδομουμενεαν·οικοδομ(ε)·ομεν·ηαν·οικοδομ(ε)·ομεν·ε
Nomανοικοδομουμενοςαν·οικοδομ(ε)·ομεν·ος
Accανοικοδομουμενηνανοικοδομουμενοναν·οικοδομ(ε)·ομεν·ηναν·οικοδομ(ε)·ομεν·ον
Datανοικοδομουμενῃανοικοδομουμενῳαν·οικοδομ(ε)·ομεν·ῃαν·οικοδομ(ε)·ομεν·ῳ
Genανοικοδομουμενηςανοικοδομουμενουαν·οικοδομ(ε)·ομεν·ηςαν·οικοδομ(ε)·ομεν·ου
PlVocανοικοδομουμεναιανοικοδομουμενοιανοικοδομουμενααν·οικοδομ(ε)·ομεν·αιαν·οικοδομ(ε)·ομεν·οιαν·οικοδομ(ε)·ομεν·α
Nom
Accανοικοδομουμεναςανοικοδομουμενουςαν·οικοδομ(ε)·ομεν·αςαν·οικοδομ(ε)·ομεν·ους
Datανοικοδομουμεναιςανοικοδομουμενοιςαν·οικοδομ(ε)·ομεν·αιςαν·οικοδομ(ε)·ομεν·οις
Genανοικοδομουμενωνανοικοδομουμενωναν·οικοδομ(ε)·ομεν·ωναν·οικοδομ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανῳκοδομουναν·ε·οικοδομ(ε)·ονανῳκοδομουμηναν·ε·οικοδομ(ε)·ομην
2ndανῳκοδομειςαν·ε·οικοδομ(ε)·εςανῳκοδομουαν·ε·οικοδομ(ε)·ου
3rdανῳκοδομειαν·ε·οικοδομ(ε)·εανῳκοδομειτοαν·ε·οικοδομ(ε)·ετο
Pl1stανῳκοδομουμεναν·ε·οικοδομ(ε)·ομενανῳκοδομουμεθααν·ε·οικοδομ(ε)·ομεθα
2ndανῳκοδομειτεαν·ε·οικοδομ(ε)·ετεανῳκοδομεισθεαν·ε·οικοδομ(ε)·εσθε
3rdανῳκοδομουν, ανῳκοδομουσαναν·ε·οικοδομ(ε)·ον, αν·ε·οικοδομ(ε)·οσαν altανῳκοδομουντοαν·ε·οικοδομ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοικοδομησω[GNT][LXX]αν·οικοδομη·σωανοικοδομησομαιαν·οικοδομη·σομαι
2ndανοικοδομησεις[LXX]αν·οικοδομη·σειςανοικοδομησῃ, ανοικοδομησει[LXX], ανοικοδομησεσαιαν·οικοδομη·σῃ, αν·οικοδομη·σει classical, αν·οικοδομη·σεσαι alt
3rdανοικοδομησει[LXX]αν·οικοδομη·σειανοικοδομησεταιαν·οικοδομη·σεται
Pl1stανοικοδομησομεναν·οικοδομη·σομενανοικοδομησομεθααν·οικοδομη·σομεθα
2ndανοικοδομησετεαν·οικοδομη·σετεανοικοδομησεσθεαν·οικοδομη·σεσθε
3rdανοικοδομησουσιν, ανοικοδομησουσιαν·οικοδομη·σουσι(ν)ανοικοδομησονταιαν·οικοδομη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοικοδομησοιμιαν·οικοδομη·σοιμιανοικοδομησοιμηναν·οικοδομη·σοιμην
2ndανοικοδομησοιςαν·οικοδομη·σοιςανοικοδομησοιοαν·οικοδομη·σοιο
3rdανοικοδομησοιαν·οικοδομη·σοιανοικοδομησοιτοαν·οικοδομη·σοιτο
Pl1stανοικοδομησοιμεναν·οικοδομη·σοιμενανοικοδομησοιμεθααν·οικοδομη·σοιμεθα
2ndανοικοδομησοιτεαν·οικοδομη·σοιτεανοικοδομησοισθεαν·οικοδομη·σοισθε
