ανατελλω • ANATELLW • anatellō

Search: ανατειλαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανατειλαι; ανατειλαι; ανατειλαιἀνατέλλωανα·τειλ·[σ]αι; ανα·τειλ·[σ]αι; ανα·τειλ·[σ]αι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανατειλαιἀνατέλλωανα·τειλ·[σ]αι1aor mp imp 2nd sg
ανατειλαιἀνατέλλωανα·τειλ·[σ]αι1aor act opt 3rd sg
ανατειλαιἀνατέλλωανα·τειλ·[σ]αι1aor act inf

ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατελλωανα·τελλ·ωανατελλομαιανα·τελλ·ομαι
2ndανατελλειςανα·τελλ·ειςανατελλῃ, ανατελλει[GNT][LXX], ανατελλεσαιανα·τελλ·ῃ, ανα·τελλ·ει classical, ανα·τελλ·εσαι alt
3rdανατελλει[GNT][LXX]ανα·τελλ·ειανατελλεταιανα·τελλ·εται
Pl1stανατελλομενανα·τελλ·ομενανατελλομεθαανα·τελλ·ομεθα
2ndανατελλετεανα·τελλ·ετεανατελλεσθεανα·τελλ·εσθε
3rdανατελλουσιν, ανατελλουσιανα·τελλ·ουσι(ν)ανατελλονταιανα·τελλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατελλωανα·τελλ·ωανατελλωμαιανα·τελλ·ωμαι
2ndανατελλῃςανα·τελλ·ῃςανατελλῃανα·τελλ·ῃ
3rdανατελλῃανα·τελλ·ῃανατελληταιανα·τελλ·ηται
Pl1stανατελλωμενανα·τελλ·ωμενανατελλωμεθαανα·τελλ·ωμεθα
2ndανατελλητεανα·τελλ·ητεανατελλησθεανα·τελλ·ησθε
3rdανατελλωσιν, ανατελλωσιανα·τελλ·ωσι(ν)ανατελλωνταιανα·τελλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατελλοιμιανα·τελλ·οιμιανατελλοιμηνανα·τελλ·οιμην
2ndανατελλοιςανα·τελλ·οιςανατελλοιοανα·τελλ·οιο
3rdανατελλοιανα·τελλ·οιανατελλοιτοανα·τελλ·οιτο
Pl1stανατελλοιμενανα·τελλ·οιμενανατελλοιμεθαανα·τελλ·οιμεθα
2ndανατελλοιτεανα·τελλ·οιτεανατελλοισθεανα·τελλ·οισθε
3rdανατελλοιεν, ανατελλοισανανα·τελλ·οιεν, ανα·τελλ·οισαν altανατελλοιντοανα·τελλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανατελλεανα·τελλ·εανατελλουανα·τελλ·ου
3rdανατελλετωανα·τελλ·ετωανατελλεσθωανα·τελλ·εσθω
Pl1st
2ndανατελλετεανα·τελλ·ετεανατελλεσθεανα·τελλ·εσθε
3rdανατελλετωσαν, ανατελλοντωνανα·τελλ·ετωσαν, ανα·τελλ·οντων classicalανατελλεσθωσαν, ανατελλεσθωνανα·τελλ·εσθωσαν, ανα·τελλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανατελλειν​ανα·τελλ·ειν​ανατελλεσθαι​ανα·τελλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανατελλουσα[LXX]ανατελλονανα·τελλ·ουσ·αανα·τελλ·ο[υ]ν[τ]
Nomανατελλων[LXX]ανα·τελλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accανατελλουσαν[GNT]ανατελλοντα[LXX]ανα·τελλ·ουσ·ανανα·τελλ·ο[υ]ντ·α
Datανατελλουσῃανατελλοντιανα·τελλ·ουσ·ῃανα·τελλ·ο[υ]ντ·ι
Genανατελλουσηςανατελλοντος[LXX]ανα·τελλ·ουσ·ηςανα·τελλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocανατελλουσαιανατελλοντεςανατελλοντα[LXX]ανα·τελλ·ουσ·αιανα·τελλ·ο[υ]ντ·εςανα·τελλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανατελλουσαςανατελλονταςανα·τελλ·ουσ·αςανα·τελλ·ο[υ]ντ·ας
