αναπαυω • ANAPAUW • anapauō

Search: αναπαυσασθε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναπαυσασθεἀναπαύωανα·παυ·σασθε1aor mp imp 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναπαυσασθεἀναπαύωανα·παυ·σασθε1aor mp imp 2nd pl

ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπαυωανα·παυ·ωαναπαυομαιανα·παυ·ομαι
2ndαναπαυειςανα·παυ·ειςαναπαυῃ, αναπαυει, αναπαυεσαιανα·παυ·ῃ, ανα·παυ·ει classical, ανα·παυ·εσαι alt
3rdαναπαυειανα·παυ·ειαναπαυεται[GNT]ανα·παυ·εται
Pl1stαναπαυομενανα·παυ·ομεναναπαυομεθαανα·παυ·ομεθα
2ndαναπαυετεανα·παυ·ετεαναπαυεσθε[GNT]ανα·παυ·εσθε
3rdαναπαυουσιν, αναπαυουσιανα·παυ·ουσι(ν)αναπαυονταιανα·παυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπαυωανα·παυ·ωαναπαυωμαιανα·παυ·ωμαι
2ndαναπαυῃςανα·παυ·ῃςαναπαυῃανα·παυ·ῃ
3rdαναπαυῃανα·παυ·ῃαναπαυηταιανα·παυ·ηται
Pl1stαναπαυωμενανα·παυ·ωμεναναπαυωμεθαανα·παυ·ωμεθα
2ndαναπαυητεανα·παυ·ητεαναπαυησθεανα·παυ·ησθε
3rdαναπαυωσιν, αναπαυωσιανα·παυ·ωσι(ν)αναπαυωνταιανα·παυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπαυοιμιανα·παυ·οιμιαναπαυοιμηνανα·παυ·οιμην
2ndαναπαυοιςανα·παυ·οιςαναπαυοιοανα·παυ·οιο
3rdαναπαυοιανα·παυ·οιαναπαυοιτοανα·παυ·οιτο
Pl1stαναπαυοιμενανα·παυ·οιμεναναπαυοιμεθαανα·παυ·οιμεθα
2ndαναπαυοιτεανα·παυ·οιτεαναπαυοισθεανα·παυ·οισθε
3rdαναπαυοιεν, αναπαυοισανανα·παυ·οιεν, ανα·παυ·οισαν altαναπαυοιντοανα·παυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναπαυεανα·παυ·εαναπαυου[GNT][LXX]ανα·παυ·ου
3rdαναπαυετωανα·παυ·ετωαναπαυεσθωανα·παυ·εσθω
Pl1st
2ndαναπαυετεανα·παυ·ετεαναπαυεσθε[GNT]ανα·παυ·εσθε
3rdαναπαυετωσαν, αναπαυοντωνανα·παυ·ετωσαν, ανα·παυ·οντων classicalαναπαυεσθωσαν, αναπαυεσθωνανα·παυ·εσθωσαν, ανα·παυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναπαυειν​ανα·παυ·ειν​αναπαυεσθαι​ανα·παυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπαυουσααναπαυονανα·παυ·ουσ·αανα·παυ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναπαυωνανα·παυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναπαυουσαναναπαυονταανα·παυ·ουσ·ανανα·παυ·ο[υ]ντ·α
Datαναπαυουσῃαναπαυοντιανα·παυ·ουσ·ῃανα·παυ·ο[υ]ντ·ι
Genαναπαυουσηςαναπαυοντοςανα·παυ·ουσ·ηςανα·παυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναπαυουσαιαναπαυοντεςαναπαυονταανα·παυ·ουσ·αιανα·παυ·ο[υ]ντ·εςανα·παυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναπαυουσαςαναπαυονταςανα·παυ·ουσ·αςανα·παυ·ο[υ]ντ·ας
