αναφερω • ANAFERW • anapherō

Search: ανενεγκαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανενεγκαι; ανενεγκαι; ανενεγκαιἀναφέρωαν·ενεγκ·[σ]αι; αν·ενεγκ·[σ]αι; αν·ενεγκ·[σ]αι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανενεγκαιἀναφέρωαν·ενεγκ·[σ]αι1aor mp imp 2nd sg
ανενεγκαιἀναφέρωαν·ενεγκ·[σ]αι1aor act opt 3rd sg
ανενεγκαιἀναφέρωαν·ενεγκ·[σ]αι1aor act inf

ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναφερωανα·φερ·ωαναφερομαιανα·φερ·ομαι
2ndαναφερειςανα·φερ·ειςαναφερῃ, αναφερει[GNT], αναφερεσαιανα·φερ·ῃ, ανα·φερ·ει classical, ανα·φερ·εσαι alt
3rdαναφερει[GNT]ανα·φερ·ειαναφερεταιανα·φερ·εται
Pl1stαναφερομενανα·φερ·ομεναναφερομεθαανα·φερ·ομεθα
2ndαναφερετεανα·φερ·ετεαναφερεσθεανα·φερ·εσθε
3rdαναφερουσιν[LXX], αναφερουσι[LXX]ανα·φερ·ουσι(ν)αναφερονταιανα·φερ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναφερωανα·φερ·ωαναφερωμαιανα·φερ·ωμαι
2ndαναφερῃςανα·φερ·ῃςαναφερῃανα·φερ·ῃ
3rdαναφερῃανα·φερ·ῃαναφερηταιανα·φερ·ηται
Pl1stαναφερωμεν[GNT]ανα·φερ·ωμεναναφερωμεθαανα·φερ·ωμεθα
2ndαναφερητεανα·φερ·ητεαναφερησθεανα·φερ·ησθε
3rdαναφερωσιν[LXX], αναφερωσιανα·φερ·ωσι(ν), ανα·φερ·ωσι(ν)αναφερωνταιανα·φερ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναφεροιμιανα·φερ·οιμιαναφεροιμηνανα·φερ·οιμην
2ndαναφεροιςανα·φερ·οιςαναφεροιοανα·φερ·οιο
3rdαναφεροιανα·φερ·οιαναφεροιτοανα·φερ·οιτο
Pl1stαναφεροιμενανα·φερ·οιμεναναφεροιμεθαανα·φερ·οιμεθα
2ndαναφεροιτεανα·φερ·οιτεαναφεροισθεανα·φερ·οισθε
3rdαναφεροιεν, αναφεροισανανα·φερ·οιεν, ανα·φερ·οισαν altαναφεροιντοανα·φερ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναφερεανα·φερ·εαναφερουανα·φερ·ου
3rdαναφερετω[LXX]ανα·φερ·ετωαναφερεσθωανα·φερ·εσθω
Pl1st
2ndαναφερετεανα·φερ·ετεαναφερεσθεανα·φερ·εσθε
3rdαναφερετωσαν, αναφεροντωνανα·φερ·ετωσαν, ανα·φερ·οντων classicalαναφερεσθωσαν, αναφερεσθωνανα·φερ·εσθωσαν, ανα·φερ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναφερειν[GNT][LXX]​ανα·φερ·ειναναφερεσθαι​ανα·φερ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναφερουσααναφερονανα·φερ·ουσ·αανα·φερ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναφερων[LXX]ανα·φερ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναφερουσαναναφεροντα[LXX]ανα·φερ·ουσ·ανανα·φερ·ο[υ]ντ·α
Datαναφερουσῃαναφεροντιανα·φερ·ουσ·ῃανα·φερ·ο[υ]ντ·ι
Genαναφερουσηςαναφεροντοςανα·φερ·ουσ·ηςανα·φερ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναφερουσαιαναφεροντες[LXX]αναφεροντα[LXX]ανα·φερ·ουσ·αιανα·φερ·ο[υ]ντ·εςανα·φερ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναφερουσαςαναφερονταςανα·φερ·ουσ·αςανα·φερ·ο[υ]ντ·ας
