αναλυω • ANALUW • analuō

Search: αναλυσῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναλυσῃ; αναλυσῃἀναλύωανα·λυ·σῃ; ανα·λυ·σῃ1aor act sub 3rd sg; 1aor mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναλυσῃἀναλύωανα·λυ·σῃ1aor act sub 3rd sg
αναλυσῃἀναλύωανα·λυ·σῃ1aor mp sub 2nd sg

ἀνα·λύω (ανα+λυ-, -, ανα+λυ·σ-, ανα+λελυ·κ-, -, ανα+λυ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλυωανα·λυ·ωαναλυομαιανα·λυ·ομαι
2ndαναλυειςανα·λυ·ειςαναλυῃ, αναλυει[LXX], αναλυεσαιανα·λυ·ῃ, ανα·λυ·ει classical, ανα·λυ·εσαι alt
3rdαναλυει[LXX]ανα·λυ·ειαναλυεταιανα·λυ·εται
Pl1stαναλυομενανα·λυ·ομεναναλυομεθαανα·λυ·ομεθα
2ndαναλυετεανα·λυ·ετεαναλυεσθεανα·λυ·εσθε
3rdαναλυουσιν, αναλυουσιανα·λυ·ουσι(ν)αναλυονταιανα·λυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλυωανα·λυ·ωαναλυωμαιανα·λυ·ωμαι
2ndαναλυῃςανα·λυ·ῃςαναλυῃανα·λυ·ῃ
3rdαναλυῃανα·λυ·ῃαναλυηταιανα·λυ·ηται
Pl1stαναλυωμενανα·λυ·ωμεναναλυωμεθαανα·λυ·ωμεθα
2ndαναλυητεανα·λυ·ητεαναλυησθεανα·λυ·ησθε
3rdαναλυωσιν, αναλυωσιανα·λυ·ωσι(ν)αναλυωνταιανα·λυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλυοιμιανα·λυ·οιμιαναλυοιμηνανα·λυ·οιμην
2ndαναλυοιςανα·λυ·οιςαναλυοιοανα·λυ·οιο
3rdαναλυοιανα·λυ·οιαναλυοιτοανα·λυ·οιτο
Pl1stαναλυοιμενανα·λυ·οιμεναναλυοιμεθαανα·λυ·οιμεθα
2ndαναλυοιτεανα·λυ·οιτεαναλυοισθεανα·λυ·οισθε
3rdαναλυοιεν, αναλυοισανανα·λυ·οιεν, ανα·λυ·οισαν altαναλυοιντοανα·λυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναλυεανα·λυ·εαναλυουανα·λυ·ου
3rdαναλυετωανα·λυ·ετωαναλυεσθωανα·λυ·εσθω
Pl1st
2ndαναλυετεανα·λυ·ετεαναλυεσθεανα·λυ·εσθε
3rdαναλυετωσαν, αναλυοντωνανα·λυ·ετωσαν, ανα·λυ·οντων classicalαναλυεσθωσαν, αναλυεσθωνανα·λυ·εσθωσαν, ανα·λυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναλυειν[LXX]​ανα·λυ·ειναναλυεσθαι​ανα·λυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλυουσααναλυονανα·λυ·ουσ·αανα·λυ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναλυων[LXX]ανα·λυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναλυουσαναναλυονταανα·λυ·ουσ·ανανα·λυ·ο[υ]ντ·α
Datαναλυουσῃαναλυοντιανα·λυ·ουσ·ῃανα·λυ·ο[υ]ντ·ι
Genαναλυουσηςαναλυοντοςανα·λυ·ουσ·ηςανα·λυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναλυουσαιαναλυοντες[LXX]αναλυονταανα·λυ·ουσ·αιανα·λυ·ο[υ]ντ·εςανα·λυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναλυουσαςαναλυονταςανα·λυ·ουσ·αςανα·λυ·ο[υ]ντ·ας