Datαναπαυουσαιςαναπαυουσι, αναπαυουσινανα·παυ·ουσ·αιςανα·παυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναπαυουσωναναπαυοντωνανα·παυ·ουσ·ωνανα·παυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπαυομενηαναπαυομενεανα·παυ·ομεν·ηανα·παυ·ομεν·ε
Nomαναπαυομενος[LXX]ανα·παυ·ομεν·ος
Accαναπαυομενην[LXX]αναπαυομενονανα·παυ·ομεν·ηνανα·παυ·ομεν·ον
Datαναπαυομενῃαναπαυομενῳανα·παυ·ομεν·ῃανα·παυ·ομεν·ῳ
Genαναπαυομενηςαναπαυομενουανα·παυ·ομεν·ηςανα·παυ·ομεν·ου
PlVocαναπαυομεναιαναπαυομενοιαναπαυομενα[LXX]ανα·παυ·ομεν·αιανα·παυ·ομεν·οιανα·παυ·ομεν·α
Nom
Accαναπαυομεναςαναπαυομενουςανα·παυ·ομεν·αςανα·παυ·ομεν·ους
Datαναπαυομεναιςαναπαυομενοιςανα·παυ·ομεν·αιςανα·παυ·ομεν·οις
Genαναπαυομενων[LXX]αναπαυομενων[LXX]ανα·παυ·ομεν·ωνανα·παυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεπαυονανα·ε·παυ·ονανεπαυομηνανα·ε·παυ·ομην
2ndανεπαυεςανα·ε·παυ·εςανεπαυουανα·ε·παυ·ου
3rdανεπαυεν, ανεπαυεανα·ε·παυ·ε(ν)ανεπαυετοανα·ε·παυ·ετο
Pl1stανεπαυομενανα·ε·παυ·ομενανεπαυομεθαανα·ε·παυ·ομεθα
2ndανεπαυετεανα·ε·παυ·ετεανεπαυεσθεανα·ε·παυ·εσθε
3rdανεπαυον, ανεπαυοσανανα·ε·παυ·ον, ανα·ε·παυ·οσαν altανεπαυοντοανα·ε·παυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπαυσω[GNT][LXX]ανα·παυ·σωαναπαυσομαι[LXX]ανα·παυ·σομαι
2ndαναπαυσεις[LXX]ανα·παυ·σειςαναπαυσῃ[LXX], αναπαυσει[LXX], αναπαυσεσαιανα·παυ·σῃ, ανα·παυ·σει classical, ανα·παυ·σεσαι alt
3rdαναπαυσει[LXX]ανα·παυ·σειαναπαυσεται[LXX]ανα·παυ·σεται
Pl1stαναπαυσομενανα·παυ·σομεναναπαυσομεθαανα·παυ·σομεθα
2ndαναπαυσετεανα·παυ·σετεαναπαυσεσθεανα·παυ·σεσθε
3rdαναπαυσουσιν, αναπαυσουσιανα·παυ·σουσι(ν)αναπαυσονται[GNT][LXX]ανα·παυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπαυσοιμιανα·παυ·σοιμιαναπαυσοιμηνανα·παυ·σοιμην
2ndαναπαυσοιςανα·παυ·σοιςαναπαυσοιοανα·παυ·σοιο
3rdαναπαυσοιανα·παυ·σοιαναπαυσοιτοανα·παυ·σοιτο
Pl1stαναπαυσοιμενανα·παυ·σοιμεναναπαυσοιμεθαανα·παυ·σοιμεθα
2ndαναπαυσοιτεανα·παυ·σοιτεαναπαυσοισθεανα·παυ·σοισθε
3rdαναπαυσοιενανα·παυ·σοιεναναπαυσοιντοανα·παυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναπαυσειν​ανα·παυ·σειν​αναπαυσεσθαι​ανα·παυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπαυσουσααναπαυσον[GNT]ανα·παυ·σουσ·αανα·παυ·σο[υ]ν[τ]
Nomαναπαυσωνανα·παυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαναπαυσουσαναναπαυσονταανα·παυ·σουσ·ανανα·παυ·σο[υ]ντ·α
Datαναπαυσουσῃαναπαυσοντιανα·παυ·σουσ·ῃανα·παυ·σο[υ]ντ·ι
