ανιστημι • ANISTHMI • anistēmi

Search: αναστας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανασταςἀνίστημιανα·στ(α)·[ντ]·ς2aor act ptcp mas nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανασταςἀνίστημιανα·στ(α)·[ντ]·ς2aor act ptcp mas nom|voc sg

ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανιστημι[LXX]αν·ιστ(α)·^μιανισταμαιαν·ιστ(α)·μαι
2ndανιστης, ανιστηθααν·ιστ(α)·^ς, αν·ιστ(α)·^θα classicalανιστασαιαν·ιστ(α)·σαι
3rdανιστησιν[LXX], ανιστησιαν·ιστ(α)·^σι(ν), αν·ιστ(α)·^σι(ν)ανισταται[GNT][LXX]αν·ιστ(α)·ται
Pl1stανισταμεναν·ιστ(α)·μενανισταμεθααν·ιστ(α)·μεθα
2ndανιστατεαν·ιστ(α)·τεανιστασθεαν·ιστ(α)·σθε
3rdανιστασιν, ανιστασιαν·ιστ(α)·ασι(ν)ανιστανται[LXX]αν·ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανιστωαν·ιστ(η)·ωανιστωμαιαν·ιστ(η)·ωμαι
2ndανιστῃςαν·ιστ(η)·ῃςανιστῃαν·ιστ(η)·ῃ
3rdανιστῃαν·ιστ(η)·ῃανιστηταιαν·ιστ(η)·ηται
Pl1stανιστωμεναν·ιστ(η)·ωμενανιστωμεθααν·ιστ(η)·ωμεθα
2ndανιστητεαν·ιστ(η)·ητεανιστησθεαν·ιστ(η)·ησθε
3rdανιστωσιν, ανιστωσιαν·ιστ(η)·ωσι(ν)ανιστωνταιαν·ιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανισταιηναν·ιστ(α)·ιηνανισταιμηναν·ιστ(α)·ιμην
2ndανισταιηςαν·ιστ(α)·ιηςανισταιοαν·ιστ(α)·ιο
3rdανισταιηαν·ιστ(α)·ιηανισταιτοαν·ιστ(α)·ιτο
Pl1stανισταιημεν, ανισταιμεναν·ιστ(α)·ιημεν, αν·ιστ(α)·ιμεν classicalανισταιμεθααν·ιστ(α)·ιμεθα
2ndανισταιητε, ανισταιτεαν·ιστ(α)·ιητε, αν·ιστ(α)·ιτε classicalανισταισθεαν·ιστ(α)·ισθε
3rdανισταιησαν, ανισταιεναν·ιστ(α)·ιησαν, αν·ιστ(α)·ιεν classicalανισταιντοαν·ιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανιστηαν·ιστ(η)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανισταθι, ανισταςαν·ιστ(α)·θι, αν·ιστ(α)·ςανιστασοαν·ιστ(α)·σο
3rdανιστατωαν·ιστ(α)·τωανιστασθωαν·ιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndανιστατεαν·ιστ(α)·τεανιστασθεαν·ιστ(α)·σθε
3rdανιστατωσαν, ανισταντωναν·ιστ(α)·τωσαν, αν·ιστ(α)·ντων classicalανιστασθωσαν, ανιστασθωναν·ιστ(α)·σθωσαν, αν·ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανισταναι​αν·ιστ(α)·ναι, αν·ιστ(α)·εναι​ανιστασθαι[GNT][LXX]​αν·ιστ(α)·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανιστασαανισταςανισταν[LXX]αν·ιστ(α)·εσ·ααν·ιστ(α)·[ντ]·ςαν·ιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accανιστασανανισταντααν·ιστ(α)·εσ·αναν·ιστ(α)·ντ·α
Datανιστασῃανισταντιαν·ιστ(α)·εσ·ῃαν·ιστ(α)·ντ·ι