3rdανοικοδομησοιεναν·οικοδομη·σοιενανοικοδομησοιντοαν·οικοδομη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανοικοδομησειν​αν·οικοδομη·σειν​ανοικοδομησεσθαι​αν·οικοδομη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοικοδομησουσαανοικοδομησοναν·οικοδομη·σουσ·ααν·οικοδομη·σο[υ]ν[τ]
Nomανοικοδομησωναν·οικοδομη·σο[υ]ν[τ]·^
Accανοικοδομησουσανανοικοδομησοντααν·οικοδομη·σουσ·αναν·οικοδομη·σο[υ]ντ·α
Datανοικοδομησουσῃανοικοδομησοντιαν·οικοδομη·σουσ·ῃαν·οικοδομη·σο[υ]ντ·ι
Genανοικοδομησουσηςανοικοδομησοντοςαν·οικοδομη·σουσ·ηςαν·οικοδομη·σο[υ]ντ·ος
PlVocανοικοδομησουσαιανοικοδομησοντεςανοικοδομησοντααν·οικοδομη·σουσ·αιαν·οικοδομη·σο[υ]ντ·εςαν·οικοδομη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accανοικοδομησουσαςανοικοδομησονταςαν·οικοδομη·σουσ·αςαν·οικοδομη·σο[υ]ντ·ας
Datανοικοδομησουσαιςανοικοδομησουσι, ανοικοδομησουσιναν·οικοδομη·σουσ·αιςαν·οικοδομη·σου[ντ]·σι(ν)
Genανοικοδομησουσωνανοικοδομησοντωναν·οικοδομη·σουσ·ωναν·οικοδομη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοικοδομησομενηανοικοδομησομενεαν·οικοδομη·σομεν·ηαν·οικοδομη·σομεν·ε
Nomανοικοδομησομενοςαν·οικοδομη·σομεν·ος
Accανοικοδομησομενηνανοικοδομησομενοναν·οικοδομη·σομεν·ηναν·οικοδομη·σομεν·ον
Datανοικοδομησομενῃανοικοδομησομενῳαν·οικοδομη·σομεν·ῃαν·οικοδομη·σομεν·ῳ
Genανοικοδομησομενηςανοικοδομησομενουαν·οικοδομη·σομεν·ηςαν·οικοδομη·σομεν·ου
PlVocανοικοδομησομεναιανοικοδομησομενοιανοικοδομησομενααν·οικοδομη·σομεν·αιαν·οικοδομη·σομεν·οιαν·οικοδομη·σομεν·α
Nom
Accανοικοδομησομεναςανοικοδομησομενουςαν·οικοδομη·σομεν·αςαν·οικοδομη·σομεν·ους
Datανοικοδομησομεναιςανοικοδομησομενοιςαν·οικοδομη·σομεν·αιςαν·οικοδομη·σομεν·οις
Genανοικοδομησομενωνανοικοδομησομενωναν·οικοδομη·σομεν·ωναν·οικοδομη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανῳκοδομησααν·ε·οικοδομη·σαανῳκοδομησαμηναν·ε·οικοδομη·σαμην
2ndανῳκοδομησαςαν·ε·οικοδομη·σαςανῳκοδομησωαν·ε·οικοδομη·σω
3rdανῳκοδομησεν[LXX], ανῳκοδομησεαν·ε·οικοδομη·σε(ν), αν·ε·οικοδομη·σε(ν)ανῳκοδομησατοαν·ε·οικοδομη·σατο
Pl1stανῳκοδομησαμεναν·ε·οικοδομη·σαμενανῳκοδομησαμεθααν·ε·οικοδομη·σαμεθα
2ndανῳκοδομησατεαν·ε·οικοδομη·σατεανῳκοδομησασθεαν·ε·οικοδομη·σασθε
3rdανῳκοδομησαν[LXX]αν·ε·οικοδομη·σανανῳκοδομησαντοαν·ε·οικοδομη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοικοδομησω[GNT][LXX]αν·οικοδομη·σωανοικοδομησωμαιαν·οικοδομη·σωμαι