Genαναπαυσουσηςαναπαυσοντοςανα·παυ·σουσ·ηςανα·παυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαναπαυσουσαιαναπαυσοντεςαναπαυσονταανα·παυ·σουσ·αιανα·παυ·σο[υ]ντ·εςανα·παυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαναπαυσουσαςαναπαυσονταςανα·παυ·σουσ·αςανα·παυ·σο[υ]ντ·ας
Datαναπαυσουσαιςαναπαυσουσι, αναπαυσουσινανα·παυ·σουσ·αιςανα·παυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαναπαυσουσωναναπαυσοντωνανα·παυ·σουσ·ωνανα·παυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπαυσομενηαναπαυσομενεανα·παυ·σομεν·ηανα·παυ·σομεν·ε
Nomαναπαυσομενοςανα·παυ·σομεν·ος
Accαναπαυσομενηναναπαυσομενονανα·παυ·σομεν·ηνανα·παυ·σομεν·ον
Datαναπαυσομενῃαναπαυσομενῳανα·παυ·σομεν·ῃανα·παυ·σομεν·ῳ
Genαναπαυσομενηςαναπαυσομενουανα·παυ·σομεν·ηςανα·παυ·σομεν·ου
PlVocαναπαυσομεναιαναπαυσομενοιαναπαυσομεναανα·παυ·σομεν·αιανα·παυ·σομεν·οιανα·παυ·σομεν·α
Nom
Accαναπαυσομεναςαναπαυσομενουςανα·παυ·σομεν·αςανα·παυ·σομεν·ους
Datαναπαυσομεναιςαναπαυσομενοιςανα·παυ·σομεν·αιςανα·παυ·σομεν·οις
Genαναπαυσομενωναναπαυσομενωνανα·παυ·σομεν·ωνανα·παυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεπαυσαανα·ε·παυ·σαανεπαυσαμην[LXX]ανα·ε·παυ·σαμην
2ndανεπαυσαςανα·ε·παυ·σαςανεπαυσωανα·ε·παυ·σω
3rdανεπαυσεν[LXX], ανεπαυσε[LXX]ανα·ε·παυ·σε(ν)ανεπαυσατο[LXX]ανα·ε·παυ·σατο
Pl1stανεπαυσαμενανα·ε·παυ·σαμενανεπαυσαμεθαανα·ε·παυ·σαμεθα
2ndανεπαυσατεανα·ε·παυ·σατεανεπαυσασθεανα·ε·παυ·σασθε
3rdανεπαυσαν[GNT][LXX]ανα·ε·παυ·σανανεπαυσαντο[LXX]ανα·ε·παυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπαυσω[GNT][LXX]ανα·παυ·σωαναπαυσωμαι[LXX]ανα·παυ·σωμαι
2ndαναπαυσῃςανα·παυ·σῃςαναπαυσῃ[LXX]ανα·παυ·σῃ
3rdαναπαυσῃ[LXX]ανα·παυ·σῃαναπαυσηται[LXX]ανα·παυ·σηται
Pl1stαναπαυσωμενανα·παυ·σωμεναναπαυσωμεθαανα·παυ·σωμεθα
2ndαναπαυσητεανα·παυ·σητεαναπαυσησθεανα·παυ·σησθε
3rdαναπαυσωσιν, αναπαυσωσιανα·παυ·σωσι(ν)αναπαυσωνται[GNT][LXX]ανα·παυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπαυσαιμιανα·παυ·σαιμιαναπαυσαιμηνανα·παυ·σαιμην
2ndαναπαυσαις, αναπαυσειαςανα·παυ·σαις, ανα·παυ·σειας classicalαναπαυσαιοανα·παυ·σαιο
3rdαναπαυσαι[LXX], αναπαυσειεανα·παυ·σαι, ανα·παυ·σειε classicalαναπαυσαιτοανα·παυ·σαιτο
Pl1stαναπαυσαιμενανα·παυ·σαιμεναναπαυσαιμεθαανα·παυ·σαιμεθα
2ndαναπαυσαιτεανα·παυ·σαιτεαναπαυσαισθεανα·παυ·σαισθε
3rdαναπαυσαιεν, αναπαυσαισαν, αναπαυσειαν, αναπαυσειενανα·παυ·σαιεν, ανα·παυ·σαισαν alt, ανα·παυ·σειαν classical, ανα·παυ·σειεν classicalαναπαυσαιντοανα·παυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναπαυσον[GNT]ανα·παυ·σοναναπαυσαι[LXX]ανα·παυ·σαι
