ανανεοω • ANANEOW • ananeoō

Search: ανανεουμενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανανεουμενοιἀνανεόωανα·νε(ο)·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανανεουμενοιἀνανεόωανα·νε(ο)·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl

ἀνα·νεόω (ανα+νε(ο)-, ανα+νεω·σ-, ανα+νεω·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανανεωανα·νε(ο)·ωανανεουμαιανα·νε(ο)·ομαι
2ndανανεοιςανα·νε(ο)·ειςανανεοι, ανανεουσαιανα·νε(ο)·ῃ, ανα·νε(ο)·ει classical, ανα·νε(ο)·εσαι alt
3rdανανεοιανα·νε(ο)·ειανανεουταιανα·νε(ο)·εται
Pl1stανανεουμενανα·νε(ο)·ομενανανεουμεθαανα·νε(ο)·ομεθα
2ndανανεουτεανα·νε(ο)·ετεανανεουσθεανα·νε(ο)·εσθε
3rdανανεουσιν, ανανεουσιανα·νε(ο)·ουσι(ν)ανανεουνταιανα·νε(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανανεωανα·νε(ο)·ωανανεωμαιανα·νε(ο)·ωμαι
2ndανανεοιςανα·νε(ο)·ῃςανανεοιανα·νε(ο)·ῃ
3rdανανεοιανα·νε(ο)·ῃανανεωταιανα·νε(ο)·ηται
Pl1stανανεωμενανα·νε(ο)·ωμενανανεωμεθαανα·νε(ο)·ωμεθα
2ndανανεωτεανα·νε(ο)·ητεανανεωσθεανα·νε(ο)·ησθε
3rdανανεωσιν, ανανεωσιανα·νε(ο)·ωσι(ν)ανανεωνταιανα·νε(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανανεοιμιανα·νε(ο)·οιμιανανεοιμηνανα·νε(ο)·οιμην
2ndανανεοιςανα·νε(ο)·οιςανανεοιοανα·νε(ο)·οιο
3rdανανεοιανα·νε(ο)·οιανανεοιτοανα·νε(ο)·οιτο
Pl1stανανεοιμενανα·νε(ο)·οιμενανανεοιμεθαανα·νε(ο)·οιμεθα
2ndανανεοιτεανα·νε(ο)·οιτεανανεοισθεανα·νε(ο)·οισθε
3rdανανεοιεν, ανανεοισανανα·νε(ο)·οιεν, ανα·νε(ο)·οισαν altανανεοιντοανα·νε(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανανεουανα·νε(ο)·εανανεουανα·νε(ο)·ου
3rdανανεουτωανα·νε(ο)·ετωανανεουσθωανα·νε(ο)·εσθω
Pl1st
2ndανανεουτεανα·νε(ο)·ετεανανεουσθεανα·νε(ο)·εσθε
3rdανανεουτωσαν, ανανεουντωνανα·νε(ο)·ετωσαν, ανα·νε(ο)·οντων classicalανανεουσθωσαν, ανανεουσθωνανα·νε(ο)·εσθωσαν, ανα·νε(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανανεουν​ανα·νε(ο)·ειν​ανανεουσθαι[GNT]​ανα·νε(ο)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανανεουσαανανεουνανα·νε(ο)·ουσ·αανα·νε(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomανανεωνανα·νε(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accανανεουσανανανεουνταανα·νε(ο)·ουσ·ανανα·νε(ο)·ο[υ]ντ·α
Datανανεουσῃανανεουντιανα·νε(ο)·ουσ·ῃανα·νε(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genανανεουσηςανανεουντοςανα·νε(ο)·ουσ·ηςανα·νε(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocανανεουσαιανανεουντεςανανεουνταανα·νε(ο)·ουσ·αιανα·νε(ο)·ο[υ]ντ·εςανα·νε(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανανεουσαςανανεουνταςανα·νε(ο)·ουσ·αςανα·νε(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datανανεουσαιςανανεουσι, ανανεουσινανα·νε(ο)·ουσ·αιςανα·νε(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genανανεουσωνανανεουντωνανα·νε(ο)·ουσ·ωνανα·νε(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανανεουμενηανανεουμενεανα·νε(ο)·ομεν·ηανα·νε(ο)·ομεν·ε
Nomανανεουμενοςανα·νε(ο)·ομεν·ος
Accανανεουμενηνανανεουμενονανα·νε(ο)·ομεν·ηνανα·νε(ο)·ομεν·ον