2ndανοικοδομησῃςαν·οικοδομη·σῃςανοικοδομησῃαν·οικοδομη·σῃ
3rdανοικοδομησῃαν·οικοδομη·σῃανοικοδομησηταιαν·οικοδομη·σηται
Pl1stανοικοδομησωμεν[LXX]αν·οικοδομη·σωμενανοικοδομησωμεθααν·οικοδομη·σωμεθα
2ndανοικοδομησητεαν·οικοδομη·σητεανοικοδομησησθεαν·οικοδομη·σησθε
3rdανοικοδομησωσιν, ανοικοδομησωσιαν·οικοδομη·σωσι(ν)ανοικοδομησωνταιαν·οικοδομη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοικοδομησαιμιαν·οικοδομη·σαιμιανοικοδομησαιμηναν·οικοδομη·σαιμην
2ndανοικοδομησαις, ανοικοδομησειαςαν·οικοδομη·σαις, αν·οικοδομη·σειας classicalανοικοδομησαιοαν·οικοδομη·σαιο
3rdανοικοδομησαι, ανοικοδομησειεαν·οικοδομη·σαι, αν·οικοδομη·σειε classicalανοικοδομησαιτοαν·οικοδομη·σαιτο
Pl1stανοικοδομησαιμεναν·οικοδομη·σαιμενανοικοδομησαιμεθααν·οικοδομη·σαιμεθα
2ndανοικοδομησαιτεαν·οικοδομη·σαιτεανοικοδομησαισθεαν·οικοδομη·σαισθε
3rdανοικοδομησαιεν, ανοικοδομησαισαν, ανοικοδομησειαν, ανοικοδομησειεναν·οικοδομη·σαιεν, αν·οικοδομη·σαισαν alt, αν·οικοδομη·σειαν classical, αν·οικοδομη·σειεν classicalανοικοδομησαιντοαν·οικοδομη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανοικοδομησοναν·οικοδομη·σονανοικοδομησαιαν·οικοδομη·σαι
3rdανοικοδομησατωαν·οικοδομη·σατωανοικοδομησασθωαν·οικοδομη·σασθω
Pl1st
2ndανοικοδομησατεαν·οικοδομη·σατεανοικοδομησασθεαν·οικοδομη·σασθε
3rdανοικοδομησατωσαν, ανοικοδομησαντωναν·οικοδομη·σατωσαν, αν·οικοδομη·σαντων classicalανοικοδομησασθωσαν, ανοικοδομησασθωναν·οικοδομη·σασθωσαν, αν·οικοδομη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανοικοδομησαι​αν·οικοδομη·σαι​ανοικοδομησασθαι​αν·οικοδομη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοικοδομησασαανοικοδομησαςανοικοδομησαναν·οικοδομη·σασ·ααν·οικοδομη·σα[ντ]·ςαν·οικοδομη·σαν[τ]
Nom
Accανοικοδομησασανανοικοδομησαντααν·οικοδομη·σασ·αναν·οικοδομη·σαντ·α
Datανοικοδομησασῃανοικοδομησαντιαν·οικοδομη·σασ·ῃαν·οικοδομη·σαντ·ι
Genανοικοδομησασηςανοικοδομησαντοςαν·οικοδομη·σασ·ηςαν·οικοδομη·σαντ·ος
PlVocανοικοδομησασαιανοικοδομησαντεςανοικοδομησαντααν·οικοδομη·σασ·αιαν·οικοδομη·σαντ·εςαν·οικοδομη·σαντ·α
Nom
Accανοικοδομησασαςανοικοδομησανταςαν·οικοδομη·σασ·αςαν·οικοδομη·σαντ·ας
Datανοικοδομησασαιςανοικοδομησασι, ανοικοδομησασιναν·οικοδομη·σασ·αιςαν·οικοδομη·σα[ντ]·σι(ν)