3rdαναπαυσατωανα·παυ·σατωαναπαυσασθωανα·παυ·σασθω
Pl1st
2ndαναπαυσατεανα·παυ·σατεαναπαυσασθε[GNT]ανα·παυ·σασθε
3rdαναπαυσατωσαν, αναπαυσαντωνανα·παυ·σατωσαν, ανα·παυ·σαντων classicalαναπαυσασθωσαν, αναπαυσασθωνανα·παυ·σασθωσαν, ανα·παυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναπαυσαι[LXX]​ανα·παυ·σαιαναπαυσασθαι[LXX]​ανα·παυ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπαυσασααναπαυσαςαναπαυσανανα·παυ·σασ·αανα·παυ·σα[ντ]·ςανα·παυ·σαν[τ]
Nom
Accαναπαυσασαναναπαυσανταανα·παυ·σασ·ανανα·παυ·σαντ·α
Datαναπαυσασῃαναπαυσαντιανα·παυ·σασ·ῃανα·παυ·σαντ·ι
Genαναπαυσασηςαναπαυσαντοςανα·παυ·σασ·ηςανα·παυ·σαντ·ος
PlVocαναπαυσασαιαναπαυσαντεςαναπαυσανταανα·παυ·σασ·αιανα·παυ·σαντ·εςανα·παυ·σαντ·α
Nom
Accαναπαυσασαςαναπαυσανταςανα·παυ·σασ·αςανα·παυ·σαντ·ας
Datαναπαυσασαιςαναπαυσασι, αναπαυσασινανα·παυ·σασ·αιςανα·παυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαναπαυσασωναναπαυσαντωνανα·παυ·σασ·ωνανα·παυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπαυσαμενηαναπαυσαμενεανα·παυ·σαμεν·ηανα·παυ·σαμεν·ε
Nomαναπαυσαμενοςανα·παυ·σαμεν·ος
Accαναπαυσαμενηναναπαυσαμενονανα·παυ·σαμεν·ηνανα·παυ·σαμεν·ον
Datαναπαυσαμενῃαναπαυσαμενῳανα·παυ·σαμεν·ῃανα·παυ·σαμεν·ῳ
Genαναπαυσαμενηςαναπαυσαμενουανα·παυ·σαμεν·ηςανα·παυ·σαμεν·ου
PlVocαναπαυσαμεναιαναπαυσαμενοιαναπαυσαμεναανα·παυ·σαμεν·αιανα·παυ·σαμεν·οιανα·παυ·σαμεν·α
Nom
Accαναπαυσαμεναςαναπαυσαμενουςανα·παυ·σαμεν·αςανα·παυ·σαμεν·ους
Datαναπαυσαμεναιςαναπαυσαμενοιςανα·παυ·σαμεν·αιςανα·παυ·σαμεν·οις
Genαναπαυσαμενωναναπαυσαμενωνανα·παυ·σαμεν·ωνανα·παυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπεπαυμαι[LXX]ανα·πεπαυ·μαι
2ndαναπεπαυσαιανα·πεπαυ·σαι
3rdαναπεπαυται[GNT][LXX]ανα·πεπαυ·ται
Pl1stαναπεπαυμεθαανα·πεπαυ·μεθα
2ndαναπεπαυσθεανα·πεπαυ·σθε
3rdαναπεπαυνταιανα·πεπαυ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπεπαυσομαιανα·πεπαυ·σομαι
2ndαναπεπαυσῃ, αναπεπαυσειανα·πεπαυ·σῃ, ανα·πεπαυ·σει classical
3rdαναπεπαυσεταιανα·πεπαυ·σεται
Pl1stαναπεπαυσομεθαανα·πεπαυ·σομεθα
2ndαναπεπαυσεσθεανα·πεπαυ·σεσθε
3rdαναπεπαυσονταιανα·πεπαυ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπεπαυσοιμηνανα·πεπαυ·σοιμην
2ndαναπεπαυσοιοανα·πεπαυ·σοιο
3rdαναπεπαυσοιτοανα·πεπαυ·σοιτο
Pl1stαναπεπαυσοιμεθαανα·πεπαυ·σοιμεθα
