ανθιστημι • ANQISTHMI • anthistēmi

Search: ανθεστηκεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανθεστηκενἀνθίστημιανθ·εστη·κε(ν)perf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανθεστηκενἀνθίστημιανθ·εστη·κε(ν)perf act ind 3rd sg

ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανθιστημιανθ·ιστ(α)·^μιανθισταμαιανθ·ιστ(α)·μαι
2ndανθιστης, ανθιστηθαανθ·ιστ(α)·^ς, ανθ·ιστ(α)·^θα classicalανθιστασαιανθ·ιστ(α)·σαι
3rdανθιστησιν, ανθιστησιανθ·ιστ(α)·^σι(ν)ανθισταταιανθ·ιστ(α)·ται
Pl1stανθισταμενανθ·ιστ(α)·μενανθισταμεθαανθ·ιστ(α)·μεθα
2ndανθιστατεανθ·ιστ(α)·τεανθιστασθεανθ·ιστ(α)·σθε
3rdανθιστασιν, ανθιστασιανθ·ιστ(α)·ασι(ν)ανθιστανται[GNT]ανθ·ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανθιστωανθ·ιστ(η)·ωανθιστωμαιανθ·ιστ(η)·ωμαι
2ndανθιστῃςανθ·ιστ(η)·ῃςανθιστῃανθ·ιστ(η)·ῃ
3rdανθιστῃανθ·ιστ(η)·ῃανθιστηταιανθ·ιστ(η)·ηται
Pl1stανθιστωμενανθ·ιστ(η)·ωμενανθιστωμεθαανθ·ιστ(η)·ωμεθα
2ndανθιστητεανθ·ιστ(η)·ητεανθιστησθεανθ·ιστ(η)·ησθε
3rdανθιστωσιν, ανθιστωσιανθ·ιστ(η)·ωσι(ν)ανθιστωνταιανθ·ιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανθισταιηνανθ·ιστ(α)·ιηνανθισταιμηνανθ·ιστ(α)·ιμην
2ndανθισταιηςανθ·ιστ(α)·ιηςανθισταιοανθ·ιστ(α)·ιο
3rdανθισταιηανθ·ιστ(α)·ιηανθισταιτοανθ·ιστ(α)·ιτο
Pl1stανθισταιημεν, ανθισταιμενανθ·ιστ(α)·ιημεν, ανθ·ιστ(α)·ιμεν classicalανθισταιμεθαανθ·ιστ(α)·ιμεθα
2ndανθισταιητε, ανθισταιτεανθ·ιστ(α)·ιητε, ανθ·ιστ(α)·ιτε classicalανθισταισθεανθ·ιστ(α)·ισθε
3rdανθισταιησαν, ανθισταιενανθ·ιστ(α)·ιησαν, ανθ·ιστ(α)·ιεν classicalανθισταιντοανθ·ιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανθιστηανθ·ιστ(η)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανθισταθι, ανθισταςανθ·ιστ(α)·θι, ανθ·ιστ(α)·ςανθιστασοανθ·ιστ(α)·σο
3rdανθιστατωανθ·ιστ(α)·τωανθιστασθωανθ·ιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndανθιστατεανθ·ιστ(α)·τεανθιστασθεανθ·ιστ(α)·σθε
3rdανθιστατωσαν, ανθισταντωνανθ·ιστ(α)·τωσαν, ανθ·ιστ(α)·ντων classicalανθιστασθωσαν, ανθιστασθωνανθ·ιστ(α)·σθωσαν, ανθ·ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανθισταναι​ανθ·ιστ(α)·ναι, ανθ·ιστ(α)·εναι​ανθιστασθαι[LXX]​ανθ·ιστ(α)·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανθιστασαανθισταςανθιστανανθ·ιστ(α)·εσ·αανθ·ιστ(α)·[ντ]·ςανθ·ιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accανθιστασανανθιστανταανθ·ιστ(α)·εσ·ανανθ·ιστ(α)·ντ·α
Datανθιστασῃανθισταντιανθ·ιστ(α)·εσ·ῃανθ·ιστ(α)·ντ·ι
Genανθιστασηςανθισταντοςανθ·ιστ(α)·εσ·ηςανθ·ιστ(α)·ντ·ος
PlVocανθιστασαιανθισταντεςανθιστανταανθ·ιστ(α)·εσ·αιανθ·ιστ(α)·ντ·εςανθ·ιστ(α)·ντ·α
Nom
Accανθιστασαςανθιστανταςανθ·ιστ(α)·εσ·αςανθ·ιστ(α)·ντ·ας