Genανοικοδομησασωνανοικοδομησαντωναν·οικοδομη·σασ·ωναν·οικοδομη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοικοδομησαμενηανοικοδομησαμενεαν·οικοδομη·σαμεν·ηαν·οικοδομη·σαμεν·ε
Nomανοικοδομησαμενοςαν·οικοδομη·σαμεν·ος
Accανοικοδομησαμενηνανοικοδομησαμενοναν·οικοδομη·σαμεν·ηναν·οικοδομη·σαμεν·ον
Datανοικοδομησαμενῃανοικοδομησαμενῳαν·οικοδομη·σαμεν·ῃαν·οικοδομη·σαμεν·ῳ
Genανοικοδομησαμενηςανοικοδομησαμενουαν·οικοδομη·σαμεν·ηςαν·οικοδομη·σαμεν·ου
PlVocανοικοδομησαμεναιανοικοδομησαμενοιανοικοδομησαμενααν·οικοδομη·σαμεν·αιαν·οικοδομη·σαμεν·οιαν·οικοδομη·σαμεν·α
Nom
Accανοικοδομησαμεναςανοικοδομησαμενουςαν·οικοδομη·σαμεν·αςαν·οικοδομη·σαμεν·ους
Datανοικοδομησαμεναιςανοικοδομησαμενοιςαν·οικοδομη·σαμεν·αιςαν·οικοδομη·σαμεν·οις
Genανοικοδομησαμενωνανοικοδομησαμενωναν·οικοδομη·σαμεν·ωναν·οικοδομη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανῳκοδομηθηναν·ε·οικοδομη·θην
2ndανῳκοδομηθηςαν·ε·οικοδομη·θης
3rdανῳκοδομηθηαν·ε·οικοδομη·θη
Pl1stανῳκοδομηθημεναν·ε·οικοδομη·θημεν
2ndανῳκοδομηθητεαν·ε·οικοδομη·θητε
3rdανῳκοδομηθησαναν·ε·οικοδομη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανοικοδομηθησομαιαν·οικοδομη·θησομαι
2ndανοικοδομηθησῃ, ανοικοδομηθησειαν·οικοδομη·θησῃ, αν·οικοδομη·θησει classical
3rdανοικοδομηθησεται[LXX]αν·οικοδομη·θησεται
Pl1stανοικοδομηθησομεθααν·οικοδομη·θησομεθα
2ndανοικοδομηθησεσθεαν·οικοδομη·θησεσθε
3rdανοικοδομηθησονταιαν·οικοδομη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανοικοδομηθωαν·οικοδομη·θω
2ndανοικοδομηθῃςαν·οικοδομη·θῃς
3rdανοικοδομηθῃ[LXX]αν·οικοδομη·θῃ
Pl1stανοικοδομηθωμεναν·οικοδομη·θωμεν
2ndανοικοδομηθητεαν·οικοδομη·θητε
3rdανοικοδομηθωσιν, ανοικοδομηθωσιαν·οικοδομη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανοικοδομηθειηναν·οικοδομη·θειην
2ndανοικοδομηθειηςαν·οικοδομη·θειης
3rdανοικοδομηθειηαν·οικοδομη·θειη
Pl1stανοικοδομηθειημεν, ανοικοδομηθειμεναν·οικοδομη·θειημεν, αν·οικοδομη·θειμεν classical
2ndανοικοδομηθειητε, ανοικοδομηθειτεαν·οικοδομη·θειητε, αν·οικοδομη·θειτε classical
3rdανοικοδομηθειησαν, ανοικοδομηθειεναν·οικοδομη·θειησαν, αν·οικοδομη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανοικοδομηθησοιμηναν·οικοδομη·θησοιμην
2ndανοικοδομηθησοιοαν·οικοδομη·θησοιο
3rdανοικοδομηθησοιτοαν·οικοδομη·θησοιτο
