αναπληροω • ANAPLHROW • anaplēroō

Search: αναπληρουται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναπληρουταιἀναπληρόωανα·πληρ(ο)·εταιpres mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναπληρουταιἀναπληρόωανα·πληρ(ο)·εταιpres mp ind 3rd sg

ἀνα·πληρόω (ανα+πληρ(ο)-, ανα+πληρω·σ-, ανα+πληρω·σ-, -, ανα+πεπληρω-, ανα+πληρω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπληρωανα·πληρ(ο)·ωαναπληρουμαιανα·πληρ(ο)·ομαι
2ndαναπληροιςανα·πληρ(ο)·ειςαναπληροι, αναπληρουσαιανα·πληρ(ο)·ῃ, ανα·πληρ(ο)·ει classical, ανα·πληρ(ο)·εσαι alt
3rdαναπληροιανα·πληρ(ο)·ειαναπληρουται[GNT]ανα·πληρ(ο)·εται
Pl1stαναπληρουμενανα·πληρ(ο)·ομεναναπληρουμεθαανα·πληρ(ο)·ομεθα
2ndαναπληρουτεανα·πληρ(ο)·ετεαναπληρουσθεανα·πληρ(ο)·εσθε
3rdαναπληρουσιν, αναπληρουσιανα·πληρ(ο)·ουσι(ν)αναπληρουνται[LXX]ανα·πληρ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπληρωανα·πληρ(ο)·ωαναπληρωμαιανα·πληρ(ο)·ωμαι
2ndαναπληροιςανα·πληρ(ο)·ῃςαναπληροιανα·πληρ(ο)·ῃ
3rdαναπληροιανα·πληρ(ο)·ῃαναπληρωταιανα·πληρ(ο)·ηται
Pl1stαναπληρωμενανα·πληρ(ο)·ωμεναναπληρωμεθαανα·πληρ(ο)·ωμεθα
2ndαναπληρωτεανα·πληρ(ο)·ητεαναπληρωσθεανα·πληρ(ο)·ησθε
3rdαναπληρωσιν[LXX], αναπληρωσιανα·πληρ(ο)·ωσι(ν), ανα·πληρ(ο)·ωσι(ν)αναπληρωνταιανα·πληρ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπληροιμιανα·πληρ(ο)·οιμιαναπληροιμηνανα·πληρ(ο)·οιμην
2ndαναπληροιςανα·πληρ(ο)·οιςαναπληροιοανα·πληρ(ο)·οιο
3rdαναπληροιανα·πληρ(ο)·οιαναπληροιτοανα·πληρ(ο)·οιτο
Pl1stαναπληροιμενανα·πληρ(ο)·οιμεναναπληροιμεθαανα·πληρ(ο)·οιμεθα
2ndαναπληροιτεανα·πληρ(ο)·οιτεαναπληροισθεανα·πληρ(ο)·οισθε
3rdαναπληροιεν, αναπληροισανανα·πληρ(ο)·οιεν, ανα·πληρ(ο)·οισαν altαναπληροιντοανα·πληρ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναπληρουανα·πληρ(ο)·εαναπληρουανα·πληρ(ο)·ου
3rdαναπληρουτωανα·πληρ(ο)·ετωαναπληρουσθωανα·πληρ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndαναπληρουτεανα·πληρ(ο)·ετεαναπληρουσθεανα·πληρ(ο)·εσθε
3rdαναπληρουτωσαν, αναπληρουντωνανα·πληρ(ο)·ετωσαν, ανα·πληρ(ο)·οντων classicalαναπληρουσθωσαν, αναπληρουσθωνανα·πληρ(ο)·εσθωσαν, ανα·πληρ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναπληρουν​ανα·πληρ(ο)·ειν​αναπληρουσθαι[LXX]​ανα·πληρ(ο)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπληρουσααναπληρουνανα·πληρ(ο)·ουσ·αανα·πληρ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomαναπληρων[GNT][LXX]ανα·πληρ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναπληρουσαναναπληρουνταανα·πληρ(ο)·ουσ·ανανα·πληρ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datαναπληρουσῃαναπληρουντιανα·πληρ(ο)·ουσ·ῃανα·πληρ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genαναπληρουσηςαναπληρουντοςανα·πληρ(ο)·ουσ·ηςανα·πληρ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναπληρουσαιαναπληρουντεςαναπληρουνταανα·πληρ(ο)·ουσ·αιανα·πληρ(ο)·ο[υ]ντ·εςανα·πληρ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναπληρουσαςαναπληρουνταςανα·πληρ(ο)·ουσ·αςανα·πληρ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datαναπληρουσαιςαναπληρουσι, αναπληρουσινανα·πληρ(ο)·ουσ·αιςανα·πληρ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναπληρουσωναναπληρουντωνανα·πληρ(ο)·ουσ·ωνανα·πληρ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπληρουμενηαναπληρουμενεανα·πληρ(ο)·ομεν·ηανα·πληρ(ο)·ομεν·ε
Nomαναπληρουμενοςανα·πληρ(ο)·ομεν·ος
Accαναπληρουμενηναναπληρουμενονανα·πληρ(ο)·ομεν·ηνανα·πληρ(ο)·ομεν·ον
Datαναπληρουμενῃαναπληρουμενῳανα·πληρ(ο)·ομεν·ῃανα·πληρ(ο)·ομεν·ῳ
Genαναπληρουμενηςαναπληρουμενουανα·πληρ(ο)·ομεν·ηςανα·πληρ(ο)·ομεν·ου
PlVocαναπληρουμεναιαναπληρουμενοιαναπληρουμεναανα·πληρ(ο)·ομεν·αιανα·πληρ(ο)·ομεν·οιανα·πληρ(ο)·ομεν·α
Nom
Accαναπληρουμεναςαναπληρουμενουςανα·πληρ(ο)·ομεν·αςανα·πληρ(ο)·ομεν·ους
Datαναπληρουμεναιςαναπληρουμενοιςανα·πληρ(ο)·ομεν·αιςανα·πληρ(ο)·ομεν·οις
Genαναπληρουμενωναναπληρουμενωνανα·πληρ(ο)·ομεν·ωνανα·πληρ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεπληρουνανα·ε·πληρ(ο)·ονανεπληρουμηνανα·ε·πληρ(ο)·ομην
2ndανεπληρουςανα·ε·πληρ(ο)·εςανεπληρουανα·ε·πληρ(ο)·ου
3rdανεπληρουανα·ε·πληρ(ο)·εανεπληρουτοανα·ε·πληρ(ο)·ετο
Pl1stανεπληρουμενανα·ε·πληρ(ο)·ομενανεπληρουμεθαανα·ε·πληρ(ο)·ομεθα
2ndανεπληρουτεανα·ε·πληρ(ο)·ετεανεπληρουσθεανα·ε·πληρ(ο)·εσθε
3rdανεπληρουν, ανεπληρουσανανα·ε·πληρ(ο)·ον, ανα·ε·πληρ(ο)·οσαν altανεπληρουντοανα·ε·πληρ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπληρωσω[LXX]ανα·πληρω·σωαναπληρωσομαιανα·πληρω·σομαι
2ndαναπληρωσειςανα·πληρω·σειςαναπληρωσῃ[GNT][LXX], αναπληρωσει, αναπληρωσεσαιανα·πληρω·σῃ, ανα·πληρω·σει classical, ανα·πληρω·σεσαι alt
3rdαναπληρωσειανα·πληρω·σειαναπληρωσεταιανα·πληρω·σεται
Pl1stαναπληρωσομενανα·πληρω·σομεναναπληρωσομεθαανα·πληρω·σομεθα
2ndαναπληρωσετε[GNT]ανα·πληρω·σετεαναπληρωσεσθεανα·πληρω·σεσθε
3rdαναπληρωσουσιν, αναπληρωσουσιανα·πληρω·σουσι(ν)αναπληρωσονταιανα·πληρω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπληρωσοιμιανα·πληρω·σοιμιαναπληρωσοιμηνανα·πληρω·σοιμην
2ndαναπληρωσοιςανα·πληρω·σοιςαναπληρωσοιοανα·πληρω·σοιο
3rdαναπληρωσοιανα·πληρω·σοιαναπληρωσοιτοανα·πληρω·σοιτο
Pl1stαναπληρωσοιμενανα·πληρω·σοιμεναναπληρωσοιμεθαανα·πληρω·σοιμεθα
2ndαναπληρωσοιτεανα·πληρω·σοιτεαναπληρωσοισθεανα·πληρω·σοισθε