Datαναφερουσαιςαναφερουσι[LXX], αναφερουσιν[LXX]ανα·φερ·ουσ·αιςανα·φερ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναφερουσωναναφεροντωνανα·φερ·ουσ·ωνανα·φερ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναφερομενηαναφερομενεανα·φερ·ομεν·ηανα·φερ·ομεν·ε
Nomαναφερομενοςανα·φερ·ομεν·ος
Accαναφερομενηναναφερομενονανα·φερ·ομεν·ηνανα·φερ·ομεν·ον
Datαναφερομενῃαναφερομενῳανα·φερ·ομεν·ῃανα·φερ·ομεν·ῳ
Genαναφερομενηςαναφερομενουανα·φερ·ομεν·ηςανα·φερ·ομεν·ου
PlVocαναφερομεναιαναφερομενοιαναφερομεναανα·φερ·ομεν·αιανα·φερ·ομεν·οιανα·φερ·ομεν·α
Nom
Accαναφερομεναςαναφερομενουςανα·φερ·ομεν·αςανα·φερ·ομεν·ους
Datαναφερομεναιςαναφερομενοιςανα·φερ·ομεν·αιςανα·φερ·ομεν·οις
Genαναφερομενων[LXX]αναφερομενων[LXX]ανα·φερ·ομεν·ωνανα·φερ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεφερον[LXX]ανα·ε·φερ·ονανεφερομηνανα·ε·φερ·ομην
2ndανεφερεςανα·ε·φερ·εςανεφερουανα·ε·φερ·ου
3rdανεφερεν[LXX], ανεφερεανα·ε·φερ·ε(ν), ανα·ε·φερ·ε(ν)ανεφερετο[GNT][LXX]ανα·ε·φερ·ετο
Pl1stανεφερομενανα·ε·φερ·ομενανεφερομεθαανα·ε·φερ·ομεθα
2ndανεφερετεανα·ε·φερ·ετεανεφερεσθεανα·ε·φερ·εσθε
3rdανεφερον[LXX], ανεφεροσαν[LXX]ανα·ε·φερ·ον, ανα·ε·φερ·οσαν altανεφεροντοανα·ε·φερ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοισω[LXX]αν·οι·σωανοισομαιαν·οι·σομαι
2ndανοισεις[LXX]αν·οι·σειςανοισῃ, ανοισει[LXX], ανοισεσαιαν·οι·σῃ, αν·οι·σει classical, αν·οι·σεσαι alt
3rdανοισει[LXX]αν·οι·σειανοισεταιαν·οι·σεται
Pl1stανοισομεναν·οι·σομενανοισομεθααν·οι·σομεθα
2ndανοισετε[LXX]αν·οι·σετεανοισεσθεαν·οι·σεσθε
3rdανοισουσιν[LXX], ανοισουσιαν·οι·σουσι(ν), αν·οι·σουσι(ν)ανοισονταιαν·οι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοισοιμιαν·οι·σοιμιανοισοιμηναν·οι·σοιμην
2ndανοισοιςαν·οι·σοιςανοισοιοαν·οι·σοιο
3rdανοισοιαν·οι·σοιανοισοιτοαν·οι·σοιτο
Pl1stανοισοιμεναν·οι·σοιμενανοισοιμεθααν·οι·σοιμεθα
2ndανοισοιτεαν·οι·σοιτεανοισοισθεαν·οι·σοισθε
3rdανοισοιεναν·οι·σοιενανοισοιντοαν·οι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανοισειν​αν·οι·σειν​ανοισεσθαι​αν·οι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοισουσαανοισοναν·οι·σουσ·ααν·οι·σο[υ]ν[τ]
Nomανοισωναν·οι·σο[υ]ν[τ]·^
Accανοισουσανανοισοντααν·οι·σουσ·αναν·οι·σο[υ]ντ·α
Datανοισουσῃανοισοντιαν·οι·σουσ·ῃαν·οι·σο[υ]ντ·ι
Genανοισουσηςανοισοντοςαν·οι·σουσ·ηςαν·οι·σο[υ]ντ·ος
PlVocανοισουσαιανοισοντεςανοισοντααν·οι·σουσ·αιαν·οι·σο[υ]ντ·εςαν·οι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accανοισουσαςανοισονταςαν·οι·σουσ·αςαν·οι·σο[υ]ντ·ας