Datαναλυουσαιςαναλυουσι, αναλυουσινανα·λυ·ουσ·αιςανα·λυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναλυουσωναναλυοντωνανα·λυ·ουσ·ωνανα·λυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλυομενηαναλυομενεανα·λυ·ομεν·ηανα·λυ·ομεν·ε
Nomαναλυομενοςανα·λυ·ομεν·ος
Accαναλυομενηναναλυομενονανα·λυ·ομεν·ηνανα·λυ·ομεν·ον
Datαναλυομενῃαναλυομενῳανα·λυ·ομεν·ῃανα·λυ·ομεν·ῳ
Genαναλυομενηςαναλυομενουανα·λυ·ομεν·ηςανα·λυ·ομεν·ου
PlVocαναλυομεναιαναλυομενοιαναλυομεναανα·λυ·ομεν·αιανα·λυ·ομεν·οιανα·λυ·ομεν·α
Nom
Accαναλυομεναςαναλυομενουςανα·λυ·ομεν·αςανα·λυ·ομεν·ους
Datαναλυομεναιςαναλυομενοιςανα·λυ·ομεν·αιςανα·λυ·ομεν·οις
Genαναλυομενωναναλυομενωνανα·λυ·ομεν·ωνανα·λυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανελυονανα·ε·λυ·ονανελυομηνανα·ε·λυ·ομην
2ndανελυεςανα·ε·λυ·εςανελυουανα·ε·λυ·ου
3rdανελυεν, ανελυεανα·ε·λυ·ε(ν)ανελυετοανα·ε·λυ·ετο
Pl1stανελυομενανα·ε·λυ·ομενανελυομεθαανα·ε·λυ·ομεθα
2ndανελυετεανα·ε·λυ·ετεανελυεσθεανα·ε·λυ·εσθε
3rdανελυον, ανελυοσανανα·ε·λυ·ον, ανα·ε·λυ·οσαν altανελυοντοανα·ε·λυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανελυσα[LXX]ανα·ε·λυ·σαανελυσαμηνανα·ε·λυ·σαμην
2ndανελυσαςανα·ε·λυ·σαςανελυσωανα·ε·λυ·σω
3rdανελυσεν[LXX], ανελυσεανα·ε·λυ·σε(ν), ανα·ε·λυ·σε(ν)ανελυσατοανα·ε·λυ·σατο
Pl1stανελυσαμενανα·ε·λυ·σαμενανελυσαμεθαανα·ε·λυ·σαμεθα
2ndανελυσατεανα·ε·λυ·σατεανελυσασθεανα·ε·λυ·σασθε
3rdανελυσαν[LXX]ανα·ε·λυ·σανανελυσαντοανα·ε·λυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλυσωανα·λυ·σωαναλυσωμαιανα·λυ·σωμαι
2ndαναλυσῃςανα·λυ·σῃςαναλυσῃ[GNT]ανα·λυ·σῃ
3rdαναλυσῃ[GNT]ανα·λυ·σῃαναλυσηταιανα·λυ·σηται
Pl1stαναλυσωμενανα·λυ·σωμεναναλυσωμεθαανα·λυ·σωμεθα
2ndαναλυσητεανα·λυ·σητεαναλυσησθεανα·λυ·σησθε
3rdαναλυσωσιν, αναλυσωσιανα·λυ·σωσι(ν)αναλυσωνταιανα·λυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλυσαιμιανα·λυ·σαιμιαναλυσαιμηνανα·λυ·σαιμην
2ndαναλυσαις, αναλυσειαςανα·λυ·σαις, ανα·λυ·σειας classicalαναλυσαιοανα·λυ·σαιο
3rdαναλυσαι[GNT], αναλυσειεανα·λυ·σαι, ανα·λυ·σειε classicalαναλυσαιτοανα·λυ·σαιτο
Pl1stαναλυσαιμενανα·λυ·σαιμεναναλυσαιμεθαανα·λυ·σαιμεθα
2ndαναλυσαιτεανα·λυ·σαιτεαναλυσαισθεανα·λυ·σαισθε
3rdαναλυσαιεν, αναλυσαισαν, αναλυσειαν, αναλυσειενανα·λυ·σαιεν, ανα·λυ·σαισαν alt, ανα·λυ·σειαν classical, ανα·λυ·σειεν classicalαναλυσαιντοανα·λυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναλυσονανα·λυ·σοναναλυσαι[GNT]ανα·λυ·σαι