3rdαναπληρωσοιενανα·πληρω·σοιεναναπληρωσοιντοανα·πληρω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναπληρωσειν​ανα·πληρω·σειν​αναπληρωσεσθαι​ανα·πληρω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπληρωσουσααναπληρωσονανα·πληρω·σουσ·αανα·πληρω·σο[υ]ν[τ]
Nomαναπληρωσωνανα·πληρω·σο[υ]ν[τ]·^
Accαναπληρωσουσαναναπληρωσονταανα·πληρω·σουσ·ανανα·πληρω·σο[υ]ντ·α
Datαναπληρωσουσῃαναπληρωσοντιανα·πληρω·σουσ·ῃανα·πληρω·σο[υ]ντ·ι
Genαναπληρωσουσηςαναπληρωσοντοςανα·πληρω·σουσ·ηςανα·πληρω·σο[υ]ντ·ος
PlVocαναπληρωσουσαιαναπληρωσοντεςαναπληρωσονταανα·πληρω·σουσ·αιανα·πληρω·σο[υ]ντ·εςανα·πληρω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαναπληρωσουσαςαναπληρωσονταςανα·πληρω·σουσ·αςανα·πληρω·σο[υ]ντ·ας
Datαναπληρωσουσαιςαναπληρωσουσι, αναπληρωσουσινανα·πληρω·σουσ·αιςανα·πληρω·σου[ντ]·σι(ν)
Genαναπληρωσουσωναναπληρωσοντωνανα·πληρω·σουσ·ωνανα·πληρω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπληρωσομενηαναπληρωσομενεανα·πληρω·σομεν·ηανα·πληρω·σομεν·ε
Nomαναπληρωσομενοςανα·πληρω·σομεν·ος
Accαναπληρωσομενηναναπληρωσομενονανα·πληρω·σομεν·ηνανα·πληρω·σομεν·ον
Datαναπληρωσομενῃαναπληρωσομενῳανα·πληρω·σομεν·ῃανα·πληρω·σομεν·ῳ
Genαναπληρωσομενηςαναπληρωσομενουανα·πληρω·σομεν·ηςανα·πληρω·σομεν·ου
PlVocαναπληρωσομεναιαναπληρωσομενοιαναπληρωσομεναανα·πληρω·σομεν·αιανα·πληρω·σομεν·οιανα·πληρω·σομεν·α
Nom
Accαναπληρωσομεναςαναπληρωσομενουςανα·πληρω·σομεν·αςανα·πληρω·σομεν·ους
Datαναπληρωσομεναιςαναπληρωσομενοιςανα·πληρω·σομεν·αιςανα·πληρω·σομεν·οις
Genαναπληρωσομενωναναπληρωσομενωνανα·πληρω·σομεν·ωνανα·πληρω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεπληρωσαανα·ε·πληρω·σαανεπληρωσαμηνανα·ε·πληρω·σαμην
2ndανεπληρωσαςανα·ε·πληρω·σαςανεπληρωσωανα·ε·πληρω·σω
3rdανεπληρωσεν[LXX], ανεπληρωσεανα·ε·πληρω·σε(ν), ανα·ε·πληρω·σε(ν)ανεπληρωσατοανα·ε·πληρω·σατο
Pl1stανεπληρωσαμενανα·ε·πληρω·σαμενανεπληρωσαμεθαανα·ε·πληρω·σαμεθα
2ndανεπληρωσατεανα·ε·πληρω·σατεανεπληρωσασθεανα·ε·πληρω·σασθε
3rdανεπληρωσαν[GNT]ανα·ε·πληρω·σανανεπληρωσαντοανα·ε·πληρω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπληρωσω[LXX]ανα·πληρω·σωαναπληρωσωμαιανα·πληρω·σωμαι
2ndαναπληρωσῃςανα·πληρω·σῃςαναπληρωσῃ[GNT][LXX]ανα·πληρω·σῃ
3rdαναπληρωσῃ[GNT][LXX]ανα·πληρω·σῃαναπληρωσηταιανα·πληρω·σηται
Pl1stαναπληρωσωμενανα·πληρω·σωμεναναπληρωσωμεθαανα·πληρω·σωμεθα
2ndαναπληρωσητεανα·πληρω·σητεαναπληρωσησθεανα·πληρω·σησθε
3rdαναπληρωσωσιν, αναπληρωσωσιανα·πληρω·σωσι(ν)αναπληρωσωνταιανα·πληρω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπληρωσαιμιανα·πληρω·σαιμιαναπληρωσαιμηνανα·πληρω·σαιμην
2ndαναπληρωσαις, αναπληρωσειαςανα·πληρω·σαις, ανα·πληρω·σειας classicalαναπληρωσαιοανα·πληρω·σαιο
3rdαναπληρωσαι[GNT], αναπληρωσειεανα·πληρω·σαι, ανα·πληρω·σειε classicalαναπληρωσαιτοανα·πληρω·σαιτο