Genανιστασηςανισταντοςαν·ιστ(α)·εσ·ηςαν·ιστ(α)·ντ·ος
PlVocανιστασαιανισταντεςανισταντααν·ιστ(α)·εσ·αιαν·ιστ(α)·ντ·εςαν·ιστ(α)·ντ·α
Nom
Accανιστασαςανιστανταςαν·ιστ(α)·εσ·αςαν·ιστ(α)·ντ·ας
Datανιστασαιςανιστασι, ανιστασιναν·ιστ(α)·εσ·αιςαν·ιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genανιστασωνανισταντωναν·ιστ(α)·εσ·ωναν·ιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανισταμενηανισταμενεαν·ιστ(α)·μεν·ηαν·ιστ(α)·μεν·ε
Nomανισταμενος[GNT][LXX]αν·ιστ(α)·μεν·ος
Accανισταμενηνανισταμενοναν·ιστ(α)·μεν·ηναν·ιστ(α)·μεν·ον
Datανισταμενῃανισταμενῳαν·ιστ(α)·μεν·ῃαν·ιστ(α)·μεν·ῳ
Genανισταμενηςανισταμενουαν·ιστ(α)·μεν·ηςαν·ιστ(α)·μεν·ου
PlVocανισταμεναιανισταμενοιανισταμενααν·ιστ(α)·μεν·αιαν·ιστ(α)·μεν·οιαν·ιστ(α)·μεν·α
Nom
Accανισταμεναςανισταμενουςαν·ιστ(α)·μεν·αςαν·ιστ(α)·μεν·ους
Datανισταμεναιςανισταμενοιςαν·ιστ(α)·μεν·αιςαν·ιστ(α)·μεν·οις
Genανισταμενωνανισταμενωναν·ιστ(α)·μεν·ωναν·ιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανιστηναν·ε·ιστ(α)·^νανισταμηναν·ε·ιστ(α)·μην
2ndανιστης, ανιστησθααν·ε·ιστ(α)·^ς, αν·ε·ιστ(α)·^σθα classicalανιστασοαν·ε·ιστ(α)·σο
3rdανιστηαν·ε·ιστ(α)·^ανιστατοαν·ε·ιστ(α)·το
Pl1stανισταμεναν·ε·ιστ(α)·μενανισταμεθααν·ε·ιστ(α)·μεθα
2ndανιστατεαν·ε·ιστ(α)·τεανιστασθεαν·ε·ιστ(α)·σθε
3rdανιστασαναν·ε·ιστ(α)·σανανισταντοαν·ε·ιστ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναστησω[GNT][LXX]ανα·στη·σωαναστησομαι[LXX]ανα·στη·σομαι
2ndαναστησεις[LXX]ανα·στη·σειςαναστησῃ[LXX], αναστησει[GNT][LXX], αναστησεσαιανα·στη·σῃ, ανα·στη·σει classical, ανα·στη·σεσαι alt
3rdαναστησει[GNT][LXX]ανα·στη·σειαναστησεται[GNT][LXX]ανα·στη·σεται
Pl1stαναστησομενανα·στη·σομεναναστησομεθα[LXX]ανα·στη·σομεθα
2ndαναστησετε[LXX]ανα·στη·σετεαναστησεσθεανα·στη·σεσθε
3rdαναστησουσιν[LXX], αναστησουσιανα·στη·σουσι(ν), ανα·στη·σουσι(ν)αναστησονται[GNT][LXX]ανα·στη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναστησοιμιανα·στη·σοιμιαναστησοιμηνανα·στη·σοιμην
2ndαναστησοιςανα·στη·σοιςαναστησοιοανα·στη·σοιο
3rdαναστησοιανα·στη·σοιαναστησοιτοανα·στη·σοιτο
Pl1stαναστησοιμενανα·στη·σοιμεναναστησοιμεθαανα·στη·σοιμεθα
2ndαναστησοιτεανα·στη·σοιτεαναστησοισθεανα·στη·σοισθε
3rdαναστησοιενανα·στη·σοιεναναστησοιντοανα·στη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναστησειν[GNT]​ανα·στη·σειναναστησεσθαι[LXX]​ανα·στη·σεσθαι

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναστησουσααναστησον[LXX]ανα·στη·σουσ·αανα·στη·σο[υ]ν[τ]