Datανοισουσαιςανοισουσι, ανοισουσιν[LXX]αν·οι·σουσ·αιςαν·οι·σου[ντ]·σι(ν), αν·οι·σου[ντ]·σι(ν)
Genανοισουσωνανοισοντωναν·οι·σουσ·ωναν·οι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοισομενηανοισομενεαν·οι·σομεν·ηαν·οι·σομεν·ε
Nomανοισομενοςαν·οι·σομεν·ος
Accανοισομενηνανοισομενοναν·οι·σομεν·ηναν·οι·σομεν·ον
Datανοισομενῃανοισομενῳαν·οι·σομεν·ῃαν·οι·σομεν·ῳ
Genανοισομενηςανοισομενουαν·οι·σομεν·ηςαν·οι·σομεν·ου
PlVocανοισομεναιανοισομενοιανοισομενααν·οι·σομεν·αιαν·οι·σομεν·οιαν·οι·σομεν·α
Nom
Accανοισομεναςανοισομενουςαν·οι·σομεν·αςαν·οι·σομεν·ους
Datανοισομεναιςανοισομενοιςαν·οι·σομεν·αιςαν·οι·σομεν·οις
Genανοισομενωνανοισομενωναν·οι·σομεν·ωναν·οι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηνεγκα[LXX]αν·ε·ενεγκ·[σ]αανηνεγκαμηναν·ε·ενεγκ·[σ]αμην
2ndανηνεγκας[LXX]αν·ε·ενεγκ·[σ]αςανηνεγκωαν·ε·ενεγκ·[σ]ω
3rdανηνεγκεν[GNT][LXX], ανηνεγκεαν·ε·ενεγκ·[σ]ε(ν), αν·ε·ενεγκ·[σ]ε(ν)ανηνεγκατοαν·ε·ενεγκ·[σ]ατο
Pl1stανηνεγκαμεναν·ε·ενεγκ·[σ]αμενανηνεγκαμεθααν·ε·ενεγκ·[σ]αμεθα
2ndανηνεγκατεαν·ε·ενεγκ·[σ]ατεανηνεγκασθεαν·ε·ενεγκ·[σ]ασθε
3rdανηνεγκαν[LXX]αν·ε·ενεγκ·[σ]ανανηνεγκαντοαν·ε·ενεγκ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανενεγκωαν·ενεγκ·[σ]ωανενεγκωμαιαν·ενεγκ·[σ]ωμαι
2ndανενεγκῃς[LXX]αν·ενεγκ·[σ]ῃςανενεγκῃαν·ενεγκ·[σ]ῃ
3rdανενεγκῃαν·ενεγκ·[σ]ῃανενεγκηταιαν·ενεγκ·[σ]ηται
Pl1stανενεγκωμεναν·ενεγκ·[σ]ωμενανενεγκωμεθααν·ενεγκ·[σ]ωμεθα
2ndανενεγκητε[LXX]αν·ενεγκ·[σ]ητεανενεγκησθεαν·ενεγκ·[σ]ησθε
3rdανενεγκωσιν, ανενεγκωσιαν·ενεγκ·[σ]ωσι(ν)ανενεγκωνταιαν·ενεγκ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανενεγκαιμιαν·ενεγκ·[σ]αιμιανενεγκαιμηναν·ενεγκ·[σ]αιμην
2ndανενεγκαις, ανενεγκειαςαν·ενεγκ·[σ]αις, αν·ενεγκ·[σ]ειας classicalανενεγκαιοαν·ενεγκ·[σ]αιο
3rdανενεγκαι[GNT][LXX], ανενεγκειεαν·ενεγκ·[σ]αι, αν·ενεγκ·[σ]ειε classicalανενεγκαιτοαν·ενεγκ·[σ]αιτο
Pl1stανενεγκαιμεναν·ενεγκ·[σ]αιμενανενεγκαιμεθααν·ενεγκ·[σ]αιμεθα
2ndανενεγκαιτεαν·ενεγκ·[σ]αιτεανενεγκαισθεαν·ενεγκ·[σ]αισθε
3rdανενεγκαιεν, ανενεγκαισαν, ανενεγκειαν, ανενεγκειεναν·ενεγκ·[σ]αιεν, αν·ενεγκ·[σ]αισαν alt, αν·ενεγκ·[σ]ειαν classical, αν·ενεγκ·[σ]ειεν classicalανενεγκαιντοαν·ενεγκ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανενεγκον[LXX]αν·ενεγκ·[σ]ονανενεγκαι[GNT][LXX]αν·ενεγκ·[σ]αι
3rdανενεγκατωαν·ενεγκ·[σ]ατωανενεγκασθωαν·ενεγκ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndανενεγκατε, ανοισατε[LXX]αν·ενεγκ·[σ]ατε, irreg. αν·οί·σατε (for αν·ενεγκ·[σ]ατε)ανενεγκασθεαν·ενεγκ·[σ]ασθε