Pl1stαναπληρωσαιμενανα·πληρω·σαιμεναναπληρωσαιμεθαανα·πληρω·σαιμεθα
2ndαναπληρωσαιτεανα·πληρω·σαιτεαναπληρωσαισθεανα·πληρω·σαισθε
3rdαναπληρωσαιεν, αναπληρωσαισαν, αναπληρωσειαν, αναπληρωσειενανα·πληρω·σαιεν, ανα·πληρω·σαισαν alt, ανα·πληρω·σειαν classical, ανα·πληρω·σειεν classicalαναπληρωσαιντοανα·πληρω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναπληρωσονανα·πληρω·σοναναπληρωσαι[GNT]ανα·πληρω·σαι
3rdαναπληρωσατωανα·πληρω·σατωαναπληρωσασθωανα·πληρω·σασθω
Pl1st
2ndαναπληρωσατε[GNT]ανα·πληρω·σατεαναπληρωσασθεανα·πληρω·σασθε
3rdαναπληρωσατωσαν, αναπληρωσαντωνανα·πληρω·σατωσαν, ανα·πληρω·σαντων classicalαναπληρωσασθωσαν, αναπληρωσασθωνανα·πληρω·σασθωσαν, ανα·πληρω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναπληρωσαι[GNT]​ανα·πληρω·σαιαναπληρωσασθαι​ανα·πληρω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπληρωσασααναπληρωσαςαναπληρωσανανα·πληρω·σασ·αανα·πληρω·σα[ντ]·ςανα·πληρω·σαν[τ]
Nom
Accαναπληρωσασαναναπληρωσανταανα·πληρω·σασ·ανανα·πληρω·σαντ·α
Datαναπληρωσασῃαναπληρωσαντιανα·πληρω·σασ·ῃανα·πληρω·σαντ·ι
Genαναπληρωσασηςαναπληρωσαντοςανα·πληρω·σασ·ηςανα·πληρω·σαντ·ος
PlVocαναπληρωσασαιαναπληρωσαντεςαναπληρωσανταανα·πληρω·σασ·αιανα·πληρω·σαντ·εςανα·πληρω·σαντ·α
Nom
Accαναπληρωσασαςαναπληρωσανταςανα·πληρω·σασ·αςανα·πληρω·σαντ·ας
Datαναπληρωσασαιςαναπληρωσασι, αναπληρωσασινανα·πληρω·σασ·αιςανα·πληρω·σα[ντ]·σι(ν)
Genαναπληρωσασωναναπληρωσαντωνανα·πληρω·σασ·ωνανα·πληρω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπληρωσαμενηαναπληρωσαμενεανα·πληρω·σαμεν·ηανα·πληρω·σαμεν·ε
Nomαναπληρωσαμενοςανα·πληρω·σαμεν·ος
Accαναπληρωσαμενηναναπληρωσαμενονανα·πληρω·σαμεν·ηνανα·πληρω·σαμεν·ον
Datαναπληρωσαμενῃαναπληρωσαμενῳανα·πληρω·σαμεν·ῃανα·πληρω·σαμεν·ῳ
Genαναπληρωσαμενηςαναπληρωσαμενουανα·πληρω·σαμεν·ηςανα·πληρω·σαμεν·ου
PlVocαναπληρωσαμεναιαναπληρωσαμενοιαναπληρωσαμεναανα·πληρω·σαμεν·αιανα·πληρω·σαμεν·οιανα·πληρω·σαμεν·α
Nom
Accαναπληρωσαμεναςαναπληρωσαμενουςανα·πληρω·σαμεν·αςανα·πληρω·σαμεν·ους
Datαναπληρωσαμεναιςαναπληρωσαμενοιςανα·πληρω·σαμεν·αιςανα·πληρω·σαμεν·οις
Genαναπληρωσαμενωναναπληρωσαμενωνανα·πληρω·σαμεν·ωνανα·πληρω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπεπληρωμαιανα·πεπληρω·μαι
2ndαναπεπληρωσαιανα·πεπληρω·σαι
3rdαναπεπληρωταιανα·πεπληρω·ται
Pl1stαναπεπληρωμεθαανα·πεπληρω·μεθα
2ndαναπεπληρωσθεανα·πεπληρω·σθε
3rdαναπεπληρωνται[LXX]ανα·πεπληρω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπεπληρωσομαιανα·πεπληρω·σομαι
2ndαναπεπληρωσῃ, αναπεπληρωσειανα·πεπληρω·σῃ, ανα·πεπληρω·σει classical
3rdαναπεπληρωσεταιανα·πεπληρω·σεται
Pl1stαναπεπληρωσομεθαανα·πεπληρω·σομεθα
2ndαναπεπληρωσεσθεανα·πεπληρω·σεσθε