Datανανεουμενῃανανεουμενῳανα·νε(ο)·ομεν·ῃανα·νε(ο)·ομεν·ῳ
Genανανεουμενηςανανεουμενουανα·νε(ο)·ομεν·ηςανα·νε(ο)·ομεν·ου
PlVocανανεουμεναιανανεουμενοι[LXX]ανανεουμεναανα·νε(ο)·ομεν·αιανα·νε(ο)·ομεν·οιανα·νε(ο)·ομεν·α
Nom
Accανανεουμεναςανανεουμενουςανα·νε(ο)·ομεν·αςανα·νε(ο)·ομεν·ους
Datανανεουμεναιςανανεουμενοιςανα·νε(ο)·ομεν·αιςανα·νε(ο)·ομεν·οις
Genανανεουμενωνανανεουμενωνανα·νε(ο)·ομεν·ωνανα·νε(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανενεουνανα·ε·νε(ο)·ονανενεουμηνανα·ε·νε(ο)·ομην
2ndανενεουςανα·ε·νε(ο)·εςανενεουανα·ε·νε(ο)·ου
3rdανενεουανα·ε·νε(ο)·εανενεουτοανα·ε·νε(ο)·ετο
Pl1stανενεουμενανα·ε·νε(ο)·ομενανενεουμεθαανα·ε·νε(ο)·ομεθα
2ndανενεουτεανα·ε·νε(ο)·ετεανενεουσθεανα·ε·νε(ο)·εσθε
3rdανενεουν, ανενεουσανανα·ε·νε(ο)·ον, ανα·ε·νε(ο)·οσαν altανενεουντοανα·ε·νε(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανανεωσωανα·νεω·σωανανεωσομαιανα·νεω·σομαι
2ndανανεωσειςανα·νεω·σειςανανεωσῃ, ανανεωσει[LXX], ανανεωσεσαιανα·νεω·σῃ, ανα·νεω·σει classical, ανα·νεω·σεσαι alt
3rdανανεωσει[LXX]ανα·νεω·σειανανεωσεταιανα·νεω·σεται
Pl1stανανεωσομενανα·νεω·σομενανανεωσομεθαανα·νεω·σομεθα
2ndανανεωσετεανα·νεω·σετεανανεωσεσθεανα·νεω·σεσθε
3rdανανεωσουσιν, ανανεωσουσιανα·νεω·σουσι(ν)ανανεωσονταιανα·νεω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανανεωσοιμιανα·νεω·σοιμιανανεωσοιμηνανα·νεω·σοιμην
2ndανανεωσοιςανα·νεω·σοιςανανεωσοιοανα·νεω·σοιο
3rdανανεωσοιανα·νεω·σοιανανεωσοιτοανα·νεω·σοιτο
Pl1stανανεωσοιμενανα·νεω·σοιμενανανεωσοιμεθαανα·νεω·σοιμεθα
2ndανανεωσοιτεανα·νεω·σοιτεανανεωσοισθεανα·νεω·σοισθε
3rdανανεωσοιενανα·νεω·σοιενανανεωσοιντοανα·νεω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανανεωσειν​ανα·νεω·σειν​ανανεωσεσθαι​ανα·νεω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανανεωσουσαανανεωσονανα·νεω·σουσ·αανα·νεω·σο[υ]ν[τ]
Nomανανεωσωνανα·νεω·σο[υ]ν[τ]·^
Accανανεωσουσανανανεωσονταανα·νεω·σουσ·ανανα·νεω·σο[υ]ντ·α
Datανανεωσουσῃανανεωσοντιανα·νεω·σουσ·ῃανα·νεω·σο[υ]ντ·ι
Genανανεωσουσηςανανεωσοντοςανα·νεω·σουσ·ηςανα·νεω·σο[υ]ντ·ος
PlVocανανεωσουσαιανανεωσοντεςανανεωσονταανα·νεω·σουσ·αιανα·νεω·σο[υ]ντ·εςανα·νεω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accανανεωσουσαςανανεωσονταςανα·νεω·σουσ·αςανα·νεω·σο[υ]ντ·ας
Datανανεωσουσαιςανανεωσουσι, ανανεωσουσινανα·νεω·σουσ·αιςανα·νεω·σου[ντ]·σι(ν)
Genανανεωσουσωνανανεωσοντωνανα·νεω·σουσ·ωνανα·νεω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανανεωσομενηανανεωσομενεανα·νεω·σομεν·ηανα·νεω·σομεν·ε
Nomανανεωσομενοςανα·νεω·σομεν·ος
Accανανεωσομενηνανανεωσομενονανα·νεω·σομεν·ηνανα·νεω·σομεν·ον
Datανανεωσομενῃανανεωσομενῳανα·νεω·σομεν·ῃανα·νεω·σομεν·ῳ
Genανανεωσομενηςανανεωσομενουανα·νεω·σομεν·ηςανα·νεω·σομεν·ου
PlVocανανεωσομεναιανανεωσομενοιανανεωσομεναανα·νεω·σομεν·αιανα·νεω·σομεν·οιανα·νεω·σομεν·α
Nom
Accανανεωσομεναςανανεωσομενουςανα·νεω·σομεν·αςανα·νεω·σομεν·ους
Datανανεωσομεναιςανανεωσομενοιςανα·νεω·σομεν·αιςανα·νεω·σομεν·οις