2ndαναπεπαυσοισθεανα·πεπαυ·σοισθε
3rdαναπεπαυσοιντοανα·πεπαυ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναπεπαυσοανα·πεπαυ·σο
3rdαναπεπαυσθωανα·πεπαυ·σθω
Pl1st
2ndαναπεπαυσθεανα·πεπαυ·σθε
3rdαναπεπαυσθωσαν, αναπεπαυσθωνανα·πεπαυ·σθωσαν, ανα·πεπαυ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναπεπαυσθαι​ανα·πεπαυ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναπεπαυσεσθαι​ανα·πεπαυ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπεπαυμενηαναπεπαυμενεανα·πεπαυ·μεν·ηανα·πεπαυ·μεν·ε
Nomαναπεπαυμενοςανα·πεπαυ·μεν·ος
Accαναπεπαυμενηναναπεπαυμενονανα·πεπαυ·μεν·ηνανα·πεπαυ·μεν·ον
Datαναπεπαυμενῃαναπεπαυμενῳανα·πεπαυ·μεν·ῃανα·πεπαυ·μεν·ῳ
Genαναπεπαυμενηςαναπεπαυμενουανα·πεπαυ·μεν·ηςανα·πεπαυ·μεν·ου
PlVocαναπεπαυμεναιαναπεπαυμενοιαναπεπαυμεναανα·πεπαυ·μεν·αιανα·πεπαυ·μεν·οιανα·πεπαυ·μεν·α
Nom
Accαναπεπαυμεναςαναπεπαυμενουςανα·πεπαυ·μεν·αςανα·πεπαυ·μεν·ους
Datαναπεπαυμεναιςαναπεπαυμενοιςανα·πεπαυ·μεν·αιςανα·πεπαυ·μεν·οις
Genαναπεπαυμενωναναπεπαυμενωνανα·πεπαυ·μεν·ωνανα·πεπαυ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεπεπαυμηνανα·ε·πεπαυ·μην
2ndανεπεπαυσοανα·ε·πεπαυ·σο
3rdανεπεπαυτοανα·ε·πεπαυ·το
Pl1stανεπεπαυμεθαανα·ε·πεπαυ·μεθα
2ndανεπεπαυσθεανα·ε·πεπαυ·σθε
3rdανεπεπαυντοανα·ε·πεπαυ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπεπαυμηνανα·[ε]·πεπαυ·μην
2ndαναπεπαυσοανα·[ε]·πεπαυ·σο
3rdαναπεπαυτοανα·[ε]·πεπαυ·το
Pl1stαναπεπαυμεθαανα·[ε]·πεπαυ·μεθα
2ndαναπεπαυσθεανα·[ε]·πεπαυ·σθε
3rdαναπεπαυντοανα·[ε]·πεπαυ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανεπαυθην, ανεπαηνανα·ε·παυ·θην, ανα·ε·πα·[θ]ην
2ndανεπαυθης, ανεπαηςανα·ε·παυ·θης, ανα·ε·πα·[θ]ης
3rdανεπαυθη, ανεπαηανα·ε·παυ·θη, ανα·ε·πα·[θ]η
Pl1stανεπαυθημεν[LXX], ανεπαημενανα·ε·παυ·θημεν, ανα·ε·πα·[θ]ημεν
2ndανεπαυθητε, ανεπαητεανα·ε·παυ·θητε, ανα·ε·πα·[θ]ητε
3rdανεπαυθησαν, ανεπαησανανα·ε·παυ·θησαν, ανα·ε·πα·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναπαυθησομαι, αναπαησομαιανα·παυ·θησομαι, ανα·πα·[θ]ησομαι
2ndαναπαυθησῃ, αναπαυθησει, αναπαησῃ, αναπαησειανα·παυ·θησῃ, ανα·παυ·θησει classical, ανα·πα·[θ]ησῃ, ανα·πα·[θ]ησει classical
3rdαναπαυθησεται, αναπαησεταιανα·παυ·θησεται, ανα·πα·[θ]ησεται
Pl1stαναπαυθησομεθα, αναπαησομεθαανα·παυ·θησομεθα, ανα·πα·[θ]ησομεθα
2ndαναπαυθησεσθε, αναπαησεσθεανα·παυ·θησεσθε, ανα·πα·[θ]ησεσθε
3rdαναπαυθησονται, αναπαησονται[GNT]ανα·παυ·θησονται, ανα·πα·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναπαυθω, αναπαωανα·παυ·θω, ανα·πα·[θ]ω