3rdαναπεπληρωσονταιανα·πεπληρω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπεπληρωσοιμηνανα·πεπληρω·σοιμην
2ndαναπεπληρωσοιοανα·πεπληρω·σοιο
3rdαναπεπληρωσοιτοανα·πεπληρω·σοιτο
Pl1stαναπεπληρωσοιμεθαανα·πεπληρω·σοιμεθα
2ndαναπεπληρωσοισθεανα·πεπληρω·σοισθε
3rdαναπεπληρωσοιντοανα·πεπληρω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναπεπληρωσοανα·πεπληρω·σο
3rdαναπεπληρωσθωανα·πεπληρω·σθω
Pl1st
2ndαναπεπληρωσθεανα·πεπληρω·σθε
3rdαναπεπληρωσθωσαν, αναπεπληρωσθωνανα·πεπληρω·σθωσαν, ανα·πεπληρω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναπεπληρωσθαι​ανα·πεπληρω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναπεπληρωσεσθαι​ανα·πεπληρω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπεπληρωμενηαναπεπληρωμενεανα·πεπληρω·μεν·ηανα·πεπληρω·μεν·ε
Nomαναπεπληρωμενοςανα·πεπληρω·μεν·ος
Accαναπεπληρωμενηναναπεπληρωμενονανα·πεπληρω·μεν·ηνανα·πεπληρω·μεν·ον
Datαναπεπληρωμενῃαναπεπληρωμενῳανα·πεπληρω·μεν·ῃανα·πεπληρω·μεν·ῳ
Genαναπεπληρωμενηςαναπεπληρωμενουανα·πεπληρω·μεν·ηςανα·πεπληρω·μεν·ου
PlVocαναπεπληρωμεναιαναπεπληρωμενοιαναπεπληρωμεναανα·πεπληρω·μεν·αιανα·πεπληρω·μεν·οιανα·πεπληρω·μεν·α
Nom
Accαναπεπληρωμεναςαναπεπληρωμενουςανα·πεπληρω·μεν·αςανα·πεπληρω·μεν·ους
Datαναπεπληρωμεναιςαναπεπληρωμενοιςανα·πεπληρω·μεν·αιςανα·πεπληρω·μεν·οις
Genαναπεπληρωμενωναναπεπληρωμενωνανα·πεπληρω·μεν·ωνανα·πεπληρω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεπεπληρωμηνανα·ε·πεπληρω·μην
2ndανεπεπληρωσοανα·ε·πεπληρω·σο
3rdανεπεπληρωτοανα·ε·πεπληρω·το
Pl1stανεπεπληρωμεθαανα·ε·πεπληρω·μεθα
2ndανεπεπληρωσθεανα·ε·πεπληρω·σθε
3rdανεπεπληρωντοανα·ε·πεπληρω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπεπληρωμηνανα·[ε]·πεπληρω·μην
2ndαναπεπληρωσοανα·[ε]·πεπληρω·σο
3rdαναπεπληρωτοανα·[ε]·πεπληρω·το
Pl1stαναπεπληρωμεθαανα·[ε]·πεπληρω·μεθα
2ndαναπεπληρωσθεανα·[ε]·πεπληρω·σθε
3rdαναπεπληρωντοανα·[ε]·πεπληρω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανεπληρωθηνανα·ε·πληρω·θην
2ndανεπληρωθηςανα·ε·πληρω·θης
3rdανεπληρωθη[LXX]ανα·ε·πληρω·θη
Pl1stανεπληρωθημενανα·ε·πληρω·θημεν
2ndανεπληρωθητεανα·ε·πληρω·θητε
3rdανεπληρωθησαν[LXX]ανα·ε·πληρω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναπληρωθησομαιανα·πληρω·θησομαι
2ndαναπληρωθησῃ, αναπληρωθησειανα·πληρω·θησῃ, ανα·πληρω·θησει classical
3rdαναπληρωθησεταιανα·πληρω·θησεται
Pl1stαναπληρωθησομεθαανα·πληρω·θησομεθα
2ndαναπληρωθησεσθεανα·πληρω·θησεσθε
3rdαναπληρωθησονται[LXX]ανα·πληρω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναπληρωθωανα·πληρω·θω
2ndαναπληρωθῃςανα·πληρω·θῃς
3rdαναπληρωθῃανα·πληρω·θῃ
Pl1stαναπληρωθωμενανα·πληρω·θωμεν
2ndαναπληρωθητεανα·πληρω·θητε
