αναπηδαω • ANAPHDAW • anapēdaō

Search: ανεπηδησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανεπηδησενἀναπηδάωανα·ε·πηδη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανεπηδησενἀναπηδάωανα·ε·πηδη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἀνα·πηδάω (-, -, ανα+πηδη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεπηδησαανα·ε·πηδη·σαανεπηδησαμηνανα·ε·πηδη·σαμην
2ndανεπηδησαςανα·ε·πηδη·σαςανεπηδησωανα·ε·πηδη·σω
3rdανεπηδησεν[LXX], ανεπηδησεανα·ε·πηδη·σε(ν), ανα·ε·πηδη·σε(ν)ανεπηδησατοανα·ε·πηδη·σατο
Pl1stανεπηδησαμενανα·ε·πηδη·σαμενανεπηδησαμεθαανα·ε·πηδη·σαμεθα
2ndανεπηδησατεανα·ε·πηδη·σατεανεπηδησασθεανα·ε·πηδη·σασθε
3rdανεπηδησανανα·ε·πηδη·σανανεπηδησαντοανα·ε·πηδη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπηδησωανα·πηδη·σωαναπηδησωμαιανα·πηδη·σωμαι
2ndαναπηδησῃςανα·πηδη·σῃςαναπηδησῃανα·πηδη·σῃ
3rdαναπηδησῃανα·πηδη·σῃαναπηδησηταιανα·πηδη·σηται
Pl1stαναπηδησωμενανα·πηδη·σωμεναναπηδησωμεθαανα·πηδη·σωμεθα
2ndαναπηδησητεανα·πηδη·σητεαναπηδησησθεανα·πηδη·σησθε
3rdαναπηδησωσιν, αναπηδησωσιανα·πηδη·σωσι(ν)αναπηδησωνταιανα·πηδη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπηδησαιμιανα·πηδη·σαιμιαναπηδησαιμηνανα·πηδη·σαιμην
2ndαναπηδησαις, αναπηδησειαςανα·πηδη·σαις, ανα·πηδη·σειας classicalαναπηδησαιοανα·πηδη·σαιο
3rdαναπηδησαι, αναπηδησειεανα·πηδη·σαι, ανα·πηδη·σειε classicalαναπηδησαιτοανα·πηδη·σαιτο
Pl1stαναπηδησαιμενανα·πηδη·σαιμεναναπηδησαιμεθαανα·πηδη·σαιμεθα
2ndαναπηδησαιτεανα·πηδη·σαιτεαναπηδησαισθεανα·πηδη·σαισθε
3rdαναπηδησαιεν, αναπηδησαισαν, αναπηδησειαν, αναπηδησειενανα·πηδη·σαιεν, ανα·πηδη·σαισαν alt, ανα·πηδη·σειαν classical, ανα·πηδη·σειεν classicalαναπηδησαιντοανα·πηδη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναπηδησονανα·πηδη·σοναναπηδησαιανα·πηδη·σαι
3rdαναπηδησατωανα·πηδη·σατωαναπηδησασθωανα·πηδη·σασθω
Pl1st
2ndαναπηδησατεανα·πηδη·σατεαναπηδησασθεανα·πηδη·σασθε
3rdαναπηδησατωσαν, αναπηδησαντωνανα·πηδη·σατωσαν, ανα·πηδη·σαντων classicalαναπηδησασθωσαν, αναπηδησασθωνανα·πηδη·σασθωσαν, ανα·πηδη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναπηδησαι​ανα·πηδη·σαι​αναπηδησασθαι​ανα·πηδη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπηδησασααναπηδησας[GNT][LXX]αναπηδησανανα·πηδη·σασ·αανα·πηδη·σα[ντ]·ςανα·πηδη·σαν[τ]
Nom
Accαναπηδησασαναναπηδησανταανα·πηδη·σασ·ανανα·πηδη·σαντ·α
Datαναπηδησασῃαναπηδησαντιανα·πηδη·σασ·ῃανα·πηδη·σαντ·ι
Genαναπηδησασηςαναπηδησαντοςανα·πηδη·σασ·ηςανα·πηδη·σαντ·ος
PlVocαναπηδησασαιαναπηδησαντεςαναπηδησανταανα·πηδη·σασ·αιανα·πηδη·σαντ·εςανα·πηδη·σαντ·α
Nom
Accαναπηδησασαςαναπηδησανταςανα·πηδη·σασ·αςανα·πηδη·σαντ·ας
Datαναπηδησασαιςαναπηδησασι, αναπηδησασινανα·πηδη·σασ·αιςανα·πηδη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαναπηδησασωναναπηδησαντωνανα·πηδη·σασ·ωνανα·πηδη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπηδησαμενηαναπηδησαμενεανα·πηδη·σαμεν·ηανα·πηδη·σαμεν·ε
Nomαναπηδησαμενοςανα·πηδη·σαμεν·ος
Accαναπηδησαμενηναναπηδησαμενονανα·πηδη·σαμεν·ηνανα·πηδη·σαμεν·ον
Datαναπηδησαμενῃαναπηδησαμενῳανα·πηδη·σαμεν·ῃανα·πηδη·σαμεν·ῳ
Genαναπηδησαμενηςαναπηδησαμενουανα·πηδη·σαμεν·ηςανα·πηδη·σαμεν·ου
PlVocαναπηδησαμεναιαναπηδησαμενοιαναπηδησαμεναανα·πηδη·σαμεν·αιανα·πηδη·σαμεν·οιανα·πηδη·σαμεν·α
Nom
Accαναπηδησαμεναςαναπηδησαμενουςανα·πηδη·σαμεν·αςανα·πηδη·σαμεν·ους
Datαναπηδησαμεναιςαναπηδησαμενοιςανα·πηδη·σαμεν·αιςανα·πηδη·σαμεν·οις
Genαναπηδησαμενωναναπηδησαμενωνανα·πηδη·σαμεν·ωνανα·πηδη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 03:57:05 EST