3rdανενεγκατωσαν, ανενεγκαντωναν·ενεγκ·[σ]ατωσαν, αν·ενεγκ·[σ]αντων classicalανενεγκασθωσαν, ανενεγκασθωναν·ενεγκ·[σ]ασθωσαν, αν·ενεγκ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανενεγκαι[GNT][LXX]​αν·ενεγκ·[σ]αιανενεγκασθαι​αν·ενεγκ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανενεγκασαανενεγκας[GNT][LXX]ανενεγκαναν·ενεγκ·[σ]ασ·ααν·ενεγκ·[σ]α[ντ]·ςαν·ενεγκ·[σ]αν[τ]
Nom
Accανενεγκασανανενεγκαντααν·ενεγκ·[σ]ασ·αναν·ενεγκ·[σ]αντ·α
Datανενεγκασῃανενεγκαντιαν·ενεγκ·[σ]ασ·ῃαν·ενεγκ·[σ]αντ·ι
Genανενεγκασηςανενεγκαντοςαν·ενεγκ·[σ]ασ·ηςαν·ενεγκ·[σ]αντ·ος
PlVocανενεγκασαιανενεγκαντεςανενεγκαντααν·ενεγκ·[σ]ασ·αιαν·ενεγκ·[σ]αντ·εςαν·ενεγκ·[σ]αντ·α
Nom
Accανενεγκασαςανενεγκανταςαν·ενεγκ·[σ]ασ·αςαν·ενεγκ·[σ]αντ·ας
Datανενεγκασαιςανενεγκασι, ανενεγκασιναν·ενεγκ·[σ]ασ·αιςαν·ενεγκ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genανενεγκασωνανενεγκαντωναν·ενεγκ·[σ]ασ·ωναν·ενεγκ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανενεγκαμενηανενεγκαμενεαν·ενεγκ·[σ]αμεν·ηαν·ενεγκ·[σ]αμεν·ε
Nomανενεγκαμενοςαν·ενεγκ·[σ]αμεν·ος
Accανενεγκαμενηνανενεγκαμενοναν·ενεγκ·[σ]αμεν·ηναν·ενεγκ·[σ]αμεν·ον
Datανενεγκαμενῃανενεγκαμενῳαν·ενεγκ·[σ]αμεν·ῃαν·ενεγκ·[σ]αμεν·ῳ
Genανενεγκαμενηςανενεγκαμενουαν·ενεγκ·[σ]αμεν·ηςαν·ενεγκ·[σ]αμεν·ου
PlVocανενεγκαμεναιανενεγκαμενοιανενεγκαμενααν·ενεγκ·[σ]αμεν·αιαν·ενεγκ·[σ]αμεν·οιαν·ενεγκ·[σ]αμεν·α
Nom
Accανενεγκαμεναςανενεγκαμενουςαν·ενεγκ·[σ]αμεν·αςαν·ενεγκ·[σ]αμεν·ους
Datανενεγκαμεναιςανενεγκαμενοιςαν·ενεγκ·[σ]αμεν·αιςαν·ενεγκ·[σ]αμεν·οις
Genανενεγκαμενωνανενεγκαμενωναν·ενεγκ·[σ]αμεν·ωναν·ενεγκ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηνεγκοναν·ε·ενεγκ·ονανηνεγκομηναν·ε·ενεγκ·ομην
2ndανηνεγκεςαν·ε·ενεγκ·εςανηνεγκουαν·ε·ενεγκ·ου
3rdανηνεγκεν[GNT][LXX], ανηνεγκεαν·ε·ενεγκ·ε(ν), αν·ε·ενεγκ·ε(ν)ανηνεγκετοαν·ε·ενεγκ·ετο
Pl1stανηνεγκομεναν·ε·ενεγκ·ομενανηνεγκομεθααν·ε·ενεγκ·ομεθα
2ndανηνεγκετεαν·ε·ενεγκ·ετεανηνεγκεσθεαν·ε·ενεγκ·εσθε
3rdανηνεγκον, ανηνεγκοσαναν·ε·ενεγκ·ον, αν·ε·ενεγκ·οσαν altανηνεγκοντοαν·ε·ενεγκ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανενεγκωαν·ενεγκ·ωανενεγκωμαιαν·ενεγκ·ωμαι
2ndανενεγκῃς[LXX]αν·ενεγκ·ῃςανενεγκῃαν·ενεγκ·ῃ
3rdανενεγκῃαν·ενεγκ·ῃανενεγκηταιαν·ενεγκ·ηται
Pl1stανενεγκωμεναν·ενεγκ·ωμενανενεγκωμεθααν·ενεγκ·ωμεθα
2ndανενεγκητε[LXX]αν·ενεγκ·ητεανενεγκησθεαν·ενεγκ·ησθε
3rdανενεγκωσιν, ανενεγκωσιαν·ενεγκ·ωσι(ν)ανενεγκωνταιαν·ενεγκ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανενεγκοιμιαν·ενεγκ·οιμιανενεγκοιμηναν·ενεγκ·οιμην