Nomαναστησων[LXX]ανα·στη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαναστησουσαναναστησονταανα·στη·σουσ·ανανα·στη·σο[υ]ντ·α
Datαναστησουσῃαναστησοντιανα·στη·σουσ·ῃανα·στη·σο[υ]ντ·ι
Genαναστησουσηςαναστησοντοςανα·στη·σουσ·ηςανα·στη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαναστησουσαιαναστησοντεςαναστησονταανα·στη·σουσ·αιανα·στη·σο[υ]ντ·εςανα·στη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαναστησουσαςαναστησονταςανα·στη·σουσ·αςανα·στη·σο[υ]ντ·ας
Datαναστησουσαιςαναστησουσι, αναστησουσιν[LXX]ανα·στη·σουσ·αιςανα·στη·σου[ντ]·σι(ν), ανα·στη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαναστησουσωναναστησοντωνανα·στη·σουσ·ωνανα·στη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναστησομενηαναστησομενεανα·στη·σομεν·ηανα·στη·σομεν·ε
Nomαναστησομενοςανα·στη·σομεν·ος
Accαναστησομενηναναστησομενονανα·στη·σομεν·ηνανα·στη·σομεν·ον
Datαναστησομενῃαναστησομενῳανα·στη·σομεν·ῃανα·στη·σομεν·ῳ
Genαναστησομενηςαναστησομενουανα·στη·σομεν·ηςανα·στη·σομεν·ου
PlVocαναστησομεναιαναστησομενοιαναστησομεναανα·στη·σομεν·αιανα·στη·σομεν·οιανα·στη·σομεν·α
Nom
Accαναστησομεναςαναστησομενουςανα·στη·σομεν·αςανα·στη·σομεν·ους
Datαναστησομεναιςαναστησομενοιςανα·στη·σομεν·αιςανα·στη·σομεν·οις
Genαναστησομενωναναστησομενωνανα·στη·σομεν·ωνανα·στη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεστησα[LXX]ανα·ε·στη·σαανεστησαμηνανα·ε·στη·σαμην
2ndανεστησαςανα·ε·στη·σαςανεστησωανα·ε·στη·σω
3rdανεστησεν[GNT][LXX], ανεστησεανα·ε·στη·σε(ν), ανα·ε·στη·σε(ν)ανεστησατοανα·ε·στη·σατο
Pl1stανεστησαμενανα·ε·στη·σαμενανεστησαμεθαανα·ε·στη·σαμεθα
2ndανεστησατεανα·ε·στη·σατεανεστησασθεανα·ε·στη·σασθε
3rdανεστησαν[GNT][LXX]ανα·ε·στη·σανανεστησαντοανα·ε·στη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναστησω[GNT][LXX]ανα·στη·σωαναστησωμαιανα·στη·σωμαι
2ndαναστησῃςανα·στη·σῃςαναστησῃ[LXX]ανα·στη·σῃ
3rdαναστησῃ[LXX]ανα·στη·σῃαναστησηταιανα·στη·σηται
Pl1stαναστησωμεν[LXX]ανα·στη·σωμεναναστησωμεθαανα·στη·σωμεθα
2ndαναστησητεανα·στη·σητεαναστησησθεανα·στη·σησθε
3rdαναστησωσιν[LXX], αναστησωσιανα·στη·σωσι(ν), ανα·στη·σωσι(ν)αναστησωνταιανα·στη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναστησαιμιανα·στη·σαιμιαναστησαιμηνανα·στη·σαιμην
2ndαναστησαις, αναστησειαςανα·στη·σαις, ανα·στη·σειας classicalαναστησαιοανα·στη·σαιο