3rdαναπληρωθωσιν[LXX], αναπληρωθωσιανα·πληρω·θωσι(ν), ανα·πληρω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναπληρωθειηνανα·πληρω·θειην
2ndαναπληρωθειηςανα·πληρω·θειης
3rdαναπληρωθειηανα·πληρω·θειη
Pl1stαναπληρωθειημεν, αναπληρωθειμενανα·πληρω·θειημεν, ανα·πληρω·θειμεν classical
2ndαναπληρωθειητε, αναπληρωθειτεανα·πληρω·θειητε, ανα·πληρω·θειτε classical
3rdαναπληρωθειησαν, αναπληρωθειενανα·πληρω·θειησαν, ανα·πληρω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναπληρωθησοιμηνανα·πληρω·θησοιμην
2ndαναπληρωθησοιοανα·πληρω·θησοιο
3rdαναπληρωθησοιτοανα·πληρω·θησοιτο
Pl1stαναπληρωθησοιμεθαανα·πληρω·θησοιμεθα
2ndαναπληρωθησοισθεανα·πληρω·θησοισθε
3rdαναπληρωθησοιντοανα·πληρω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναπληρωθητιανα·πληρω·θητι
3rdαναπληρωθητωανα·πληρω·θητω
Pl1st
2ndαναπληρωθητεανα·πληρω·θητε
3rdαναπληρωθητωσαν, αναπληρωθεντωνανα·πληρω·θητωσαν, ανα·πληρω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αναπληρωθηναι​ανα·πληρω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αναπληρωθησεσθαι​ανα·πληρω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπληρωθεισααναπληρωθειςαναπληρωθενανα·πληρω·θεισ·αανα·πληρω·θει[ντ]·ςανα·πληρω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαναπληρωθεισαναναπληρωθενταανα·πληρω·θεισ·ανανα·πληρω·θε[ι]ντ·α
Datαναπληρωθεισῃαναπληρωθεντιανα·πληρω·θεισ·ῃανα·πληρω·θε[ι]ντ·ι
Genαναπληρωθεισηςαναπληρωθεντοςανα·πληρω·θεισ·ηςανα·πληρω·θε[ι]ντ·ος
PlVocαναπληρωθεισαιαναπληρωθεντεςαναπληρωθενταανα·πληρω·θεισ·αιανα·πληρω·θε[ι]ντ·εςανα·πληρω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαναπληρωθεισαςαναπληρωθενταςανα·πληρω·θεισ·αςανα·πληρω·θε[ι]ντ·ας
Datαναπληρωθεισαιςαναπληρωθεισι, αναπληρωθεισινανα·πληρω·θεισ·αιςανα·πληρω·θει[ντ]·σι(ν)
Genαναπληρωθεισωναναπληρωθεντωνανα·πληρω·θεισ·ωνανα·πληρω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπληρωθησομενηαναπληρωθησομενεανα·πληρω·θησομεν·ηανα·πληρω·θησομεν·ε
Nomαναπληρωθησομενοςανα·πληρω·θησομεν·ος
Accαναπληρωθησομενηναναπληρωθησομενονανα·πληρω·θησομεν·ηνανα·πληρω·θησομεν·ον
Datαναπληρωθησομενῃαναπληρωθησομενῳανα·πληρω·θησομεν·ῃανα·πληρω·θησομεν·ῳ
Genαναπληρωθησομενηςαναπληρωθησομενουανα·πληρω·θησομεν·ηςανα·πληρω·θησομεν·ου
PlVocαναπληρωθησομεναιαναπληρωθησομενοιαναπληρωθησομεναανα·πληρω·θησομεν·αιανα·πληρω·θησομεν·οιανα·πληρω·θησομεν·α
Nom
Accαναπληρωθησομεναςαναπληρωθησομενουςανα·πληρω·θησομεν·αςανα·πληρω·θησομεν·ους
Datαναπληρωθησομεναιςαναπληρωθησομενοιςανα·πληρω·θησομεν·αιςανα·πληρω·θησομεν·οις
Genαναπληρωθησομενωναναπληρωθησομενωνανα·πληρω·θησομεν·ωνανα·πληρω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 18:23:56 EST