2ndανενεγκοιςαν·ενεγκ·οιςανενεγκοιοαν·ενεγκ·οιο
3rdανενεγκοιαν·ενεγκ·οιανενεγκοιτοαν·ενεγκ·οιτο
Pl1stανενεγκοιμεναν·ενεγκ·οιμενανενεγκοιμεθααν·ενεγκ·οιμεθα
2ndανενεγκοιτεαν·ενεγκ·οιτεανενεγκοισθεαν·ενεγκ·οισθε
3rdανενεγκοιεν, ανενεγκοισαναν·ενεγκ·οιεν, αν·ενεγκ·οισαν altανενεγκοιντοαν·ενεγκ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανενεγκεαν·ενεγκ·εανενεγκουαν·ενεγκ·ου
3rdανενεγκετω[LXX]αν·ενεγκ·ετωανενεγκεσθωαν·ενεγκ·εσθω
Pl1st
2ndανενεγκετεαν·ενεγκ·ετεανενεγκεσθεαν·ενεγκ·εσθε
3rdανενεγκετωσαν, ανενεγκοντωναν·ενεγκ·ετωσαν, αν·ενεγκ·οντων classicalανενεγκεσθωσαν, ανενεγκεσθωναν·ενεγκ·εσθωσαν, αν·ενεγκ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανενεγκειν[GNT][LXX]​αν·ενεγκ·εινανενεγκεσθαι​αν·ενεγκ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανενεγκουσαανενεγκον[LXX]αν·ενεγκ·ουσ·ααν·ενεγκ·ο[υ]ν[τ]
Nomανενεγκωναν·ενεγκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accανενεγκουσανανενεγκοντααν·ενεγκ·ουσ·αναν·ενεγκ·ο[υ]ντ·α
Datανενεγκουσῃανενεγκοντιαν·ενεγκ·ουσ·ῃαν·ενεγκ·ο[υ]ντ·ι
Genανενεγκουσηςανενεγκοντοςαν·ενεγκ·ουσ·ηςαν·ενεγκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocανενεγκουσαιανενεγκοντεςανενεγκοντααν·ενεγκ·ουσ·αιαν·ενεγκ·ο[υ]ντ·εςαν·ενεγκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανενεγκουσαςανενεγκονταςαν·ενεγκ·ουσ·αςαν·ενεγκ·ο[υ]ντ·ας
Datανενεγκουσαιςανενεγκουσι, ανενεγκουσιναν·ενεγκ·ουσ·αιςαν·ενεγκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genανενεγκουσωνανενεγκοντωναν·ενεγκ·ουσ·ωναν·ενεγκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανενεγκομενηανενεγκομενεαν·ενεγκ·ομεν·ηαν·ενεγκ·ομεν·ε
Nomανενεγκομενοςαν·ενεγκ·ομεν·ος
Accανενεγκομενηνανενεγκομενοναν·ενεγκ·ομεν·ηναν·ενεγκ·ομεν·ον
Datανενεγκομενῃανενεγκομενῳαν·ενεγκ·ομεν·ῃαν·ενεγκ·ομεν·ῳ
Genανενεγκομενηςανενεγκομενουαν·ενεγκ·ομεν·ηςαν·ενεγκ·ομεν·ου
PlVocανενεγκομεναιανενεγκομενοιανενεγκομενααν·ενεγκ·ομεν·αιαν·ενεγκ·ομεν·οιαν·ενεγκ·ομεν·α
Nom
Accανενεγκομεναςανενεγκομενουςαν·ενεγκ·ομεν·αςαν·ενεγκ·ομεν·ους
Datανενεγκομεναιςανενεγκομενοιςαν·ενεγκ·ομεν·αιςαν·ενεγκ·ομεν·οις
Genανενεγκομενωνανενεγκομενωναν·ενεγκ·ομεν·ωναν·ενεγκ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανενηνοχα[LXX]αν·ενηνογκ·καανενηνεγμαιαν·ενηνεγκ·μαι
2ndανενηνοχας, ανενηνοχεςαν·ενηνογκ·κας, αν·ενηνογκ·κες altανενηνεξαιαν·ενηνεγκ·σαι
3rdανενηνοχεν, ανενηνοχεαν·ενηνογκ·κε(ν)ανενηνεκταιαν·ενηνεγκ·ται
Pl1stανενηνοχαμεναν·ενηνογκ·καμενανενηνεγμεθααν·ενηνεγκ·μεθα
2ndανενηνοχατεαν·ενηνογκ·κατεανενηνεχθεαν·ενηνεγκ·σθε
