ανασκευαζω • ANASKEUAZW • anaskeuazō

Search: ανασκευαζοντες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανασκευαζοντεςἀνασκευάζωανα·σκευαζ·ο[υ]ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανασκευαζοντεςἀνασκευάζωανα·σκευαζ·ο[υ]ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl

ἀνα·σκευάζω (ανα+σκευαζ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανασκευαζωανα·σκευαζ·ωανασκευαζομαιανα·σκευαζ·ομαι
2ndανασκευαζειςανα·σκευαζ·ειςανασκευαζῃ, ανασκευαζει, ανασκευαζεσαιανα·σκευαζ·ῃ, ανα·σκευαζ·ει classical, ανα·σκευαζ·εσαι alt
3rdανασκευαζειανα·σκευαζ·ειανασκευαζεταιανα·σκευαζ·εται
Pl1stανασκευαζομενανα·σκευαζ·ομενανασκευαζομεθαανα·σκευαζ·ομεθα
2ndανασκευαζετεανα·σκευαζ·ετεανασκευαζεσθεανα·σκευαζ·εσθε
3rdανασκευαζουσιν, ανασκευαζουσιανα·σκευαζ·ουσι(ν)ανασκευαζονταιανα·σκευαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανασκευαζωανα·σκευαζ·ωανασκευαζωμαιανα·σκευαζ·ωμαι
2ndανασκευαζῃςανα·σκευαζ·ῃςανασκευαζῃανα·σκευαζ·ῃ
3rdανασκευαζῃανα·σκευαζ·ῃανασκευαζηταιανα·σκευαζ·ηται
Pl1stανασκευαζωμενανα·σκευαζ·ωμενανασκευαζωμεθαανα·σκευαζ·ωμεθα
2ndανασκευαζητεανα·σκευαζ·ητεανασκευαζησθεανα·σκευαζ·ησθε
3rdανασκευαζωσιν, ανασκευαζωσιανα·σκευαζ·ωσι(ν)ανασκευαζωνταιανα·σκευαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανασκευαζοιμιανα·σκευαζ·οιμιανασκευαζοιμηνανα·σκευαζ·οιμην
2ndανασκευαζοιςανα·σκευαζ·οιςανασκευαζοιοανα·σκευαζ·οιο
3rdανασκευαζοιανα·σκευαζ·οιανασκευαζοιτοανα·σκευαζ·οιτο
Pl1stανασκευαζοιμενανα·σκευαζ·οιμενανασκευαζοιμεθαανα·σκευαζ·οιμεθα
2ndανασκευαζοιτεανα·σκευαζ·οιτεανασκευαζοισθεανα·σκευαζ·οισθε
3rdανασκευαζοιεν, ανασκευαζοισανανα·σκευαζ·οιεν, ανα·σκευαζ·οισαν altανασκευαζοιντοανα·σκευαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανασκευαζεανα·σκευαζ·εανασκευαζουανα·σκευαζ·ου
3rdανασκευαζετωανα·σκευαζ·ετωανασκευαζεσθωανα·σκευαζ·εσθω
Pl1st
2ndανασκευαζετεανα·σκευαζ·ετεανασκευαζεσθεανα·σκευαζ·εσθε
3rdανασκευαζετωσαν, ανασκευαζοντωνανα·σκευαζ·ετωσαν, ανα·σκευαζ·οντων classicalανασκευαζεσθωσαν, ανασκευαζεσθωνανα·σκευαζ·εσθωσαν, ανα·σκευαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανασκευαζειν​ανα·σκευαζ·ειν​ανασκευαζεσθαι​ανα·σκευαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανασκευαζουσαανασκευαζονανα·σκευαζ·ουσ·αανα·σκευαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomανασκευαζωνανα·σκευαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accανασκευαζουσανανασκευαζονταανα·σκευαζ·ουσ·ανανα·σκευαζ·ο[υ]ντ·α
Datανασκευαζουσῃανασκευαζοντιανα·σκευαζ·ουσ·ῃανα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ι
Genανασκευαζουσηςανασκευαζοντοςανα·σκευαζ·ουσ·ηςανα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocανασκευαζουσαιανασκευαζοντες[GNT]ανασκευαζονταανα·σκευαζ·ουσ·αιανα·σκευαζ·ο[υ]ντ·εςανα·σκευαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανασκευαζουσαςανασκευαζονταςανα·σκευαζ·ουσ·αςανα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ας
Datανασκευαζουσαιςανασκευαζουσι, ανασκευαζουσινανα·σκευαζ·ουσ·αιςανα·σκευαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genανασκευαζουσωνανασκευαζοντωνανα·σκευαζ·ουσ·ωνανα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανασκευαζομενηανασκευαζομενεανα·σκευαζ·ομεν·ηανα·σκευαζ·ομεν·ε
Nomανασκευαζομενοςανα·σκευαζ·ομεν·ος
Accανασκευαζομενηνανασκευαζομενονανα·σκευαζ·ομεν·ηνανα·σκευαζ·ομεν·ον
Datανασκευαζομενῃανασκευαζομενῳανα·σκευαζ·ομεν·ῃανα·σκευαζ·ομεν·ῳ
Genανασκευαζομενηςανασκευαζομενουανα·σκευαζ·ομεν·ηςανα·σκευαζ·ομεν·ου
PlVocανασκευαζομεναιανασκευαζομενοιανασκευαζομεναανα·σκευαζ·ομεν·αιανα·σκευαζ·ομεν·οιανα·σκευαζ·ομεν·α
Nom
Accανασκευαζομεναςανασκευαζομενουςανα·σκευαζ·ομεν·αςανα·σκευαζ·ομεν·ους
Datανασκευαζομεναιςανασκευαζομενοιςανα·σκευαζ·ομεν·αιςανα·σκευαζ·ομεν·οις
Genανασκευαζομενωνανασκευαζομενωνανα·σκευαζ·ομεν·ωνανα·σκευαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεσκευαζονανα·ε·σκευαζ·ονανεσκευαζομηνανα·ε·σκευαζ·ομην
2ndανεσκευαζεςανα·ε·σκευαζ·εςανεσκευαζουανα·ε·σκευαζ·ου
3rdανεσκευαζεν, ανεσκευαζεανα·ε·σκευαζ·ε(ν)ανεσκευαζετοανα·ε·σκευαζ·ετο
Pl1stανεσκευαζομενανα·ε·σκευαζ·ομενανεσκευαζομεθαανα·ε·σκευαζ·ομεθα
2ndανεσκευαζετεανα·ε·σκευαζ·ετεανεσκευαζεσθεανα·ε·σκευαζ·εσθε
3rdανεσκευαζον, ανεσκευαζοσανανα·ε·σκευαζ·ον, ανα·ε·σκευαζ·οσαν altανεσκευαζοντοανα·ε·σκευαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 18:32:04 EST