3rdαναστησαι[LXX], αναστησειεανα·στη·σαι, ανα·στη·σειε classicalαναστησαιτοανα·στη·σαιτο
Pl1stαναστησαιμενανα·στη·σαιμεναναστησαιμεθαανα·στη·σαιμεθα
2ndαναστησαιτεανα·στη·σαιτεαναστησαισθεανα·στη·σαισθε
3rdαναστησαιεν, αναστησαισαν, αναστησειαν, αναστησειενανα·στη·σαιεν, ανα·στη·σαισαν alt, ανα·στη·σειαν classical, ανα·στη·σειεν classicalαναστησαιντοανα·στη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναστησον[LXX]ανα·στη·σοναναστησαι[LXX]ανα·στη·σαι
3rdαναστησατωανα·στη·σατωαναστησασθωανα·στη·σασθω
Pl1st
2ndαναστησατεανα·στη·σατεαναστησασθεανα·στη·σασθε
3rdαναστησατωσαν, αναστησαντωνανα·στη·σατωσαν, ανα·στη·σαντων classicalαναστησασθωσαν, αναστησασθωνανα·στη·σασθωσαν, ανα·στη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναστησαι[LXX]​ανα·στη·σαιαναστησασθαι​ανα·στη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναστησασααναστησας[GNT][LXX]αναστησανανα·στη·σασ·αανα·στη·σα[ντ]·ςανα·στη·σαν[τ]
Nom
Accαναστησασαναναστησανταανα·στη·σασ·ανανα·στη·σαντ·α
Datαναστησασῃαναστησαντιανα·στη·σασ·ῃανα·στη·σαντ·ι
Genαναστησασηςαναστησαντοςανα·στη·σασ·ηςανα·στη·σαντ·ος
PlVocαναστησασαιαναστησαντεςαναστησανταανα·στη·σασ·αιανα·στη·σαντ·εςανα·στη·σαντ·α
Nom
Accαναστησασαςαναστησανταςανα·στη·σασ·αςανα·στη·σαντ·ας
Datαναστησασαιςαναστησασι, αναστησασινανα·στη·σασ·αιςανα·στη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαναστησασωναναστησαντωνανα·στη·σασ·ωνανα·στη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναστησαμενηαναστησαμενεανα·στη·σαμεν·ηανα·στη·σαμεν·ε
Nomαναστησαμενοςανα·στη·σαμεν·ος
Accαναστησαμενηναναστησαμενονανα·στη·σαμεν·ηνανα·στη·σαμεν·ον
Datαναστησαμενῃαναστησαμενῳανα·στη·σαμεν·ῃανα·στη·σαμεν·ῳ
Genαναστησαμενηςαναστησαμενουανα·στη·σαμεν·ηςανα·στη·σαμεν·ου
PlVocαναστησαμεναιαναστησαμενοιαναστησαμεναανα·στη·σαμεν·αιανα·στη·σαμεν·οιανα·στη·σαμεν·α
Nom
Accαναστησαμεναςαναστησαμενουςανα·στη·σαμεν·αςανα·στη·σαμεν·ους
Datαναστησαμεναιςαναστησαμενοιςανα·στη·σαμεν·αιςανα·στη·σαμεν·οις
Genαναστησαμενωναναστησαμενωνανα·στη·σαμεν·ωνανα·στη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεστην[LXX]ανα·ε·στ(η)·^ν
2ndανεστης[LXX], ανεστησθαανα·ε·στ(η)·^ς, ανα·ε·στ(η)·^σθα classical
3rdανεστη[GNT][LXX]ανα·ε·στ(η)·^
Pl1stανεστημεν[LXX]ανα·ε·στ(η)·μεν
2ndανεστητε[LXX]ανα·ε·στ(η)·τε
3rdανεστησαν[GNT][LXX]ανα·ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναστω[LXX]ανα·στ(η)·ω
