αναμενω • ANAMENW • anamenō

Search: αναμεινατε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναμεινατεἀναμένωανα·μειν·[σ]ατε1aor act imp 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναμεινατεἀναμένωανα·μειν·[σ]ατε1aor act imp 2nd pl

ἀνα·μένω (ανα+μεν-, ανα+μεν(ε)·[σ]-, ανα+μειν·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναμενω[LXX]ανα·μεν·ωαναμενομαιανα·μεν·ομαι
2ndαναμενειςανα·μεν·ειςαναμενῃ, αναμενει[LXX], αναμενεσαιανα·μεν·ῃ, ανα·μεν·ει classical, ανα·μεν·εσαι alt
3rdαναμενει[LXX]ανα·μεν·ειαναμενεταιανα·μεν·εται
Pl1stαναμενομενανα·μεν·ομεναναμενομεθαανα·μεν·ομεθα
2ndαναμενετεανα·μεν·ετεαναμενεσθεανα·μεν·εσθε
3rdαναμενουσιν, αναμενουσιανα·μεν·ουσι(ν)αναμενονταιανα·μεν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναμενω[LXX]ανα·μεν·ωαναμενωμαιανα·μεν·ωμαι
2ndαναμενῃςανα·μεν·ῃςαναμενῃανα·μεν·ῃ
3rdαναμενῃανα·μεν·ῃαναμενηταιανα·μεν·ηται
Pl1stαναμενωμενανα·μεν·ωμεναναμενωμεθαανα·μεν·ωμεθα
2ndαναμενητεανα·μεν·ητεαναμενησθεανα·μεν·ησθε
3rdαναμενωσιν, αναμενωσιανα·μεν·ωσι(ν)αναμενωνταιανα·μεν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναμενοιμιανα·μεν·οιμιαναμενοιμηνανα·μεν·οιμην
2ndαναμενοιςανα·μεν·οιςαναμενοιοανα·μεν·οιο
3rdαναμενοιανα·μεν·οιαναμενοιτοανα·μεν·οιτο
Pl1stαναμενοιμενανα·μεν·οιμεναναμενοιμεθαανα·μεν·οιμεθα
2ndαναμενοιτεανα·μεν·οιτεαναμενοισθεανα·μεν·οισθε
3rdαναμενοιεν, αναμενοισανανα·μεν·οιεν, ανα·μεν·οισαν altαναμενοιντοανα·μεν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναμενε[LXX]ανα·μεν·εαναμενουανα·μεν·ου
3rdαναμενετωανα·μεν·ετωαναμενεσθωανα·μεν·εσθω
Pl1st
2ndαναμενετεανα·μεν·ετεαναμενεσθεανα·μεν·εσθε
3rdαναμενετωσαν, αναμενοντωνανα·μεν·ετωσαν, ανα·μεν·οντων classicalαναμενεσθωσαν, αναμενεσθωνανα·μεν·εσθωσαν, ανα·μεν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναμενειν[GNT]​ανα·μεν·ειναναμενεσθαι​ανα·μεν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναμενουσααναμενονανα·μεν·ουσ·αανα·μεν·ο[υ]ν[τ]
Nomαναμενων[LXX]ανα·μεν·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναμενουσαναναμενονταανα·μεν·ουσ·ανανα·μεν·ο[υ]ντ·α
Datαναμενουσῃαναμενοντιανα·μεν·ουσ·ῃανα·μεν·ο[υ]ντ·ι
Genαναμενουσηςαναμενοντοςανα·μεν·ουσ·ηςανα·μεν·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναμενουσαιαναμενοντες[LXX]αναμενονταανα·μεν·ουσ·αιανα·μεν·ο[υ]ντ·εςανα·μεν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναμενουσαςαναμενονταςανα·μεν·ουσ·αςανα·μεν·ο[υ]ντ·ας
Datαναμενουσαιςαναμενουσι, αναμενουσινανα·μεν·ουσ·αιςανα·μεν·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναμενουσωναναμενοντωνανα·μεν·ουσ·ωνανα·μεν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναμενομενηαναμενομενεανα·μεν·ομεν·ηανα·μεν·ομεν·ε
Nomαναμενομενοςανα·μεν·ομεν·ος
Accαναμενομενηναναμενομενονανα·μεν·ομεν·ηνανα·μεν·ομεν·ον
Datαναμενομενῃαναμενομενῳανα·μεν·ομεν·ῃανα·μεν·ομεν·ῳ
Genαναμενομενηςαναμενομενουανα·μεν·ομεν·ηςανα·μεν·ομεν·ου
PlVocαναμενομεναιαναμενομενοιαναμενομεναανα·μεν·ομεν·αιανα·μεν·ομεν·οιανα·μεν·ομεν·α
Nom
Accαναμενομεναςαναμενομενουςανα·μεν·ομεν·αςανα·μεν·ομεν·ους
Datαναμενομεναιςαναμενομενοιςανα·μεν·ομεν·αιςανα·μεν·ομεν·οις
Genαναμενομενωναναμενομενωνανα·μεν·ομεν·ωνανα·μεν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεμενονανα·ε·μεν·ονανεμενομηνανα·ε·μεν·ομην
2ndανεμενεςανα·ε·μεν·εςανεμενουανα·ε·μεν·ου
3rdανεμενεν, ανεμενεανα·ε·μεν·ε(ν)ανεμενετοανα·ε·μεν·ετο
Pl1stανεμενομενανα·ε·μεν·ομενανεμενομεθαανα·ε·μεν·ομεθα