2ndαναπαυθῃς, αναπαῃςανα·παυ·θῃς, ανα·πα·[θ]ῃς
3rdαναπαυθῃ, αναπαῃανα·παυ·θῃ, ανα·πα·[θ]ῃ
Pl1stαναπαυθωμεν, αναπαωμενανα·παυ·θωμεν, ανα·πα·[θ]ωμεν
2ndαναπαυθητε, αναπαητεανα·παυ·θητε, ανα·πα·[θ]ητε
3rdαναπαυθωσιν, αναπαυθωσι, αναπαωσιν, αναπαωσιανα·παυ·θωσι(ν), ανα·πα·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναπαυθειην, αναπαειηνανα·παυ·θειην, ανα·πα·[θ]ειην
2ndαναπαυθειης, αναπαειηςανα·παυ·θειης, ανα·πα·[θ]ειης
3rdαναπαυθειη, αναπαειηανα·παυ·θειη, ανα·πα·[θ]ειη
Pl1stαναπαυθειημεν, αναπαυθειμεν, αναπαειημεν, αναπαειμενανα·παυ·θειημεν, ανα·παυ·θειμεν classical, ανα·πα·[θ]ειημεν, ανα·πα·[θ]ειμεν classical
2ndαναπαυθειητε, αναπαυθειτε, αναπαειητε, αναπαειτεανα·παυ·θειητε, ανα·παυ·θειτε classical, ανα·πα·[θ]ειητε, ανα·πα·[θ]ειτε classical
3rdαναπαυθειησαν, αναπαυθειεν, αναπαειησαν, αναπαειενανα·παυ·θειησαν, ανα·παυ·θειεν classical, ανα·πα·[θ]ειησαν, ανα·πα·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναπαυθησοιμην, αναπαησοιμηνανα·παυ·θησοιμην, ανα·πα·[θ]ησοιμην
2ndαναπαυθησοιο, αναπαησοιοανα·παυ·θησοιο, ανα·πα·[θ]ησοιο
3rdαναπαυθησοιτο, αναπαησοιτοανα·παυ·θησοιτο, ανα·πα·[θ]ησοιτο
Pl1stαναπαυθησοιμεθα, αναπαησοιμεθαανα·παυ·θησοιμεθα, ανα·πα·[θ]ησοιμεθα
2ndαναπαυθησοισθε, αναπαησοισθεανα·παυ·θησοισθε, ανα·πα·[θ]ησοισθε
3rdαναπαυθησοιντο, αναπαησοιντοανα·παυ·θησοιντο, ανα·πα·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναπαυθητι, αναπαηθιανα·παυ·θητι, ανα·πα·[θ]ητι
3rdαναπαυθητω, αναπαητωανα·παυ·θητω, ανα·πα·[θ]ητω
Pl1st
2ndαναπαυθητε, αναπαητεανα·παυ·θητε, ανα·πα·[θ]ητε
3rdαναπαυθητωσαν, αναπαυθεντων, αναπαητωσαν, αναπαεντωνανα·παυ·θητωσαν, ανα·παυ·θεντων classical, ανα·πα·[θ]ητωσαν, ανα·πα·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αναπαυθηναι, αναπαηναι​ανα·παυ·θηναι, ανα·πα·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αναπαυθησεσθαι, αναπαησεσθαι​ανα·παυ·θησεσθαι, ανα·πα·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπαυθεισα, αναπαεισααναπαυθεις, αναπαειςαναπαυθεν, αναπαενανα·παυ·θεισ·α, ανα·πα·[θ]εισ·αανα·παυ·θει[ντ]·ς, ανα·πα·[θ]ει[ντ]·ςανα·παυ·θε[ι]ν[τ], ανα·πα·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accαναπαυθεισαν, αναπαεισαναναπαυθεντα, αναπαενταανα·παυ·θεισ·αν, ανα·πα·[θ]εισ·ανανα·παυ·θε[ι]ντ·α, ανα·πα·[θ]ε[ι]ντ·α