2ndαναστῃςανα·στ(η)·ῃς
3rdαναστῃ[GNT][LXX]ανα·στ(η)·ῃ
Pl1stαναστωμεν[LXX]ανα·στ(η)·ωμεν
2ndαναστητε[LXX]ανα·στ(η)·ητε
3rdαναστωσιν[GNT][LXX], αναστωσιανα·στ(η)·ωσι(ν), ανα·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανασταιηνανα·στ(α)·ιην
2ndανασταιηςανα·στ(α)·ιης
3rdανασταιηανα·στ(α)·ιη
Pl1stανασταιημεν, ανασταιμενανα·στ(α)·ιημεν, ανα·στ(α)·ιμεν classical
2ndανασταιητε, ανασταιτεανα·στ(α)·ιητε, ανα·στ(α)·ιτε classical
3rdανασταιησαν, ανασταιενανα·στ(α)·ιησαν, ανα·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναστα[GNT][LXX]irreg. ανα·στ(α)·ε (for ath. ανα·στ(η)·θι > αναστηθι)
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναστηθι[GNT][LXX], αναστηςανα·στ(η)·θι, ανα·στ(η)·ς
3rdαναστητω[LXX]ανα·στ(η)·τω
Pl1st
2ndαναστητε[LXX]ανα·στ(η)·τε
3rdαναστητωσαν[LXX], ανασταντωνανα·στ(η)·τωσαν, ανα·στ(α)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναστηναι[GNT][LXX]​ανα·στ(η)·ναι, ανα·στ(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναστασα[GNT][LXX]αναστας[GNT][LXX]ανασταν[GNT]ανα·στ(α)·εσ·αανα·στ(α)·[ντ]·ςανα·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accαναστασαναναστανταανα·στ(α)·εσ·ανανα·στ(α)·ντ·α
Datαναστασῃανασταντιανα·στ(α)·εσ·ῃανα·στ(α)·ντ·ι
Genαναστασηςανασταντος[LXX]ανα·στ(α)·εσ·ηςανα·στ(α)·ντ·ος
PlVocαναστασαιανασταντες[GNT][LXX]αναστανταανα·στ(α)·εσ·αιανα·στ(α)·ντ·εςανα·στ(α)·ντ·α
Nom
Accαναστασαςανασταντας[LXX]ανα·στ(α)·εσ·αςανα·στ(α)·ντ·ας
Datαναστασαιςαναστασι, αναστασιν[GNT][LXX]ανα·στ(α)·εσ·αιςανα·στ(α)·[ντ]·σι(ν), ανα·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genαναστασωνανασταντωνανα·στ(α)·εσ·ωνανα·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεστηκα, ανεστακαανα·εστη·κα, ανα·εστα·κα
2ndανεστηκας, ανεστακας, ανεστηκες, ανεστακεςανα·εστη·κας, ανα·εστα·κας, ανα·εστη·κες alt, ανα·εστα·κες alt
3rdανεστηκεν[LXX], ανεστακεν[LXX], ανεστηκε, ανεστακεανα·εστη·κε(ν), ανα·εστα·κε(ν), ανα·εστη·κε(ν), ανα·εστα·κε(ν)
Pl1stανεστηκαμεν, ανεστακαμενανα·εστη·καμεν, ανα·εστα·καμεν
2ndανεστηκατε, ανεστακατεανα·εστη·κατε, ανα·εστα·κατε
3rdανεστηκασιν, ανεστακασιν, ανεστηκασι, ανεστακασι, ανεστηκαν, ανεστακανανα·εστη·κασι(ν), ανα·εστα·κασι(ν), ανα·εστη·καν alt, ανα·εστα·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεστηκω, ανεστακωανα·εστη·κω, ανα·εστα·κω
2ndανεστηκῃς, ανεστακῃςανα·εστη·κῃς, ανα·εστα·κῃς