Datανατελλουσαιςανατελλουσι, ανατελλουσινανα·τελλ·ουσ·αιςανα·τελλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genανατελλουσωνανατελλοντωνανα·τελλ·ουσ·ωνανα·τελλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανατελλομενηανατελλομενεανα·τελλ·ομεν·ηανα·τελλ·ομεν·ε
Nomανατελλομενοςανα·τελλ·ομεν·ος
Accανατελλομενηνανατελλομενονανα·τελλ·ομεν·ηνανα·τελλ·ομεν·ον
Datανατελλομενῃανατελλομενῳανα·τελλ·ομεν·ῃανα·τελλ·ομεν·ῳ
Genανατελλομενηςανατελλομενουανα·τελλ·ομεν·ηςανα·τελλ·ομεν·ου
PlVocανατελλομεναιανατελλομενοιανατελλομεναανα·τελλ·ομεν·αιανα·τελλ·ομεν·οιανα·τελλ·ομεν·α
Nom
Accανατελλομεναςανατελλομενουςανα·τελλ·ομεν·αςανα·τελλ·ομεν·ους
Datανατελλομεναιςανατελλομενοιςανα·τελλ·ομεν·αιςανα·τελλ·ομεν·οις
Genανατελλομενωνανατελλομενωνανα·τελλ·ομεν·ωνανα·τελλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανετελλονανα·ε·τελλ·ονανετελλομηνανα·ε·τελλ·ομην
2ndανετελλεςανα·ε·τελλ·εςανετελλουανα·ε·τελλ·ου
3rdανετελλεν, ανετελλεανα·ε·τελλ·ε(ν)ανετελλετοανα·ε·τελλ·ετο
Pl1stανετελλομενανα·ε·τελλ·ομενανετελλομεθαανα·ε·τελλ·ομεθα
2ndανετελλετεανα·ε·τελλ·ετεανετελλεσθεανα·ε·τελλ·εσθε
3rdανετελλον, ανετελλοσανανα·ε·τελλ·ον, ανα·ε·τελλ·οσαν altανετελλοντοανα·ε·τελλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατελωανα·τελ(ε)·[σ]ωανατελουμαιανα·τελ(ε)·[σ]ομαι
2ndανατελειςανα·τελ(ε)·[σ]ειςανατελῃ, ανατελει[LXX], ανατελεισαιανα·τελ(ε)·[σ]ῃ, ανα·τελ(ε)·[σ]ει classical, ανα·τελ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdανατελει[LXX]ανα·τελ(ε)·[σ]ειανατελειταιανα·τελ(ε)·[σ]εται
Pl1stανατελουμενανα·τελ(ε)·[σ]ομενανατελουμεθαανα·τελ(ε)·[σ]ομεθα
2ndανατελειτεανα·τελ(ε)·[σ]ετεανατελεισθεανα·τελ(ε)·[σ]εσθε
3rdανατελουσιν[LXX], ανατελουσιανα·τελ(ε)·[σ]ουσι(ν), ανα·τελ(ε)·[σ]ουσι(ν)ανατελουνταιανα·τελ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατελοιμιανα·τελ(ε)·[σ]οιμιανατελοιμηνανα·τελ(ε)·[σ]οιμην
2ndανατελοιςανα·τελ(ε)·[σ]οιςανατελοιοανα·τελ(ε)·[σ]οιο
3rdανατελοιανα·τελ(ε)·[σ]οιανατελοιτοανα·τελ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stανατελοιμενανα·τελ(ε)·[σ]οιμενανατελοιμεθαανα·τελ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndανατελοιτεανα·τελ(ε)·[σ]οιτεανατελοισθεανα·τελ(ε)·[σ]οισθε
3rdανατελοιενανα·τελ(ε)·[σ]οιενανατελοιντοανα·τελ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανατελειν​ανα·τελ(ε)·[σ]ειν​ανατελεισθαι​ανα·τελ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανατελουσαανατελουνανα·τελ(ε)·[σ]ουσ·αανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomανατελωνανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accανατελουσανανατελουνταανα·τελ(ε)·[σ]ουσ·ανανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datανατελουσῃανατελουντιανα·τελ(ε)·[σ]ουσ·ῃανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genανατελουσηςανατελουντοςανα·τελ(ε)·[σ]ουσ·ηςανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocανατελουσαιανατελουντεςανατελουνταανα·τελ(ε)·[σ]ουσ·αιανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accανατελουσαςανατελουνταςανα·τελ(ε)·[σ]ουσ·αςανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datανατελουσαιςανατελουσι, ανατελουσιν[LXX]ανα·τελ(ε)·[σ]ουσ·αιςανα·τελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), ανα·τελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genανατελουσωνανατελουντωνανα·τελ(ε)·[σ]ουσ·ωνανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανατελουμενηανατελουμενεανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ηανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomανατελουμενοςανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accανατελουμενηνανατελουμενονανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ηνανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datανατελουμενῃανατελουμενῳανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ῃανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genανατελουμενηςανατελουμενουανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ηςανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocανατελουμεναιανατελουμενοιανατελουμεναανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·αιανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·οιανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accανατελουμεναςανατελουμενουςανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·αςανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datανατελουμεναιςανατελουμενοιςανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·αιςανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genανατελουμενωνανατελουμενωνανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ωνανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανετειλαανα·ε·τειλ·[σ]αανετειλαμηνανα·ε·τειλ·[σ]αμην
2ndανετειλαςανα·ε·τειλ·[σ]αςανετειλωανα·ε·τειλ·[σ]ω
3rdανετειλεν[GNT][LXX], ανετειλεανα·ε·τειλ·[σ]ε(ν), ανα·ε·τειλ·[σ]ε(ν)ανετειλατοανα·ε·τειλ·[σ]ατο
Pl1stανετειλαμενανα·ε·τειλ·[σ]αμενανετειλαμεθαανα·ε·τειλ·[σ]αμεθα
2ndανετειλατεανα·ε·τειλ·[σ]ατεανετειλασθεανα·ε·τειλ·[σ]ασθε
3rdανετειλαν[LXX]ανα·ε·τειλ·[σ]ανανετειλαντοανα·ε·τειλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατειλωανα·τειλ·[σ]ωανατειλωμαιανα·τειλ·[σ]ωμαι
2ndανατειλῃςανα·τειλ·[σ]ῃςανατειλῃ[GNT][LXX]ανα·τειλ·[σ]ῃ
3rdανατειλῃ[GNT][LXX]ανα·τειλ·[σ]ῃανατειληταιανα·τειλ·[σ]ηται
Pl1stανατειλωμενανα·τειλ·[σ]ωμενανατειλωμεθαανα·τειλ·[σ]ωμεθα
2ndανατειλητεανα·τειλ·[σ]ητεανατειλησθεανα·τειλ·[σ]ησθε