Datανθιστασαιςανθιστασι, ανθιστασινανθ·ιστ(α)·εσ·αιςανθ·ιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genανθιστασωνανθισταντωνανθ·ιστ(α)·εσ·ωνανθ·ιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανθισταμενηανθισταμενεανθ·ιστ(α)·μεν·ηανθ·ιστ(α)·μεν·ε
Nomανθισταμενοςανθ·ιστ(α)·μεν·ος
Accανθισταμενηνανθισταμενονανθ·ιστ(α)·μεν·ηνανθ·ιστ(α)·μεν·ον
Datανθισταμενῃανθισταμενῳανθ·ιστ(α)·μεν·ῃανθ·ιστ(α)·μεν·ῳ
Genανθισταμενηςανθισταμενουανθ·ιστ(α)·μεν·ηςανθ·ιστ(α)·μεν·ου
PlVocανθισταμεναιανθισταμενοιανθισταμεναανθ·ιστ(α)·μεν·αιανθ·ιστ(α)·μεν·οιανθ·ιστ(α)·μεν·α
Nom
Accανθισταμεναςανθισταμενουςανθ·ιστ(α)·μεν·αςανθ·ιστ(α)·μεν·ους
Datανθισταμεναιςανθισταμενοιςανθ·ιστ(α)·μεν·αιςανθ·ιστ(α)·μεν·οις
Genανθισταμενωνανθισταμενωνανθ·ιστ(α)·μεν·ωνανθ·ιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανθιστηνανθ·ε·ιστ(α)·^νανθισταμηνανθ·ε·ιστ(α)·μην
2ndανθιστης, ανθιστησθαανθ·ε·ιστ(α)·^ς, ανθ·ε·ιστ(α)·^σθα classicalανθιστασοανθ·ε·ιστ(α)·σο
3rdανθιστηανθ·ε·ιστ(α)·^ανθιστατο[GNT]ανθ·ε·ιστ(α)·το
Pl1stανθισταμενανθ·ε·ιστ(α)·μενανθισταμεθαανθ·ε·ιστ(α)·μεθα
2ndανθιστατεανθ·ε·ιστ(α)·τεανθιστασθεανθ·ε·ιστ(α)·σθε
3rdανθιστασανανθ·ε·ιστ(α)·σανανθισταντοανθ·ε·ιστ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιστησωαντι·στη·σωαντιστησομαιαντι·στη·σομαι
2ndαντιστησειςαντι·στη·σειςαντιστησῃ[LXX], αντιστησει, αντιστησεσαιαντι·στη·σῃ, αντι·στη·σει classical, αντι·στη·σεσαι alt
3rdαντιστησειαντι·στη·σειαντιστησεται[LXX]αντι·στη·σεται
Pl1stαντιστησομεναντι·στη·σομεναντιστησομεθααντι·στη·σομεθα
2ndαντιστησετεαντι·στη·σετεαντιστησεσθεαντι·στη·σεσθε
3rdαντιστησουσιν, αντιστησουσιαντι·στη·σουσι(ν)αντιστησονται[LXX]αντι·στη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιστησοιμιαντι·στη·σοιμιαντιστησοιμηναντι·στη·σοιμην
2ndαντιστησοιςαντι·στη·σοιςαντιστησοιοαντι·στη·σοιο
3rdαντιστησοιαντι·στη·σοιαντιστησοιτοαντι·στη·σοιτο
Pl1stαντιστησοιμεναντι·στη·σοιμεναντιστησοιμεθααντι·στη·σοιμεθα
2ndαντιστησοιτεαντι·στη·σοιτεαντιστησοισθεαντι·στη·σοισθε
3rdαντιστησοιεναντι·στη·σοιεναντιστησοιντοαντι·στη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντιστησειν​αντι·στη·σειν​αντιστησεσθαι​αντι·στη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιστησουσααντιστησοναντι·στη·σουσ·ααντι·στη·σο[υ]ν[τ]
Nomαντιστησωναντι·στη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαντιστησουσαναντιστησοντααντι·στη·σουσ·αναντι·στη·σο[υ]ντ·α
Datαντιστησουσῃαντιστησοντιαντι·στη·σουσ·ῃαντι·στη·σο[υ]ντ·ι
Genαντιστησουσηςαντιστησοντοςαντι·στη·σουσ·ηςαντι·στη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαντιστησουσαιαντιστησοντεςαντιστησοντααντι·στη·σουσ·αιαντι·στη·σο[υ]ντ·εςαντι·στη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαντιστησουσαςαντιστησονταςαντι·στη·σουσ·αςαντι·στη·σο[υ]ντ·ας