3rdανεστηκῃ, ανεστακῃανα·εστη·κῃ, ανα·εστα·κῃ
Pl1stανεστηκωμεν, ανεστακωμενανα·εστη·κωμεν, ανα·εστα·κωμεν
2ndανεστηκητε, ανεστακητεανα·εστη·κητε, ανα·εστα·κητε
3rdανεστηκωσιν, ανεστακωσιν, ανεστηκωσι, ανεστακωσιανα·εστη·κωσι(ν), ανα·εστα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεστηκοιμι, ανεστακοιμι, ανεστηκοιην, ανεστακοιηνανα·εστη·κοιμι, ανα·εστα·κοιμι, ανα·εστη·κοιην classical, ανα·εστα·κοιην classical
2ndανεστηκοις, ανεστακοις, ανεστηκοιης, ανεστακοιηςανα·εστη·κοις, ανα·εστα·κοις, ανα·εστη·κοιης classical, ανα·εστα·κοιης classical
3rdανεστηκοι, ανεστακοι, ανεστηκοιη, ανεστακοιηανα·εστη·κοι, ανα·εστα·κοι, ανα·εστη·κοιη classical, ανα·εστα·κοιη classical
Pl1stανεστηκοιμεν, ανεστακοιμενανα·εστη·κοιμεν, ανα·εστα·κοιμεν
2ndανεστηκοιτε, ανεστακοιτεανα·εστη·κοιτε, ανα·εστα·κοιτε
3rdανεστηκοιεν, ανεστακοιενανα·εστη·κοιεν, ανα·εστα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανεστηκε, ανεστακεανα·εστη·κε, ανα·εστα·κε
3rdανεστηκετω, ανεστακετωανα·εστη·κετω, ανα·εστα·κετω
Pl1st
2ndανεστηκετε, ανεστακετεανα·εστη·κετε, ανα·εστα·κετε
3rdανεστηκετωσαν, ανεστακετωσανανα·εστη·κετωσαν, ανα·εστα·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανεστηκεναι, ανεστακεναι​ανα·εστη·κεναι, ανα·εστα·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανεστηκυια, ανεστακυιαανεστηκος, ανεστακοςανα·εστη·κυι·α, ανα·εστα·κυι·αανα·εστη·κο[τ]·ς, ανα·εστα·κο[τ]·ς
Nomανεστηκως, ανεστακωςανα·εστη·κο[τ]·^ς, ανα·εστα·κο[τ]·^ς
Accανεστηκυιαν, ανεστακυιανανεστηκοτα, ανεστακοταανα·εστη·κυι·αν, ανα·εστα·κυι·ανανα·εστη·κοτ·α, ανα·εστα·κοτ·α
Datανεστηκυιᾳ, ανεστακυιᾳανεστηκοτι, ανεστακοτιανα·εστη·κυι·ᾳ, ανα·εστα·κυι·ᾳανα·εστη·κοτ·ι, ανα·εστα·κοτ·ι
Genανεστηκυιας, ανεστακυιαςανεστηκοτος, ανεστακοτοςανα·εστη·κυι·ας, ανα·εστα·κυι·αςανα·εστη·κοτ·ος, ανα·εστα·κοτ·ος
PlVocανεστηκυιαι, ανεστακυιαιανεστηκοτες, ανεστακοτεςανεστηκοτα, ανεστακοταανα·εστη·κυι·αι, ανα·εστα·κυι·αιανα·εστη·κοτ·ες, ανα·εστα·κοτ·εςανα·εστη·κοτ·α, ανα·εστα·κοτ·α
Nom
Accανεστηκυιας, ανεστακυιαςανεστηκοτας, ανεστακοταςανα·εστη·κυι·ας, ανα·εστα·κυι·αςανα·εστη·κοτ·ας, ανα·εστα·κοτ·ας
Datανεστηκυιαις, ανεστακυιαιςανεστηκοσι, ανεστακοσι, ανεστηκοσιν, ανεστακοσινανα·εστη·κυι·αις, ανα·εστα·κυι·αιςανα·εστη·κο[τ]·σι(ν), ανα·εστα·κο[τ]·σι(ν)