2ndανεμενετεανα·ε·μεν·ετεανεμενεσθεανα·ε·μεν·εσθε
3rdανεμενον, ανεμενοσανανα·ε·μεν·ον, ανα·ε·μεν·οσαν altανεμενοντοανα·ε·μεν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναμενω[LXX]ανα·μεν(ε)·[σ]ωαναμενουμαιανα·μεν(ε)·[σ]ομαι
2ndαναμενειςανα·μεν(ε)·[σ]ειςαναμενῃ, αναμενει[LXX], αναμενεισαιανα·μεν(ε)·[σ]ῃ, ανα·μεν(ε)·[σ]ει classical, ανα·μεν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdαναμενει[LXX]ανα·μεν(ε)·[σ]ειαναμενειταιανα·μεν(ε)·[σ]εται
Pl1stαναμενουμενανα·μεν(ε)·[σ]ομεναναμενουμεθαανα·μεν(ε)·[σ]ομεθα
2ndαναμενειτε[LXX]ανα·μεν(ε)·[σ]ετεαναμενεισθεανα·μεν(ε)·[σ]εσθε
3rdαναμενουσιν, αναμενουσιανα·μεν(ε)·[σ]ουσι(ν)αναμενουνταιανα·μεν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναμενοιμιανα·μεν(ε)·[σ]οιμιαναμενοιμηνανα·μεν(ε)·[σ]οιμην
2ndαναμενοιςανα·μεν(ε)·[σ]οιςαναμενοιοανα·μεν(ε)·[σ]οιο
3rdαναμενοιανα·μεν(ε)·[σ]οιαναμενοιτοανα·μεν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stαναμενοιμενανα·μεν(ε)·[σ]οιμεναναμενοιμεθαανα·μεν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndαναμενοιτεανα·μεν(ε)·[σ]οιτεαναμενοισθεανα·μεν(ε)·[σ]οισθε
3rdαναμενοιενανα·μεν(ε)·[σ]οιεναναμενοιντοανα·μεν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναμενειν[GNT]​ανα·μεν(ε)·[σ]ειναναμενεισθαι​ανα·μεν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναμενουσααναμενουνανα·μεν(ε)·[σ]ουσ·αανα·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomαναμενων[LXX]ανα·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accαναμενουσαναναμενουνταανα·μεν(ε)·[σ]ουσ·ανανα·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datαναμενουσῃαναμενουντιανα·μεν(ε)·[σ]ουσ·ῃανα·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genαναμενουσηςαναμενουντοςανα·μεν(ε)·[σ]ουσ·ηςανα·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocαναμενουσαιαναμενουντεςαναμενουνταανα·μεν(ε)·[σ]ουσ·αιανα·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςανα·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναμενουσαςαναμενουνταςανα·μεν(ε)·[σ]ουσ·αςανα·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datαναμενουσαιςαναμενουσι, αναμενουσινανα·μεν(ε)·[σ]ουσ·αιςανα·μεν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genαναμενουσωναναμενουντωνανα·μεν(ε)·[σ]ουσ·ωνανα·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναμενουμενηαναμενουμενεανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·ηανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomαναμενουμενοςανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accαναμενουμενηναναμενουμενονανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·ηνανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datαναμενουμενῃαναμενουμενῳανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·ῃανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genαναμενουμενηςαναμενουμενουανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·ηςανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocαναμενουμεναιαναμενουμενοιαναμενουμεναανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·αιανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·οιανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accαναμενουμεναςαναμενουμενουςανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·αςανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datαναμενουμεναιςαναμενουμενοιςανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·αιςανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genαναμενουμενωναναμενουμενωνανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·ωνανα·μεν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεμειναανα·ε·μειν·[σ]αανεμειναμηνανα·ε·μειν·[σ]αμην