Datαντιστησουσαιςαντιστησουσι, αντιστησουσιναντι·στη·σουσ·αιςαντι·στη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαντιστησουσωναντιστησοντωναντι·στη·σουσ·ωναντι·στη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιστησομενηαντιστησομενεαντι·στη·σομεν·ηαντι·στη·σομεν·ε
Nomαντιστησομενοςαντι·στη·σομεν·ος
Accαντιστησομενηναντιστησομενοναντι·στη·σομεν·ηναντι·στη·σομεν·ον
Datαντιστησομενῃαντιστησομενῳαντι·στη·σομεν·ῃαντι·στη·σομεν·ῳ
Genαντιστησομενηςαντιστησομενουαντι·στη·σομεν·ηςαντι·στη·σομεν·ου
PlVocαντιστησομεναιαντιστησομενοιαντιστησομενααντι·στη·σομεν·αιαντι·στη·σομεν·οιαντι·στη·σομεν·α
Nom
Accαντιστησομεναςαντιστησομενουςαντι·στη·σομεν·αςαντι·στη·σομεν·ους
Datαντιστησομεναιςαντιστησομενοιςαντι·στη·σομεν·αιςαντι·στη·σομεν·οις
Genαντιστησομενωναντιστησομενωναντι·στη·σομεν·ωναντι·στη·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντεστην[GNT]αντι·ε·στ(η)·^ν
2ndαντεστης[LXX], αντεστησθααντι·ε·στ(η)·^ς, αντι·ε·στ(η)·^σθα classical
3rdαντεστη[GNT][LXX]αντι·ε·στ(η)·^
Pl1stαντεστημεναντι·ε·στ(η)·μεν
2ndαντεστητεαντι·ε·στ(η)·τε
3rdαντεστησαν[GNT][LXX]αντι·ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιστωαντι·στ(η)·ω
2ndαντιστῃςαντι·στ(η)·ῃς
3rdαντιστῃαντι·στ(η)·ῃ
Pl1stαντιστωμεναντι·στ(η)·ωμεν
2ndαντιστητε[GNT]αντι·στ(η)·ητε
3rdαντιστωσιν[LXX], αντιστωσιαντι·στ(η)·ωσι(ν), αντι·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντισταιηναντι·στ(α)·ιην
2ndαντισταιηςαντι·στ(α)·ιης
3rdαντισταιηαντι·στ(α)·ιη
Pl1stαντισταιημεν, αντισταιμεναντι·στ(α)·ιημεν, αντι·στ(α)·ιμεν classical
2ndαντισταιητε, αντισταιτεαντι·στ(α)·ιητε, αντι·στ(α)·ιτε classical
3rdαντισταιησαν, αντισταιεναντι·στ(α)·ιησαν, αντι·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαντιστηθι, αντιστηςαντι·στ(η)·θι, αντι·στ(η)·ς
3rdαντιστητω[LXX]αντι·στ(η)·τω
Pl1st
2ndαντιστητε[GNT]αντι·στ(η)·τε
3rdαντιστητωσαν, αντισταντωναντι·στ(η)·τωσαν, αντι·στ(α)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντιστηναι[GNT][LXX]​αντι·στ(η)·ναι, αντι·στ(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιστασααντιστας[LXX]αντισταναντι·στ(α)·εσ·ααντι·στ(α)·[ντ]·ςαντι·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accαντιστασαναντισταντααντι·στ(α)·εσ·αναντι·στ(α)·ντ·α
Datαντιστασῃαντισταντιαντι·στ(α)·εσ·ῃαντι·στ(α)·ντ·ι
Genαντιστασηςαντισταντοςαντι·στ(α)·εσ·ηςαντι·στ(α)·ντ·ος
PlVocαντιστασαιαντισταντεςαντισταντααντι·στ(α)·εσ·αιαντι·στ(α)·ντ·εςαντι·στ(α)·ντ·α
Nom
Accαντιστασαςαντισταντας[LXX]αντι·στ(α)·εσ·αςαντι·στ(α)·ντ·ας
Datαντιστασαιςαντιστασι, αντιστασιναντι·στ(α)·εσ·αιςαντι·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genαντιστασωναντισταντωναντι·στ(α)·εσ·ωναντι·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανθεστηκαανθ·εστη·κα