3rdαναλυσατωανα·λυ·σατωαναλυσασθωανα·λυ·σασθω
Pl1st
2ndαναλυσατεανα·λυ·σατεαναλυσασθεανα·λυ·σασθε
3rdαναλυσατωσαν, αναλυσαντωνανα·λυ·σατωσαν, ανα·λυ·σαντων classicalαναλυσασθωσαν, αναλυσασθωνανα·λυ·σασθωσαν, ανα·λυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναλυσαι[GNT]​ανα·λυ·σαιαναλυσασθαι​ανα·λυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλυσασααναλυσας[LXX]αναλυσανανα·λυ·σασ·αανα·λυ·σα[ντ]·ςανα·λυ·σαν[τ]
Nom
Accαναλυσασαναναλυσανταανα·λυ·σασ·ανανα·λυ·σαντ·α
Datαναλυσασῃαναλυσαντιανα·λυ·σασ·ῃανα·λυ·σαντ·ι
Genαναλυσασηςαναλυσαντοςανα·λυ·σασ·ηςανα·λυ·σαντ·ος
PlVocαναλυσασαιαναλυσαντες[LXX]αναλυσανταανα·λυ·σασ·αιανα·λυ·σαντ·εςανα·λυ·σαντ·α
Nom
Accαναλυσασαςαναλυσανταςανα·λυ·σασ·αςανα·λυ·σαντ·ας
Datαναλυσασαιςαναλυσασι, αναλυσασινανα·λυ·σασ·αιςανα·λυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαναλυσασωναναλυσαντωνανα·λυ·σασ·ωνανα·λυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλυσαμενηαναλυσαμενεανα·λυ·σαμεν·ηανα·λυ·σαμεν·ε
Nomαναλυσαμενοςανα·λυ·σαμεν·ος
Accαναλυσαμενηναναλυσαμενονανα·λυ·σαμεν·ηνανα·λυ·σαμεν·ον
Datαναλυσαμενῃαναλυσαμενῳανα·λυ·σαμεν·ῃανα·λυ·σαμεν·ῳ
Genαναλυσαμενηςαναλυσαμενουανα·λυ·σαμεν·ηςανα·λυ·σαμεν·ου
PlVocαναλυσαμεναιαναλυσαμενοιαναλυσαμεναανα·λυ·σαμεν·αιανα·λυ·σαμεν·οιανα·λυ·σαμεν·α
Nom
Accαναλυσαμεναςαναλυσαμενουςανα·λυ·σαμεν·αςανα·λυ·σαμεν·ους
Datαναλυσαμεναιςαναλυσαμενοιςανα·λυ·σαμεν·αιςανα·λυ·σαμεν·οις
Genαναλυσαμενωναναλυσαμενωνανα·λυ·σαμεν·ωνανα·λυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλελυκαανα·λελυ·κα
2ndαναλελυκας, αναλελυκεςανα·λελυ·κας, ανα·λελυ·κες alt
3rdαναλελυκεν, αναλελυκεανα·λελυ·κε(ν)
Pl1stαναλελυκαμενανα·λελυ·καμεν
2ndαναλελυκατεανα·λελυ·κατε
3rdαναλελυκασιν, αναλελυκασι, αναλελυκανανα·λελυ·κασι(ν), ανα·λελυ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλελυκωανα·λελυ·κω
2ndαναλελυκῃςανα·λελυ·κῃς
3rdαναλελυκῃανα·λελυ·κῃ
Pl1stαναλελυκωμενανα·λελυ·κωμεν
2ndαναλελυκητεανα·λελυ·κητε
3rdαναλελυκωσιν, αναλελυκωσιανα·λελυ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλελυκοιμι, αναλελυκοιηνανα·λελυ·κοιμι, ανα·λελυ·κοιην classical
2ndαναλελυκοις, αναλελυκοιηςανα·λελυ·κοις, ανα·λελυ·κοιης classical
3rdαναλελυκοι, αναλελυκοιηανα·λελυ·κοι, ανα·λελυ·κοιη classical
Pl1stαναλελυκοιμενανα·λελυ·κοιμεν
2ndαναλελυκοιτεανα·λελυ·κοιτε