3rdανενηνοχασιν, ανενηνοχασι, ανενηνοχαναν·ενηνογκ·κασι(ν), αν·ενηνογκ·καν altανενηνεχαταιαν·ενηνεγκ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανενηνεξομαιαν·ενηνεγκ·σομαι
2ndανενηνεξῃ, ανενηνεξειαν·ενηνεγκ·σῃ, αν·ενηνεγκ·σει classical
3rdανενηνεξεταιαν·ενηνεγκ·σεται
Pl1stανενηνεξομεθααν·ενηνεγκ·σομεθα
2ndανενηνεξεσθεαν·ενηνεγκ·σεσθε
3rdανενηνεξονταιαν·ενηνεγκ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανενηνοχωαν·ενηνογκ·κω
2ndανενηνοχῃςαν·ενηνογκ·κῃς
3rdανενηνοχῃαν·ενηνογκ·κῃ
Pl1stανενηνοχωμεναν·ενηνογκ·κωμεν
2ndανενηνοχητεαν·ενηνογκ·κητε
3rdανενηνοχωσιν, ανενηνοχωσιαν·ενηνογκ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανενηνοχοιμι, ανενηνοχοιηναν·ενηνογκ·κοιμι, αν·ενηνογκ·κοιην classical
2ndανενηνοχοις, ανενηνοχοιηςαν·ενηνογκ·κοις, αν·ενηνογκ·κοιης classical
3rdανενηνοχοι, ανενηνοχοιηαν·ενηνογκ·κοι, αν·ενηνογκ·κοιη classical
Pl1stανενηνοχοιμεναν·ενηνογκ·κοιμεν
2ndανενηνοχοιτεαν·ενηνογκ·κοιτε
3rdανενηνοχοιεναν·ενηνογκ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανενηνεξοιμηναν·ενηνεγκ·σοιμην
2ndανενηνεξοιοαν·ενηνεγκ·σοιο
3rdανενηνεξοιτοαν·ενηνεγκ·σοιτο
Pl1stανενηνεξοιμεθααν·ενηνεγκ·σοιμεθα
2ndανενηνεξοισθεαν·ενηνεγκ·σοισθε
3rdανενηνεξοιντοαν·ενηνεγκ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανενηνοχεαν·ενηνογκ·κεανενηνεξοαν·ενηνεγκ·σο
3rdανενηνοχετωαν·ενηνογκ·κετωανενηνεχθωαν·ενηνεγκ·σθω
Pl1st
2ndανενηνοχετεαν·ενηνογκ·κετεανενηνεχθεαν·ενηνεγκ·σθε
3rdανενηνοχετωσαναν·ενηνογκ·κετωσανανενηνεχθωσαν, ανενηνεχθωναν·ενηνεγκ·σθωσαν, αν·ενηνεγκ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανενηνοχεναι​αν·ενηνογκ·κεναι​ανενηνεχθαι​αν·ενηνεγκ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανενηνεξεσθαι​αν·ενηνεγκ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανενηνοχυια[LXX]ανενηνοχοςαν·ενηνογκ·κυι·ααν·ενηνογκ·κο[τ]·ς
Nomανενηνοχωςαν·ενηνογκ·κο[τ]·^ς
Accανενηνοχυιανανενηνοχοτααν·ενηνογκ·κυι·αναν·ενηνογκ·κοτ·α
Datανενηνοχυιᾳανενηνοχοτιαν·ενηνογκ·κυι·ᾳαν·ενηνογκ·κοτ·ι
Genανενηνοχυιαςανενηνοχοτοςαν·ενηνογκ·κυι·αςαν·ενηνογκ·κοτ·ος
PlVocανενηνοχυιαιανενηνοχοτεςανενηνοχοτααν·ενηνογκ·κυι·αιαν·ενηνογκ·κοτ·εςαν·ενηνογκ·κοτ·α
Nom
Accανενηνοχυιαςανενηνοχοταςαν·ενηνογκ·κυι·αςαν·ενηνογκ·κοτ·ας
Datανενηνοχυιαιςανενηνοχοσι, ανενηνοχοσιναν·ενηνογκ·κυι·αιςαν·ενηνογκ·κο[τ]·σι(ν)
Genανενηνοχυιωνανενηνοχοτωναν·ενηνογκ·κυι·ωναν·ενηνογκ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανενηνεγμενηανενηνεγμενεαν·ενηνεγκ·μεν·ηαν·ενηνεγκ·μεν·ε