Genανεστηκυιων, ανεστακυιωνανεστηκοτων, ανεστακοτωνανα·εστη·κυι·ων, ανα·εστα·κυι·ωνανα·εστη·κοτ·ων, ανα·εστα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανειστηκειν, ανειστακειν, ανειστηκη, ανειστακηανα·ε·εστη·κειν, ανα·ε·εστα·κειν, ανα·ε·εστη·κη classical, ανα·ε·εστα·κη classical
2ndανειστηκεις, ανειστακεις, ανειστηκης, ανειστακηςανα·ε·εστη·κεις, ανα·ε·εστα·κεις, ανα·ε·εστη·κης classical, ανα·ε·εστα·κης classical
3rdανειστηκει, ανειστακειανα·ε·εστη·κει, ανα·ε·εστα·κει
Pl1stανειστηκειμεν, ανειστακειμεν, ανειστηκεμεν, ανειστακεμενανα·ε·εστη·κειμεν, ανα·ε·εστα·κειμεν, ανα·ε·εστη·κεμεν classical, ανα·ε·εστα·κεμεν classical
2ndανειστηκειτε, ανειστακειτε, ανειστηκετε, ανειστακετεανα·ε·εστη·κειτε, ανα·ε·εστα·κειτε, ανα·ε·εστη·κετε classical, ανα·ε·εστα·κετε classical
3rdανειστηκεισαν, ανειστακεισαν, ανειστηκεσαν, ανειστακεσανανα·ε·εστη·κεισαν, ανα·ε·εστα·κεισαν, ανα·ε·εστη·κεσαν classical, ανα·ε·εστα·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεστηκειν, ανεστακειν, ανεστηκη, ανεστακηανα·[ε]·εστη·κειν, ανα·[ε]·εστα·κειν, ανα·[ε]·εστη·κη classical, ανα·[ε]·εστα·κη classical
2ndανεστηκεις, ανεστακεις, ανεστηκης, ανεστακηςανα·[ε]·εστη·κεις, ανα·[ε]·εστα·κεις, ανα·[ε]·εστη·κης classical, ανα·[ε]·εστα·κης classical
3rdανεστηκει, ανεστακειανα·[ε]·εστη·κει, ανα·[ε]·εστα·κει
Pl1stανεστηκειμεν, ανεστακειμεν, ανεστηκεμεν, ανεστακεμενανα·[ε]·εστη·κειμεν, ανα·[ε]·εστα·κειμεν, ανα·[ε]·εστη·κεμεν classical, ανα·[ε]·εστα·κεμεν classical
2ndανεστηκειτε, ανεστακειτε, ανεστηκετε, ανεστακετεανα·[ε]·εστη·κειτε, ανα·[ε]·εστα·κειτε, ανα·[ε]·εστη·κετε classical, ανα·[ε]·εστα·κετε classical
3rdανεστηκεισαν, ανεστακεισαν, ανεστηκεσαν, ανεστακεσανανα·[ε]·εστη·κεισαν, ανα·[ε]·εστα·κεισαν, ανα·[ε]·εστη·κεσαν classical, ανα·[ε]·εστα·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανεσταθηνανα·ε·στα·θην
2ndανεσταθηςανα·ε·στα·θης
3rdανεσταθηανα·ε·στα·θη
Pl1stανεσταθημενανα·ε·στα·θημεν
2ndανεσταθητεανα·ε·στα·θητε
3rdανεσταθησανανα·ε·στα·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανασταθησομαιανα·στα·θησομαι
2ndανασταθησῃ, ανασταθησειανα·στα·θησῃ, ανα·στα·θησει classical
3rdανασταθησεταιανα·στα·θησεται
Pl1stανασταθησομεθαανα·στα·θησομεθα
2ndανασταθησεσθεανα·στα·θησεσθε
3rdανασταθησονταιανα·στα·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανασταθωανα·στα·θω
2ndανασταθῃς[LXX]ανα·στα·θῃς
3rdανασταθῃ[LXX]ανα·στα·θῃ
Pl1stανασταθωμενανα·στα·θωμεν
2ndανασταθητεανα·στα·θητε