2ndανεμειναςανα·ε·μειν·[σ]αςανεμεινωανα·ε·μειν·[σ]ω
3rdανεμεινεν, ανεμεινεανα·ε·μειν·[σ]ε(ν)ανεμεινατοανα·ε·μειν·[σ]ατο
Pl1stανεμειναμεν[LXX]ανα·ε·μειν·[σ]αμενανεμειναμεθαανα·ε·μειν·[σ]αμεθα
2ndανεμεινατεανα·ε·μειν·[σ]ατεανεμεινασθεανα·ε·μειν·[σ]ασθε
3rdανεμεινανανα·ε·μειν·[σ]ανανεμειναντοανα·ε·μειν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναμεινωανα·μειν·[σ]ωαναμεινωμαιανα·μειν·[σ]ωμαι
2ndαναμεινῃςανα·μειν·[σ]ῃςαναμεινῃανα·μειν·[σ]ῃ
3rdαναμεινῃανα·μειν·[σ]ῃαναμεινηταιανα·μειν·[σ]ηται
Pl1stαναμεινωμενανα·μειν·[σ]ωμεναναμεινωμεθαανα·μειν·[σ]ωμεθα
2ndαναμεινητεανα·μειν·[σ]ητεαναμεινησθεανα·μειν·[σ]ησθε
3rdαναμεινωσιν, αναμεινωσιανα·μειν·[σ]ωσι(ν)αναμεινωνταιανα·μειν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναμειναιμιανα·μειν·[σ]αιμιαναμειναιμηνανα·μειν·[σ]αιμην
2ndαναμειναις, αναμεινειαςανα·μειν·[σ]αις, ανα·μειν·[σ]ειας classicalαναμειναιοανα·μειν·[σ]αιο
3rdαναμειναι, αναμεινειεανα·μειν·[σ]αι, ανα·μειν·[σ]ειε classicalαναμειναιτοανα·μειν·[σ]αιτο
Pl1stαναμειναιμενανα·μειν·[σ]αιμεναναμειναιμεθαανα·μειν·[σ]αιμεθα
2ndαναμειναιτεανα·μειν·[σ]αιτεαναμειναισθεανα·μειν·[σ]αισθε
3rdαναμειναιεν, αναμειναισαν, αναμεινειαν, αναμεινειενανα·μειν·[σ]αιεν, ανα·μειν·[σ]αισαν alt, ανα·μειν·[σ]ειαν classical, ανα·μειν·[σ]ειεν classicalαναμειναιντοανα·μειν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναμεινον[LXX]ανα·μειν·[σ]οναναμειναιανα·μειν·[σ]αι
3rdαναμεινατωανα·μειν·[σ]ατωαναμεινασθωανα·μειν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndαναμεινατε[LXX]ανα·μειν·[σ]ατεαναμεινασθεανα·μειν·[σ]ασθε
3rdαναμεινατωσαν, αναμειναντωνανα·μειν·[σ]ατωσαν, ανα·μειν·[σ]αντων classicalαναμεινασθωσαν, αναμεινασθωνανα·μειν·[σ]ασθωσαν, ανα·μειν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναμειναι​ανα·μειν·[σ]αι​αναμεινασθαι​ανα·μειν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναμεινασααναμειναςαναμεινανανα·μειν·[σ]ασ·αανα·μειν·[σ]α[ντ]·ςανα·μειν·[σ]αν[τ]
Nom
Accαναμεινασαναναμεινανταανα·μειν·[σ]ασ·ανανα·μειν·[σ]αντ·α
Datαναμεινασῃαναμειναντιανα·μειν·[σ]ασ·ῃανα·μειν·[σ]αντ·ι
Genαναμεινασηςαναμειναντοςανα·μειν·[σ]ασ·ηςανα·μειν·[σ]αντ·ος
PlVocαναμεινασαιαναμειναντεςαναμεινανταανα·μειν·[σ]ασ·αιανα·μειν·[σ]αντ·εςανα·μειν·[σ]αντ·α
Nom
Accαναμεινασαςαναμεινανταςανα·μειν·[σ]ασ·αςανα·μειν·[σ]αντ·ας
Datαναμεινασαιςαναμεινασι, αναμεινασινανα·μειν·[σ]ασ·αιςανα·μειν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genαναμεινασωναναμειναντωνανα·μειν·[σ]ασ·ωνανα·μειν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναμειναμενηαναμειναμενεανα·μειν·[σ]αμεν·ηανα·μειν·[σ]αμεν·ε
Nomαναμειναμενοςανα·μειν·[σ]αμεν·ος
Accαναμειναμενηναναμειναμενονανα·μειν·[σ]αμεν·ηνανα·μειν·[σ]αμεν·ον
Datαναμειναμενῃαναμειναμενῳανα·μειν·[σ]αμεν·ῃανα·μειν·[σ]αμεν·ῳ
Genαναμειναμενηςαναμειναμενουανα·μειν·[σ]αμεν·ηςανα·μειν·[σ]αμεν·ου
PlVocαναμειναμεναιαναμειναμενοιαναμειναμεναανα·μειν·[σ]αμεν·αιανα·μειν·[σ]αμεν·οιανα·μειν·[σ]αμεν·α
Nom
Accαναμειναμεναςαναμειναμενουςανα·μειν·[σ]αμεν·αςανα·μειν·[σ]αμεν·ους
Datαναμειναμεναιςαναμειναμενοιςανα·μειν·[σ]αμεν·αιςανα·μειν·[σ]αμεν·οις
Genαναμειναμενωναναμειναμενωνανα·μειν·[σ]αμεν·ωνανα·μειν·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 18:14:03 EST