Pl1stανοικοδομηθησοιμεθααν·οικοδομη·θησοιμεθα
2ndανοικοδομηθησοισθεαν·οικοδομη·θησοισθε
3rdανοικοδομηθησοιντοαν·οικοδομη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndανοικοδομηθητιαν·οικοδομη·θητι
3rdανοικοδομηθητωαν·οικοδομη·θητω
Pl1st
2ndανοικοδομηθητεαν·οικοδομη·θητε
3rdανοικοδομηθητωσαν, ανοικοδομηθεντωναν·οικοδομη·θητωσαν, αν·οικοδομη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ανοικοδομηθηναι​αν·οικοδομη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ανοικοδομηθησεσθαι​αν·οικοδομη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοικοδομηθεισαανοικοδομηθειςανοικοδομηθεναν·οικοδομη·θεισ·ααν·οικοδομη·θει[ντ]·ςαν·οικοδομη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accανοικοδομηθεισανανοικοδομηθεντααν·οικοδομη·θεισ·αναν·οικοδομη·θε[ι]ντ·α
Datανοικοδομηθεισῃανοικοδομηθεντιαν·οικοδομη·θεισ·ῃαν·οικοδομη·θε[ι]ντ·ι
Genανοικοδομηθεισηςανοικοδομηθεντοςαν·οικοδομη·θεισ·ηςαν·οικοδομη·θε[ι]ντ·ος
PlVocανοικοδομηθεισαιανοικοδομηθεντεςανοικοδομηθεντααν·οικοδομη·θεισ·αιαν·οικοδομη·θε[ι]ντ·εςαν·οικοδομη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accανοικοδομηθεισαςανοικοδομηθενταςαν·οικοδομη·θεισ·αςαν·οικοδομη·θε[ι]ντ·ας
Datανοικοδομηθεισαιςανοικοδομηθεισι, ανοικοδομηθεισιναν·οικοδομη·θεισ·αιςαν·οικοδομη·θει[ντ]·σι(ν)
Genανοικοδομηθεισωνανοικοδομηθεντωναν·οικοδομη·θεισ·ωναν·οικοδομη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοικοδομηθησομενηανοικοδομηθησομενεαν·οικοδομη·θησομεν·ηαν·οικοδομη·θησομεν·ε
Nomανοικοδομηθησομενοςαν·οικοδομη·θησομεν·ος
Accανοικοδομηθησομενηνανοικοδομηθησομενοναν·οικοδομη·θησομεν·ηναν·οικοδομη·θησομεν·ον
Datανοικοδομηθησομενῃανοικοδομηθησομενῳαν·οικοδομη·θησομεν·ῃαν·οικοδομη·θησομεν·ῳ
Genανοικοδομηθησομενηςανοικοδομηθησομενουαν·οικοδομη·θησομεν·ηςαν·οικοδομη·θησομεν·ου
PlVocανοικοδομηθησομεναιανοικοδομηθησομενοιανοικοδομηθησομενααν·οικοδομη·θησομεν·αιαν·οικοδομη·θησομεν·οιαν·οικοδομη·θησομεν·α
Nom
Accανοικοδομηθησομεναςανοικοδομηθησομενουςαν·οικοδομη·θησομεν·αςαν·οικοδομη·θησομεν·ους
Datανοικοδομηθησομεναιςανοικοδομηθησομενοιςαν·οικοδομη·θησομεν·αιςαν·οικοδομη·θησομεν·οις
Genανοικοδομηθησομενωνανοικοδομηθησομενωναν·οικοδομη·θησομεν·ωναν·οικοδομη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 22:23:59 EST