Nomανενηνεγμενος, ανηνεγμενος[LXX]αν·ενηνεγκ·μεν·ος, irreg. αν·[εν]ηνεγκ·μεν·ος (for αν·ενηνεγκ·μεν·ος)
Accανενηνεγμενηνανενηνεγμενοναν·ενηνεγκ·μεν·ηναν·ενηνεγκ·μεν·ον
Datανενηνεγμενῃανενηνεγμενῳαν·ενηνεγκ·μεν·ῃαν·ενηνεγκ·μεν·ῳ
Genανενηνεγμενηςανενηνεγμενουαν·ενηνεγκ·μεν·ηςαν·ενηνεγκ·μεν·ου
PlVocανενηνεγμεναιανενηνεγμενοιανενηνεγμενααν·ενηνεγκ·μεν·αιαν·ενηνεγκ·μεν·οιαν·ενηνεγκ·μεν·α
Nom
Accανενηνεγμεναςανενηνεγμενουςαν·ενηνεγκ·μεν·αςαν·ενηνεγκ·μεν·ους
Datανενηνεγμεναιςανενηνεγμενοιςαν·ενηνεγκ·μεν·αιςαν·ενηνεγκ·μεν·οις
Genανενηνεγμενωνανενηνεγμενωναν·ενηνεγκ·μεν·ωναν·ενηνεγκ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηνηνοχειν, ανηνηνοχηαν·ε·ενηνογκ·κειν, αν·ε·ενηνογκ·κη classicalανηνηνεγμηναν·ε·ενηνεγκ·μην
2ndανηνηνοχεις, ανηνηνοχηςαν·ε·ενηνογκ·κεις, αν·ε·ενηνογκ·κης classicalανηνηνεξοαν·ε·ενηνεγκ·σο
3rdανηνηνοχειαν·ε·ενηνογκ·κειανηνηνεκτοαν·ε·ενηνεγκ·το
Pl1stανηνηνοχειμεν, ανηνηνοχεμεναν·ε·ενηνογκ·κειμεν, αν·ε·ενηνογκ·κεμεν classicalανηνηνεγμεθααν·ε·ενηνεγκ·μεθα
2ndανηνηνοχειτε, ανηνηνοχετεαν·ε·ενηνογκ·κειτε, αν·ε·ενηνογκ·κετε classicalανηνηνεχθεαν·ε·ενηνεγκ·σθε
3rdανηνηνοχεισαν, ανηνηνοχεσαναν·ε·ενηνογκ·κεισαν, αν·ε·ενηνογκ·κεσαν classicalανηνηνεχατοαν·ε·ενηνεγκ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανενηνοχειν, ανενηνοχηαν·[ε]·ενηνογκ·κειν, αν·[ε]·ενηνογκ·κη classicalανενηνεγμηναν·[ε]·ενηνεγκ·μην
2ndανενηνοχεις, ανενηνοχηςαν·[ε]·ενηνογκ·κεις, αν·[ε]·ενηνογκ·κης classicalανενηνεξοαν·[ε]·ενηνεγκ·σο
3rdανενηνοχειαν·[ε]·ενηνογκ·κειανενηνεκτοαν·[ε]·ενηνεγκ·το
Pl1stανενηνοχειμεν, ανενηνοχεμεναν·[ε]·ενηνογκ·κειμεν, αν·[ε]·ενηνογκ·κεμεν classicalανενηνεγμεθααν·[ε]·ενηνεγκ·μεθα
2ndανενηνοχειτε, ανενηνοχετεαν·[ε]·ενηνογκ·κειτε, αν·[ε]·ενηνογκ·κετε classicalανενηνεχθεαν·[ε]·ενηνεγκ·σθε
3rdανενηνοχεισαν, ανενηνοχεσαναν·[ε]·ενηνογκ·κεισαν, αν·[ε]·ενηνογκ·κεσαν classicalανενηνεχατοαν·[ε]·ενηνεγκ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανηνεχθηναν·ε·ενεγκ·θην
2ndανηνεχθηςαν·ε·ενεγκ·θης
3rdανηνεχθη[LXX]αν·ε·ενεγκ·θη
Pl1stανηνεχθημεναν·ε·ενεγκ·θημεν
2ndανηνεχθητεαν·ε·ενεγκ·θητε
3rdανηνεχθησαναν·ε·ενεγκ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανενεχθησομαιαν·ενεγκ·θησομαι
2ndανενεχθησῃ, ανενεχθησειαν·ενεγκ·θησῃ, αν·ενεγκ·θησει classical
3rdανενεχθησεται[LXX]αν·ενεγκ·θησεται
Pl1stανενεχθησομεθααν·ενεγκ·θησομεθα
2ndανενεχθησεσθεαν·ενεγκ·θησεσθε
3rdανενεχθησονταιαν·ενεγκ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανενεχθωαν·ενεγκ·θω
2ndανενεχθῃςαν·ενεγκ·θῃς
3rdανενεχθῃαν·ενεγκ·θῃ