3rdανατειλωσιν, ανατειλωσιανα·τειλ·[σ]ωσι(ν)ανατειλωνταιανα·τειλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατειλαιμιανα·τειλ·[σ]αιμιανατειλαιμηνανα·τειλ·[σ]αιμην
2ndανατειλαις, ανατειλειαςανα·τειλ·[σ]αις, ανα·τειλ·[σ]ειας classicalανατειλαιοανα·τειλ·[σ]αιο
3rdανατειλαι[LXX], ανατειλειεανα·τειλ·[σ]αι, ανα·τειλ·[σ]ειε classicalανατειλαιτοανα·τειλ·[σ]αιτο
Pl1stανατειλαιμενανα·τειλ·[σ]αιμενανατειλαιμεθαανα·τειλ·[σ]αιμεθα
2ndανατειλαιτεανα·τειλ·[σ]αιτεανατειλαισθεανα·τειλ·[σ]αισθε
3rdανατειλαιεν, ανατειλαισαν, ανατειλειαν, ανατειλειενανα·τειλ·[σ]αιεν, ανα·τειλ·[σ]αισαν alt, ανα·τειλ·[σ]ειαν classical, ανα·τειλ·[σ]ειεν classicalανατειλαιντοανα·τειλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανατειλονανα·τειλ·[σ]ονανατειλαι[LXX]ανα·τειλ·[σ]αι
3rdανατειλατω[LXX]ανα·τειλ·[σ]ατωανατειλασθωανα·τειλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndανατειλατεανα·τειλ·[σ]ατεανατειλασθεανα·τειλ·[σ]ασθε
3rdανατειλατωσαν, ανατειλαντωνανα·τειλ·[σ]ατωσαν, ανα·τειλ·[σ]αντων classicalανατειλασθωσαν, ανατειλασθωνανα·τειλ·[σ]ασθωσαν, ανα·τειλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανατειλαι[LXX]​ανα·τειλ·[σ]αιανατειλασθαι​ανα·τειλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανατειλασαανατειλαςανατειλανανα·τειλ·[σ]ασ·αανα·τειλ·[σ]α[ντ]·ςανα·τειλ·[σ]αν[τ]
Nom
Accανατειλασανανατειλανταανα·τειλ·[σ]ασ·ανανα·τειλ·[σ]αντ·α
Datανατειλασῃανατειλαντιανα·τειλ·[σ]ασ·ῃανα·τειλ·[σ]αντ·ι
Genανατειλασηςανατειλαντος[GNT]ανα·τειλ·[σ]ασ·ηςανα·τειλ·[σ]αντ·ος
PlVocανατειλασαιανατειλαντεςανατειλανταανα·τειλ·[σ]ασ·αιανα·τειλ·[σ]αντ·εςανα·τειλ·[σ]αντ·α
Nom
Accανατειλασαςανατειλανταςανα·τειλ·[σ]ασ·αςανα·τειλ·[σ]αντ·ας
Datανατειλασαιςανατειλασι, ανατειλασινανα·τειλ·[σ]ασ·αιςανα·τειλ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genανατειλασωνανατειλαντωνανα·τειλ·[σ]ασ·ωνανα·τειλ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανατειλαμενηανατειλαμενεανα·τειλ·[σ]αμεν·ηανα·τειλ·[σ]αμεν·ε
Nomανατειλαμενοςανα·τειλ·[σ]αμεν·ος
Accανατειλαμενηνανατειλαμενονανα·τειλ·[σ]αμεν·ηνανα·τειλ·[σ]αμεν·ον
Datανατειλαμενῃανατειλαμενῳανα·τειλ·[σ]αμεν·ῃανα·τειλ·[σ]αμεν·ῳ
Genανατειλαμενηςανατειλαμενουανα·τειλ·[σ]αμεν·ηςανα·τειλ·[σ]αμεν·ου
PlVocανατειλαμεναιανατειλαμενοιανατειλαμεναανα·τειλ·[σ]αμεν·αιανα·τειλ·[σ]αμεν·οιανα·τειλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accανατειλαμεναςανατειλαμενουςανα·τειλ·[σ]αμεν·αςανα·τειλ·[σ]αμεν·ους
Datανατειλαμεναιςανατειλαμενοιςανα·τειλ·[σ]αμεν·αιςανα·τειλ·[σ]αμεν·οις
Genανατειλαμενωνανατειλαμενωνανα·τειλ·[σ]αμεν·ωνανα·τειλ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατεταλκαανα·τεταλ·κα
2ndανατεταλκας, ανατεταλκεςανα·τεταλ·κας, ανα·τεταλ·κες alt