3rdαναλελυκοιενανα·λελυ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναλελυκεανα·λελυ·κε
3rdαναλελυκετωανα·λελυ·κετω
Pl1st
2ndαναλελυκετεανα·λελυ·κετε
3rdαναλελυκετωσανανα·λελυ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναλελυκεναι​ανα·λελυ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλελυκυιααναλελυκοςανα·λελυ·κυι·αανα·λελυ·κο[τ]·ς
Nomαναλελυκως[LXX]ανα·λελυ·κο[τ]·^ς
Accαναλελυκυιαναναλελυκοταανα·λελυ·κυι·ανανα·λελυ·κοτ·α
Datαναλελυκυιᾳαναλελυκοτιανα·λελυ·κυι·ᾳανα·λελυ·κοτ·ι
Genαναλελυκυιαςαναλελυκοτοςανα·λελυ·κυι·αςανα·λελυ·κοτ·ος
PlVocαναλελυκυιαιαναλελυκοτεςαναλελυκοταανα·λελυ·κυι·αιανα·λελυ·κοτ·εςανα·λελυ·κοτ·α
Nom
Accαναλελυκυιαςαναλελυκοταςανα·λελυ·κυι·αςανα·λελυ·κοτ·ας
Datαναλελυκυιαιςαναλελυκοσι, αναλελυκοσινανα·λελυ·κυι·αιςανα·λελυ·κο[τ]·σι(ν)
Genαναλελυκυιωναναλελυκοτωνανα·λελυ·κυι·ωνανα·λελυ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανελελυκειν, ανελελυκηανα·ε·λελυ·κειν, ανα·ε·λελυ·κη classical
2ndανελελυκεις, ανελελυκηςανα·ε·λελυ·κεις, ανα·ε·λελυ·κης classical
3rdανελελυκειανα·ε·λελυ·κει
Pl1stανελελυκειμεν, ανελελυκεμενανα·ε·λελυ·κειμεν, ανα·ε·λελυ·κεμεν classical
2ndανελελυκειτε, ανελελυκετεανα·ε·λελυ·κειτε, ανα·ε·λελυ·κετε classical
3rdανελελυκεισαν, ανελελυκεσανανα·ε·λελυ·κεισαν, ανα·ε·λελυ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλελυκειν, αναλελυκηανα·[ε]·λελυ·κειν, ανα·[ε]·λελυ·κη classical
2ndαναλελυκεις, αναλελυκηςανα·[ε]·λελυ·κεις, ανα·[ε]·λελυ·κης classical
3rdαναλελυκειανα·[ε]·λελυ·κει
Pl1stαναλελυκειμεν, αναλελυκεμενανα·[ε]·λελυ·κειμεν, ανα·[ε]·λελυ·κεμεν classical
2ndαναλελυκειτε, αναλελυκετεανα·[ε]·λελυ·κειτε, ανα·[ε]·λελυ·κετε classical
3rdαναλελυκεισαν, αναλελυκεσανανα·[ε]·λελυ·κεισαν, ανα·[ε]·λελυ·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανελυθηνανα·ε·λυ·θην
2ndανελυθηςανα·ε·λυ·θης
3rdανελυθη[LXX]ανα·ε·λυ·θη
Pl1stανελυθημενανα·ε·λυ·θημεν
2ndανελυθητεανα·ε·λυ·θητε
3rdανελυθησανανα·ε·λυ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναλυθησομαιανα·λυ·θησομαι
2ndαναλυθησῃ, αναλυθησειανα·λυ·θησῃ, ανα·λυ·θησει classical
3rdαναλυθησεταιανα·λυ·θησεται
Pl1stαναλυθησομεθαανα·λυ·θησομεθα
2ndαναλυθησεσθεανα·λυ·θησεσθε
3rdαναλυθησονται[LXX]ανα·λυ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναλυθωανα·λυ·θω
2ndαναλυθῃςανα·λυ·θῃς
3rdαναλυθῃανα·λυ·θῃ
Pl1stαναλυθωμενανα·λυ·θωμεν
2ndαναλυθητεανα·λυ·θητε