Pl1stανενεχθωμεναν·ενεγκ·θωμεν
2ndανενεχθητεαν·ενεγκ·θητε
3rdανενεχθωσιν, ανενεχθωσιαν·ενεγκ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανενεχθειηναν·ενεγκ·θειην
2ndανενεχθειηςαν·ενεγκ·θειης
3rdανενεχθειηαν·ενεγκ·θειη
Pl1stανενεχθειημεν, ανενεχθειμεναν·ενεγκ·θειημεν, αν·ενεγκ·θειμεν classical
2ndανενεχθειητε, ανενεχθειτεαν·ενεγκ·θειητε, αν·ενεγκ·θειτε classical
3rdανενεχθειησαν, ανενεχθειεναν·ενεγκ·θειησαν, αν·ενεγκ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανενεχθησοιμηναν·ενεγκ·θησοιμην
2ndανενεχθησοιοαν·ενεγκ·θησοιο
3rdανενεχθησοιτοαν·ενεγκ·θησοιτο
Pl1stανενεχθησοιμεθααν·ενεγκ·θησοιμεθα
2ndανενεχθησοισθεαν·ενεγκ·θησοισθε
3rdανενεχθησοιντοαν·ενεγκ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndανενεχθητιαν·ενεγκ·θητι
3rdανενεχθητωαν·ενεγκ·θητω
Pl1st
2ndανενεχθητεαν·ενεγκ·θητε
3rdανενεχθητωσαν, ανενεχθεντωναν·ενεγκ·θητωσαν, αν·ενεγκ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ανενεχθηναι​αν·ενεγκ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ανενεχθησεσθαι​αν·ενεγκ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανενεχθεισαανενεχθειςανενεχθεναν·ενεγκ·θεισ·ααν·ενεγκ·θει[ντ]·ςαν·ενεγκ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accανενεχθεισανανενεχθεντααν·ενεγκ·θεισ·αναν·ενεγκ·θε[ι]ντ·α
Datανενεχθεισῃανενεχθεντιαν·ενεγκ·θεισ·ῃαν·ενεγκ·θε[ι]ντ·ι
Genανενεχθεισηςανενεχθεντοςαν·ενεγκ·θεισ·ηςαν·ενεγκ·θε[ι]ντ·ος
PlVocανενεχθεισαιανενεχθεντεςανενεχθεντααν·ενεγκ·θεισ·αιαν·ενεγκ·θε[ι]ντ·εςαν·ενεγκ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accανενεχθεισαςανενεχθενταςαν·ενεγκ·θεισ·αςαν·ενεγκ·θε[ι]ντ·ας
Datανενεχθεισαιςανενεχθεισι, ανενεχθεισιναν·ενεγκ·θεισ·αιςαν·ενεγκ·θει[ντ]·σι(ν)
Genανενεχθεισωνανενεχθεντωναν·ενεγκ·θεισ·ωναν·ενεγκ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανενεχθησομενηανενεχθησομενεαν·ενεγκ·θησομεν·ηαν·ενεγκ·θησομεν·ε
Nomανενεχθησομενοςαν·ενεγκ·θησομεν·ος
Accανενεχθησομενηνανενεχθησομενοναν·ενεγκ·θησομεν·ηναν·ενεγκ·θησομεν·ον
Datανενεχθησομενῃανενεχθησομενῳαν·ενεγκ·θησομεν·ῃαν·ενεγκ·θησομεν·ῳ
Genανενεχθησομενηςανενεχθησομενουαν·ενεγκ·θησομεν·ηςαν·ενεγκ·θησομεν·ου
PlVocανενεχθησομεναιανενεχθησομενοιανενεχθησομενααν·ενεγκ·θησομεν·αιαν·ενεγκ·θησομεν·οιαν·ενεγκ·θησομεν·α
Nom
Accανενεχθησομεναςανενεχθησομενουςαν·ενεγκ·θησομεν·αςαν·ενεγκ·θησομεν·ους
Datανενεχθησομεναιςανενεχθησομενοιςαν·ενεγκ·θησομεν·αιςαν·ενεγκ·θησομεν·οις
Genανενεχθησομενωνανενεχθησομενωναν·ενεγκ·θησομεν·ωναν·ενεγκ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 17:03:46 EST