Datαναπαυθεισῃ, αναπαεισῃαναπαυθεντι, αναπαεντιανα·παυ·θεισ·ῃ, ανα·πα·[θ]εισ·ῃανα·παυ·θε[ι]ντ·ι, ανα·πα·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genαναπαυθεισης, αναπαεισηςαναπαυθεντος, αναπαεντοςανα·παυ·θεισ·ης, ανα·πα·[θ]εισ·ηςανα·παυ·θε[ι]ντ·ος, ανα·πα·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocαναπαυθεισαι, αναπαεισαιαναπαυθεντες, αναπαεντεςαναπαυθεντα, αναπαενταανα·παυ·θεισ·αι, ανα·πα·[θ]εισ·αιανα·παυ·θε[ι]ντ·ες, ανα·πα·[θ]ε[ι]ντ·εςανα·παυ·θε[ι]ντ·α, ανα·πα·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accαναπαυθεισας, αναπαεισαςαναπαυθεντας, αναπαενταςανα·παυ·θεισ·ας, ανα·πα·[θ]εισ·αςανα·παυ·θε[ι]ντ·ας, ανα·πα·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datαναπαυθεισαις, αναπαεισαιςαναπαυθεισι, αναπαυθεισιν, αναπαεισι, αναπαεισινανα·παυ·θεισ·αις, ανα·πα·[θ]εισ·αιςανα·παυ·θει[ντ]·σι(ν), ανα·πα·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genαναπαυθεισων, αναπαεισωναναπαυθεντων, αναπαεντωνανα·παυ·θεισ·ων, ανα·πα·[θ]εισ·ωνανα·παυ·θε[ι]ντ·ος, ανα·πα·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπαυθησομενη, αναπαησομενηαναπαυθησομενε, αναπαησομενεανα·παυ·θησομεν·η, ανα·πα·[θ]ησομεν·ηανα·παυ·θησομεν·ε, ανα·πα·[θ]ησομεν·ε
Nomαναπαυθησομενος, αναπαησομενοςανα·παυ·θησομεν·ος, ανα·πα·[θ]ησομεν·ος
Accαναπαυθησομενην, αναπαησομενηναναπαυθησομενον, αναπαησομενονανα·παυ·θησομεν·ην, ανα·πα·[θ]ησομεν·ηνανα·παυ·θησομεν·ον, ανα·πα·[θ]ησομεν·ον
Datαναπαυθησομενῃ, αναπαησομενῃαναπαυθησομενῳ, αναπαησομενῳανα·παυ·θησομεν·ῃ, ανα·πα·[θ]ησομεν·ῃανα·παυ·θησομεν·ῳ, ανα·πα·[θ]ησομεν·ῳ
Genαναπαυθησομενης, αναπαησομενηςαναπαυθησομενου, αναπαησομενουανα·παυ·θησομεν·ης, ανα·πα·[θ]ησομεν·ηςανα·παυ·θησομεν·ου, ανα·πα·[θ]ησομεν·ου
PlVocαναπαυθησομεναι, αναπαησομεναιαναπαυθησομενοι, αναπαησομενοιαναπαυθησομενα, αναπαησομεναανα·παυ·θησομεν·αι, ανα·πα·[θ]ησομεν·αιανα·παυ·θησομεν·οι, ανα·πα·[θ]ησομεν·οιανα·παυ·θησομεν·α, ανα·πα·[θ]ησομεν·α
Nom
Accαναπαυθησομενας, αναπαησομεναςαναπαυθησομενους, αναπαησομενουςανα·παυ·θησομεν·ας, ανα·πα·[θ]ησομεν·αςανα·παυ·θησομεν·ους, ανα·πα·[θ]ησομεν·ους
Datαναπαυθησομεναις, αναπαησομεναιςαναπαυθησομενοις, αναπαησομενοιςανα·παυ·θησομεν·αις, ανα·πα·[θ]ησομεν·αιςανα·παυ·θησομεν·οις, ανα·πα·[θ]ησομεν·οις
Genαναπαυθησομενων, αναπαησομενωναναπαυθησομενων, αναπαησομενωνανα·παυ·θησομεν·ων, ανα·πα·[θ]ησομεν·ωνανα·παυ·θησομεν·ου, ανα·πα·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 05-Jul-2020 06:11:46 EDT