Genανανεωσομενωνανανεωσομενωνανα·νεω·σομεν·ωνανα·νεω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανενεωσαανα·ε·νεω·σαανενεωσαμηνανα·ε·νεω·σαμην
2ndανενεωσαςανα·ε·νεω·σαςανενεωσωανα·ε·νεω·σω
3rdανενεωσεν, ανενεωσεανα·ε·νεω·σε(ν)ανενεωσατοανα·ε·νεω·σατο
Pl1stανενεωσαμενανα·ε·νεω·σαμενανενεωσαμεθαανα·ε·νεω·σαμεθα
2ndανενεωσατεανα·ε·νεω·σατεανενεωσασθεανα·ε·νεω·σασθε
3rdανενεωσανανα·ε·νεω·σανανενεωσαντοανα·ε·νεω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανανεωσωανα·νεω·σωανανεωσωμαιανα·νεω·σωμαι
2ndανανεωσῃςανα·νεω·σῃςανανεωσῃανα·νεω·σῃ
3rdανανεωσῃανα·νεω·σῃανανεωσηταιανα·νεω·σηται
Pl1stανανεωσωμενανα·νεω·σωμενανανεωσωμεθαανα·νεω·σωμεθα
2ndανανεωσητεανα·νεω·σητεανανεωσησθεανα·νεω·σησθε
3rdανανεωσωσιν, ανανεωσωσιανα·νεω·σωσι(ν)ανανεωσωνταιανα·νεω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανανεωσαιμιανα·νεω·σαιμιανανεωσαιμηνανα·νεω·σαιμην
2ndανανεωσαις, ανανεωσειαςανα·νεω·σαις, ανα·νεω·σειας classicalανανεωσαιοανα·νεω·σαιο
3rdανανεωσαι, ανανεωσειεανα·νεω·σαι, ανα·νεω·σειε classicalανανεωσαιτοανα·νεω·σαιτο
Pl1stανανεωσαιμενανα·νεω·σαιμενανανεωσαιμεθαανα·νεω·σαιμεθα
2ndανανεωσαιτεανα·νεω·σαιτεανανεωσαισθεανα·νεω·σαισθε
3rdανανεωσαιεν, ανανεωσαισαν, ανανεωσειαν, ανανεωσειενανα·νεω·σαιεν, ανα·νεω·σαισαν alt, ανα·νεω·σειαν classical, ανα·νεω·σειεν classicalανανεωσαιντοανα·νεω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανανεωσονανα·νεω·σονανανεωσαιανα·νεω·σαι
3rdανανεωσατωανα·νεω·σατωανανεωσασθωανα·νεω·σασθω
Pl1st
2ndανανεωσατεανα·νεω·σατεανανεωσασθεανα·νεω·σασθε
3rdανανεωσατωσαν, ανανεωσαντωνανα·νεω·σατωσαν, ανα·νεω·σαντων classicalανανεωσασθωσαν, ανανεωσασθωνανα·νεω·σασθωσαν, ανα·νεω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανανεωσαι​ανα·νεω·σαι​ανανεωσασθαι[LXX]​ανα·νεω·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανανεωσασαανανεωσαςανανεωσανανα·νεω·σασ·αανα·νεω·σα[ντ]·ςανα·νεω·σαν[τ]
Nom
Accανανεωσασανανανεωσανταανα·νεω·σασ·ανανα·νεω·σαντ·α
Datανανεωσασῃανανεωσαντιανα·νεω·σασ·ῃανα·νεω·σαντ·ι
Genανανεωσασηςανανεωσαντοςανα·νεω·σασ·ηςανα·νεω·σαντ·ος
PlVocανανεωσασαιανανεωσαντεςανανεωσανταανα·νεω·σασ·αιανα·νεω·σαντ·εςανα·νεω·σαντ·α
Nom
Accανανεωσασαςανανεωσανταςανα·νεω·σασ·αςανα·νεω·σαντ·ας
Datανανεωσασαιςανανεωσασι, ανανεωσασινανα·νεω·σασ·αιςανα·νεω·σα[ντ]·σι(ν)
Genανανεωσασωνανανεωσαντωνανα·νεω·σασ·ωνανα·νεω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανανεωσαμενηανανεωσαμενεανα·νεω·σαμεν·ηανα·νεω·σαμεν·ε
Nomανανεωσαμενοςανα·νεω·σαμεν·ος
Accανανεωσαμενηνανανεωσαμενονανα·νεω·σαμεν·ηνανα·νεω·σαμεν·ον
Datανανεωσαμενῃανανεωσαμενῳανα·νεω·σαμεν·ῃανα·νεω·σαμεν·ῳ
Genανανεωσαμενηςανανεωσαμενουανα·νεω·σαμεν·ηςανα·νεω·σαμεν·ου
PlVocανανεωσαμεναιανανεωσαμενοι[LXX]ανανεωσαμεναανα·νεω·σαμεν·αιανα·νεω·σαμεν·οιανα·νεω·σαμεν·α
Nom
Accανανεωσαμεναςανανεωσαμενουςανα·νεω·σαμεν·αςανα·νεω·σαμεν·ους
Datανανεωσαμεναιςανανεωσαμενοιςανα·νεω·σαμεν·αιςανα·νεω·σαμεν·οις
Genανανεωσαμενωνανανεωσαμενωνανα·νεω·σαμεν·ωνανα·νεω·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 18:33:00 EST