3rdανασταθωσιν, ανασταθωσιανα·στα·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανασταθειηνανα·στα·θειην
2ndανασταθειηςανα·στα·θειης
3rdανασταθειηανα·στα·θειη
Pl1stανασταθειημεν, ανασταθειμενανα·στα·θειημεν, ανα·στα·θειμεν classical
2ndανασταθειητε, ανασταθειτεανα·στα·θειητε, ανα·στα·θειτε classical
3rdανασταθειησαν, ανασταθειενανα·στα·θειησαν, ανα·στα·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανασταθησοιμηνανα·στα·θησοιμην
2ndανασταθησοιοανα·στα·θησοιο
3rdανασταθησοιτοανα·στα·θησοιτο
Pl1stανασταθησοιμεθαανα·στα·θησοιμεθα
2ndανασταθησοισθεανα·στα·θησοισθε
3rdανασταθησοιντοανα·στα·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndανασταθητιανα·στα·θητι
3rdανασταθητωανα·στα·θητω
Pl1st
2ndανασταθητεανα·στα·θητε
3rdανασταθητωσαν, ανασταθεντωνανα·στα·θητωσαν, ανα·στα·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ανασταθηναι​ανα·στα·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ανασταθησεσθαι​ανα·στα·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανασταθεισαανασταθειςανασταθενανα·στα·θεισ·αανα·στα·θει[ντ]·ςανα·στα·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accανασταθεισανανασταθενταανα·στα·θεισ·ανανα·στα·θε[ι]ντ·α
Datανασταθεισῃανασταθεντιανα·στα·θεισ·ῃανα·στα·θε[ι]ντ·ι
Genανασταθεισηςανασταθεντοςανα·στα·θεισ·ηςανα·στα·θε[ι]ντ·ος
PlVocανασταθεισαιανασταθεντεςανασταθενταανα·στα·θεισ·αιανα·στα·θε[ι]ντ·εςανα·στα·θε[ι]ντ·α
Nom
Accανασταθεισαςανασταθενταςανα·στα·θεισ·αςανα·στα·θε[ι]ντ·ας
Datανασταθεισαιςανασταθεισι, ανασταθεισινανα·στα·θεισ·αιςανα·στα·θει[ντ]·σι(ν)
Genανασταθεισωνανασταθεντωνανα·στα·θεισ·ωνανα·στα·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανασταθησομενηανασταθησομενεανα·στα·θησομεν·ηανα·στα·θησομεν·ε
Nomανασταθησομενοςανα·στα·θησομεν·ος
Accανασταθησομενηνανασταθησομενονανα·στα·θησομεν·ηνανα·στα·θησομεν·ον
Datανασταθησομενῃανασταθησομενῳανα·στα·θησομεν·ῃανα·στα·θησομεν·ῳ
Genανασταθησομενηςανασταθησομενουανα·στα·θησομεν·ηςανα·στα·θησομεν·ου
PlVocανασταθησομεναιανασταθησομενοιανασταθησομεναανα·στα·θησομεν·αιανα·στα·θησομεν·οιανα·στα·θησομεν·α
Nom
Accανασταθησομεναςανασταθησομενουςανα·στα·θησομεν·αςανα·στα·θησομεν·ους
Datανασταθησομεναιςανασταθησομενοιςανα·στα·θησομεν·αιςανα·στα·θησομεν·οις
Genανασταθησομενωνανασταθησομενωνανα·στα·θησομεν·ωνανα·στα·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 28-Oct-2020 16:57:08 EDT