3rdαναλυθωσιν, αναλυθωσιανα·λυ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναλυθειηνανα·λυ·θειην
2ndαναλυθειηςανα·λυ·θειης
3rdαναλυθειηανα·λυ·θειη
Pl1stαναλυθειημεν, αναλυθειμενανα·λυ·θειημεν, ανα·λυ·θειμεν classical
2ndαναλυθειητε, αναλυθειτεανα·λυ·θειητε, ανα·λυ·θειτε classical
3rdαναλυθειησαν, αναλυθειενανα·λυ·θειησαν, ανα·λυ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναλυθησοιμηνανα·λυ·θησοιμην
2ndαναλυθησοιοανα·λυ·θησοιο
3rdαναλυθησοιτοανα·λυ·θησοιτο
Pl1stαναλυθησοιμεθαανα·λυ·θησοιμεθα
2ndαναλυθησοισθεανα·λυ·θησοισθε
3rdαναλυθησοιντοανα·λυ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναλυθητιανα·λυ·θητι
3rdαναλυθητωανα·λυ·θητω
Pl1st
2ndαναλυθητεανα·λυ·θητε
3rdαναλυθητωσαν, αναλυθεντωνανα·λυ·θητωσαν, ανα·λυ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αναλυθηναι​ανα·λυ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αναλυθησεσθαι​ανα·λυ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλυθεισααναλυθειςαναλυθενανα·λυ·θεισ·αανα·λυ·θει[ντ]·ςανα·λυ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαναλυθεισαναναλυθενταανα·λυ·θεισ·ανανα·λυ·θε[ι]ντ·α
Datαναλυθεισῃαναλυθεντιανα·λυ·θεισ·ῃανα·λυ·θε[ι]ντ·ι
Genαναλυθεισηςαναλυθεντοςανα·λυ·θεισ·ηςανα·λυ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαναλυθεισαιαναλυθεντεςαναλυθενταανα·λυ·θεισ·αιανα·λυ·θε[ι]ντ·εςανα·λυ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαναλυθεισαςαναλυθενταςανα·λυ·θεισ·αςανα·λυ·θε[ι]ντ·ας
Datαναλυθεισαιςαναλυθεισι, αναλυθεισινανα·λυ·θεισ·αιςανα·λυ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαναλυθεισωναναλυθεντωνανα·λυ·θεισ·ωνανα·λυ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλυθησομενηαναλυθησομενεανα·λυ·θησομεν·ηανα·λυ·θησομεν·ε
Nomαναλυθησομενοςανα·λυ·θησομεν·ος
Accαναλυθησομενηναναλυθησομενονανα·λυ·θησομεν·ηνανα·λυ·θησομεν·ον
Datαναλυθησομενῃαναλυθησομενῳανα·λυ·θησομεν·ῃανα·λυ·θησομεν·ῳ
Genαναλυθησομενηςαναλυθησομενουανα·λυ·θησομεν·ηςανα·λυ·θησομεν·ου
PlVocαναλυθησομεναιαναλυθησομενοιαναλυθησομεναανα·λυ·θησομεν·αιανα·λυ·θησομεν·οιανα·λυ·θησομεν·α
Nom
Accαναλυθησομεναςαναλυθησομενουςανα·λυ·θησομεν·αςανα·λυ·θησομεν·ους
Datαναλυθησομεναιςαναλυθησομενοιςανα·λυ·θησομεν·αιςανα·λυ·θησομεν·οις
Genαναλυθησομενωναναλυθησομενωνανα·λυ·θησομεν·ωνανα·λυ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 10-Dec-2019 13:16:30 EST