ανδριζομαι • ANDRIZOMAI • andrizomai

Search: ανδριζεσθε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανδριζεσθε; ανδριζεσθεἀνδρίζομαιανδριζ·εσθε; ανδριζ·εσθεpres mp imp 2nd pl; pres mp ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανδριζεσθεἀνδρίζομαιανδριζ·εσθεpres mp imp 2nd pl
ανδριζεσθεἀνδρίζομαιανδριζ·εσθεpres mp ind 2nd pl

ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανδριζομαιανδριζ·ομαι
2ndανδριζῃ, ανδριζει, ανδριζεσαιανδριζ·ῃ, ανδριζ·ει classical, ανδριζ·εσαι alt
3rdανδριζεταιανδριζ·εται
Pl1stανδριζομεθαανδριζ·ομεθα
2ndανδριζεσθε[GNT][LXX]ανδριζ·εσθε
3rdανδριζονταιανδριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανδριζωμαιανδριζ·ωμαι
2ndανδριζῃανδριζ·ῃ
3rdανδριζηταιανδριζ·ηται
Pl1stανδριζωμεθαανδριζ·ωμεθα
2ndανδριζησθεανδριζ·ησθε
3rdανδριζωνταιανδριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανδριζοιμηνανδριζ·οιμην
2ndανδριζοιοανδριζ·οιο
3rdανδριζοιτοανδριζ·οιτο
Pl1stανδριζοιμεθαανδριζ·οιμεθα
2ndανδριζοισθεανδριζ·οισθε
3rdανδριζοιντοανδριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανδριζου[LXX]ανδριζ·ου
3rdανδριζεσθωανδριζ·εσθω
Pl1st
2ndανδριζεσθε[GNT][LXX]ανδριζ·εσθε
3rdανδριζεσθωσαν, ανδριζεσθωνανδριζ·εσθωσαν, ανδριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανδριζεσθαι[LXX]​ανδριζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανδριζομενηανδριζομενεανδριζ·ομεν·ηανδριζ·ομεν·ε
Nomανδριζομενοςανδριζ·ομεν·ος
Accανδριζομενηνανδριζομενονανδριζ·ομεν·ηνανδριζ·ομεν·ον
Datανδριζομενῃανδριζομενῳανδριζ·ομεν·ῃανδριζ·ομεν·ῳ
Genανδριζομενηςανδριζομενουανδριζ·ομεν·ηςανδριζ·ομεν·ου
PlVocανδριζομεναιανδριζομενοιανδριζομεναανδριζ·ομεν·αιανδριζ·ομεν·οιανδριζ·ομεν·α
Nom
Accανδριζομεναςανδριζομενουςανδριζ·ομεν·αςανδριζ·ομεν·ους
Datανδριζομεναιςανδριζομενοιςανδριζ·ομεν·αιςανδριζ·ομεν·οις
Genανδριζομενωνανδριζομενωνανδριζ·ομεν·ωνανδριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηνδριζομηνε·ανδριζ·ομην
2ndηνδριζουε·ανδριζ·ου
3rdηνδριζετοε·ανδριζ·ετο
Pl1stηνδριζομεθαε·ανδριζ·ομεθα
2ndηνδριζεσθεε·ανδριζ·εσθε
3rdηνδριζοντοε·ανδριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανδριουμαι[LXX]ανδρι(ε)·[σ]ομαι
2ndανδριῃ, ανδριει, ανδριεισαιανδρι(ε)·[σ]ῃ, ανδρι(ε)·[σ]ει classical, ανδρι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdανδριειταιανδρι(ε)·[σ]εται
Pl1stανδριουμεθα[LXX]ανδρι(ε)·[σ]ομεθα
2ndανδριεισθεανδρι(ε)·[σ]εσθε
3rdανδριουνταιανδρι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανδριοιμηνανδρι(ε)·[σ]οιμην
2ndανδριοιοανδρι(ε)·[σ]οιο
3rdανδριοιτοανδρι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stανδριοιμεθαανδρι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndανδριοισθεανδρι(ε)·[σ]οισθε
3rdανδριοιντοανδρι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανδριεισθαι​ανδρι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανδριουμενηανδριουμενεανδρι(ε)·[σ]ομεν·ηανδρι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomανδριουμενοςανδρι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accανδριουμενηνανδριουμενονανδρι(ε)·[σ]ομεν·ηνανδρι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datανδριουμενῃανδριουμενῳανδρι(ε)·[σ]ομεν·ῃανδρι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genανδριουμενηςανδριουμενουανδρι(ε)·[σ]ομεν·ηςανδρι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocανδριουμεναιανδριουμενοιανδριουμεναανδρι(ε)·[σ]ομεν·αιανδρι(ε)·[σ]ομεν·οιανδρι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accανδριουμεναςανδριουμενουςανδρι(ε)·[σ]ομεν·αςανδρι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datανδριουμεναιςανδριουμενοιςανδρι(ε)·[σ]ομεν·αιςανδρι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genανδριουμενωνανδριουμενωνανδρι(ε)·[σ]ομεν·ωνανδρι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηνδρισαμηνε·ανδρι·σαμην
2ndηνδρισωε·ανδρι·σω
3rdηνδρισατοε·ανδρι·σατο
Pl1stηνδρισαμεθαε·ανδρι·σαμεθα
2ndηνδρισασθεε·ανδρι·σασθε
3rdηνδρισαντοε·ανδρι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανδρισωμαιανδρι·σωμαι
2ndανδρισῃανδρι·σῃ
3rdανδρισηταιανδρι·σηται
Pl1stανδρισωμεθαανδρι·σωμεθα
2ndανδρισησθεανδρι·σησθε
3rdανδρισωνταιανδρι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανδρισαιμηνανδρι·σαιμην
2ndανδρισαιοανδρι·σαιο
3rdανδρισαιτοανδρι·σαιτο
Pl1stανδρισαιμεθαανδρι·σαιμεθα
2ndανδρισαισθεανδρι·σαισθε
3rdανδρισαιντοανδρι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανδρισαι[LXX]ανδρι·σαι
3rdανδρισασθωανδρι·σασθω
Pl1st
2ndανδρισασθεανδρι·σασθε
3rdανδρισασθωσαν, ανδρισασθωνανδρι·σασθωσαν, ανδρι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανδρισασθαι​ανδρι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανδρισαμενηανδρισαμενεανδρι·σαμεν·ηανδρι·σαμεν·ε
Nomανδρισαμενοςανδρι·σαμεν·ος
Accανδρισαμενηνανδρισαμενονανδρι·σαμεν·ηνανδρι·σαμεν·ον
Datανδρισαμενῃανδρισαμενῳανδρι·σαμεν·ῃανδρι·σαμεν·ῳ
Genανδρισαμενηςανδρισαμενουανδρι·σαμεν·ηςανδρι·σαμεν·ου
PlVocανδρισαμεναιανδρισαμενοιανδρισαμεναανδρι·σαμεν·αιανδρι·σαμεν·οιανδρι·σαμεν·α
Nom
Accανδρισαμεναςανδρισαμενουςανδρι·σαμεν·αςανδρι·σαμεν·ους
Datανδρισαμεναιςανδρισαμενοιςανδρι·σαμεν·αιςανδρι·σαμεν·οις
Genανδρισαμενωνανδρισαμενωνανδρι·σαμεν·ωνανδρι·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 03:33:24 EST