3rdανατεταλκεν[GNT][LXX], ανατεταλκεανα·τεταλ·κε(ν), ανα·τεταλ·κε(ν)
Pl1stανατεταλκαμενανα·τεταλ·καμεν
2ndανατεταλκατεανα·τεταλ·κατε
3rdανατεταλκασιν, ανατεταλκασι, ανατεταλκανανα·τεταλ·κασι(ν), ανα·τεταλ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατεταλκωανα·τεταλ·κω
2ndανατεταλκῃςανα·τεταλ·κῃς
3rdανατεταλκῃανα·τεταλ·κῃ
Pl1stανατεταλκωμενανα·τεταλ·κωμεν
2ndανατεταλκητεανα·τεταλ·κητε
3rdανατεταλκωσιν, ανατεταλκωσιανα·τεταλ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατεταλκοιμι, ανατεταλκοιηνανα·τεταλ·κοιμι, ανα·τεταλ·κοιην classical
2ndανατεταλκοις, ανατεταλκοιηςανα·τεταλ·κοις, ανα·τεταλ·κοιης classical
3rdανατεταλκοι, ανατεταλκοιηανα·τεταλ·κοι, ανα·τεταλ·κοιη classical
Pl1stανατεταλκοιμενανα·τεταλ·κοιμεν
2ndανατεταλκοιτεανα·τεταλ·κοιτε
3rdανατεταλκοιενανα·τεταλ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανατεταλκεανα·τεταλ·κε
3rdανατεταλκετωανα·τεταλ·κετω
Pl1st
2ndανατεταλκετεανα·τεταλ·κετε
3rdανατεταλκετωσανανα·τεταλ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανατεταλκεναι​ανα·τεταλ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανατεταλκυιαανατεταλκοςανα·τεταλ·κυι·αανα·τεταλ·κο[τ]·ς
Nomανατεταλκωςανα·τεταλ·κο[τ]·^ς
Accανατεταλκυιανανατεταλκοταανα·τεταλ·κυι·ανανα·τεταλ·κοτ·α
Datανατεταλκυιᾳανατεταλκοτιανα·τεταλ·κυι·ᾳανα·τεταλ·κοτ·ι
Genανατεταλκυιαςανατεταλκοτοςανα·τεταλ·κυι·αςανα·τεταλ·κοτ·ος
PlVocανατεταλκυιαιανατεταλκοτεςανατεταλκοταανα·τεταλ·κυι·αιανα·τεταλ·κοτ·εςανα·τεταλ·κοτ·α
Nom
Accανατεταλκυιαςανατεταλκοταςανα·τεταλ·κυι·αςανα·τεταλ·κοτ·ας
Datανατεταλκυιαιςανατεταλκοσι, ανατεταλκοσινανα·τεταλ·κυι·αιςανα·τεταλ·κο[τ]·σι(ν)
Genανατεταλκυιωνανατεταλκοτωνανα·τεταλ·κυι·ωνανα·τεταλ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανετεταλκειν, ανετεταλκηανα·ε·τεταλ·κειν, ανα·ε·τεταλ·κη classical
2ndανετεταλκεις, ανετεταλκηςανα·ε·τεταλ·κεις, ανα·ε·τεταλ·κης classical
3rdανετεταλκειανα·ε·τεταλ·κει
Pl1stανετεταλκειμεν, ανετεταλκεμενανα·ε·τεταλ·κειμεν, ανα·ε·τεταλ·κεμεν classical
2ndανετεταλκειτε, ανετεταλκετεανα·ε·τεταλ·κειτε, ανα·ε·τεταλ·κετε classical
3rdανετεταλκεισαν, ανετεταλκεσανανα·ε·τεταλ·κεισαν, ανα·ε·τεταλ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατεταλκειν, ανατεταλκηανα·[ε]·τεταλ·κειν, ανα·[ε]·τεταλ·κη classical
2ndανατεταλκεις, ανατεταλκηςανα·[ε]·τεταλ·κεις, ανα·[ε]·τεταλ·κης classical
3rdανατεταλκειανα·[ε]·τεταλ·κει
Pl1stανατεταλκειμεν, ανατεταλκεμενανα·[ε]·τεταλ·κειμεν, ανα·[ε]·τεταλ·κεμεν classical
2ndανατεταλκειτε, ανατεταλκετεανα·[ε]·τεταλ·κειτε, ανα·[ε]·τεταλ·κετε classical
3rdανατεταλκεισαν, ανατεταλκεσανανα·[ε]·τεταλ·κεισαν, ανα·[ε]·τεταλ·κεσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 28-May-2020 08:07:20 EDT