2ndανθεστηκας[LXX], ανθεστηκεςανθ·εστη·κας, ανθ·εστη·κες alt
3rdανθεστηκεν[GNT], ανθεστηκεανθ·εστη·κε(ν), ανθ·εστη·κε(ν)
Pl1stανθεστηκαμενανθ·εστη·καμεν
2ndανθεστηκατεανθ·εστη·κατε
3rdανθεστηκασιν[LXX], ανθεστηκασι, ανθεστηκανανθ·εστη·κασι(ν), ανθ·εστη·κασι(ν), ανθ·εστη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανθεστηκωανθ·εστη·κω
2ndανθεστηκῃςανθ·εστη·κῃς
3rdανθεστηκῃανθ·εστη·κῃ
Pl1stανθεστηκωμενανθ·εστη·κωμεν
2ndανθεστηκητεανθ·εστη·κητε
3rdανθεστηκωσιν, ανθεστηκωσιανθ·εστη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανθεστηκοιμι, ανθεστηκοιηνανθ·εστη·κοιμι, ανθ·εστη·κοιην classical
2ndανθεστηκοις, ανθεστηκοιηςανθ·εστη·κοις, ανθ·εστη·κοιης classical
3rdανθεστηκοι, ανθεστηκοιηανθ·εστη·κοι, ανθ·εστη·κοιη classical
Pl1stανθεστηκοιμενανθ·εστη·κοιμεν
2ndανθεστηκοιτεανθ·εστη·κοιτε
3rdανθεστηκοιενανθ·εστη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανθεστηκεανθ·εστη·κε
3rdανθεστηκετωανθ·εστη·κετω
Pl1st
2ndανθεστηκετεανθ·εστη·κετε
3rdανθεστηκετωσανανθ·εστη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανθεστηκεναι​ανθ·εστη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανθεστηκυιαανθεστηκοςανθ·εστη·κυι·αανθ·εστη·κο[τ]·ς
Nomανθεστηκως[LXX]ανθ·εστη·κο[τ]·^ς
Accανθεστηκυιανανθεστηκοτα[LXX]ανθ·εστη·κυι·ανανθ·εστη·κοτ·α
Datανθεστηκυιᾳανθεστηκοτιανθ·εστη·κυι·ᾳανθ·εστη·κοτ·ι
Genανθεστηκυιαςανθεστηκοτοςανθ·εστη·κυι·αςανθ·εστη·κοτ·ος
PlVocανθεστηκυιαιανθεστηκοτες[GNT]ανθεστηκοτα[LXX]ανθ·εστη·κυι·αιανθ·εστη·κοτ·εςανθ·εστη·κοτ·α
Nom
Accανθεστηκυιαςανθεστηκοτας[LXX]ανθ·εστη·κυι·αςανθ·εστη·κοτ·ας
Datανθεστηκυιαιςανθεστηκοσι, ανθεστηκοσινανθ·εστη·κυι·αιςανθ·εστη·κο[τ]·σι(ν)
Genανθεστηκυιωνανθεστηκοτων[LXX]ανθ·εστη·κυι·ωνανθ·εστη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανθειστηκειν, ανθειστηκηανθ·ε·εστη·κειν, ανθ·ε·εστη·κη classical
2ndανθειστηκεις, ανθειστηκηςανθ·ε·εστη·κεις, ανθ·ε·εστη·κης classical
3rdανθειστηκει[LXX]ανθ·ε·εστη·κει
Pl1stανθειστηκειμεν, ανθειστηκεμενανθ·ε·εστη·κειμεν, ανθ·ε·εστη·κεμεν classical
2ndανθειστηκειτε, ανθειστηκετεανθ·ε·εστη·κειτε, ανθ·ε·εστη·κετε classical
3rdανθειστηκεισαν, ανθειστηκεσανανθ·ε·εστη·κεισαν, ανθ·ε·εστη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανθεστηκειν, ανθεστηκηανθ·[ε]·εστη·κειν, ανθ·[ε]·εστη·κη classical
2ndανθεστηκεις, ανθεστηκηςανθ·[ε]·εστη·κεις, ανθ·[ε]·εστη·κης classical
3rdανθεστηκειανθ·[ε]·εστη·κει
Pl1stανθεστηκειμεν, ανθεστηκεμενανθ·[ε]·εστη·κειμεν, ανθ·[ε]·εστη·κεμεν classical
2ndανθεστηκειτε, ανθεστηκετεανθ·[ε]·εστη·κειτε, ανθ·[ε]·εστη·κετε classical
3rdανθεστηκεισαν, ανθεστηκεσανανθ·[ε]·εστη·κεισαν, ανθ·[ε]·εστη·κεσαν classical

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 05-Dec-2019 17:03:29 EST